653/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés 8., 10. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2012. Korm. rendelet) 3/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A 3/A. § (1) bekezdés b) pontjától, a (3) és (4) bekezdésben és a 4. § (5) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a légijármű üzembentartó részére a 2024. és 2026. közötti időszakra vonatkozóan térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyisége a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3c. és 3d. cikkével és I. mellékletével összhangban az Európai Bizottság által kerül meghatározásra a légijármű-üzembentartó 2023. évre vonatkozóan jelentett hitelesített kibocsátása alapján. 2026. január 1. napjától kezdődően árverés útján kell értékesíteni azon kibocsátási egységek teljes mennyiségét, amely tekintetében abban az évben a légijármű üzembentartók részére térítésmentesen kiosztásra került volna sor, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3c. cikk (6) bekezdésében és a 10a. cikk (8) bekezdésének negyedik albekezdésében említett kibocsátásiegység-mennyiség kivételével."

2. § A 410/2012. Korm. rendelet 8/I. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentések esetében a hatóság az ingyenes kibocsátási egységek adott létesítménynek történő kiosztását felfüggeszti, amíg meg nem állapítja, hogy nincs szükség az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítására, vagy amíg a Bizottság az (EU) 2019/331 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. cikk (4) bekezdése alapján jóvá nem hagyta az adott létesítményhez tartozó kiosztás kiigazítását."

3. § A 410/2012. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. május 10-i (EU) 2023/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.)

4. § A 410/2012. Korm. rendelet

a) 8/I. § (15) bekezdésében a "február 5." szövegrész helyébe a "március 31." szöveg, a "február 25." szövegrész helyébe a "június 20." szöveg, a "február 28." szövegrész helyébe a "június 30." szöveg,

b) 11/A. § (2) bekezdésében a "február 28-ig" szövegrész helyébe a "június 30-ig" szöveg,

c) 15/A. § (1) bekezdésében az "április" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg,

d) 15/A. § (2) bekezdésében az "április" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg,

e) 15/A. § (6) bekezdésében az "április" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg,

f) 3. melléklet l) pontjában az "április" szövegrész helyébe a "szeptember" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 410/2012. Korm. rendelet 8/I. § (17) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló, 2023. május 10-i (EU) 2023/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök