644/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságokat érintő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontjában és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:)

"m) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény, és a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány részére biztosítja az 1. melléklet II. pont, 3.2.1. alpontjában meghatározott szolgáltatásokat."

2. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pontja szerinti adatot tartalmazó, továbbá a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság által megvalósított beruházásokra."

3. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"d) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,"

4. A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. § A központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések engedélyezése és végrehajtása során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"d) - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amely felett az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik,"

5. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni)

"c) - a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével - azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,"

6. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság szerződései esetén."

7. Az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok bérleti szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 383/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem szükséges a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter előzetes jóváhagyása)

"g) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság szerződései esetén."

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék