Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

381/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.),

b) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.),

c) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Szkr.) és

d) a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) rendelkezéseit

az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az R. 2. § 2. pontjában foglaltakon felül honvédelmi és katonai célú építménynek minősül az a nyomvonal jellegű közlekedési építmény - annak kapcsolódó létesítményeivel és műtárgyaival együtt - (a továbbiakban: közlekedési építmény) is, amelynek

a) honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésére sor került, és

b) az ország fegyveres védelmi terve szempontjából ténylegesen vagy potenciálisan kiemelt jelentősége van.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a közlekedési építmény eredeti, az Étv. 2. § 6. és 18. pontja szerinti rendeltetését és az ez alapján rá irányadó sajátos építésügyi követelményeket. A honvédelmi és katonai célú sajátos építményfajtákra vonatkozó előírásokat kizárólag az e rendeletben meghatározott terjedelemben kell a közlekedési építményre alkalmazni.

(3) A honvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott közlekedési építményekről az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatást ad.

3. § (1) A közlekedési építmény 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti jellegét valamennyi, a közlekedési építménnyel összefüggő engedélyezési eljárásban eljáró hatóság figyelembe veszi, és ezt a kiadott engedélyben rögzíti.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közlekedési építményre a 2. § (2) bekezdése alapján irányadó engedélyezési szabályokat valamennyi építésügyi közigazgatási hatósági engedélyezés során azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az eljárásban a honvédelemért felelős miniszter szakhatóságként vesz részt.

(3) A szakhatósági közreműködés keretében a honvédelemért felelős miniszter azt vizsgálja, hogy a kérelmezett tevékenység az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel az ország védelmében, a lakosság biztonságának - ideértve az ellátásbiztonságot is - garantálásában, valamint a humanitárius segítségnyújtásban kiemelt jelentőségű-e, és

a) összeegyeztethető-e a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tervvel,

b) a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett biztosíthatók-e,

c) a honvédelmi, rendészeti vagy humanitárius célú vagy a lakosság ellátásbiztonsága szempontjából kiemelkedő útvonalon a közlekedés biztonságát, így különösen a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott kutató-mentő szolgálat hatáskörébe tartozó feladatok ellátását, vagy a Magyar Honvédség, illetve a szövetséges fegyveres erők feladatainak ellátását akadályozza-e,

d) megfelelően szolgálja-e a kormányzati igazgatási szervek által a veszélyhelyzetre figyelemmel elrendelt, részben vagy egészben a honvédelemért felelős miniszter vagy a Magyar Honvédség feladatkörébe tartozó intézkedések végrehajtását.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti közlekedési építményre az Szkr. 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázatban szereplő, a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó szakhatósági előírásokat nem kell alkalmazni.

4. § A Kp. 50. § (6) bekezdés c) pontját azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy az azonnali jogvédelem a honvédelmi és katonai célú sajátos építményfajtákkal - ideértve a 2. § (1) bekezdése szerinti közlekedési építményeket is - kapcsolatos valamennyi, közigazgatási hatósági engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perben kizárt.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet 4. §-át azokban a közigazgatási perekben is alkalmazni kell, amelyek esetében e rendelet a közigazgatási hatóság közigazgatási perben megtámadott döntésének véglegessé válását megelőzően lépett hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök