Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

532/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, ha a finanszírozó az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott asszisztált reprodukciós beavatkozások esetén megállapítja, hogy a finanszírozásra jelentett ellátási esemény nem szerepel a Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán Reprodukciós Regiszterben, vagy az EESZT-be vagy a Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán Reprodukciós Regiszterbe jelentett adatok hiányosak, az ellátási eseményre vonatkozó finanszírozási díjat visszavonja."

2. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az Eftv. vhr. 5/A. § (5e) bekezdés a) pontjában a "28.," szövegrész helyébe a "26/a., 28.," szöveg lép.

3. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OKFŐ működteti a Nemzeti Humán Reprodukciós Regisztert (a továbbiakban: Regiszter), amelybe az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók kötelezően adatokat rögzítenek. A működtetés keretében az OKFŐ az 1. § szerint beküldött jelentéseket egészségügyi szolgáltatónkénti bontásban dolgozza fel, és teljesítményértékelési feladatai körében elemzi azt."

5. § A Hr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az éves jelentésnek tartalmaznia kell az adott egészségügyi szolgáltató által végzett reprodukciós beavatkozások számát, típusát, eredményességi mutatóit korcsoport szerinti bontásban."

6. § A Hr. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § A 2023. évre vonatkozó éves jelentés elkészítése és közzététele érdekében az országos tisztifőorvos a rendelkezésére álló, a Reprodukciós Eljárások Adatbázisa szerinti adatokat 2023. december 31-éig megküldi az OKFŐ részére. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 532/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 9 hónapig az NNGYK fenntartja a Reprodukciós Eljárások Adatbázisát működtető informatikai rendszert."

7. § A Hr. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § (1) A Hr.

a) 1. §-ában az "az országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban OKFŐ)" szöveg, a "közvetlenül, elektronikus úton" szövegrész helyébe az "az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér felületén keresztül elérhető strukturált űrlapon" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "országos tisztifőorvos" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg, az "az Adatbázis" szövegrész helyébe az "a Regiszter" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdésében az "Az Adatbázis" szövegrész helyébe az "A Regiszter" szöveg,

e) 3. § (3) bekezdésében az "országos tisztifőorvos" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

(2) A Hr. 2. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Humán Reprodukciós Regisztert" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán Reprodukciós Regisztert" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 8. § (2) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 532/2023. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a következő 26/a. ponttal egészül ki:

"26/a. asszisztált reprodukció"

2. melléklet az 532/2023. (XII. 5.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatás reprodukciós eljárás során elvégzett beavatkozásról

Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:

1. Asszisztált Reprodukciós Centrum neve

2. Kezelőorvos neve

3. Kezelőorvos pecsétszáma

4. TAJ

5. Születési dátum

6. Tartózkodási hely irányítószáma

7. Diagnózis

8. Állampolgárság

9. Testmagasság

10. Testsúly

11. Infertilitás időtartama

12. Graviditás

13. Paritás

14. Korábbi mesterséges ondóbevitelek száma

15. Korábbi embrióelőállítás céljából elindított stimulációk száma

16. Korábbi friss embriótranszferek száma

17. Korábbi krioprezervációt követő embriótranszferek száma

18. Kezelésben részt vevő egyedülálló-e

19. Férj/partner születési dátum

20. Férj/partner TAJ

21. Kezelés javallatai

22. A kötelező egészségbiztosítás által finanszírozott-e a kezelés

23. 6 hónapon belüli AMH-vizsgálat eredménye

24. Stimuláció elindításának dátuma

25. Kezelés kórházi törzsszáma

26. Stimulációs protokoll

27. Kezelés célja

28. Kiváltás napján 14 mm-nél nagyobb átlagolt átmérőjű tüszők száma

29. Petesejtleszívás dátuma

30. Kinyert petesejtek száma

31. Beavatkozás típusa

32. Leszívott és adományozott petesejtek száma

33. Petesejtek adományozásának dátuma

34. Befogadott petesejtek száma

35. Ivarsejt/embrió felolvasztásának dátuma

36. Felolvasztott ivarsejtek/embriók/tárolóegységek száma

37. Felolvasztás dátuma

38. Korábbi kezelés törzsszáma, amiből a petesejtek/embriók származnak

39. A kezelés során feldolgozott és/vagy felhasznált spermiumok eredete

40. Krioprezervált minta típusa

41. Krioprezervált ivarsejtek/embriók/tárolóegységek száma

42. Krioprezervációs azonosító

43. Krioprezerváció dátuma

44. Ivarsejt/embrió donor kódja

45. Termékenyítésre kiválasztott petesejtek száma

46. Érett petesejtek száma

47. Termékenyítésre felhasznált petesejtek száma

48. 2 pronukleusszal termékenyült embriók száma

49. 1 pronukleusszal termékenyült embriók száma

50. 3≤ pronukleusszal termékenyült embriók száma

51. Érett, nem termékenyült petesejtek száma

52. Elpusztult petesejtek száma

53. Éretlen/abnormális petesejtek száma

54. Adott fejlődési napon beavatkozás történt-e

55. Beavatkozás típusa

56. Sikeres biopszián átesett embriók száma

57. Sikeresen fixált / csőbe helyezett mintával rendelkező embriók száma

58. PGT-vizsgálat módszere

59. PGT-vizsgálati minta típusa

60. A sikeresen fixált / csőbe helyezett minták közül hány embrió esetében lehetett genetikai eredményt/ diagnózist felállítani

61. Ezek közül embrióbeültetésre a vizsgált szempontok alapján alkalmas embriók száma

62. Ezek közül embrióbeültetésre a vizsgált szempontok alapján nem alkalmas embriók száma

63. Ezek közül a beültetésre való alkalmasság szempontjából nem egyértelműen eldönthető embriók száma

64. Embrióbeültetés dátuma

65. Beültetett embriók száma

66. A beültetett embrión PGT-vizsgálat történt-e

67. PGT-vizsgálat eredménye

68. Leszívás történt-e

69. A kezelés saját vagy donor embrióval történik

70. Embrió-felolvasztás történt-e

71. Embrió sorsa

72. Ovulációindukció történt-e

73. Ovulációindukció dátuma

74. Ondóminta-feldolgozás történt-e

75. Inszemináció dátuma

76. Ovulációindukció dátuma

77. Freeze all kezelés elsődleges oka

78. Kezelés leállításának oka

79. Beültetés elmaradásának elsődleges oka

80. "Late-onset" OHSS kialakult-e

81. Klinikai terhesség kialakult-e

82. Klinikai terhesség helye

83. Ultrahanggal igazolt petezsákok száma

84. Ultrahanggal igazolt életfunkcióval rendelkező embriók száma"

Tartalomjegyzék