7/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az e rendeletben rögzített kivételi szabályok alapján mezőgazdasági területen az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó települési szennyvíztisztító telepen keletkező tisztított szennyvízből előállított visszanyert vízzel az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet D. minőségi osztálya szerinti, nem élelmezési és nem takarmányozási célú ipari növények, energianövények és vetőmagkultúrák (a továbbiakban: terménykategória) öntözhetőek."

2. § (1) Az R1. 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"h) mezőgazdasági felhasználás: olyan tevékenység, ami szennyvíznek, szennyvíziszapnak, valamint szennyvíziszap-komposztnak mezőgazdasági terület talajára történő kijuttatását, talajba való bedolgozását, továbbá az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján meghatározott D. minőségi osztálya szerinti terménykategória visszanyert vízzel történő öntözését célozza;"

(2) Az R1. 3. §-a a következő k)-p) ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában)

"k) visszanyert víz: az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom. A megfelelőségi pontot követően a települési szennyvíztisztító telepről származó tisztított szennyvíz visszanyert víznek minősül;

l) vízvisszanyerő létesítmény: az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom;

m) a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője: olyan jogi személy, amely a vízvisszanyerő létesítményt üzemelteti, továbbá az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontja szerinti megfelelőségi ponton a 4. cikk szerint a visszanyert víz megfelelőségét és a vízvisszanyerő létesítmény működését ellenőrzi;

n) végfelhasználó: az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

o) jelentős eltérés:

oa) a visszanyert víz előállítási kapacitás legalább 10%-os változása,

ob) a vízvisszanyerő létesítmény korszerűsítése, valamint az alkalmazott technológia megújítása, vagy

oc) a kibocsátással érintett felszíni víztestek ökológiai állapotát jelentősen befolyásoló éghajlati vagy egyéb körülményekben bekövetkezett változás;

p) tisztított szennyvíz: a szennyvíztisztítás után keletkező hasznosítható tápanyagokat tartalmazó víz, amely a szennyvíztisztító telepre előírt határértékek alatti mennyiségben tartalmaz egyéb összetevőket."

3. § (1) Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mezőgazdasági területen az e rendeletnek megfelelő szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt, továbbá az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott D. minőségi osztályú terménykategória szerinti, nem élelmezési és nem takarmányozási célú ipari növények, energianövények és vetőmagkultúrák öntözésére visszanyert víz használható fel."

(2) Az R1. 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz a visszanyert víz előállítására alkalmas létesítmény létesítését annak tulajdonosa jelenti be. A vízügyi és vízvédelmi hatóság ellenőrzi a visszanyert víz előállításának megfelelőségét.

(10) A visszanyert víz hasznosításával összefüggő kísérleti felhasználásra a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy termésnövelő anyagon a visszanyert vizet is érteni kell."

4. § Az R1. a következő 5/A. §-sal és 5/B. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A visszanyert víz előállítását, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján folytatható másodlagos, és az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tevékenységet a települési szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vízjogi engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatósághoz a tevékenység megkezdése előtt legalább harminc nappal, majd a tevékenység megkezdését követően ötévente jelenti be a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározottak szerint.

(2) A bejelentésről szóló igazolást az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 3. cikk 3. pontja szerinti írásbeli felhatalmazásnak kell tekinteni. A tevékenység - a bejelentés hatósághoz történő beérkezéstől számított - öt évig folytatható, azzal, hogy a tevékenység gyakorlásának meg kell felelnie az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és annak alkalmazására vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeknek.

(3) A víziközmű-szolgáltató a bejelentését a VIZEK elektronikus rendszerben nyújthatja be.

(4) A bejelentés - a Szolgtv. 22. §-ában meghatározott adatok mellett - tartalmazza:

a) a települési szennyvíztisztító telep hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyének számát,

b) a visszanyert víz kibocsátására vonatkozóan előírt vízminőségi követelményeket,

c) a vízügyi és vízvédelmi hatóság által elfogadott használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti önellenőrzési terv számát,

d) a vízvisszanyerő létesítmény helyét az egységes országos vetület koordináták megadásával,

e) a vízvisszanyerő létesítmény által alkalmazott technológiát,

f) a visszanyert víz becsült éves mennyiségét,

g) a kijelölt megfelelőségi pontot és ott - a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti önellenőrzéshez kapcsolódóan - a megfelelőség önellenőrzésének módját,

h) a vízügyi és vízvédelmi hatóság részére történő adatszolgáltatás rendjét, továbbá

i) a kockázatkezelési tervet.

(5) Az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság a bejelentés tényéről és tartalmáról a talajvédelmi hatóságot és a népegészségügyi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül tájékoztatja.

(6) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben a változást harminc napon belül be kell jelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnál, amely a változásról tájékoztatja a talajvédelmi hatóságot.

(7) A visszanyert víz előállítási tevékenységet a vízügyi és vízvédelmi hatóság ellenőrzi, és jelentős eltérés esetén a bejelentés soron kívüli megújítására szólítja fel a vízvisszanyerő létesítmény tulajdonosát.

(8) A visszanyert víz előállítását végző víziközmű-szolgáltató önellenőrzés keretében a bejelentésben foglaltakat rendszeresen felülvizsgálja, és ha jelentős eltérést állapít meg, a bejelentést soron kívül megújítja.

(9) Az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság az 5/A. § szerinti szolgáltatókról - a Szolgtv. 27. §-a alapján - nyilvántartást vezet.

5/B. § (1) A visszanyert víz tárolására szolgáló tározót olyan műszaki védelemmel és kapacitással kell kialakítani, amely a végfelhasználóval kötött szerződésben meghatározott időtartamig a tárolást és az életvédelmet folyamatosan biztosítja.

(2) A visszanyert víz tárolása a mezőgazdasági felhasználási igény szerint történik. A kockázatkezelési tervben rögzíteni kell a teendőket arra az esetre, ha a visszanyert víz rendkívüli okból nem használható fel, különösen, ha a visszanyert víz aktuális mennyisége meghaladja a tározó térfogatát, vagy a kibocsátott visszanyert víz minősége újrahasznosításra nem megfelelő.

(3) Ha a visszanyert víz rendkívüli okból nem használható fel, akkor a vízvisszanyerő létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője gondoskodik a talajra történő kihelyezés helyett másik engedélyezett befogadóba történő átvezetésről, és ennek időpontjáról és okáról a vízügyi és vízvédelmi hatóságot, valamint a talajvédelmi hatóságot három napon belül tájékoztatja."

5. § Az R1. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében és II. mellékletében foglalt előírások alapján elkészített kockázatkezelési terv melléklete a visszanyert víz mezőgazdasági felhasználását megalapozó talajvédelmi terv.

(2) A kockázatkezelési tervet a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője készíti el, a végfelhasználó bevonásával.

(3) A kockázatkezelési tervet a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője ötévenként felülvizsgálja. A technológiában, továbbá az ezzel összefüggő tevékenységi körben bekövetezett jelentős változás esetén a kockázatkezelési tervet a vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője a változást követő hatvan napon belül felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményét nyolc napon belül bejelenti az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatósághoz.

(4) A vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője és a végfelhasználó írásbeli szerződésben megállapodnak az együttműködés feltételeiről és a felelősségi körökről. A szerződés a kockázatkezelési terv mellékletét képezi.

(5) A szerződés kötelező tartalmi elemeit a 9. melléklet tartalmazza."

6. § Az R1. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt hatósági ellenőrzések alkalmával a visszanyert vízből vett minta minőségének vizsgálatát akkreditált laboratórium végzi.

(5) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt minőségi követelményeknek a megfelelőségi ponton kell megfelelni."

7. § Az R1. 9. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A visszanyert víz fertőtlenítése során a klórban csökkentett, vagy az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

(7) A tisztított szennyvízzel és a visszanyert vízzel történő gazdasági célú öntözés külterületen lehetséges.

(8) A visszanyert víz a nem élelmezési vagy nem takarmányozási célú ipari növények, energianövények, vetőmagkultúrák mezőgazdasági célú öntözése esetén hasznosítható az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. táblázat D. minőségi osztálya szerint."

8. § Az R1. a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:

"13/A. § Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet B) szakasz 6. pontjában meghatározottak mellett kockázatértékeléssel kapcsolatos kiegészítő követelményként a szerves szennyező anyagokat (EPAH; EPCB; TPH) is figyelembe kell venni.

13/B. § (1) A visszanyert víz belföldre történő behozatala, külföldre történő kivitele és a nem belföldön tisztított visszanyert víz országon történő átszállítása - a szállítást végzőnek a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére tett bejelentése alapján - a földügyért felelős miniszter egyedi döntése alapján lehetséges. A földügyért felelős miniszter egyedi döntése során a visszanyert víz szállításának környezeti kockázatait vizsgálja. A földügyért felelős miniszter egyedi döntése tartalmazza a visszanyert víz

a) szállításának feltételeit, határidejét és célját,

b) felhasználásának célját, módját, mennyiségét és földrajzi helyét,

c) felhasználásával összefüggő egyéb feltételeket.

(2) A szomszédos országok részéről érkezett, a visszanyert víz országhatáron átnyúló hatásait érintő megkeresésekre a válaszadás a földügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozik.

(3) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke szerinti feladatokat nemzeti kapcsolattartó pontként a földügyért felelős miniszter látja el."

9. § Az R1. 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A visszanyert víz átadásáról, átvételéről az (1) bekezdés szerinti bizonylatot évenként egy alkalommal, a tárgyév november 30-áig szükséges kiállítani."

10. § Az R1. a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § A vízvisszanyerő létesítmények üzembe helyezése előtt a tulajdonos vagy a tulajdonos megbízásából a kivitelező ellenőrzést végez."

