13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Útdíjtv.), az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Útdíjrendelet), valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) rendelkezéseit az útdíjrendszer működtetése és fenntartása tekintetében az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az Útdíjtv. 2. § 21. pontjában foglaltaktól eltérően az Útdíjtv. alkalmazásában útdíjköteles gépjármű a nehéz tehergépjármű és a lakóautó, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból vagy másik útdíjköteles gépjárműből álló járműszerelvény.

3. § (1) Az Útdíjrendelet 1. § (4b) bekezdésétől eltérően az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő infrastruktúradíj mértékét az útdíjköteles elemi útszakaszoknak az Útdíjrendelet 1. mellékletében meghatározott hosszának és az Útdíjrendelet 1. §-ában meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni.

(2) Az Útdíjrendelet 2. § (3) bekezdésétől eltérően az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő külsőköltségdíj mértékét - az Útdíjrendelet 2. mellékletében meghatározott díj- és környezetvédelmi kategória alapján - az útdíjköteles elemi útszakaszoknak az Útdíjrendelet 1. mellékletében meghatározott hosszának és a 2. mellékletében meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni, az Útdíjrendelet 1. mellékletében meghatározott külsőköltségdíj-tényező figyelembevételével.

4. § (1) A Díjrendelet 8. § (1) bekezdésétől eltérően az úthasználati díj mértéke a közúti forgalomban érvényes hatósági engedélyben szereplő bejegyzésben vagy más, a gépjárműre kiadott egyéb hiteles okmányban foglaltak szerint a gépjármű fajtája és műszaki adatai alapján a következőképpen meghatározott díjkategóriától függ:

a) D1 díjkategória: a motorkerékpár és a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetővel együtt legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija;

b) D2 díjkategória: valamennyi olyan gépkocsi, amely egyéb díjkategóriába nem tartozik, és külön jogszabály szerint nem minősül útdíjköteles gépjárműnek;

c) B2 díjkategória: az autóbusz;

d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó gépjárművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).

(2) A Díjrendelet 8. § (8) bekezdésétől eltérően, ha a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó gépjármű U kategóriába tartozó pótkocsit vontat, a pótkocsira megváltandó jogosultság megváltható a vontató gépjárműre is. A vontatmány forgalmi rendszámára megváltott jogosultság nem keletkeztet úthasználati jogosultságot az azt vontató gépjárműre.

(3) A Díjrendelet 22. § (8) bekezdésétől eltérően a B2 díjkategóriába tartozó gépjárműre a Díjrendelet 3. § (2) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott jogosultság a 2024. évre nem váltható, továbbá a B2 díjkategóriába tartozó gépjárműre megváltott, a Díjrendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jogosultság érvényessége 2024. március 31. napján 24 órakor abban az esetben is lejár, ha a megváltásakor hatályos rendelkezések alapján ezen az időponton túl is érvényes lenne.

(4) A Díjrendelet 2. mellékletét az 1. mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) A Díjrendelet 3. mellékletét a 2. mellékletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az úthasználati jogosultság általános forgalmi adót tartalmazó, forintban kifejezett árának alapja

ABCDE
1.DíjkategóriaHetiHaviÉvesVármegyei
2.D15 5008 90049 1905 720
3.D1 - motorkerékpár2 7504 45049 1905 720
4.D28 00012 60069 83011 450
5.B217 73025 150228 85022 890
6.U5 5008 90049 1905 720

2. melléklet a 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelethez

A jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíj és pótdíjkülönbözet mértékének alapja

I. A pótdíj mértéke
ABC
1.Díjkategória60 napon belüli megfizetés esetén
(alap pótdíj)
60 napon túli megfizetés esetén
(emelt pótdíj)
2.D1, D2, U14 875 forint59 500 forint
3.B266 925 forint267 000 forint
II. A pótdíjkülönbözet mértéke
ABCD
1.Megváltott díjkategóriaA gépjárműre
vagy járműszerelvényre
irányadó díjkategória
Pótdíjkülönbözet összege
60 napon belüli megfizetés
esetén
Pótdíjkülönbözet összege
60 napon túli megfizetés esetén
2.D1, UD27 500 forint30 000 forint
3.D1, D2, UB252 050 forint208 200 forint

Tartalomjegyzék