92/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a rendőrség szerveinek szervezeti felépítésével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában és 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép, valamint

c) 11. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelethez

"2. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1.1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitány
4.központi szerv
vezetőjének helyettese
bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
5.rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
6.gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes
7.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
személyügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési,
kommunikációs)
320-520
9.hivatalvezető (ORFK)320-520
10.szakirányító 2főosztályvezető320-520320-520
11.főosztályvezető 1főtanácsadó (főkapitányi biztos)320-520320-520
12.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó320-520320-520
13.beosztott vezetőfőosztályvezető-főosztályvezető-helyettes320-520320-520
14.helyettes 1irodavezető320-520
15.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető320-520
650-820*
320-520

1.2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány320-520
4.igazgató (RRI)320-520
5.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes (RRI)320-520320-520
6.bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
7.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
8.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (VMRFK)
320-520
9.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezető (VMRFK, RRI,
humánigazgatási, ellenőrzési,
határrendészeti, KHSZ)
320-520320-520
11.
12.hivatalvezető320-520
13.tanácsadó320-520320-520
14.osztályvezető 1osztályvezető320-520320-520

1.3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.határrendészeti
kirendeltségvezető (kiemelt)
320-520
5.főosztályvezető 2kapitányságvezető320-520
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
határrendészeti
kirendeltségvezető
320-520
7.kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
8.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
9.hivatalvezető (kiemelt)320-520
10.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

1.4. Megjegyzés:

1.4.1. 650-820*: Az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Kiberstratégiai Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 650-820%.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEügyeletvezető570
4.kiemelt főreferens570520
5.kiemelt főreferens
(kiberbűnözési)
820
6.osztályvezető-helyettes570520
7.alosztályvezető570520
8.Dkiemelt főnyomozó570
9.főügyeletes570
10.csoportvezető570520
11.kiemelt főelőadó570520
12.kiemelt főelőadó
(kiberbűnözési)
820
13.kiemelt főellenőr*****570520
14.Cfőnyomozó570
15.ügyeletes570
16.nyomozótiszt570
17.főelőadó570520
18.főelőadó (kiberbűnözési)820
19.területiEügyeletvezető520
20.alosztályvezető520 545**
620**
645**
470
21.alosztályvezető (közterületi
támogató)
620
22.osztályvezető-helyettes520
620****
470
23.titkárságvezető (alosztály
jogállású)
470
24.főorvos470
25.szolgálatirányító tiszt520
620****
26.sajtószóvivő520
27.Dfőügyeletes520
28.alosztályvezető-helyettes520470
29.alosztályvezető-helyettes
(közterületi támogató)
620
30.csoportvezető520,
545**
620**
620****
645**
470
31.kiemelt főellenőr*****520470
32.kiemelt főelőadó520
620****
470
33.kiemelt főmérnök470
34.kiemelt főnyomozó520
620****
35.kiemelt főnyomozó
(kiberbűnözési)
820
36.kiemelt főtechnikus520470
37.kiemelt fővizsgáló520
38.kiképzésvezető520
39.kiképzésszervező520
40.lőtérvezető470
41.pszichológus (bűnügyi)520
42.szakorvos (bűnügyi)520
43.Cfőellenőr*****520470
44.főelőadó520
620****
470
45.főnyomozó520
620****
46.főnyomozó (kiberbűnözési)820
47.főrevizor470
48.főtechnikus520470
49.fővizsgáló520
50.ügyeletes520
51.Bellenőr *****520470
52.előadó I.520470
53.mérnök470
54.nyomozótiszt520
55.nyomozótiszt (kiberbűnözési)820
56.technikustiszt520470
57.vizsgálótiszt520
58.Aelőadó II.520470
59.helyiDalosztályvezető520470
60.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
470
61.osztályvezető-helyettes520470
62.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
520
63.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
520
64.szolgálatirányító tiszt520
65.Calosztályvezető-helyettes520470
66.csoportvezető520470
67.kiemelt főelőadó520470
68.kiemelt főnyomozó520
69.kiemelt főtechnikus520
70.kiemelt fővizsgáló520
71.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
520
72.Bfőnyomozó520
73.főtechnikus520
74.fővizsgáló520
75.főelőadó520470
76.Anyomozótiszt520
77.technikustiszt520
78.vizsgálótiszt520
79.előadó I.520470

2.1. Megjegyzés:

2.1.1. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

2.1.2. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.3. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

2.1.4. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

2.1.5. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEcsoportparancsnok570520
4.Dreferens570520
5.Csegédelőadó570520
6.területiEcsoportparancsnok520
620****
470
7.őrparancsnok520
8.szolgálatparancsnok520
9.szolgálatparancsnok (közterületi
támogató)
620
10.Dhelyszínelő520
11.helyszínelő és balesetvizsgáló520
12.nyomozó520
13.nyomozó (kiberbűnözési)820
14.szakoktató520
15.technikus520
545**
620**
645**
470
16.ügyeletes520
17.referens520
620****
470
18.raktárvezető470
19.vizsgáló520
20.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
21.járőrparancsnok520
545**
620**
620****
645**
22.Cfogdafelügyelő520
23.főhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
24.futár470
25.járőrvezető520
545**
620**
645**
26.járőrvezető (közterületi
támogató)
620
27.kutyavezető620**
620****
645**
28.szolgálatparancsnok-helyettes520
29.segédelőadó520470
30.kiképző520
31.bűnügyi referens520
32.bűnügyi referens (kiberbűnözési)820
33.Bfogdaőr520
34.Bhatárrendész520
545**
620**
645**
720*
745*
35.járőr520
545**
620**
645**
36.járőr (közterületi támogató)620
37.gépjárművezető520470
38.kísérőőr520
39.bűnügyi segédelőadó520
40.bűnügyi segédelőadó
(kiberbűnözési)
820
41.Aobjektumőr495*
520
42.járőrtárs495*
43.helyiEőrparancsnok520
44.szolgálatparancsnok520
620****
45.szolgálatirányító parancsnok520
620****
46.csoportparancsnok520
545**
620**
645**
47.Dhelyszínelő520
48.helyszínelő és balesetvizsgáló520
49.körzeti megbízott520
545**
620**
645**
50.nyomozó520
51.határrendészeti szakértő520
620****
52.szolgálatparancsnok- helyettes520
53.technikus520
545**
620**
645**
54.vizsgáló520
55.referens520470
56.Csegédtechnikus520
57.ügyeletes520
58.kiképző520
59.kiemelt főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
60.járőrparancsnok520
545**
620**
645**
61.bűnügyi referens520
62.Chajóvezető520
63.Bfogdafelügyelő520
64.főhatárrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
65.hajóvizsgáló520
66.járőrvezető520
545**
620**
645**
67.kutyavezető620**
645**
68.segédelőadó520470
69.bűnügyi segédelőadó520
70.Afogdaőr520
71.határrendész520
545**
620**
620****
645**
720*
745*
72.járőr520
620**
645**
73.kísérőőr520
74.motorcsónak-vezető520
75.objektumőr495*
520
76.gépjárművezető520495
77.bűnügyi fogalmazó520
78.járőrtárs495*

3.1. Megjegyzés:

3.1.1. 495*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 495%.

3.1.2. 545**: A szolgálati kutya kivételével a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 545%.

3.1.3. 620%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.4. 620****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

3.1.5. 645%**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

3.1.6. 720*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

3.1.7. 745*: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha a szolgálati kutya kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

3.1.8. *****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

4. Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (területi szerv besorolású)

4.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520
6.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

4.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető570520
4.osztályvezető-helyettes570520
5.Dkiemelt főelőadó570520
6.kiemelt főnyomozó570
7.Cfőelőadó570520
8.főnyomozó570

4.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dnyomozó570
4.Csegédelőadó520520

5. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (területi szerv besorolású)

5.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes320-520
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-helyettes320-520
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok320-520
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető320-520
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes320-520
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető320-520

5.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520
4.Ealosztályvezető520
5.Eszakcsoportvezető520
6.Ekiemelt főreferens520
7.Emesteroktató520
8.Efőorvos520
9.Dkiemelt főelőadó520
10.Dkiképzésvezető520
11.Dkiképzésszervező520
12.Dlőtérvezető520
13.Dkiemelt oktató520
14.Dcsoportvezető520
15.Dorvos520
16.Cfőelőadó520
17.Coktatótiszt520

5.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Emesterkiképző520
4.Eügyeletes520
5.Dreferens520
6.Dszakoktató520
7.Dfelcser520
8.Csegédelőadó520

6. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

6.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
műveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
(Készenléti Rendőrség
parancsnoka)
4.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
igazgató (NNI)420-620
5.középvezetőszakirányító 1igazgató420-620370-570
6.szakirányító 1ezredparancsnok420-620
7.szakirányító 2igazgató-helyettes (NNI)420-620
8.főosztályvezető 1igazgató-helyettes (MÜIG, KIG,
RBI)
420-620370-570
9.középvezetőfőosztályvezető 1szolgálatvezető (TŰSZ)720-920
10.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési,
ÁFSZ, LRSZ)
420-620370-570
11.főosztályvezető420-620370-570
12.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TŰSZ)720-920
13.főosztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály)
720-920
14.hivatalvezető370-570
15.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (NNI KEF)620-820
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
szolgálatvezető (ÜVSZ)420-620
17.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes420-620370-570
18.tanácsadó420-620370-570
19.osztályvezető 1osztályvezető420-620370-570
20.osztályvezető (TŰSZ)720-920
21.osztályvezető 1osztályvezető (Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság
Személybiztosítási Főosztály
Kiemelt Személybiztosítási
Osztály)
720-920
22.szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)420-620*
870-1070
23.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető (NNI KEF)620-820

6.1.1. 620*: A Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 620%.

6.2. Tiszti szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes570**
595*
620
720**
870***
520
4.alosztályvezető570**
595*
620
645***
720**
745**
870***
1020******
520
5.századparancsnok620
6.karmester520
7.főorvos520
8.ügyeletvezető620
9.Eosztályvezető-helyettes
(NNI KEF)
820
10.Ealosztályvezető (NNI KEF)820
11.Dhelikoptervezető1070
12.alosztályvezető-helyettes620
1020******
520
13.csoportvezető620
645***
720**
745**
1020******
520
14.kiemelt főelőadó570**
595*
620
645***
720**
745**
820*****
870***
1020******
520
15.kiemelt főellenőr*******620520
16.kiemelt főnyomozó595*
620
645***
720**
820*****
870***
1020******
17.(D)kiemelt főtechnikus620520
18.karmester-helyettes520
19.kiemelt főmérnök620520
20.kiképzésvezető620520
21.kiemelt biztonsági főtiszt620
1020******
22.Cfőelőadó620
1020******
520
23.főrevizor520
24.főtechnikus620520
25.biztonsági főtiszt620
26.főmérnök620520
27.Cfőnyomozó595*
620
645***
720**
820*****
870***
1020******
28.Bmérnök620520
29.előadó I.620520
30.(B)technikustiszt620520
31.biztonsági tiszt620
32.szólamvezető520
33.Bnyomozótiszt620
645***
820*****
34.Aelőadó II.620520

6.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eszolgálatparancsnok570**
620
645***
720**
745**
520
4.csoportparancsnok620
645***
720**
745**
1020******
520
5.szolgálatirányító620
1020******
6.szakaszparancsnok620
7.őrparancsnok620
8.Dbiztonsági
gépkocsivezető
620
1020******
9.fedélzeti szolgálattevő
(helikopter hajózó)
720****
10.referens620
720**
870***
520
11.raktárvezető570**
620
520
12.PSZH parancsnok620
13.technikus570**
595*
620
720**
870***
1020******
520
14.nyomozó595*
620
645***
720**
870***
1020******
15.tűzszerész1020
16.személybiztosító620
1020******
17.helyszínbiztosító620
1020******
18.lakásbiztosító620
1020******
19.zenész520
20.vízágyúgépkocsi-
parancsnok
620
21.járőrparancsnok620
645***
720**
745**
22.szakoktató620520
23.Cjárőrvezető620
645***
720**
745**
24.kiemelt kísérőőr620
25.kutyavezető720**
745**
26.kiemelt objektumőr570**
620
27.segédelőadó620
645***
520
28.futár520
29.kiképző620520
30.fogdafelügyelő620
31.Bjárőr620
645***
720**
745**
32.PSZH kezelő620
33.vízágyú gépkocsi-kezelő620
34.gépjárművezető620520
35.kísérőőr620
36.objektumőr570**
620
37.Ajárőrtárs520*

6.4. Megjegyzés:

6.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

6.4.2. 570**: A Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály alapfeladatokat ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 570%.

6.4.3. 595*: A titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek részére háttértámogató és ellátó alapfeladatot végző állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 595%.

6.4.4. 645***: A Rendészeti Igazgatóság támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő állomány, a Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály állománya, a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati állat kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány, a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 645%.

6.4.5. 720**: A tényleges műveleti támogató feladatot közvetlenül ellátó állomány esetében, valamint a gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.6. 720****: A Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke 720%.

6.4.7. 745**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály állományában, a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 745%.

6.4.8. 820*****: A Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Szolgálat Kiberbűnözés Elleni Főosztály esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%.

6.4.9. 870***: A speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 870%.

6.4.10. 1020******: A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében, valamint a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 1020%.

6.4.11. *******: A kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7. Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

7.1.1. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője
rendőrfőkapitány320-520
4.középvezetőszakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
5.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
6.gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
320-520
7.főosztályvezető 2főosztályvezető320-520320-520
8.szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési)
320-520
9.hivatalvezető320-520
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes320-520320-520
11.tanácsadó320-520320-520
12.osztályvezető 1osztályvezető320-520
650-820*
320-520

7.1.2. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőfőosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)320-520
4.főosztályvezető 2kapitányságvezető320-520
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
320-520
6.osztályvezető 2osztályvezető320-520320-520
7.hivatalvezető (kiemelt)320-520
8.őrsparancsnok (osztály
jogállású)
320-520

7.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEügyeletvezető545
4.alosztályvezető545
620***
820*
495
5.osztályvezető-helyettes545
620***
495
6.főorvos495
7.szolgálatirányító tiszt545
8.Dfőügyeletes545
9.alosztályvezető-helyettes545495
10.csoportvezető545495
11.kiemelt főellenőr****545495
12.kiemelt főelőadó545495
13.kiemelt főnyomozó545
620***
820*
14.kiemelt főtechnikus545495
15.kiemelt fővizsgáló545
16.lőtérvezető495
17.Cfőellenőr****545495
18.főelőadó545495
19.főnyomozó545
620***
820*
20.főrevizor495
21.főtechnikus545495
22.fővizsgáló545
23.ügyeletes545
24.Bellenőr****545495
25.előadó I.545495
26.nyomozótiszt545
620***
820*
27.technikustiszt545495
28.vizsgálótiszt545
29.Aelőadó II.545495
30.helyiDalosztályvezető545495
31.hivatalvezető (alosztály
jogállású)
495
32.őrsparancsnok (alosztály
jogállású)
545
33.őrsparancsnok-helyettes
(osztály jogállású)
545
34.szolgálatirányító tiszt545
35.Calosztályvezető-helyettes545495
36.csoportvezető545495
37.kiemelt főelőadó545495
38.kiemelt főnyomozó545
39.kiemelt főtechnikus545495
40.kiemelt fővizsgáló545
41.őrsparancsnok-helyettes
(alosztály jogállású)
545
42.Bfőnyomozó545
43.főtechnikus545
44.fővizsgáló545
45.főelőadó545495
46.Anyomozótiszt545
47.technikustiszt545
48.vizsgálótiszt545
49.előadó I.545495

7.3. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.területiEcsoportparancsnok545
4.őrparancsnok545
5.szolgálatparancsnok545
6.Dhelyszínelő545
7.helyszínelő és balesetvizsgáló545
8.nyomozó545
620***
820*
9.szakoktató520
10.technikus545495
11.ügyeletes545
12.referens545495
13.vizsgáló545
14.járőrparancsnok545
645**
670**
15.Cfogdafelügyelő545
16.járőrvezető545
645**
670**
17.kutyavezető645**
670**
18.segédelőadó545
620***
495
19.bűnügyi referens545
820*
20.Bfogdaőr545
21.járőr545
645**
670**
22.gépjárművezető545495
23.kísérőőr545
24.bűnügyi segédelőadó545
620***
820*
25.Aobjektumőr520*
545
26.járőrtárs520
27.helyiEőrparancsnok545
28.szolgálatirányító parancsnok545
29.csoportparancsnok545
30.Dhelyszínelő545
31.helyszínelő és balesetvizsgáló545
32.körzeti megbízott545
645**
670**
33.nyomozó545
34.technikus545495
35.vizsgáló545
36.referens545495
37.Csegédtechnikus545495
38.ügyeletes545
39.járőrparancsnok545
645**
670**
40.bűnügyi referens545
41.Chajóvezető545
42.Bfogdafelügyelő545
43.hajóvizsgáló545
44.járőrvezető545
645**
670**
45.kutyavezető645**
670**
46.segédelőadó545495
47.bűnügyi segédelőadó545
48.Afogdaőr545
49.járőr545
645**
670**
50.kísérőőr545
51.motorcsónak-vezető545
52.objektumőr520*
545
53.gépjárművezető545520
54.bűnügyi fogalmazó545
55.járőrtárs520*

7.4. Megjegyzés:

7.4.1. 520*: Az önálló intézkedésre nem jogosult rész-szakképesítéssel rendelkező állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 520%.

7.4.2. 620***: A Bűnügyi Szervek Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztály bevetési feladatokat közvetlenül ellátó állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 620%.

7.4.3. 645**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében egy kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 645%.

7.4.4. 670**: A gondozásból adódó többletteher ellentételezése érdekében a szolgálati kutya kiképzésében részt vevő, azzal folyamatosan foglalkozó, arról gondoskodó, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellátó állomány esetében két vagy annál több kutya gondozása esetén a hivatásos pótlék mértéke 670%.

7.4.5. ****: Az ellenőr/főellenőr/kiemelt főellenőr szolgálati beosztások esetében akkor jár az alapfeladatra vonatkozó magasabb mértékű hivatásos pótlék, ha a szolgálati beosztást bűnügyi, közbiztonsági vagy mobil ellenőrzési feladatok végrehajtására rendszeresítették.

7.4.6. 650-820*: A Bűnügyi Szervek Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 650-820%.

7.4.7. 820*: A Bűnügyi Szervek Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiberbűnözés Elleni Osztály állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 820%.

8. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású)

8.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemeltterületi szerv
vezetője
igazgató320-520
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes320-520
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)320-520
6.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető
(ILEA, KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)
320-520

8.2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-helyettes520520
4.Ealosztályvezető520520
5.Dkiemelt főelőadó520520
6.Cfőelőadó520520

8.3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dreferens520520
4.Csegédelőadó520
5.Bgépjárművezető520

9. Rövidítések és megjegyzések

9.1. E melléklet alkalmazásában

9.1.1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat,

9.1.2. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság,

9.1.3. CEPOL: Nemzeti Oktatási Központ Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (European Union Agency for Law Enforcement Training),

9.1.4. ICOFI: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation),

9.1.5. ILEA: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy),

9.1.6. KERA: Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőr Akadémia,

9.1.7. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat,

9.1.8. KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság,

9.1.9. KR: Készenléti Rendőrség,

9.1.10. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat,

9.1.11. MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság,

9.1.12. VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság,

9.1.13. NEO: Nemzetközi Oktatási Központ Nemzetközi Ellátó Osztály,

9.1.14. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

9.1.15. NNI KEF: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály,

9.1.16. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság,

9.1.17. RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság,

9.1.18. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,

9.1.19. TKO: Nemzetközi Oktatási Központ Továbbképzési és Koordinációs Osztály,

9.1.20. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat,

9.1.21. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat. 9.2. Megjegyzés:

9.2.1. központi szerv: Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK),

9.2.2. területi szervek: (vármegyei illetékességű középirányító és azonos jogállású): BRFK, VMRFK-k, KR, RRI, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ,

9.2.3. helyi szervek: rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek,

9.2.4. kiemelt rendőrkapitányságok: a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a vármegyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság,

9.2.5. kiemelt határrendészeti kirendeltségek: a Szegedi, a Kiszombori, a Nagylaki, a Kelebiai, a Hercegszántói, a Bácsbokodi, a Bácsalmási, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség."

2. melléklet a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelethez

"3. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv szolgálati beosztásai

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti
szerv vezetője
(tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
(tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője*
igazgató520-720520-720
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes hivatalvezető520-720520-720
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető520-720
720-800**
520-720
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó520-720520-720
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)
520-720520-720
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes570-870
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
570-870
870-950***
570-770
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető570-870
870-950***
570-770
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó720-920620-820
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető-helyettes
(kiemelt)
720-920570-770
15.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes
kiemelt)
720-920
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)720-920

1.1. Megjegyzés:

1.1.1. *: A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv központi szervi jogállású, de igazgatója a vezetői beosztás szempontjából a területi szerv vezetőjével esik egy kategóriába.

1.1.2. 720-800**: A Nemzeti Védelmi Szolgálat Központi Védelmi Igazgatóság Kiberfelderítési Főosztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 720-800%.

1.1.3. 870-950***: A Nemzeti Védelmi Szolgálat Központi Védelmi Igazgatóság Kiberfelderítési Főosztály Kibertechnológiai Osztály vezetője, valamint a Kiberfelderítő Osztály vezetője esetében a hivatásos pótlék mértéke 870-950%.

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dosztályvezető-helyettes970820
4.Dosztályvezető-helyettes
(kiberfelderítési)
1050
5.Dkirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes)
970
6.Dalosztályvezető920770
7.Dkirendeltségvezető920
8.Dkiemelt főreferens870720
9.Dkiemelt főreferens
(kiberfelderítési)
950
10.Ckiemelt főelőadó870720
11.Ckiemelt főelőadó
(kiberfelderítési)
950

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Dszakreferens870720
4.Dszakreferens
(kiberfelderítési)
950

"

3. melléklet a 92/2023. (XII. 28.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet "I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél" alcím 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)

"f) a KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, őrparancsnok, kiemelt objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő, valamint a Karmelita Őrségi Osztály alosztályvezető és őrparancsnok szolgálati beosztásai,"

Tartalomjegyzék