564/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"5a. egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan lakóépület, amely legfeljebb egy darab, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § (1) bekezdésében meghatározott lakás rendeltetési egységet tartalmaz, és amely

a) szabadonálló lakóépület, vagy

b) ikerház, sorház, láncház vagy átriumház, amelyben a lakás független épületszerkezettel és a csatlakozó terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik;"

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazása szempontjából

használatbavételi alkalmassági nyilatkozat:)

"e) a b) alpont alá nem tartozó teherfelvonó esetében, ha a fülkébe legalább egy személy be tud szállni, és a vezérlőelemeket a fülkében lévő személy eléri, a felvonó rendelet által meghatározott, bejelentett szervezet által kiadott tanúsítvány;"

2. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem szükséges az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó, a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél nem nagyobb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgáló felvonó (emelő), valamint egylakásos lakóépületben felvonó létesítése, áthelyezése, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakítása, használatbavétele, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetése és bontása (megszüntetése) esetében."

3. § (1) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartásnak tartalmaznia kell)

"a) a berendezés azonosító számát és a felszerelés helyét, a 9. §-ban meghatározott főbb műszaki adatokat és a gyártási számot vagy munkaszámot, továbbá a felújítás időpontját és a gyártó, illetve a bejelentett tanúsító szervezet által megjelölt felvonószerelő-vállalkozás megnevezését,"

(2) A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A berendezések azonosító számait - növekvő sorrendben - a Kormányhivatal adja ki a bejelentett tanúsító szervezet, a tanúsított minőségügyi rendszert ("H" vagy "E" modult) alkalmazó szerelő- és forgalmazó vállalkozás, továbbá a nyilvántartott szervezet részére az új berendezések nyilvántartásba vételéhez."

4. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Hatóság" szöveg,

b) 8. § (5) bekezdésében a "központi nyilvántartást vezető szervezet" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

c) 14/B. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala a" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg,

d) 14/B. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe az "A Kormányhivatalnak" szöveg,

e) 14/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe az "A Kormányhivatal" szöveg,

f) 14/B. § (4) bekezdésében és 14/C. § (4) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

g) 14/C. § (1) bekezdésében és 14/D. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg,

h) 14/C. § (2) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatalnak" szöveg,

i) 14/D. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalának" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg,

j) 15. § (2) bekezdésében az "az országos nyilvántartást vezető szervezetnek" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatalnak" szöveg,

k) 21. § (6) bekezdés a) pontjában a "berendezés fő műszaki adatait" szövegrész helyébe a "berendezés főbb műszaki adatait, gyártási számát vagy munkaszámát" szöveg,

l) 1. melléklet 4. pont a) alpontjában a "berendezés főbb műszaki adatait" szövegrész helyébe a "berendezés főbb műszaki adatait, gyártási számát vagy munkaszámát" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében a "leállítást követő egy éven belül a" szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 564/2023. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pont 1. alpontja a következő 1.9. ponttal egészül ki:

(Építmény építési engedélyezési tervdokumentációjához a berendezésekre vonatkozóan, továbbá ezen berendezések létesítésének, áthelyezésének, átalakításának műszaki-biztonsági dokumentációjához az alábbi dokumentumokat kell csatolni a kérelem, bejelentés részeként:

Felvonók esetében:)

"1.9. meglévő épületben létesülő felvonó esetében tartószerkezeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező részéről nyilatkozatot arról, hogy az épületre átadódó erőhatások megfelelők, amennyiben épületstatikai, állékonysági hatást is vizsgálni kell."

Tartalomjegyzék