386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet

vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIN. törvény 20. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet] 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítésekor a felszámoló az értékesítési hirdetmény közzétételét megelőzően az értékesítési feltételeket tartalmazó dokumentumok, így különösen a pályázati felhívás, valamint az árverési hirdetmény tervezetének megküldésével köteles beszerezni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének hozzájárulását. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke a hozzájárulásról szóló döntése előtt beszerzi a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint - ha az ingatlanon még nem kezelt hulladék van - az országos hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását. A felszámoló az értékesítési hirdetményben tájékoztatást tesz közzé - a környezeti kárra vagy teherre történő utalás mellett - arról is, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke a hozzájárulást megadta."

2. § A 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § E rendeletnek a vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 8. § (7) bekezdését a Módr2. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell minden olyan első alkalommal történő vagy megismételt értékesítés esetén, ahol az értékesítési hirdetmény közzétételére a Módr2. hatálybalépésekor még nem került sor."

2. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9/A. § (4)-(9) bekezdése.

3. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Karitatív tv. 1/C. § (1) bekezdésében megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti jogviszonyból és jogcím nélküli lakáshasználatból, valamint a Törvény szerinti részletvételi jogviszonyokból eredő követelések számlázásával és az érintettek tömeges értesítésével kapcsolatos feladatokat kizárólagos jog alapján 2027. június 30. napjáig a Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Díjbeszedő Holding Zrt.) látja el."

(2) A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Díjbeszedő Holding Zrt. feladatát a Lebonyolítóval kötött, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el. A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerülnek az (1) bekezdés alapján kötelezően ellátandó feladatok ellátására vonatkozó részletes rendelkezések és a szolgáltatás ellenértéke."

6. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:

"33/A. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 11. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént."

7. § A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. Az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról szóló 338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról szóló 338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § (1) A vagyongazdálkodással összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napjával a működtetési jog jogosultja az Nvtv. 12. § (3a) bekezdése szerinti működtetési joggal érintett vagyontárgyak tekintetében fennálló jogviszonyokba és szerződésekbe - a tulajdonjog állam javára történő megszerzésével, valamint a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos jogviszonyok kivételével -, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokba a tulajdonosi joggyakorló helyébe jogutódként belép azon vagyontárgyak esetében, amelyekre vonatkozóan a működtetési jog a Módr. hatálybalépését megelőzően jött létre. A jogutódlásról szóló értesítésre és felmondásra az 5. § (2) bekezdése szerinti szabályokat, a peres és nemperes eljárásban az eljárással kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok átadására a 3. § (3) bekezdése szerinti szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyontárgyak tekintetében a működtetési jog létrejötte és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban fennálló jogviszonyokból származó követelések a működtetési jog jogosultját illetik meg, azokat a működtetési jog jogosultja jogosult érvényesíteni és saját nevében számlázni. Amennyiben a követeléseket a tulajdonosi joggyakorló érvényesítette, az ebből származó bevételekkel a tulajdonosi joggyakorló és a működtetési jog jogosultja a Módr. hatálybalépését követő 90 napon belül egymással elszámol. Az elszámolásról szóló megállapodás létrejöttétől számított 30 napon belül történő teljesítés esetén a tulajdonosi joggyakorlót kamatfizetési kötelezettség nem terheli."

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. Az Európai Unió jogának való megfelelés

10. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 5. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat a következő 65a. és 65b. sorral egészül ki:

(ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági eljárásSzakkérdésBevonás és közreműködés feltételeElső fokon eljáró szakhatóságMásodfokon eljáró szakhatóságÁllásfoglalás beszerzésének határideje)
65a.A csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvény
27/D. § (1b) bekezdése
szerinti hozzájárulás.
A környezeti kárral vagy környezeti
teherrel érintett vagyontárgy értékesítése
tekintetében merülnek-e fel olyan
környezetvédelmi kockázatok, amelyek
mellett a hozzájárulást nem lehet
megadni.
Minden esetben.Környezetvédelemért
felelős miniszter
-30 nap
65 b.A csődeljárásról és
a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvény
27/D. § (1b) bekezdése
szerinti hozzájárulás.
A környezeti kárral vagy környezeti
teherrel érintett vagyontárgy értékesítése
tekintetében merülnek-e fel olyan,
a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatok, amelyek mellett
a hozzájárulást nem lehet megadni.
Ha az ingatlanon még nem
kezelt hulladék van.
Országos
hulladékgazdálkodási
hatáskörében eljáró
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
-30 nap

2. melléklet a 386/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Díjbeszedő Holding Zrt. által ellátandó feladatok

1. Az ingatlanokra és azok használóira (bérlők, jogcím nélküli lakáshasználók) vonatkozó adatoknak a követelések nyilvántartására alkalmas számítógépes rendszerbe történő feltöltése és karbantartása.

2. A lakásbérleti jogviszonyban állókkal, az ingatlanokat jogcím nélkül használókkal, továbbá az MVH Zrt.-vel a Törvény szerint létrejött részletvételi jogviszonyban álló részletvevőkkel szembeni követelésekre vonatkozó számlák és vételárrészlet-értesítők, csekkes számlalevelek, valamint egyéb megszemélyesített iratok, értesítők, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek előállítása.

3. Az elkészített értesítők, számlák, vételárrészlet-értesítők, csekkes számlalevelek, felszólító levelek, bizonylatok, egyenlegközlő levelek, egyéb megszemélyesített iratok borítékolása, valamint a postai előírásoknak megfelelően előkészített küldemények postai feladása.

4. A Lebonyolító számláján jóváírt befizetések (postai csekken történő befizetések, banki átutalással teljesített befizetések, belföldi postautalványon érkező befizetések, egyéb számviteli bizonylatok fogadása) beazonosítása, ingatlanhoz rendelése, az előírásokkal történő összevetése, a befizetéseknek a Lebonyolító által meghatározott elszámolási sorrend szerinti elszámolása, késedelmes befizetés esetén késedelmi kamat számítása. A Lebonyolító által nyilvántartott óvadék terhére történő követelés elszámolás végrehajtása.

5. Az elkészített számlák, vételárrészlet-értesítők, illetve a beérkezett és feldolgozásra került befizetések adatainak átadása a Lebonyolító, illetve a részére számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet részére.

6. A Lebonyolító részére információ szolgáltatása a követelésekről, a Lebonyolító által meghatározott paraméterek szerinti riportok, jelentések elkészítése."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére