2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról[1]

I. FEJEZET[2]

A TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK

1. §[3]

2. §[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. Felhatalmazó rendelkezések

18. §[20]

19. §[21]

20. §[22]

11. Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 28. § 1. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 92-93. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 178. § 2022. október 1-jén lép hatályba.

(5) Az I. Fejezet, a 10. alcím, a 24. § 1. és 3. pontja, a 15-16. alcím, a 28. § 2. pontja, a 18-34. alcím, a 47. §, a 36. alcím, az 50. §, a 38-51. alcím, az 53-59. alcím, a 74. §, a 61-77. alcím, a 94. §, a 79-119. alcím, a 140. § (1) bekezdés 1-4. pontja, a 140. § (1) bekezdés 6. pontja, a 142. § (1)-(2) bekezdése, a 142. § (3) bekezdés 1-3. pontja, a 122-124. alcím, a 147. §, a 126. alcím, a 153. § b) pontja, a 128. alcím, a 157. §, a 130-148. alcím, a 186. § (1) bekezdés 2. pontja és 4-5. pontja, a 186. § (3) bekezdés 1-2. pontja, a 150-188. alcím, a 191. alcím, a 193-196. alcím, a 198-200. alcím és a 2-4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(6)[23] A 190. alcím 2023. július 1-jén lép hatályba.

(7)[24] A 24. § 2. pontja, a 192. alcím és a 197. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

12. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

22. § (1) E törvény

1. 44. § (1) bekezdése, 37. alcíme és 1. melléklete az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

2. 60. § (1) bekezdése az Alaptörvény 23. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján,

3. 101. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,

4. 106. alcíme az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján,

5. 108. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján,

6. 131. § (2) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (4) bekezdése alapján,

7. 133. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

8. 115. alcíme és 116. alcíme az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

9. 139. §-a és 140. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

10. 141. §-a, 142. § (1) bekezdése, 142. § (2) bekezdése és 220. § (4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

11. 142. § (2) bekezdése, 151. § (2) bekezdése és 185. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján,

12. 124. alcíme az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

13. 126. alcíme az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

14. 148. alcíme és 186. alcíme az Alaptörvény 23. cikke alapján,

15. 177-179. §-a és 186. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,

16. 180. §-a, 182-185. §-a, 186. § (3) bekezdése és 187. §-a az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése alapján,

17. 181. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,

18. 220. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,

19. 232. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,

20. 236. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(5) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 133. alcíme az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. § E törvény 92-93. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

24. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1.[25]

2.[26]

3.[27] lép.

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

25. §[28]

16. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

26. §[29]

27. §[30]

17. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

28. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

1.[31]

2.[32] lép.

18. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

29. §[33]

19. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosítása

30. §[34]

20. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

31. §[35]

21. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása

32. §[36]

22. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

33. §[37]

23. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

34. §[38]

24. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

35. §[39]

25. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

36. §[40]

37. §[41]

26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

38. §[42]

27. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

39. §[43]

28. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

40. §[44]

29. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

41. §[45]

30. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

42. §[46]

31. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

43. §[47]

32. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

44. §[48]

33. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

45. §[49]

34. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

46. §[50]

35. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

47. §[51]

36. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

48. §[52]

37. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

49. §[53]

50. §[54]

38. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

51. §[55]

39. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

52. §[56]

40. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

53. §[57]

41. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

54. §[58]

42. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

55. §[59]

43. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

56. §[60]

44. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

57. §[61]

45. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

58. §[62]

46. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

59. §[63]

47. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

60. §[64]

48. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

61. §[65]

49. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

62. §[66]

50. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

63. §[67]

51. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

64. §[68]

52. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

65. §[69]

53. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

66. §[70]

54. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

67. §[71]

55. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

68. §[72]

56. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

69. §[73]

57. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

70. §[74]

58. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

71. §[75]

59. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

72. §[76]

60. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

73. §[77]

74. §[78]

61. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

75. §[79]

62. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

76. §[80]

63. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

77. §[81]

64. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

78. §[82]

65. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

79. §[83]

66. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

80. §[84]

67. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

81. §[85]

68. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

82. §[86]

69. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

83. §[87]

70. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

84. §[88]

71. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

85. §[89]

72. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

86. §[90]

73. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

87. §[91]

74. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

88. §[92]

75. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

89. §[93]

76. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

90. §[94]

77. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

91. §[95]

78. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

92. §[96]

93. §[97]

94. §[98]

79. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

95. §[99]

80. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

96. §[100]

81. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

97. §[101]

82. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

98. §[102]

83. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

99. §[103]

84. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

100. §[104]

85. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

101. §[105]

86. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

102. §[106]

87. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

103. §[107]

104. §[108]

88. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

105. §[109]

89. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

106. §[110]

90. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

107. §[111]

91. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

108. §[112]

92. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

109. §[113]

110. §[114]

93. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

111. §[115]

94. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

112. §[116]

95. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

113. §[117]

96. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

114. §[118]

97. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

115. §[119]

98. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

116. §[120]

99. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

117. §[121]

100. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

118. §[122]

101. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény módosítása

119. §[123]

102. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

120. §[124]

103. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

121. §[125]

122. §[126]

104. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

123. §[127]

105. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

124. §[128]

106. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

125. §[129]

107. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény módosítása

126. §[130]

108. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

127. §[131]

109. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

128. §[132]

110. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

129. §[133]

111. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

130. §[134]

112. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

131. §[135]

113. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

132. §[136]

114. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

133. §[137]

115. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

134. §[138]

116. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

135. §[139]

117. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

136. §[140]

118. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

137. §[141]

119. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

138. §[142]

120. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

139. §[143]

140. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

1.[144]

2.[145]

3.[146]

4.[147]

5.[148]

6.[149] lép.

(2)[150]

121. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

141. §[151]

142. § (1)[152]

(2)[153]

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

1.[154]

2.[155]

3.[156]

4.[157]

lép.

122. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

143. §[158]

123. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

144. §[159]

124. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

145. §[160]

125. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

146. §[161]

147. §[162]

148. §[163]

126. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosítása

149. §[164]

127. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

150. §[165]

151. §[166]

152. §[167]

153. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a)[168]

b)[169]

128. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása[170]

129. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

156. §[171]

157. §[172]

130. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

158. §[173]

131. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

159. §[174]

132. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

160. §[175]

133. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

161. §[176]

134. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

162. §[177]

135. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

163. §[178]

136. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

164. §[179]

137. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

165. §[180]

138. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

166. §[181]

139. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

167. §[182]

140. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

168. §[183]

141. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

169. §[184]

142. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

170. §[185]

143. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

171. §[186]

144. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

172. §[187]

145. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

173. §[188]

146. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

174. §[189]

147. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

175. §[190]

148. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

176. §[191]

149. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

177. §[192]

178. §[193]

179. §[194]

180. §[195]

181. §[196]

182. §[197]

183. §[198]

184. §[199]

185. §[200]

186. § (1) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1.[201]

2.[202]

3.[203]

4.[204]

5.[205] lép.

(2)[206]

(3) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

1.[207]

2.[208]

3.[209]

4.[210]

5.[211]

6.[212]

lép.

(4)[213]

187. §[214]

150. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

188. §[215]

151. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

189. §[216]

152. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

190. §[217]

153. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

191. §[218]

154. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

192. §[219]

155. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

193. §[220]

156. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

194. §[221]

157. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

195. §[222]

158. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

196. §[223]

159. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

197. §[224]

160. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

198. §[225]

161. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

199. §[226]

162. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

200. §[227]

163. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

201. §[228]

164. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

202. §[229]

165. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

203. §[230]

166. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

204. §[231]

167. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

205. §[232]

168. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

206. §[233]

169. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

207. §[234]

170. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

208. §[235]

171. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

209. §[236]

172. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

210. §[237]

173. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

211. §[238]

174. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

212. §[239]

175. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

213. §[240]

176. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

214. §[241]

177. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

215. §[242]

178. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

216. §[243]

179. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

217. §[244]

218. §[245]

180. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

219. §[246]

181. A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020. évi LIX. törvény módosítása

220. §[247]

182. Az Erzsébet-táborokról szóló 2020. évi LXIV. törvény módosítása

221. §[248]

183. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

222. §[249]

184. Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

223. §[250]

185. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

224. §[251]

186. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

225. §[252]

187. A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló 2021. évi LXII. törvény módosítása

226. §[253]

188. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény módosítása

227. §[254]

189. A Budapest Diákváros megvalósításáról szóló 2021. évi LXXX. törvény módosítása

228. §[255]

229. §[256]

230. §[257]

190. A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

231. §[258]

191. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosítása

232. §[259]

192. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

233. §[260]

193. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása

234. §[261]

194. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény módosítása

235. §[262]

195. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása

236. §[263]

196. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása

237. §[264]

197. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

238. §[265]

198. A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény módosítása

239. §[266]

199. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény hatályon kívül helyezése

240. §[267]

200. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

241. §[268]

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez[269]

2. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez[270]

3. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez[271]

4. melléklet a 2022. évi XXII. törvényhez[272]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[3] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[4] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[5] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[6] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[7] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[8] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[9] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[10] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[11] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[12] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[13] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[14] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[15] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[16] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[17] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[18] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[19] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[20] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[21] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[22] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[23] Megállapította a 2022. évi XLVIII. törvény 79. §-a. Hatályos 2022.12.01.

[24] Megállapította a 2022. évi XLVIII. törvény 79. §-a. Hatályos 2022.12.01.

[25] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[26] Később lép hatályba e törvény 21. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[27] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[28] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[29] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[30] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[33] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[34] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[35] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[36] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[37] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[38] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[39] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[40] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[41] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[42] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[43] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[44] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[45] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[46] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[47] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[48] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[49] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[50] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[51] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[52] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[55] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[56] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[57] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[58] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[59] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[60] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[61] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[62] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[63] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[64] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[65] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[66] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[67] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[68] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[71] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[72] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[73] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[74] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[75] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[76] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[79] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[80] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[81] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[82] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[83] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[84] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[85] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[86] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[87] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[88] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[89] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[90] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[91] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[92] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[93] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[94] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[95] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[99] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[100] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[101] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[102] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[103] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[104] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[105] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[106] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[107] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[108] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[109] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[110] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[111] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[112] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[113] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[114] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[115] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[116] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[117] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[118] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[119] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[120] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[121] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[122] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[123] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[124] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[125] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[126] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[127] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[128] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[129] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[130] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[131] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[132] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[133] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[134] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[135] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[136] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[137] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[138] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[139] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[140] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[141] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[142] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[145] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[146] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[147] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[153] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[154] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[155] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[156] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[158] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[159] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[160] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[170] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[173] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[174] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[175] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[176] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[177] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[178] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[179] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[180] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[181] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[182] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[183] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[184] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[185] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[186] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[187] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[188] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[189] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[190] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[191] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[202] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[204] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[205] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[207] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[208] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[215] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[216] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[217] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[218] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[219] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[220] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[221] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[222] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[223] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[224] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[225] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[226] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[227] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[228] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[229] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[230] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[231] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[232] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[233] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[234] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[235] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[236] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[237] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[238] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[239] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[240] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[241] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[242] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[243] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[244] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[245] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[246] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[247] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[248] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[249] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[250] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[251] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[252] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[253] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[254] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[258] Később lép hatályba e törvény 21. § (7) bekezdése alapján. Hatályos 2023.07.01.

[259] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[260] Később lép hatályba e törvény 21. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[261] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[262] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[263] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[264] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[265] Később lép hatályba e törvény 21. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2023.02.01.

[266] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[267] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[268] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[270] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[271] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

[272] Később lép hatályba e törvény 21. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2023.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére