268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jogállása

1. §[1] A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) az informatikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. A KIFÜ szervezete, vezetője

2. §[2] (1) A KIFÜ-t elnök vezeti, tevékenységét elnökhelyettesek segítik.

(2) A elnökhelyettesek vezetői megbízását az elnök javaslatára a miniszter adja és vonja vissza. Az elnökhelyettesek feletti egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

3. §[3] A KIFÜ gazdasági szervezettel rendelkezik.

3. A KIFÜ feladatai

4. §[4] (1) A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek - a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével - központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:

a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, valamint a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. A KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;

b) a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;

c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;

d) ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

(2)[5] A KIFÜ közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével kapcsolatos feladatokat lát el, valamint ellátja a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(3)[6] A KIFÜ alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.

(4)[7] A KIFÜ ellátja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(5)[8] A KIFÜ közfeladatként ellátja az (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatait.

5. § A KIFÜ részt vesz:

a) az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások informatikai támogatásához szükséges infrastruktúrák továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában;

b) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítését, ésszerűsítését, a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítését célzó koncepció informatikai tartalmat érintő megvalósításában;

c)[9] az infokommunikációs tartalmú projektjavaslatok megvalósításának előkészítésében;

d)[10] infokommunikációs tartalmú közigazgatási projektmenedzsment irányelvek és módszertan kidolgozásában;

e)[11] szakmai támogatás nyújtásával az informatikáért felelős miniszter, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében, illetve a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia megvalósításában.

6. § (1)[12]

(2)[13] A megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető - a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal, vagy a Kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről.

(3)[14] A konzorciumi formában megvalósított projekteknél a KIFÜ mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint konzorciumi tag) látja el a projektmenedzsment feladatokat. A projektek során megvalósult fejlesztések jövőbeli fenntartásáról és üzemeltetéséről a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendelkezése szerint. A befogadó intézmények a projekt fizikai megvalósítását követően, a fenntartási időszak első napjától kezdődően kötelesek az informatikai fejlesztések tulajdonjogának vagy vagyonkezelői jogának az átvételére. Az intézmények az átvételt megelőzően kellő időben gondoskodnak az átvett vagyonelemek fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról.

(4)[15]

(5) A Kormány irányítása alá nem tartozó központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél a KIFÜ erre irányuló megállapodás esetén látja el a projektgazdai feladatköröket.

(6)[16] A KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A folyamatban lévő (kormánydöntéssel érintett vagy megkötött támogatási szerződéssel rendelkező) kormányzati informatikai projektek esetében a projektgazdai feladatok átvétele a projektek átvilágítása után, a miniszter és az adott projekt támogatási szerződése szerint illetékes miniszter megállapodása alapján történhet.

8. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés ma) alpontja helyére a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításáért viselt felelőssége körében:

m) irányítja]

"ma) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget,"

9. §[17] A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított a 2. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezést a Mód. rendelet hatályba lépését követően létrejött elnöki és elnökhelyettesi megbízásokra kell alkalmazni.

10. §[18] A 4. § (5) bekezdése az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpontnak és a nemzeti koordinációs központok hálózatának a létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/887 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 482. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[3] Megállapította a 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[4] Megállapította a 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[5] Megállapította a 104/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.01.

[6] Megállapította a 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.06.13.

[7] Beiktatta a 229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[8] Megállapította az 570/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.19.

[9] Megállapította a 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[10] Megállapította a 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[11] Megállapította a 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[12] Hatályon kívül helyezte a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2013.07.14.

[13] Megállapította a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.14.

[14] Megállapította a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.14.

[15] Hatályon kívül helyezte a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2013.07.14.

[16] Beiktatta a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.14.

[17] Beiktatta a 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2013.07.14.

[18] Beiktatta az 570/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.12.19.

Tartalomjegyzék