Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2/2024. (I. 23.) NMHH rendelet

az országos reklámkataszter vezetéséről

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a reklámhordozóra, valamint a reklámhordozót tartó berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámeszköz) és annak tulajdonosára terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában a reklámfelület a reklámeszköz azon - egy vagy több fizikailag is önálló egységet képező - része, amely funkcióját tekintve egyidejűleg egyetlen reklám elhelyezését vagy digitális felület esetében egyetlen reklám megjelenítését teszi lehetővé.

3. § (1) A reklámeszköz nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben a tulajdonos az alábbi adatokat adja meg:

a) a tulajdonos

aa) természetes személyazonosító adatait, lakcímét és adóazonosító jelét, valamint az elektronikus ügyintézéséhez szükséges, a kormányzati portál használatára feljogosító Ügyfélkapu azonosítóhoz használt elektronikus levelezési (e-mail) címét, ha a tulajdonos természetes személy,

ab) adószámát, ha a tulajdonos nem természetes személy,

b) a bejelentett reklámeszköz

ba) elhelyezésére szolgáló ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címét,

bb) GPS-koordinátáit,

bc) létesítésének vagy elhelyezésének időpontját,

bd) Hivatal által kialakított és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján közzétett osztályozás szerinti típusát,

be) méretét, valamint

bf) reklámfelületeinek számát és azok - tulajdonos által megállapított - reklámfelület-azonosító kódjait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) nyilatkozatot a reklámeszköz magán- vagy közterületen történő elhelyezkedéséről, valamint nyilatkozatot arra nézve, hogy a reklámeszköz jogszerűen került elhelyezésre, és

b) 1 db közeli és 1 db távoli látószögből a reklámeszközről elkészített, annak egyértelmű beazonosítására alkalmas, a Hatóság honlapján közzétett méret és minőségi paraméter szerinti digitális fényképet.

(3) Az országos reklámkataszter - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott adatok mellett - az (1) bekezdés b) pont be) és bf) alpontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatokat és a (2) bekezdés b) pontja szerinti fényképeket tartalmazza.

(4) A Hivatal a reklámeszközt a reklámeszköztípusok Hivatal által kialakított és közzétett osztályozása szerint jegyzi be a nyilvántartásba.

(5) A Hivatal a nyilvántartásba vett reklámeszközt egyedi azonosítóval (a továbbiakban: reklámeszköz egyedi azonosító) látja el.

(6) A reklámeszköz egyedi azonosítót a nyilvántartásba vételtől számított kilencven napon belül - időtálló és az időjárási körülményektől függetlenül egyszerűen leolvasható módon, az eszközhöz igazodó méretben és formában - kell elhelyezni a reklámeszközön.

4. § (1) A tulajdonosnak tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást.

(2) A reklámeszköz 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatai megváltozása esetén változásbejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Hivatal a reklámeszközt a tulajdonos kérelme alapján törli a nyilvántartásból.

(2) A Hivatal a reklámeszközt hivatalból törli a nyilvántartásból, ha

a) a nyilvántartásba vétel során a kérelem visszautasításának lett volna helye,

b) a reklámeszköz elbontásra vagy áthelyezésre került,

c) a tulajdonos a reklámeszköz egyedi azonosító elhelyezését elmulasztja, és annak írásbeli felhívást követően, az ott megjelölt határidőben sem tesz eleget,

d) a jogi személy tulajdonos jogutód nélkül megszűnt, vagy

e)[1]

6. § A Hivatal a nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt reklámeszköz adatainak, földrajzi elhelyezésének, fizikai jellemzőinek, továbbá a reklámeszköz reklámkataszterbe bejegyzett adatai hitelességének, valamint a reklámeszköz egyedi azonosító megfelelő elhelyezésének vizsgálata során külső vállalkozó közreműködését veheti igénybe.

7. § (1) Az országos reklámkataszter üzemeltetéséért a nyilvántartásban szereplő reklámeszköz után éves díjat kell fizetni. Az éves díj mértéke évi 15 000 Ft reklámfelületenként. Az éves díjat évente - a tárgyév március 1. napjáig - kell a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves díj megfizetésére az a személy köteles, aki vagy amely a tárgyév február 1. napján a reklámeszköz tulajdonosaként szerepel az országos reklámkataszterben. Az éves díjat a reklámfelület február 1. napján nyilvántartott száma alapján kell megfizetni.

(3) A tulajdonos mentesül az (1) bekezdés szerinti éves díj megfizetése alól abban a naptári évben, amelyben a Hivatal a reklámeszközt az országos reklámkataszterbe bejegyezte.

8. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 5. § (2) bekezdés e) pontja 2025. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Koltay András s. k.,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 8. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2025.01.01.