476/2023. (X. 26.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint kormányzati igazgatási tárgyú intézkedésről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 67. §-sal egészül ki:

"67. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint kormányzati igazgatási tárgyú intézkedésről szóló 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr59.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:93 mezőjét, valamint megállapított 7. mellékletét a Módr59. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

3. § Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat B:93 mezőjében a "Nagynyárád belterület 322/1, 323/3, 324/1, 325/1 helyrajzi számú ingatlanok" szövegrész helyébe a "Nagynyárád belterület 322/1, 323/3, 324/1, 325/1 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Mohács külterület 078/7 és a Mohács külterület 078/8 helyrajzi számú ingatlanok 7. melléklet szerinti EOV koordináták által lehatárolt részének területe" szöveg lép.

4. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 83/A. § (2) bekezdésében az "az ötezer" szövegrész helyébe az "a tízezer" szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 476/2023. (X. 26.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben foglalt táblázat 93. sora szerinti beruházással érintett Mohács külterület 078/7 és Mohács külterület 078/8 helyrajzi számú ingatlanok Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

ABCD
1.PontszámXYPontkód
2.1170596.197620018.4253215
3.1270497.182620055.8463215
4.1370513.841620100.0493215
5.1470530.498620144.2483215
6.911570612.850620062.6303315
7.540670629.040620105.5903315
8.911470629.690620107.3803315
9.20270627.438620108.1103336
10.12970616.920620111.5203315

"

Tartalomjegyzék