11. § Az R1. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-a, 3. § h), k)-p) pontja, 4. § (1), (9) és (10) bekezdése, 5/A. és 5/B. §-a, 6/A. §-a, 7. § (4) és (5) bekezdése, 9. § (6)-(9) bekezdése, 13/A. és 13/B. §-a, 15. § (4) bekezdése, 18/A. §-a, 22. §-a és 9. melléklete a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 3., 5., 6., 8., 11. cikkének és 1. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

12. § Az R1. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § (1) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kockázatkezelési tervet első alkalommal 2023. június 26-ig kell elkészíteni és bejelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak.

(2) E rendeletnek a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.1.) megállapított 6/A. §-át a Módr.1. hatálybalépésekor üzemelő - mezőgazdasági hasznosítással érintett - vízvisszanyerő létesítmény esetében nem kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek a Módr.1.-gyel megállapított rendelkezéseit a Módr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban nem kell alkalmazni.

(4) Az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk

a) (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján gyűjtött adatkészletet 2026. június 26-ig,

b) (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján gyűjtött adatkészletet 2023. június 26-ig

kell első alkalommal közzétenni."

13. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

14. § Az R1.

a) 1. §-ában a "komposztokat," szövegrész helyébe a "komposztokat, valamint az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a tisztított szennyvíznek már nem minősülő visszanyert vizek" szöveg,

b) 2. §-ában a "tisztított szennyvíz," szövegrész helyébe a "tisztított szennyvíz, a visszanyert víz," szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a "Szennyvíz," szövegrész helyébe a "Szennyvíz, visszanyert víz és" szöveg,

d) 10. § (4) bekezdésében a "szennyvíz," szövegrész helyébe a "szennyvíz, visszanyert víz," szöveg

lép.

2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

15. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"61. § (1) A tisztított szennyvizet mezőgazdasági terület talajára kijuttatni, vagy visszanyert vízzel öntözni a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló kormányrendelettel összhangban lehet.

(2) Az öntözött területen a tisztított szennyvíz vagy a visszanyert víz szétosztására szolgáló hálózatot és az öntözött területet úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy az öntözőtelepen pangó víz ne keletkezzen.

(3) Az engedélyes megakadályozza, hogy az öntözőtelepről tisztított szennyvíz vagy visszanyert víz szomszédos területre, védett természeti területre, Natura 2000 területre, vízbázisok belső vagy külső védőövezetére, a talajvízbe vagy a befogadóba jusson."

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 15-én lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, a 6-11. §, valamint a 14-15. § 2023. június 26-án lép hatályba.

17. § E rendelet 1-14. §-a a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 3., 5., 6., 8., 11. cikkének és 1. mellékletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez

"9. melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A visszanyert víz felhasználási szerződés kötelező tartalmi elemei

1. A megrendelő és a vállalkozó adatai

1.1. Természetes személyek esetében családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, levelezési cím, személyi azonosító, adóazonosító jel,

1.2. nem természetes személy esetében név vagy cégnév, székhely, cégjegyzékszám vagy bírósági bejegyzés száma, adószám, aláírásra jogosult hivatalos képviselő.

2. A szerződés tárgya

A vállalkozó a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározott határértékeknek megfelelő, termőföldön öntözési célra használható visszanyert vizet biztosít a megrendelő részére.

3. A teljesítés helye

A vállalkozó visszanyert vizet előállító létesítménye, ahol a visszanyert víz előállítása megtörténik, és ahol a visszanyert vizet a vállalkozó a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás helyén a visszanyert víz megfeleljen a jogszabályban rögzített feltételeknek.

4. A visszanyert víz tárolása és átadása

A szerződés tartalmazza a visszanyert víz tárolására vonatkozó körülményeket, továbbá az esetleges további tisztításhoz kapcsolódó beruházás és üzemeltetés finanszírozási kérdéseit.

A szerződésben rögzíteni kell az átadásra kerülő visszanyert víz napi maximális mennyiségét.

5. A felek jogai és kötelezettségei

6. Szavatossági kötelezettségek

Rögzíteni szükséges az (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontja szerinti megfelelőségi ponton túl a visszanyert víz minőségéért felelős felet.

A vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt szavatosságot vállal, hogy a teljesítés helyén a visszanyert víz megfelel a jogszabályban rögzített határértéknek.

7. A szerződés időtartama

Ha a felek a szerződést határozott időtartamra kötik, annak pontos megjelölése.

8. A szerződés megszűnése

A szerződés felmondását a megrendelő és a vállalkozó által aláírt dokumentumban kell rögzíteni.

9. Egyebek

A felek a szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat tárgyalás útján kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége után a szolgáltatás helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A szerződés példányszáma, a szerződéskötés helye, ideje, a szerződő felek (cégszerű) aláírása."

Tartalomjegyzék