570/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet

kiberbiztonsággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A KIFÜ közfeladatként ellátja az (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatait."

2. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 4. § (5) bekezdése az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontnak és a nemzeti koordinációs központok hálózatának a létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

2. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"c) a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a nemzeti távközlési gerinchálózat igénybevételére jogosult és e rendelet alapján a kormányzati adatközponti szolgáltatások igénybevételének vizsgálatára kötelezett felhasználónak nem minősülő szervekre (a továbbiakban: vizsgálatra kötelezett felhasználónak nem minősülő felhasználó);"

(terjed ki.)

(2) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A vizsgálatra kötelezett felhasználónak nem minősülő felhasználó a 6. § (1) bekezdésében meghatározott célokból veheti igénybe az adatközponti szolgáltatásokat, ha az általa fenntartott rendszer működése adatközponti szolgáltatások igénybevételével biztosítható.

(2b) A (2) bekezdés szerinti szerv az adatközponti szolgáltatások igénybevételének kötelező vizsgálatát, valamint a vizsgálatra kötelezett felhasználónak nem minősülő felhasználó az adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon - az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumokkal együtt - jelenti be a DMÜ-nek."

(3) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Az elektronikus ügyintézési felügyelet vizsgálatra kötelezett felhasználónak nem minősülő felhasználó által a (2a) bekezdés alapján benyújtott kérelem és az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok alapján - a központi szolgáltató javaslatát is mérlegelve - dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról, valamint a csatlakozással kapcsolatos finanszírozás módjáról.

(6b) Az elektronikus ügyintézési felügyelet a (3), (6) és (6a) bekezdés szerinti döntéséről értesíti a központi szolgáltatót."

(4) A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (9b) bekezdéssel egészül ki:

"(9b) A vizsgálatra kötelezett felhasználónak nem minősülő felhasználó az adatközponti szolgáltatás finanszírozásáról a kezdeményezése alapján a (9) vagy (9a) bekezdésben foglaltak szerint gondoskodik a kezdeményezett finanszírozási formára e rendeletben előírt eljárási szabályok alkalmazásával."

4. § A 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "szervezet" szövegrészek helyébe a "(2) bekezdés szerinti szervezet" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja.

3. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

6. § Hatályát veszti a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontnak és a nemzeti koordinációs központok hálózatának a létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék