28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ez a rendelet szabályozza az építménybe és az építkezéseken állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített felvonók és a 3. mellékletben meghatározott, a felvonókhoz alkalmazandó biztonsági berendezések biztonsági követelményeit és megfelelőségük tanúsításának rendjét.

(2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak:

a) olyan emelő-berendezésekre, amelyek sebessége nem nagyobb 0,15 m/s-nál;

b) az építkezés kiszolgálására használandó felvonókra;

c) kötélpályákra, beleértve a függővasutakat;

d) kifejezetten katonai vagy rendészeti célokra tervezett és épített felvonókra;

e) olyan emelő berendezésekre, amelyekről munkát végeznek;

f) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre;

g) művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelő berendezésekre;

h) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra;

i) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is;

j) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára;

k) mozgólépcsőkre és mozgójárdákra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[1] akkreditálás: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 10. pontjában meghatározott akkreditálás;

2. CE megfelelőségi jelölés: a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 2. pontja szerinti fogalom;

3. felvonó: az a berendezés, amelynek fülkéje a vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű pályán, merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, és a következők szállítására szolgál:

a) személyek,

b) személyek és teher vagy

c) kizárólag teher, feltéve, hogy a fülkébe legalább egy személy be tud szállni, és a vezérlőelemeket a fülkében lévő személy eléri;

továbbá az olyan, fülkével rendelkező berendezések, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de meghatározott állandó pályán mozognak;

4. felvonó típusmintája: a felvonó típusának jellemző darabja, amelyet típusvizsgálatra átadnak vagy a tanúsító szervezetnek bemutatnak. Műszaki dokumentációja és műszaki adatai igazolják azt, hogy a típusfelvonóval azonos felvonók, és annak engedélyezett típusvariációi - amelyekhez a típusfelvonóéval azonos biztonsági berendezéseket alkalmaztak - megfelelnek az 1. mellékletben megállapított alapvető biztonsági követelményeknek. Az összes típusvariáció és a típusfelvonó közötti megengedett eltéréseket (maximális és minimális értékekkel) a dokumentációban pontosan meg kell határozni, és meg kell adni az alkalmazott biztonsági berendezések körét. A típusfelvonó adataitól való megengedett eltéréseket számításokkal és konstrukciós tervekkel lehet igazolni;

5. felvonószerelő vállalkozás: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felelősséget vállal a felvonó tervezéséért, gyártásáért, üzembe helyezéséért és forgalomba hozataláért;

6. forgalmazás: a Pftv. 2. § 5. pontja szerinti fogalom;

7. forgalmazó: a Pftv. 2. § 6. pontja szerinti fogalom;

8. forgalomba hozatal: a Pftv. 2. § 7. pontja szerinti fogalom;

9. forgalomból történő kivonás: a Pftv. 2. § 8. pontja szerinti fogalom;

10. fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja;

11. gazdasági szereplő: a Pftv. 2. § 10. pontja szerinti fogalom;

12. gyártó: a Pftv. 2. § 11. pontja szerinti fogalom;

13. harmonizált szabvány: a Pftv. 2. § 12. pontja szerinti fogalom;

14. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány;

15. importőr: a Pftv. 2. § 15. pontja szerinti fogalom;

16. megfelelőségértékelés: a Pftv. 2. § 20. pontja szerinti fogalom;

17. megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket - ideértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést is - végző szervezet;

18. meghatalmazott képviselő: a Pftv. 2. § 22. pontja szerinti fogalom;

19. műszaki leírás: a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

20.[2] piacfelügyeleti hatóság: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom.

21.[3] tanúsító szervezet: a kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által - külön jogszabály előírásai szerint - a felvonók és a felvonó biztonsági berendezések megfelelőségének értékelésére, a biztonsági berendezés gyártója vagy a felvonószerelő vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének tanúsítására és ellenőrzésére kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak bejelentett szervezet;

22. típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet állítja ki akkor, ha a biztonsági berendezés típusmintája és a típusfelvonó megfelel az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek;

23. uniós harmonizációs jogszabály: minden, a termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;

24. visszahívás: felvonó esetében minden olyan intézkedés, amelynek célja a felvonó szétszerelése és biztonságos ártalmatlanítása, a felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetében pedig a felvonószerelő vállalkozások vagy a felhasználók számára már hozzáférhetővé tett, felvonókhoz készült biztonsági berendezés visszavétele.

3. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak való megfelelés

3. § (1) Felvonó és a biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a gyártó utasításainak és az engedélyezett terveknek megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett nem veszélyezteti személyek életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak.

(2) Kiállításokon, vásárokon és bemutatókon olyan felvonó vagy biztonsági berendezés, amely nem felel meg az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek - és ezt jól látható módon, felirattal jelzik - kiállítható, de forgalomba nem hozható. A bemutató alatt a kiállítónak kell megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodnia az emberi élet, testi épség és egészség védelméről.

4. Műszaki dokumentáció

4. § (1) A biztonsági berendezés gyártójának részletes beépítési műszaki dokumentációt kell biztosítania a felvonószerelő vállalkozás részére, amelynek a tárolásra, szállításra, elhelyezésre, szerelésre, beszabályozásra vonatkozó minden információt tartalmaznia kell.

(2) A felvonószerelő vállalkozásnak részletes használati útmutatót kell biztosítania a tulajdonos vagy az üzemeltető részére a felvonó helyes üzemeltetése, karbantartása és biztonságos használata érdekében, feltüntetve a használati lehetőségek korlátozását is.

5. Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

5. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó felvonók meg kell, hogy feleljenek az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó felvonókhoz készült biztonsági berendezések meg kell, hogy feleljenek az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és lehetővé kell, hogy tegyék, hogy a felvonók, amelyekbe azokat beépítik, megfeleljenek az említett követelményeknek.

6. Építményekben és az építkezéseken állandó jelleggel üzemelő felvonók

6. § (1) Az építményben vagy az építkezésen folyó munkáért felelős személy és a felvonószerelő vállalkozás köteles együttműködni a felvonó megfelelő működése és biztonságos használata érdekében.

(2) A felvonóaknában csak a felvonó működéséhez és biztonságához tartozó berendezések, szerelvények és vezetékek lehetnek.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

7. A felvonószerelő vállalkozások kötelezettségei

7. § (1) A felvonók forgalomba hozatalakor a felvonószerelő vállalkozások biztosítják, hogy a felvonó tervezése, gyártása, üzembe helyezése és vizsgálata az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összhangban történt.

(2) A felvonószerelő vállalkozás elkészíti a műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 15. §-ban említett vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásokat. Amennyiben az eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy a felvonó megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a felvonószerelő vállalkozás kiállítja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a felvonóhoz mellékeljék, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi a műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

(4) Ha a felvonóval járó - az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető - kockázat (a továbbiakban: kockázat) mértéke miatt indokolt, a felvonószerelő vállalkozások a felhasználók egészségének védelme és biztonsága érdekében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő felvonókról.

(5) A felvonószerelő vállalkozás biztosítja, hogy a felvonókon fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám.

(6) A felvonószerelő vállalkozás a felvonón köteles feltünteti nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Címként a felvonószerelő vállalkozás kapcsolattartási címét kell megadni. Az elérhetőséget a felhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven kell feltüntetni.

(7) A felvonószerelő vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a felvonóhoz mellékeljék az 1. melléklet 7.2. pontjában említett, a felhasználók számára a felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. E használati utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és világosnak kell lennie.

(8) Ha a felvonószerelő vállalkozásnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott felvonó nem felel meg e rendeletnek, haladéktalanul meghozza a szükséges intézkedéseket a felvonó megfelelőségének biztosítására.

(9) Ha a felvonó kockázatot jelent, a felvonószerelő vállalkozás erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonót forgalomba hozták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

(10) A felvonószerelő vállalkozás a piacfelügyeleti hatóság kérésére átadja a felvonó e rendeletnek történő megfelelésének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt az Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven.

(11) A felvonó szerelő vállalkozások együttműködnek a piacfelügyeleti hatósággal minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba hozott felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoz a piacfelügyeleti hatóság.

8. A gyártó kötelezettségei

8. § (1) Felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatalakor a gyártó biztosítja, hogy azok tervezése és gyártása az 5. § (2) bekezdésével összhangban történt.

(2) A gyártó elkészíti a szükséges műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 15. §-ban említett megfelelőségértékelési eljárást. Amennyiben az eljárás során megállapítást nyer, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel az alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a gyártó elkészíti az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, biztosítja, hogy azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékelje, és feltünteti a terméken a CE megfelelőségi jelölést.

(3) A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 éven keresztül megőrzi a műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket.

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás e rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését, és megfelelően figyelembe veszi a termék tervezésének és jellemzőinek változásait, valamint azon harmonizált szabványok vagy azokkal egyenértékű más műszaki előírások változásait, amelyek alapján a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségét megállapították. Ha a felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó kockázat miatt szükséges, a gyártó a felhasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében elvégzi a forgalmazott biztonsági berendezés mintájának vizsgálatát, kivizsgálja a panaszokat, és nyilvántartást vezet a panaszokról és a nem megfelelő biztonsági berendezésekről, valamint azok visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat és a felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen intézkedésről.

(5) A gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem fel legyen tüntetve, vagy ha a felvonókhoz készült biztonsági berendezés mérete vagy jellege nem teszi lehetővé ezt, a szükséges információt 17. § (1) bekezdésében említett címkén adja meg.

(6) A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a 17. § (1) bekezdésében említett címkén tünteti fel a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a postacímet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Címként a gyártó kapcsolattartási címét kell megadni. Az elérhetőséget a felhasználók és a piacfelügyeleti hatóság számára magyar nyelven tünteti fel.

(7) A gyártó gondoskodik arról, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékelje az 1. melléklet 7.1. pontjában említett, a felhasználók által könnyen érthető nyelven készült használati utasítást. Az ilyen használati utasításnak, és bármely jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(8) Ha a gyártónak olyan adat jut a tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e rendeletnek, azonnal meghozza a biztonsági berendezés megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket és a biztonsági berendezést kivonja a forgalomból vagy visszahívja. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a gyártó erről azonnal tájékoztatja azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi meghozott kiigazító intézkedésről.

(9) A gyártó a piacfelügyeleti hatóság kérésére az Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven átadja a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e rendeletnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt.

9. Meghatalmazott képviselők

9. § (1) A gyártó vagy felvonószerelő vállalkozás írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhet ki. A 7. § (1) bekezdésében vagy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 7. § (2) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésének kötelezettsége nem képezi a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól vagy a felvonószerelő vállalkozástól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A meghatalmazásnak legalább az alábbiak elvégzésére kell kiterjednie a meghatalmazott képviselő részéről:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés vagy a felvonó forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a gyártó vagy a felvonószerelő vállalkozás minőségi rendszerével kapcsolatos jóváhagyási döntéseket, valamint a műszaki dokumentációt a piacfelügyeleti hatóság számára történő bemutatás céljából;

b) a piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre bocsátja a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) a piacfelügyeleti hatóság kérésére együttműködik a megbízatása körébe tartozó, felvonókhoz készült biztonsági berendezés vagy a felvonó jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. Az importőr kötelezettségei

10. § (1) Az importőr kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági berendezéseket hozhat forgalomba.

(2) A felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőr köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. §-ban említett szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Köteles megbizonyosodni arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltüntette a CE megfelelőségi jelölést, és mellékelte hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és szükséges dokumentumokat, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 8. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(3) Ha az importőrnek olyan adat jut a tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésének, a biztonsági berendezést nem hozhatja mindaddig forgalomba, amíg a jogszabályi előírásokat nem teljesítik. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(4) Az importőr megadja a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a felvonóhoz készült biztonsági berendezés csomagolásán vagy kísérő dokumentációján a nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett védjegyét és azt az értesítési címet, amelyen kapcsolatba lehet lépni vele. Az elérhetőséget magyar nyelven is fel kell tüntetni.

(5) Az importőr köteles gondoskodni arról, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéshez mellékeljék az 1. melléklet 7.1. pontjában meghatározott használati utasítást.

(6) Az importőr köteles biztosítani, hogy amíg a felvonókhoz készült biztonsági berendezés a felelősségi körébe tartozik, annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az 5. § (2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését.

(7) Ha a felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel járó kockázat miatt szükséges, az importőr a felhasználók egészségének védelme és biztonsága érdekében köteles elvégezni a forgalmazott biztonsági berendezések mintájának vizsgálatát, kivizsgálni a panaszokat, és nyilvántartást vezetni a panaszokról és a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekről, valamint a felvonókhoz készült, biztonsági berendezések visszahívásairól, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat és a felvonószerelő vállalkozásokat minden ilyen intézkedésről.

(8) Ha az importőrnek olyan adat jut a tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e rendelet követelményeinek, az importőr köteles haladéktalanul megtenni a szükséges kiigazító intézkedéseket a biztonsági berendezés megfelelőségének biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

(9) Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, az importőr köteles erről haladéktalanul tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott kiigazító intézkedésről.

(10) Az importőr a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig elérhetővé teszi a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát, valamint a jóváhagyási döntéseket, és biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátható legyen.

(11) Az importőr a piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven átadni a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására, az importőr köteles együttműködni az általa forgalomba hozott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedés során.

11. A forgalmazók kötelezettségei

11. § (1) A felvonókhoz készült biztonsági berendezés fogalmazásakor a fogalmazók az e rendeletben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

(2) A felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalmazását megelőzően a forgalmazó köteles ellenőrizni, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel van-e tüntetve a CE megfelelőségi jelölés, mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi tanúsítványt, a szükséges dokumentumokat, valamint a használati utasítást az Európai Unió hivatalos nyelvén és magyar nyelven, továbbá, hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a 8. § (5) és (6) bekezdésében, valamint a 10. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3) Ha a biztonsági berendezés nem felel meg az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak, a forgalmazó nem forgalmazhatja a felvonókhoz készült biztonsági berendezést mindaddig, amíg megfelelővé nem tette. Ha a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.

(4) A forgalmazó köteles biztosítani, hogy amíg a felvonókhoz készült biztonsági berendezés a felelősségi körébe tartozik, annak tárolása és szállítása ne veszélyeztesse az 5. § (2) bekezdésében meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését.

(5) Ha a forgalmazónak olyan adat jut a tudomására, amelynek alapján feltételezhető, hogy az általa forgalomba hozott felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg e rendelet követelményeinek, a forgalmazó köteles haladéktalanul megtenni a szükséges kiigazító intézkedéseket a biztonsági berendezés megfelelőségének biztosítására, valamint a nem megfelelő biztonsági berendezést a forgalomból kivonni vagy visszahívni.

(6) Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a felvonókhoz készült biztonsági berendezést forgalmazza és köteles részletes tájékoztatást adni a megfelelés hiányáról és a meghozott kiigazító intézkedésről.

(7) A forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság kérésére köteles az Európai Unió hivatalos nyelvén vagy magyar nyelven átadni a felvonó megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A piacfelügyeleti hatóság felhívására a forgalmazó köteles együttműködni az általa forgalmazott biztonsági berendezés okozta veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedés során.

12. A gyártóra, importőrre és forgalmazókra vonatkozó közös szabályok

12. § Amennyiben az importőr vagy a forgalmazó saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy felvonókhoz készült biztonsági berendezést, vagy olyan módon módosít egy már forgalomba hozott alkatrészt, ami befolyásolja az alkatrész e rendeletnek való megfelelését, e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó előírt kötelezettségek terhelik.

13. A gazdasági szereplő adatszolgáltatása

13. § (1) A gazdasági szereplőnek a piacfelügyeleti hatóság kérésére meg kell adnia azon gazdasági szereplő nevét és címét, amely felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított részére; valamint azon gazdasági szereplő nevét és címét, amelynek felvonókhoz készült biztonsági berendezést szállított.

(2) A gazdasági szereplőnek az első bekezdésben meghatározott adatokat, a piacfelügyeleti hatóság felhívására, a felvonókhoz készült biztonsági berendezés hozzá történő szállítását, vagy az általa történő szállítását követő 10 évig meg kell adnia.

(3) A gazdasági szereplő tevékenységének megszűnése esetén átadja az (1) és (2) bekezdésben hivatkozott felvonóról, annak biztonsági berendezéséről szóló, általa kötelezően megőrzendő műszaki dokumentációt, az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a jóváhagyási döntéseket a piacfelügyeleti hatóság részére.

III. FEJEZET

A FELVONÓK ÉS A FELVONÓKHOZ KÉSZÜLT BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉGE

14. A felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások

14. § A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezések esetén a következő megfelelőségértékelési eljárások közül választhat:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő szervezetnek a 4. melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a típusmegfelelőséget a felvonókhoz készült biztonsági berendezések véletlenszerű ellenőrzésével kell biztosítani, a 9. melléklet leírása szerint;

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés modelljét be kell nyújtani egy megfelelőségértékelő szervezetnek a 4. melléklet I. részében meghatározott típusvizsgálat céljából, és a 6. melléklet szerinti termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőséget is alkalmazni kell rá;

c) a 7. mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőségi eljárás.

15. § (1) A gyártónak felvonón a következő megfelelőségértékelési eljárások egyikét el kell végeztetnie:

a) ha a felvonókat olyan típusminta-felvonó alapján tervezték és gyártották, amelyen a 4. melléklet II. részében meghatározott EU-típusmegfelelőségi vizsgálatot elvégezték:

aa) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;

ab) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

ac) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

b) ha a felvonókat egy, a 11. melléklettel összhangban jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer keretében tervezték és gyártották:

ba) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzése;

bb) a felvonók 10. mellékletben meghatározott termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

bc) a felvonók 12. mellékletben meghatározott gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége;

c) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelősége;

d) a felvonók 11. mellékletben meghatározott teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben, ahol a felvonó tervezéséért és gyártásáért felelős személy nem azonos a felvonószerelő vállalkozással, minden olyan dokumentumot és információt a felvonószerelő vállalkozásrendelkezésére kell bocsátani, amely a felvonó megfelelő és biztonságos üzembe helyezéséhez és vizsgálatához szükséges.

(3) A típusminta-felvonó és a típusminta-felvonóból származó felvonóváltozatok közé tartozó felvonók közötti összes megengedett eltérést (maximum- és minimumértékekkel) pontosan meg kell határozni a műszaki dokumentációban.

(4) Amennyiben az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés tekintetében több berendezés hasonlósága kimutatatható, ezt számításokkal és/vagy tervrajzokkal kell alátámasztani.

15. EU-megfelelőségi nyilatkozat

16. § (1) A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek teljesülését a gyártó és a felvonószerelő vállalkozás EU-megfelelőségi nyilatkozattal igazolja.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a 2. mellékletben meghatározottaknak és tartalmazza az 5-12. mellékletben meghatározott elemeket.

(3) Amennyiben a felvonóra vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre több olyan jogszabály is vonatkozik, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen megfelelőségi nyilatkozat egyben azt is jelenti, hogy az adott termék az összes rá vonatkozó jogszabály előírásának megfelel. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e rendeletnek való megfeleléséért, a felvonószerelő vállalkozás pedig a felvonó e rendeletnek való megfeleléséért.

16. A CE megfelelőségi jelölés és más jelölések feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

17. § (1) CE megfelelőségi jelölést forgalomba hozatal előtt, jól láthatóan, olvashatóan és mechanikus módon el nem távolíthatóan minden felvonófülkében és minden, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen fel kell tüntetni, vagy a biztonsági berendezéshez elválaszthatatlanul odaerősített címkén kell elhelyezni.

(2) A felvonókon elhelyezett CE megfelelőségi jelölést bármely alábbi megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, bejelentett szervezet azonosítószáma követi:

a) az 5. mellékletben említett átvételi ellenőrzés;

b) a 8. mellékletben említett egyedi termékellenőrzés;

c) a 10., a 11. vagy a 12. mellékletben említett minőségbiztosítás.

(3) A felvonókhoz készült biztonsági berendezéseken elhelyezett CE megfelelőségi jelölést a bármely, alábbi megfelelőségértékelési eljárásban részt vevő, bejelentett szervezet azonosítószáma követi:

a) a 6. mellékletben említett termékminőség-biztosítás;

b) a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás;

c) a 9. mellékletben említett típusmegfelelőség.

(4) A bejelentett szervezet azonosítószámát vagy maga a szervezet, vagy utasításai alapján a gyártó, annak meghatalmazott képviselője vagy a felvonószerelő vállalkozás, vagy annak meghatalmazott képviselője tünteti fel. A CE megfelelőségi jelölést és a bejelentett szervezet azonosítószámát kockázatokat vagy felhasználást jelölő bármilyen egyéb jelölés követheti.

(5) A felvonón és a biztonsági berendezésen nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. Minden egyéb feliratot és jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát ne akadályozza.

IV. FEJEZET

A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ SZERVEZETEK BEJELENTÉSE

17.[4]

18. §[5]

18. A bejelentett szervezetre vonatkozó követelmények

19. § (1) A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy leányvállalatai és alvállalkozói tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységének bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.

(2) A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára a 4-12. mellékletben előírt valamennyi olyan megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyek elvégzésére bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga végzi el, vagy a nevében és felelősségi körében végzik el.

(3) A megfelelőségértékelő szervezetnek - mindig és minden egyes megfelelőségértékelési eljárás, valamint a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések minden olyan fajtája vagy kategóriája tekintetében, amelyre bejelentették - rendelkeznie kell a következőkkel:

a) olyan személyzettel, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik a megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséhez;

b) azon eljárások leírásával, amelyek szerint a megfelelőségértékelést végzik, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát. Rendelkeznie kell megfelelő stratégiákkal és eljárásokkal bejelentett szervezetként végzett feladatainak az általa végzett egyéb tevékenységektől történő elkülönítésére;

c) olyan eljárásokkal, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott gyártástechnológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét.

(4) A megfelelőségértékelő szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel.

(5) A megfelelőségértékelési feladatok elvégzéséért felelős személyzetnek a következőkkel kell rendelkeznie:

a) alapos műszaki és szakképzettség, amely kiterjed az összes olyan megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a megfelelőségértékelési szervezetet bejelentették;

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről és megfelelő hatáskör az ilyen értékelések elvégzésére;

c) az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények, az alkalmazott harmonizált szabványok, valamint az uniós harmonizációs jogszabályok és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő ismerete és megértése;

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges alkalmasság.

(6) A megfelelőségértékelő szervezet (ideértve annak felső szintű vezetését és a megfelelőségértékelést végző személyzetét) pártatlanságát biztosítani kell. A megfelelőségértékelő szervezet felső szintű vezetésének és a megfelelőségértékelést végző személyzetének javadalmazása nem függhet az elvégzett értékelések számától vagy azok eredményétől.

(7) A megfelelőségértékelő szervezeteknek felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie.

19.[6]

20. §[7]

20.[8]

21. §[9]

21.[10]

22. §[11]

22. A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

23. § (1) A bejelentett szervezet a 14. §-ban és a 15. §-ban előírt megfelelőségértékelési eljárások szabályaival összhangban végzi el a megfelelőségértékelést.

(2) A megfelelőségértékelést az arányosság elvének megfelelően, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzik el. A megfelelőségértékelő szervezetek a vállalkozás méretét, azon ágazatot, amelyben az tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések technológiai összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatjellegét kellő mértékben figyelembe véve végzik tevékenységüket. Ennek során ugyanakkor tiszteletben kell tartania a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e rendeletnek való megfeleléséhez szükséges szigorúság mértékét és a védelem szintjét.

(3) Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a felvonószerelő vállalkozás vagy a gyártó nem teljesítette az e rendeletben vagy a rá vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket vagy más műszaki előírásokat, akkor felszólítja a felvonószerelő vállalkozást vagy a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, és nem ad ki tanúsítványt.

(4) A bejelentett szervezet a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat - így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvet, tanúsítványt - 10 évig köteles megőrizni.

(5)[12] Ha a tanúsítvány vagy a jóváhagyási döntés kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a felvonó vagy egy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés már nem megfelelő, akkor legalább 15 napos határidő közlésével felszólítja a felvonószerelő vállalkozást vagy a gyártót a megfelelő kiigazító intézkedések megtételére.

23. Panasz benyújtása a bejelentett szervezetek döntésével szemben

24. § (1) A bejelentett szervezet a panaszok és vitás kérdések kezelésére megfelelő eljárásrenddel kell, hogy rendelkezzen.

(2) Az érintettek panaszt nyújthatnak be a bejelentett szervezetek döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplők panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a nyilvántartott szervezet köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő szervezet által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

24.[13]

25. §[14]

V. FEJEZET[15]

25.[16]

26. §[17]

26.[18]

27. §[19]

27.[20]

28. §[21]

28.[22]

29. §[23]

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

31. § (1) E rendeletet azokra a felvonóhoz készült biztonsági berendezésekre kell alkalmazni, amelyek forgalomba hozatalára e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

(2) Az e rendeletben foglalt műszaki követelményekre tekintet nélkül forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők azok a felvonók, amelyekre vonatkozóan a megfelelőségértékelési eljárást e rendelet hatálybalépése előtt megkezdték.

(3) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt a bejelentett szervezetek által kibocsátott tanúsítványok időbeli hatályát.

32. § E rendelet a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

33. §[24]

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények

1. Általános alapelvek

1.1. Az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összefüggő kötelezettségek csak abban az esetben állnak fenn, ha az adott felvonónak vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezésnek a felvonószerelő vállalkozás vagy a gyártó által tervezett rendeltetésszerű használata esetén fennáll az említett követelmények által érintett kockázat.

1.2. Az e rendeletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények kényszerítő erővel bírnak. A műszaki ismeretek adott fejlettségi fokán azonban a meghatározott célkitűzések teljes mértékben nem teljesíthetők. Ilyen esetekben a felvonót vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezést oly módon kell tervezni és megépíteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben megközelítse az említett célkitűzéseket.

1.3. A gyártó és a felvonószerelő vállalkozás köteles kockázatfelmérést végezni és azonosítani a termékük vonatkozásában felmerülő valamennyi kockázatot; a tervezést és a beépítést a kockázatfelmérés figyelembevételével kell végezni.

2. Általános előírások

2.1. Figyelembe kell venni a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 1. melléklet 1.1.2. pontjában előírt alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket. Ezeket minden esetben a felvonókra vonatkozóan is alkalmazni kell.

2.2. A fülkét úgy kell tervezni és kialakítani, hogy az a felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális utasszámnak és névleges teherbírásnak megfelelő méretű és teherbírású legyen. Személyszállításra tervezett felvonók esetében, amennyiben azt méretei lehetővé teszik, a fülkét szerkezetileg oly módon kell tervezni és kialakítani, hogy ne akadályozza a fogyatékossággal élő személyeket a be- és kijutásban és a felvonó használatában, valamint, hogy lehetséges legyen a fogyatékossággal élők számára használatot könnyítő, megfelelő átalakítás.

2.3. A fülke felfüggesztő és alátámasztó szerkezeteit, azok tartozékait és csatlakozásait úgy kell megválasztani és megtervezni, hogy biztosítsák az általános biztonság megfelelő szintjét, és minimálisra csökkentsék a fülke lezuhanásának kockázatát, figyelembe véve a használat feltételeit, az alkalmazott anyagokat és a gyártási körülményeket. Amennyiben a fülke felfüggesztése kötelekkel vagy láncokkal történik, legalább két, egymástól független kötelet vagy láncot kell használni, mindegyiket a saját rögzítő rendszerével. E köteleken és láncokon nem lehet összekapcsolódás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából szükséges.

2.4. A terhelés ellenőrzése

2.4.1. A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, ha a névleges terhelést túllépik.

2.4.2. A felvonókat sebességhatárolóval kell felszerelni. E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyeknél a meghajtórendszer kialakítása megakadályozza a sebességtúllépést.

2.4.3. A gyors felvonókra sebességellenőrző és sebességkorlátozó berendezést kell szerelni.

2.4.4. A hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítsák a tárcsán lévő függesztőkötelek stabilitását.

2.5. Felvonógép

2.5.1. Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe kell, hogy legyen. E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyeknél az ellensúlyokat egy második fülke helyettesíti.

2.5.2. A felvonószerelő vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a felvonógép és az ahhoz tartozó berendezések kizárólag karbantartás és szükséghelyzet esetén legyenek megközelíthetőek.

2.6. Kezelőelemek

2.6.1. A kíséret nélküli, fogyatékossággal élő személyek használatára szánt felvonók kezelőelemeit ennek megfelelően kell megtervezni és elhelyezni.

2.6.2. A kezelőelemek funkcióját világosan jelezni kell.

2.6.3. Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei megoszthatók vagy összekapcsolhatók.

2.6.4. Az elektromos berendezéseket úgy kell beszerelni és csatlakoztatni, hogy:

a) a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni;

b) az áramellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni;

c) a felvonó mozgása különálló elektromos biztonsági áramkörön lévő elektromos biztonsági berendezéstől függjön;

d) az elektromos berendezés meghibásodása ne eredményezzen veszélyhelyzetet.

3. A felvonófülkén kívüli személyeket veszélyeztető kockázatok

3.1. A felvonót úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy a fülke mozgásához szükséges térhez ne lehessen hozzáférni, kivéve a karbantartást és a szükséghelyzetet. A felvonó üzemszerű működését meg kell akadályozni, ha az előbb említett térbe bárki belép.

3.2. A felvonót úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a fülke véghelyzeteiben megakadályozza az összenyomódás veszélyét. Ez a véghelyzetek mögötti szabad tér vagy védett tér kialakításával érhető el. Különleges esetekben, ahol ez a megoldás nem kivitelezhető, különösen meglévő épületek esetében, más módon is biztosítható e kockázat elkerülése a műszaki biztonsági hatóság engedélyével.

3.3. A fülke be- és kilépőszintjét a tervezett használati körülményeknek megfelelő mechanikus ellenállással rendelkező aknaajtókkal kell felszerelni.

3.4. A normál üzemelés mellett reteszelő berendezésnek kell megakadályoznia:

a) a fülke induló mozgását, szándékos vagy nem szándékos indítás esetén egyaránt, kivéve, hacsak minden aknaajtó be és le nem záródott;

b) az aknaajtó kinyílását, amikor a fülke még mozgásban van, és ha még nem érte el az előírt szintet.

3.5. Meghatározott zónákban megengedett a nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a szintbeállító sebesség korlátozva van.

4. A felvonófülkében tartózkodó személyeket veszélyeztető kockázatok

4.1. A felvonófülkéket, a szellőzőnyílások kivételével tömör falakkal, padlóval és tetővel, valamint tömör ajtókkal kell körülzárni. Az ajtókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy a 3.3. pontban említett szintbeálló mozgások kivételével, a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, és megálljon, ha az ajtók nyitva vannak.

4.2. A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha a felvonó két szint között megáll, és a fülke és az akna között fennáll a leesés veszélye vagy ha nincs akna.

4.3. A felvonónak rendelkeznie kell olyan készülékekkel, amelyek áramkimaradás vagy a berendezések meghibásodása esetén megakadályozzák a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását. A felvonófülke lezuhanását megakadályozó készülék független a felvonófülke felfüggesztésére szolgáló berendezéstől. E készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felvonószerelő vállalkozás által tervezett névleges terhelés és maximális sebesség mellett megállítsa a felvonófülkét. A készülék által előidézett bármilyen megállás vagy lassítás, a terhelési feltételektől függetlenül nem okozhat sérülést az utasok számára.

4.4. Az akna alja és a felvonófülke padlója közé ütközőket kell szerelni. Ebben az esetben a 3.2. pontban említett szabad teret a teljesen összenyomott ütközők mellett kell mérni. E követelmény nem vonatkozik azokra a felvonókra, amelyekben a felvonófülke a meghajtórendszer kialakítása folytán nem tud a 3.2. pontban említett szabad térbe hatolni.

4.5. A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ne lehessen mozgásba hozni azokat, ha a 4.3. pontban előírt készülék nincs működőképes állapotban.

5. Védekezés egyéb veszélyek ellen

5.1. A gépi mozgatású aknaajtókat és a fülkeajtókat vagy mindkét ajtót olyan készülékkel kell felszerelni, amely annak mozgása közben megakadályozza az összenyomódás veszélyét.

5.2. A tűzvédelmi szerepet betöltő aknaajtóknak - üveges részeikkel együtt - rendelkezniük kell az előírt tűzállósági határértékkel (lángáttörési, hőátbocsátási, hősugárzási tulajdonság).

5.3. Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy ne legyen lehetséges annak a fülkével való ütközése vagy a fülkére való rázuhanása.

5.4. A felvonókat olyan eszközökkel kell felszerelni, amelyek lehetővé teszik a fülkében rekedt utasok kiszabadítását és kimenekítését.

5.5. A felvonófülkéket olyan kétirányú kommunikációs eszközzel kell felszerelni, amely lehetővé teszi a mentőszolgálattal való állandó kapcsolattartást.

5.6. A felvonókat úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy ha a felvonógép hőmérséklete meghaladja a felvonószerelő vállalkozás által megállapított maximális értéket, a folyamatban lévő menetet még befejezze, de új menetparancsot már ne fogadjon el.

5.7. A felvonófülkéket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az utasok számára még hosszabb leállás esetén is megfelelő szellőzést biztosítson.

5.8. Használat során és nyitott ajtó esetén a felvonófülkét megfelelően ki kell világítani; ezen kívül vészvilágítással is el kell látni.

5.9. Az 5.5. pontban említett kommunikációs eszközt és az 5.8. pontban említett vészvilágítást úgy kell megtervezni és beszerelni, hogy még a szokásos áramellátás nélkül is működjön. Működési időtartamuk olyan hosszú legyen, hogy a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.

5.10. A felvonók tűz esetén is használható vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy megakadályozzák a felvonók bizonyos szinteken történő megállását, és lehetővé tegyék a felvonónak a mentőcsoport általi elsődleges irányítását.

6. Megjelölés

6.1. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendeletben előírt alapvető adatok feltűntetésén túlmenően, minden fülkében, jól látható módon el kell helyezni egy táblát, amelyen világosan feltüntetik a névleges terhelést kilogrammban és a szállítható utasok maximális számát.

6.2. Ha a felvonót úgy tervezték, hogy a felvonófülkében rekedt utasok számára a menekülés külső segítség nélkül is lehetséges, az erre vonatkozó utasításokat világosan és jól látható módon fel kell tüntetni a felvonófülkében.

7. Használati utasítás

7.1. A 3. mellékletben említett, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekhez dokumentációt kell mellékelni, hogy eredményesen és veszély nélkül lehessen végrehajtani következőket:

a) összeszerelés;

b) bekötés;

c) beállítás;

d) karbantartás.

7.2. Minden felvonóhoz dokumentációt kell mellékelni. A használati utasításnak legalább a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a normál használathoz szükséges és az 5.4. pontban említett karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, időszakos ellenőrzésre és a mentési műveletek lebonyolítására vonatkozó terveket és rajzokat tartalmazó használati utasítás;

b) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdésében meghatározott tartalmú gépkönyvet.

7.3. A gépkönyvet és a használati utasítást azon országok nyelvén kell mellékelni, ahol a felvonót használni fogják, és mellékelni kell a gyártó vagy szerelővállalkozás eredeti nyelvű utasítását is. A fordítást a gyártónak vagy annak a személynek kell biztosítania, aki a felvonót vagy a biztonsági berendezést az érintett nyelvterületen forgalomba hozza.

7.4. A felvonót kísérő ismertetők, iratok, utasítások a biztonsági szempontokat tekintve nem mondhatnak ellent a gyártó által biztosított használati utasításnak.

2. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

I. A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalma

1. A megfelelőségi nyilatkozatot az 1. melléklet 7. pontjában előírt nyelveken kell elkészíteni.

2. A felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a gyártó cégneve és címe;

b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;

c) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés leírása, típus- vagy sorozatjegyei és esetleges sorozatszáma; a leírás képet is tartalmazhat, amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához erre szükség van;

d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés biztonsági funkciója, ha ez a leírásból nem egyértelmű;

e) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási éve;

f) minden vonatkozó rendelkezés, amelynek a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel;

g) nyilatkozat arról, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak;

h) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;

i) a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseknek a 4. melléklet I. részében és a 6. mellékletben meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma és a bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra történő hivatkozás;

j) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések 9. mellékletben meghatározott, megfelelőségi eljárását végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

k) a gyártó által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a 6-7. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

l) a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;

n) aláírás.

II. A felvonók EU-megfelelőségi nyilatkozatának tartalma

1. A felvonókra vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozatot az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás nyelvén kell elkészíteni, és a nyilatkozatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a felvonószerelő vállalkozás cégneve és címe;

b) a meghatalmazott képviselő cégneve és címe;

c) a felvonó megnevezése, típus- vagy sorozatjegyei, sorozatszáma és a cím, ahol a felvonót beszerelték;

d) a felvonó beszerelési éve;

e) minden vonatkozó rendelkezés, amelyeknek a felvonó megfelel;

f) nyilatkozat arról, hogy a felvonó megfelel valamennyi vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak;

g) az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás;

h) a felvonóknak a 4. melléklet II. részében meghatározott EU-típusvizsgálatát végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma és a bejelentett szervezet által kibocsátott EU-típusvizsgálati tanúsítványra való hivatkozás;

i) a felvonók 8. mellékletben meghatározott egyedi termékellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

j) a felvonók 5. mellékletben meghatározott átvételi ellenőrzését végző bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

k) a felvonószerelő vállalkozás által üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert a 10., a 11. vagy a 12. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárással összhangban jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe és azonosítási száma;

l) a felvonószerelő vállalkozás vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat aláírására meghatalmazott személy neve és beosztása;

m) az aláírás helye és dátuma;

n) aláírás.

3. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókhoz készült biztonsági berendezések jegyzéke

1. Az aknaajtók reteszelésére szolgáló készülékek.

2. Az 1. melléklet 4.3. pontjában említett, a lezuhanást megakadályozó készülékek, amelyek megakadályozzák a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen mozgását.

3. Sebességhatároló készülékek.

4. Energiatároló ütközők:

a) nem lineáris ütközők;

b) ütközők visszafutás-csillapítással.

5. Energiafelemésztő ütközők.

6. Hidraulikus üzemű felvonók biztonsági berendezései a lezuhanás megakadályozására, csőtöréskor záró szelep, fojtó-visszacsapó szelep.

7. Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági áramkörként alkalmazott elektromos biztonsági készülékek.

4. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók és felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata

(B. modul)

I. A felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-típusvizsgálata

1. A típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a bejelentett szervezet megvizsgálja a felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezését, és megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés műszaki tervezése eleget tesz az 1. melléklet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, és a felvonóba megfelelően beépítve lehetővé teszi, hogy a felvonó eleget tegyen e követelményeinek.

2. A típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor annak neve és címe is, valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés gyártási helye;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a műszaki dokumentáció;

d) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusmintája vagy annak a helynek az adatai, ahol az megvizsgálható. A bejelentett szervezet további mintadarabokat is kérhet, ha ez a vizsgálati program végrehajtásához szükséges;

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia - ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki előírást -, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a gyártó megfelelő laboratóriumában vagy a gyártó nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonókhoz készült biztonsági alkatrész eleget tesz-e az 1. pontban említett feltételeknek, és tartalmaznia kell a kockázatok megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti a felvonókhoz készült biztonsági berendezés tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés általános leírása, beleértve az alkalmazhatósági határokat (különösen a sebesség, a terhelés és a villamos feszültség lehetséges határait) és körülményeket (különösen a robbanásveszélyes környezetet és az időjárásnak való kitettséget);

b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;

c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonókhoz készült biztonsági berendezés működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket annak érdekében alkalmaztak, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket, ideértve az egyéb vonatkozó műszaki előírások listáját is. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;

f) a vizsgálati jelentések;

g) a felvonókhoz készült biztonsági berendezések használati utasításának egy példánya;

h) a gyártási fázisban hozott intézkedések annak biztosítására, hogy a felvonókhoz készült, sorozatgyártott biztonsági berendezések megegyeznek a vizsgált, felvonókhoz készült biztonsági alkatrésszel.

4. A bejelentett szervezet:

a) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelelő műszaki tervezésének értékelése céljából megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékot;

b) megállapodik a kérelmezővel az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;

c) ellenőrzi, hogy a mintadarabokat a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket az egyéb kapcsolódó műszaki előírásokkal összhangban terveztek meg;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően alkalmazta-e;

e) elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó gyártó által elfogadott megoldások lehetővé teszik-e, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés teljesítse az 1. pontban említett feltételeket.

5. A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés - részleges vagy teljes - tartalmát kizárólag a gyártó hozzájárulásával teszi közzé.

6. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a gyártónak. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

6.1. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

6.2. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján értékelni lehet, hogy a felvonókhoz gyártott biztonsági berendezések megfelelnek-e a vizsgált típusnak, továbbá amelyek lehetővé teszik az üzem közbeni ellenőrzést.

6.3. Amennyiben a felvonókhoz készült biztonsági berendezés típusa nem tesz eleget az 1. pontban említett feltételeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indoklása mellett tájékoztatja erről a kérelmezőt.

6.4. A bejelentett szervezet a tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki dokumentáció és az értékelő jelentés egy példányát.

7. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem tesz eleget az 1. pontban említett feltételeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a gyártót.

8. A gyártó értesíti az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal kapcsolatos műszaki dokumentációt őrző bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a felvonókhoz készült biztonsági berendezés 1. pontban említett feltételeknek való megfelelését vagy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.

8.1. A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre van szükség. Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.

9. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések jegyzékét.

9.1. Minden bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá - kérésre - az általa kiadott ilyen tanúsítványokról és kiegészítésekről.

10. A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet - kérésre - megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.

11. A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítványok, a tanúsítványok mellékleteinek és kiegészítéseinek egy példányát, valamint a műszaki dokumentációt.

12. A gyártó meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 8. és a 11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.

II. Felvonók EU-típusvizsgálata

1. A típusvizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak azon része, amely során a bejelentett szervezet megvizsgálja a típusminta-felvonó vagy egy olyan felvonó műszaki tervezését, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik kiterjeszteni vagy változtatni, és meggyőződik arról és hitelesíti azt, hogy a típusminta-felvonó vagy a felvonó műszaki tervezése megfelel az 1. melléklet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.

1.1. A felvonók EU-típusvizsgálata egy teljes felvonó mintadarabjának vizsgálatát foglalja magában.

2. A típusvizsgálat iránti kérelmet a felvonószerelő vállalkozásnak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe; vagy, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a műszaki dokumentáció;

d) annak a helynek az adatai, ahol a mintafelvonó megvizsgálható. A vizsgálatra bemutatott mintafelvonónak tartalmaznia kell a csatlakozóelemeket, és legalább három szintet kell szolgálnia (felső, középső és alsó);

e) a műszaki tervezésnél alkalmazott megoldás megfelelőségét alátámasztó bizonyíték. Ennek az alátámasztó bizonyítéknak minden alkalmazott dokumentumot fel kell sorolnia - ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki leírást -, különösen akkor, ha a vonatkozó harmonizált szabványokat nem teljes egészükben alkalmazták. Az alátámasztó bizonyítéknak, amennyiben szükséges, tartalmaznia kell a felvonószerelő vállalkozás megfelelő laboratóriumában vagy a nevében és felelősségére egy másik vizsgálati laboratóriumban az egyéb vonatkozó műszaki előírásokkal összhangban elvégzett vizsgálatok eredményeit.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak értékelését, hogy a felvonó megfelel-e az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a típusminta-felvonó leírása, amely világosan megadja a típusminta-felvonó minden megengedett változatát;

b) a gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzok;

c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;

d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények jegyzéke;

e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

f) a felvonóba beépített, felvonókhoz készült biztonsági berendezések EU-megfelelőségi nyilatkozatának egy példánya;

g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;

h) a vizsgálati jelentések;

i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;

j) a beszerelési fázisban annak érdekében hozott intézkedések, hogy a sorozatgyártott felvonó megfeleljen az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

4. A bejelentett szervezet:

a) megvizsgálja a műszaki dokumentációt és az alátámasztó bizonyítékokat a típusminta-felvonó vagy egy olyan felvonó műszaki tervezésének értékelése céljából, amelynek alkalmazhatósági határát nem tervezik kiterjeszteni vagy változtatni;

b) megállapodik a felvonószerelő vállalkozással az ellenőrzések és a vizsgálatok elvégzésének helyszínéről;

c) ellenőrzi, hogy a mintafelvonót a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítja a vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően tervezett elemeket, továbbá azokat az elemeket, amelyeket egyéb vonatkozó műszaki előírások alkalmazásával terveztek;

d) elvégzi vagy elvégezteti azokat a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel ellenőrzi, hogy ahol a felvonószerelő vállalkozás úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó harmonizált szabványok előírásait, azokat megfelelően alkalmazta-e;

e) elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben nem a vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő előírásokat alkalmazták, az egyéb vonatkozó műszaki előírásokat alkalmazó felvonószerelő vállalkozás által elfogadott megoldások teljesítik-e e rendelet megfelelő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeit.

5. A bejelentett szervezet elkészíti az elvégzett vizsgálatokat, ellenőrzéseket és teszteket és az azok eredményeit rögzítő értékelő jelentést. A bejelentő hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek sérelme nélkül a bejelentett szervezet e jelentés - részleges vagy teljes - tartalmát kizárólag a felvonószerelő vállalkozás hozzájárulásával teszi közzé.

6. Amennyiben a típus teljesíti az 1. mellékletben megállapított, az érintett felvonóra vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, a bejelentett szervezet EU-típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a felvonószerelő vállalkozásnak. E tanúsítvány tartalmazza a felvonószerelő vállalkozás nevét és címét, a típusvizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének feltételeit, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

6.1. Az EU-típusvizsgálati tanúsítványnak egy vagy több melléklete is lehet.

6.2. Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány és mellékletei minden olyan információt tartalmaznak, amelyek alapján az átvételi ellenőrzés során értékelni lehet, hogy a felvonók megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.

6.3. Amennyiben a típus nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

6.4. A bejelentett szervezet az EU-típusvizsgálati tanúsítvány kiadásától számított 15 évig megőrzi az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki dokumentáció és az értékelő jelentés egy példányát.

7. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott típus a továbbiakban esetleg nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

8. A felvonószerelő vállalkozás értesíti a bejelentett szervezetet a jóváhagyott típus - ezen belül az eredeti műszaki dokumentációban nem meghatározott változatok - minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a felvonó 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését, vagy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességének feltételeit.

8.1. A bejelentett szervezetnek meg kell vizsgálnia a módosításokat, és tájékoztatnia kell a felvonószerelő vállalkozást arról, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvány érvényben marad-e, vagy további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy tesztekre van szükség. Ha a bejelentett szervezet szükségesnek ítéli, az eredeti EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz kiegészítést bocsáthat ki, vagy új típusvizsgálat iránti kérelem benyújtását kérheti.

9. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa kibocsátott vagy visszavont EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott tanúsítványok és kiegészítések jegyzékét.

9.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítésekről, továbbá - kérés esetén - a kibocsátott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

10. A Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet - kérésre - megkaphatják az EU-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik egy példányát. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok, ellenőrzések és tesztek eredményeinek egy példányát.

11. A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig elérhetővé teszi a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-típusvizsgálati tanúsítvány - ideértve annak mellékleteit és módosításait - egy példányát a műszaki dokumentációval együtt.

12. A felvonószerelő vállalkozás meghatalmazott képviselője is benyújthatja a 2. pontban említett kérelmet, és teljesítheti a 8. és a 11. pontban meghatározott kötelezettségeket, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásában.

5. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók átvételi ellenőrzése

1. Az átvételi ellenőrzés a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet megbizonyosodik arról és hitelesíti azt, hogy az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező vagy jóváhagyott teljes minőségi rendszer szerint tervezett és gyártott felvonó megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek.

2. A felvonószerelő vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az üzembe helyezett felvonó megfeleljen az alkalmazandó, az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek és a következők egyikének:

a) EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típus;

b) a 11. mellékletnek megfelelően minőségi rendszer és - amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben a harmonizált szabványoknak - az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonó.

3. A felvonószerelő vállalkozás által megjelölt bejelentett szervezet elvégzi a forgalomba hozatal előtt álló felvonó átvételi ellenőrzését, hogy ellenőrizze, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

3.1. A felvonószerelő vállalkozás átvételi ellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez, és a következő dokumentumokat bocsátja a bejelentett szervezet rendelkezésére:

a) a felvonó teljes tervdokumentációja;

b) az átvételi ellenőrzéshez szükséges tervek és kapcsolási rajzok, különösen a vezérlő áramkörök kapcsolási rajzai;

c) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya;

d) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.1.1. Az említett vonatkozó harmonizált szabványok által előírt vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket kell elvégezni annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

3.2. A vizsgálatok legalább a következők egyikét foglalják magukban:

a) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a felvonó megfelel-e a 4. melléklet II. része szerinti EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak;

b) a 3.1. pontban említett dokumentumok vizsgálata annak ellenőrzésére, hogy a felvonó megfelel-e a 11. mellékletnek megfelelő minőségi rendszer szerint és - amennyiben a terv nem felel meg teljes mértékben a harmonizált szabványoknak - az EU-tervvizsgálati tanúsítvány szerint tervezett és gyártott felvonónak.

3.3. A felvonók ellenőrzése legalább a következőket foglalja magában:

a) a felvonó működtetése terhelés nélkül és maximális terheléssel a biztonsági berendezések megfelelő beszerelésének és működésének biztosítására (végálláskapcsolók, reteszelések, egyéb biztonsági berendezések);

b) a felvonó működtetése maximális terhelésnél és terhelés nélkül annak biztosítására, hogy a biztonsági berendezések áramkimaradás esetén is megfelelően működjenek;

c) statikai vizsgálat a névleges terhelés 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.

3.3.1. Névleges terhelésnek az tekintendő, amelyet az 1. melléklet 6. pontja említ.

3.3.2. Az említett ellenőrzések elvégzése után a bejelentett szervezet ellenőrzi, hogy nem történt-e olyan deformáció vagy sérülés, amely hátrányosan befolyásolhatja a felvonó használatát.

4. Ha a felvonó eleget tesz az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a 17. § szerinti CE megfelelőségi jelölés mellé, és kiadja az átvételi ellenőrzési tanúsítványt, amely leírja az elvégzett vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

4.1. A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.

4.2. Ha a bejelentett szervezet megtagadja az átvételi ellenőrzési tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és meg kell adnia, hogy melyek az elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Amennyiben a felvonószerelő vállalkozás újabb átvételi ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2. A felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és erről, valamint az átvételi ellenőrzési tanúsítványról megőriz egy másolatot a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A Bizottság és a tagállamok - kérésre - megkaphatják az átvételi ellenőrzési tanúsítvány egy példányát.

7. A felvonószerelő vállalkozás 3.1. és 5. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

6. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések vonatkozásában

(E. modul)

1. A felvonókhoz készült biztonsági berendezések termékminőség-biztosításán alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a gyártó minőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott típusnak megfelelően gyártsák és nyomon kövessék, az alkatrészek megfeleljenek az 1. melléklet szerint alkalmazandó követelményeknek, és megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

2. A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonókhoz készült biztonsági berendezések végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára sor kerül;

d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;

e) a minőségügyi rendszerre vonatkozó dokumentáció;

f) a jóváhagyott, felvonókhoz készült biztonsági berendezések műszaki dokumentációja és az EU-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségügyi rendszer keretében minden felvonókhoz készült biztonsági berendezést meg kell vizsgálni, és el kell végezni a vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy eleget tegyen az 1. pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségi célkitűzések;

b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termék minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

c) a gyártás után elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok;

d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök és

e) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.3.1. A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

3.3.2. Az ellenőrzés kiterjed a gyártó telephelyén tett értékelő szemlére is.

3.3.3. Az auditcsoport felülvizsgálja a 3.1. pont f) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni e rendelet alkalmazandó követelményeit, és hogy el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült biztonsági berendezések e követelményeknek való megfelelését.

3.3.4. A döntésről értesíteni kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből - annak jóváhagyott formájából - eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségügyi rendszer tervezett változásáról.

3.5.1. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

3.5.2. A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet arra a telephelyre, ahol az átvételi ellenőrzésre, vizsgálatra és tárolásra sor került, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;

b) a műszaki dokumentáció;

c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.

4.4. A bejelentett szervezet előre be nem jelentett látogatásokat is tehet a gyártó azon telephelyén, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezések átvételi ellenőrzésére és vizsgálatára sor kerül.

4.4.1. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezet a gyártónak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést és - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

6. A gyártónak a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba helyezése után legalább 10 éven át a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:

a) a 3.1. pont f) alpontjában említett műszaki dokumentáció;

b) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;

c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2., a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

7. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.

7.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

8. A gyártónak a 3.1., a 3.5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

7. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelőség felvonókhoz készült biztonsági berendezések vonatkozásában

(H. modul)

1. A felvonókhoz készült biztonsági berendezések minőségbiztosításán alapuló megfelelősége az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet a gyártó teljes minőségügyi rendszerét értékeli annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket úgy tervezzék, gyártsák, ellenőrizzék és vizsgálják, hogy az alkatrészek eleget tegyenek az 1. melléklet alkalmazandó követelményeinek, és megfelelő beszerelés esetén, lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

2. A gyártó a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott teljes minőségügyi rendszert működtet a felvonókhoz készült biztonsági berendezések tervezése, gyártása, végső termékellenőrzése és vizsgálata céljából, a gyártót pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségügyi Rendszer

3.1. A gyártó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket tervezik, gyártják, ellenőrzik és vizsgálják;

c) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;

d) a gyártandó, felvonókhoz készülő biztonsági berendezések mindegyik kategóriájának egy-egy modelljére vonatkozó, a 4. melléklet I. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;

e) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

f) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonókhoz készülő biztonsági berendezések megfelelnek az 1. pontban említett feltételeknek. A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásbeli intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az alkalmazható szabványokat, és - amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák vagy nem teljes körűen alkalmazzák - azon eszközök - ideértve minden egyéb kapcsolódó műszaki leírást -, amelyeket az 1. pontban említett feltételek teljesítésére használnak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a felvonókhoz készülő biztonsági berendezések tervezése során alkalmaznak;

d) az ezeknek megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket használni fognak;

e) a gyártás előtt, alatt és után végzendő ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek elvégzésének gyakorisága;

f) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

g) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.3.1. A minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok mellett az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében, és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás.

3.3.2. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártó képes-e meghatározni az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott, alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, és el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonókhoz készült biztonsági berendezés e követelményeknek való megfelelését.

3.3.3. A gyártót és a meghatalmazott képviselőjét értesítik a döntésről. Az értesítés tartalmazza az audit következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4. A gyártó vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből - annak jóváhagyott formájából - eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5. A gyártó folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a minőségügyi rendszer bármilyen tervezett módosításáról.

3.5.1. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi rendszer a továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

3.5.2. A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a tervezés, a gyártás, az ellenőrzés és a vizsgálat, valamint a raktározás helyszíneire, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;

b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;

c) a gyártott felvonó biztonsági berendezések műszaki dokumentációja;

d) a minőségügyi rendszer gyártási részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, továbbá ellenőrzési jelentést ad a gyártónak.

4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a gyártónál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A bejelentett szervezet erről a látogatásról jelentést juttat el a gyártónak, és ha vizsgálatokra került sor, vizsgálati jelentést is készít.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést és - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

6. A gyártó a felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalomba hozatala után 10 éven át a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:

a) a 3.1. pont e) alpontjában említett dokumentáció;

b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;

c) a 3.5. pontban említett módosításra vonatkozó információ;

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2. , a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

7. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.

7.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

7.2. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7.3. A bejelentett szervezet a döntés kiadásától számított 15 évig megőrzi a jóváhagyó döntések, a döntés mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

8. A gyártónak a 3.1., a 3,5., az 5. és a 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban.

8. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

A felvonókra vonatkozó egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség

(G. modul)

1. Az egyedi termékellenőrzésen alapuló megfelelőség az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet értékeli, hogy egy felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2. A felvonószerelő vállalkozás kötelezettségei

2.1. A felvonószerelő vállalkozás minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak felügyelete biztosítsa, hogy a felvonó megfeleljen az 1. mellékletben megállapított, alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2.2. A felvonószerelő vállalkozás az egyedi vizsgálat elvégzését egyetlen általa választott bejelentett szervezetnél kérelmezi. A kérelem az alábbiakat tartalmazza:

a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) a felvonó beépítésének helyszíne;

c) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

d) a műszaki dokumentáció.

3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak értékelésére, hogy a felvonó megfelel-e az alkalmazandó, az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A műszaki dokumentációnak legalább a következő elemeket kell tartalmaznia:

a) a felvonó leírása;

b) tervezési és gyártási rajzok és tervrajzok;

c) az említett rajzok és tervrajzok, valamint a felvonó működésének megértéséhez szükséges magyarázatok;

d) a figyelembe vett alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények listája;

e) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki előírásokat is ideértve. A csak részben alkalmazott harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

f) a felvonóba beépített biztonsági berendezések EU-típusvizsgálati tanúsítványainak egy példánya;

g) a felvonószerelő vállalkozás által elvégzett vagy elvégeztetett tervezési számítások eredményei;

h) vizsgálati jelentések;

i) az 1. melléklet 7.2. pontjában említett használati utasítás egy példánya.

4. Ellenőrzés

4.1. A felvonószerelő vállalkozás által választott bejelentett szervezet megvizsgálja a műszaki dokumentációt és a felvonót, és elvégzi a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített, vagy azokkal egyenértékű megfelelő vizsgálatokat, annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonó megfeleljen az 1. mellékletben megállapított, alkalmazandó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A vizsgálatok legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában említett vizsgálatokat foglalják magukban.

4.2. Amennyiben a felvonó megfelel az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a bejelentett szervezet kiadja az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványt.

4.3. A bejelentett szervezet kitölti az 1. melléklet 7.2. pontjában említett gépkönyv megfelelő oldalait.

4.4. Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, azt részletesen indokolnia kell, és meg kell adnia, hogy melyek az elvégzendő szükséges kiigazító intézkedések. Ha a felvonószerelő vállalkozás újabb egyedi termékellenőrzésre irányuló kérelmet nyújt be, azt ugyanannál a bejelentett szervezetnél kell megtennie.

4.5. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a megfelelőségi tanúsítvány másolatát.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint - a 2.2. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

5.2. A felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát a piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

6. A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatalának időpontjától számított 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára megőrzi a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány egy példányát.

7. A felvonószerelő vállalkozásnak a 2.2. és 6. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

9. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonókhoz készült biztonsági berendezések típusmegfelelőségének véletlenszerű ellenőrzése

(C 2. modul)

1. A véletlenszerű ellenőrzéssel történő típusmegfelelőségi vizsgálat a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a felvonókhoz készült biztonsági berendezéseket annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy azok megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak, kielégítsék az 1. melléklet értelmében alkalmazandó követelményeket, és helyes beszerelés esetén lehetővé tegyék, hogy a felvonó megfeleljen az említett követelményeknek.

2. A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és annak felügyelete biztosítsa, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfeleljenek az 1. pontban említett feltételeknek.

3. A gyártó véletlenszerű ellenőrzésre vonatkozó kérelmet nyújt be az általa választott bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a gyártó neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be;

c) a gyártott felvonó biztonsági berendezésekre vonatkozó minden lényeges információ;

d) azon telephely címe, ahol a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből mintát lehet venni.

4. A bejelentett szervezet köteles elvégezni vagy elvégeztetni a biztonsági berendezések változó időközönként történő ellenőrzését. A bejelentett szervezet az általa a végleges, felvonókhoz készült biztonsági berendezésekből a helyszínen vett megfelelő mintát megvizsgálja, és a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített vagy azokkal egyenértékű - egyéb vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott -, megfelelő vizsgálatokat végez annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel-e az 1. pontban említett feltételeknek. Abban az esetben, ha egy vagy több ellenőrzött, felvonóhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg, a bejelentett szervezetnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket.

4.1. A felvonókhoz készült biztonsági berendezések ellenőrzésénél figyelembe veendő szempontokat az eljárásért felelős összes bejelentett szervezet közötti együttes megállapodással kell meghatározni, figyelembe véve a felvonókhoz készült biztonsági berendezések lényeges tulajdonságait.

4.2. A bejelentett szervezet típusmegfelelőségi tanúsítványt ad ki az elvégzett ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozóan.

4.3. A bejelentett szervezett - kérésre - a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a típusmegfelelőségi tanúsítvány másolatát.

5. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

5.1. A gyártó minden olyan, felvonókhoz készült biztonsági berendezésen feltünteti a CE megfelelőségi jelölést és - a 3. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - a bejelentett szervezet azonosítószámát, amely eleget tesz az 1. pontban említett feltételeknek.

5.2. A gyártó a felvonó mindegyik biztonsági berendezésére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát a felvonókhoz készült biztonsági berendezések forgalomba hozatala után 10 évig a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja azt a felvonókhoz készült biztonsági berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

6. A gyártó kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben ez szerepel a meghatalmazásban. A meghatalmazott képviselő nem köteles teljesíteni a gyártó 2. pontban említett kötelezettségeit.

10. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége

(E. modul)

1. A termékminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelőség a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a felvonószerelő vállalkozás termékminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak vagy egy, a 11. mellékletnek megfelelően jóváhagyott minőségügyi rendszer keretében tervezett és gyártott felvonónak, és megfeleljenek az alkalmazandó, az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2. A felvonószerelő vállalkozás a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának céljából, a felvonószerelő vállalkozást pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A felvonószerelő vállalkozás az adott felvonókra vonatkozó minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) az üzembe helyezett felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;

c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;

e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségügyi rendszer keretében minden felvonót meg kell vizsgálni, és el kell végezni a vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

3.2.1. A felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer említett dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségi célkitűzések;

b) a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

c) azok az ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a forgalomba hozatal előtt végeznek el, köztük legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatok;

d) a minőségügyi rendszer hatékony működésének felügyeletére szolgáló eszközök;

e) minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.3.1. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés során értékelő szemlét kell tartani a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.3.2. A döntésről tájékoztatni kell a felvonószerelő vállalkozást. Az értesítés tartalmazza az ellenőrzés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4. A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből - annak jóváhagyott formájából - eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.4.1. A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.

3.4.2. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és eldönti, hogy a módosított minőségügyi rendszer a továbbiakban is megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

3.4.2.1. A bejelentett szervezet a döntéséről értesíti a felvonószerelő vállalkozást, vagy annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési döntést.

3.4.2.2. A bejelentett szervezet a 17. § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellé.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2. A felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet az üzembe helyezési, az ellenőrzési és vizsgálati helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;

b) a műszaki dokumentáció;

c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy a felvonószerelő vállalkozás fenntartsa és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és erről ellenőrzési jelentést ad a felvonószerelő vállalkozásnak.

4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a felvonók beszerelésének helyszínein. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségügyi rendszer és a felvonó helyes működésének ellenőrzése érdekében. A felvonószerelő vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A felvonószerelő vállalkozásnak az utolsó felvonó forgalomba hozatala után tíz éven át kell megőriznie és a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátania a következőket:

a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;

b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;

c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4.2.1. pontban, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

6. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról vagy visszavonásáról hozott döntésekről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja a jóváhagyás elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.

6.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre az általa kiadott jóváhagyó döntésekről.

6.2. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2. A felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8. A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

11. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata

(H1. modul)

1. A felvonók teljes minőségbiztosításon alapuló megfelelősége és tervvizsgálata az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a bejelentett szervezet a felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerét és a felvonók tervét értékeli annak biztosítása érdekében, hogy a felvonók megfeleljenek az alkalmazandó, az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2. A felvonószerelő vállalkozás a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók tervezésének, gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása céljából, a felvonószerelő vállalkozást pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik. A felvonók műszaki tervezésének megfelelőségét a 3.3. ponttal összhangban kell megvizsgálni.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) minden lényeges információ a beszerelésre váró felvonókra vonatkozóan, különösen azon információk, amelyek a felvonó tervezése és működése közötti kapcsolat egyértelműsítésére vonatkoznak;

c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

d) a 4. melléklet II. részének 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentáció;

e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a felvonók megfelelnek az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek. A felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer e dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését, és a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a tervezésre vonatkozó műszaki előírások, beleértve az alkalmazható szabványokat, és - amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat nem alkalmazzák teljes körűen - azon eszközök - ideértve az egyéb vonatkozó műszaki leírásokat -, amelyeket az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények teljesítésére alkalmaznak;

c) a tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket a felvonók tervezése során alkalmaznak;

d) azok az ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket az anyag-, alkatrész- és részegység szállítmányok átvételénél végeznek el;

e) az ezeknek megfelelő összeszerelési, beépítési, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;

f) azok az ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a beszerelés előtt (beszerelési körülmények ellenőrzése: akna, gépház), alatt és után végeznek (beleértve legalább az 5. melléklet 3.3. pontjában meghatározott vizsgálatokat);

g) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

h) az előírt tervezési és termékminőség, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3. Tervvizsgálat

3.3.1. Amennyiben a terv nem áll teljes összhangban a harmonizált szabványokkal, a bejelentett szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a terv megfelel-e az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és ha igen, ki kell adnia az EU-tervvizsgálati tanúsítványt a felvonószerelő vállalkozás részére, megállapítva a tanúsítvány érvényességi korlátait, és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.

3.3.2. Amennyiben a terv nem felel meg az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a bejelentett szervezet elutasítja az EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiállítását, és az elutasítás részletes indokolása mellett tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

3.3.2.1. A bejelentett szervezet a technika általánosan elismert állásának valamennyi olyan változásáról tájékozódik, amely azt jelzi, hogy a jóváhagyott terv a továbbiakban esetleg nem felel meg az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, és meghatározza, hogy e változások igényelnek-e további vizsgálatot. Amennyiben igen, a bejelentett szervezet tájékoztatja erről a felvonószerelő vállalkozást.

3.3.3. A felvonószerelő vállalkozás értesíti az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezetet a jóváhagyott terv minden olyan módosításáról, amely befolyásolhatja a tervnek az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelését vagy a tanúsítvány érvényességének feltételeit. Az ilyen módosítások az eredeti EU-tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában további jóváhagyást igényelnek az EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiadó bejelentett szervezettől.

3.3.4. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa kiadott vagy visszavont EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja az elutasított, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítések jegyzékét.

3.3.4.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa elutasított, visszavont, felfüggesztett vagy más módon korlátozott EU-tervvizsgálati tanúsítványokról és ezek kiegészítéseiről, továbbá kérésre az általa kiadott tanúsítványokról és kiegészítésekről.

3.3.4.2. Kérésre a Bizottság, a tagállamok és a többi bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátható az EU-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseik másolata. Kérésre a Bizottság és a tagállamok megkaphatják a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által végzett vizsgálatok eredményeinek másolatát.

3.3.5. A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatalát követő 10 éven keresztül elérhetővé teszi a piacfelügyeleti hatóság számára az EU-tervvizsgálati tanúsítvány, a tanúsítvány mellékleteinek és kiegészítéseinek másolatát, valamint a műszaki dokumentációt.

3.4. A minőségügyi rendszer értékelése

3.4.1. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszerek elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.4.2. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.4.3. Az ellenőrzést végző csoport felülvizsgálja a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentációt annak ellenőrzése érdekében, hogy a felvonószerelő vállalkozás képes-e meghatározni az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, és el tudja-e végezni az ahhoz szükséges vizsgálatokat, hogy biztosíthassa a felvonó e követelményeknek való megfelelését. A döntésről értesíti a felvonószerelő vállalkozást, vagy a meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.5. A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből - annak jóváhagyott formájából - eredő kötelezettségeit, továbbá, hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.5.1. A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.

3.5.2. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított teljes minőségügyi rendszer a továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb vizsgálat szükséges. Döntéséről értesíti a felvonószerelő vállalkozást, vagy annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.6. A bejelentett szervezet a 17. § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellé.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából beengedi a bejelentett szervezetet a tervezési, gyártási, összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési és vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következőket:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;

b) a minőségügyi rendszer tervezési részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint az elemzések, számítások, vizsgálatok eredményei;

c) a minőségügyi rendszer szállítmányok és beszerelés átvételére vonatkozó részében előirányzott minőségi nyilvántartás, úgy mint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéseiről szóló jelentések.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő vállalkozás fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a felvonószerelő vállalkozásnak.

4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a felvonószerelő vállalkozás telephelyén vagy a felvonó összeszerelésének helyszínén. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése érdekében. A felvonószerelő vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi a következőket:

a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;

b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;

c) a 3.5.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.5.2 pontban, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

6. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról vagy azok visszavonásáról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.

6.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2. A bejelentett szervezet a döntés meghozatalától számított 15 évig megőrzi a jóváhagyó döntés, a döntés mellékleteinek és kiegészítéseinek, valamint a műszaki dokumentáció másolatát.

6.3. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2. A felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8. A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.3.3., a 3.3.5., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

12. melléklet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelethez

Felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége

(D. modul)

1. A felvonók gyártásminőség-biztosításon alapuló típusmegfelelősége a megfelelőségértékelési eljárásnak az a része, amellyel a bejelentett szervezet értékeli a felvonószerelő vállalkozás gyártásminőségügyi rendszerét annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az üzembe helyezett felvonók megfeleljenek az EU-típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott jóváhagyott típusnak vagy egy, a 11. mellékletnek megfelelően jóváhagyott teljes minőségügyi rendszer keretében tervezett és gyártott felvonónak, és megfeleljenek az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

2. A felvonószerelő vállalkozás a 3. pontban meghatározott módon jóváhagyott minőségügyi rendszert működtet a felvonók gyártásának, összeszerelésének, beszerelésének, átvételi ellenőrzésének és vizsgálatának minőségbiztosítása céljából, a felvonószerelő vállalkozást pedig a 4. pontban meghatározott módon felügyelik.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A felvonószerelő vállalkozás minőségügyi rendszerének értékelésére irányuló kérelmet nyújt be az általa választott egyetlen bejelentett szervezethez. A kérelem a következőket tartalmazza:

a) a felvonószerelő vállalkozás neve és címe, vagy ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor az ő neve és címe is;

b) az üzembe helyezendő felvonókra vonatkozó minden lényeges információ;

c) a minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentáció;

d) az üzembe helyezendő felvonók műszaki dokumentációja;

e) írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be.

3.2. A minőségügyi rendszer biztosítja, hogy a felvonók eleget tesznek az alkalmazandó, az 1. mellékletben meghatározott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

3.2.1. A felvonószerelő vállalkozás által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést módszeresen és rendszerezetten kell dokumentálni írásos elvek, eljárások és utasítások formájában. A minőségügyi rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezését. Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

a) a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetőségnek a termékminőséggel kapcsolatos felelőssége és hatásköre;

b) a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és módszeres intézkedések, amelyeket alkalmazni fognak;

c) a beszerelés előtt, alatt és után végrehajtandó ellenőrzések és vizsgálatok;

d) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések;

e) az előírt termékminőség elérésének és a minőségügyi rendszer hatékony működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök.

3.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabvány megfelelő előírásait teljesítő minőségügyi rendszer elemei tekintetében a bejelentett szervezet vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelést.

3.3.1. Az ellenőrzést végző csoportban legalább egy olyan tag van, aki tapasztalattal rendelkezik az érintett felvonótechnológia értékelésében és ismeri az 1. mellékletben megállapított alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

3.3.2. Az ellenőrzés során értékelési szemlét kell tartani a felvonószerelő vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken.

3.3.3. A döntésről tájékoztatni kell a felvonószerelő vállalkozást. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.4. A felvonószerelő vállalkozás vállalja, hogy teljesíti a minőségügyi rendszerből - annak jóváhagyott formájából - eredő kötelezettségeit, továbbá hogy azt úgy tartja fenn, hogy megfelelő és hatékony maradjon.

3.4.1. A felvonószerelő vállalkozás folyamatosan tájékoztatja a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet a rendszer minden tervezett módosításáról.

3.4.2. A bejelentett szervezet értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségügyi rendszer a továbbiakban is eleget tesz-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges. Döntéséről értesíti a felvonószerelő vállalkozást, vagy annak meghatalmazott képviselőjét. Az értesítés tartalmazza az értékelés következtetéseit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3.5. A bejelentett szervezet a 17. § szerint elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellé.

4. A bejelentett szervezet feladatkörébe tartozó felügyelet

4.1. A felügyelet célja megbizonyosodni arról, hogy a felvonószerelő vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A felvonószerelő vállalkozás értékelés céljából hozzáférést biztosít a bejelentett szervezet részére a gyártási, összeszerelési, beszerelési, ellenőrzési, vizsgálati, valamint tárolási helyiségekbe, és rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, különösen a következők tekintetében:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációja;

b) a műszaki dokumentáció;

c) a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrálási adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések.

4.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felvonószerelő vállalkozás fenntartja és alkalmazza-e a minőségügyi rendszert, és ellenőrzési jelentést ad a felvonószerelő vállalkozásnak.

4.4. A bejelentett szervezet váratlan látogatásokat is tehet a felvonószerelő vállalkozásnál. E látogatások alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet - vagy végeztethet - a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából. A bejelentett szervezet a felvonószerelő vállalkozásnak látogatási jelentést ad, és ha vizsgálatot végeztek, akkor vizsgálati jelentést is.

5. A felvonószerelő vállalkozás a felvonó forgalomba hozatala után 10 éven át megőrzi és a piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a következőket:

a) a 3.1. pont c) alpontjában említett dokumentáció;

b) a 3.1. pont d) alpontjában említett műszaki dokumentáció;

c) a 3.4.1. pontban említett módosításokra vonatkozó információ;

d) a bejelentett szervezettől kapott, a 3.4.2. pontban, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntések és jelentések.

6. A bejelentett szervezet tájékoztatja a bejelentő hatóságot az általa minőségügyi rendszerre kiadott jóváhagyásokról vagy azok visszavonásáról, továbbá - rendszeres időközönként vagy kérésre - a bejelentő hatóság rendelkezésére bocsátja a minőségügyi rendszerre vonatkozó jóváhagyás kiadásáról, elutasításáról, felfüggesztéséről vagy más módon történő korlátozásáról hozott döntések jegyzékét.

6.1. A bejelentett szervezet tájékoztatja a többi bejelentett szervezetet az általa hozott, minőségügyi rendszer jóváhagyását elutasító, felfüggesztő, visszavonó vagy más módon korlátozó döntésekről, továbbá kérésre az általa minőségügyi rendszer jóváhagyásáról kiadott döntésekről.

6.2. A bejelentett szervezet kérésre a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja az általa hozott, minőségügyi rendszert jóváhagyó döntések másolatát.

7. CE megfelelőségi jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

7.1. A felvonószerelő vállalkozás minden olyan felvonó fülkéjében feltünteti a CE megfelelőségi jelölést, amely megfelel e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek, valamint - a 3.1. pontban említett bejelentett szervezet felelősségére - annak azonosítási számát a CE megfelelőségi jelölés mellett.

7.2. A felvonószerelő vállalkozás minden felvonóra vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és annak egy példányát megőrzi a piacfelügyeleti hatóság számára a felvonó forgalomba hozatalától számított 10 évig. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát az érintett hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

8. A felvonószerelő vállalkozásnak a 3.1., a 3.4.1., az 5. és a 7. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetők, amennyiben az említett kötelezettségek szerepelnek a meghatalmazásban.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[2] Megállapította a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.07.16.

[3] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 35. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[12] Beiktatta a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 35. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 19. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 18. §-a. Hatálytalan 2019.09.01.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék