487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 18. § d)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzemeltető feladatai:)

"c) a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási, panaszkezelési és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét;"

2. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ügyfélprofilban rögzített adatainak naprakészen tartásáról az ügyfél gondoskodik, kivéve

a) automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatással érintett adatokat, illetve

b) a Tkmtv. 13. § (4) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásból átvett adatokat."

3. § Az R.

a) 1. § 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § 2. pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozó szolgáltató és a Khtv." szövegrész helyébe az "a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozó szolgáltató és a Tkmtv." szöveg,

c) 1. § 3. pontjában és 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "Khtv." szövegrész helyébe a "Tkmtv." szöveg,

d) 2. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 2. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 52. §-a" szövegrész helyébe az "a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 53. §-a" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében a "Khtv. 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozott szolgáltatókkal, valamint a Khtv." szövegrész helyébe a "Tkmtv. 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozott szolgáltatókkal, valamint a Tkmtv." szöveg,

g) 4. § (3) bekezdésében a "Khtv. 20/Q. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Tkmtv. 12. § (3) bekezdése" szöveg,

h) 5. § (2) bekezdésében a "60. napig" szövegrész helyébe a "30. napig" szöveg,

i) 5. § (4) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "15 napon belül" szöveg,

j) 8. § (1) bekezdésében a "Khtv. 20/Q. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Tkmtv. 12. § (1) bekezdése" szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök