30/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Metvhr. 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatást a menedékesnek is biztosítani kell."

2. § Az R1. a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § E rendeletnek az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2024. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 5. § (3) bekezdését a Módr2. hatálybalépését megelőzően kiadott, az 5. § (2) bekezdése szerinti menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányra is alkalmazni kell."

3. § Az R1. 5. § (3) bekezdésében a "2024" szövegrész helyébe a "2025" szöveg lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a menedékesként elismert személy menedékes jogállása visszavonásra került, az érintett kizárólag a (7) bekezdés szerinti elhelyezésre jogosult, ha ismételten menedékeskénti elismerés iránti kérelmet nyújt be.

(9) A (2) vagy (5) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy esetében a (8) bekezdést nem kell alkalmazni.

(10) Ha a menedékeskénti elismerés iránti kérelem tárgyában hozott elutasító döntés további jogorvoslattal nem támadható, és az érintett ismételten menedékeskénti elismerés iránti kérelmet terjeszt elő, az eljárás ideje alatt a 4. § és a 8. § szerinti támogatás utána nem vehető igénybe."

5. § Az R2. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a 4. § (1) bekezdése szerinti fajlagos támogatás összegével, amelytől a felek a megállapodásban különösen indokolt esetben maximum 50%-kal térhetnek el."

6. § Az R2.

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "személy" szövegrész helyébe a "személy és gondozója" szöveg,

b) 3. § (5) bekezdés d) pontjában az "és" szövegrész helyébe a " , valamint gondozója és" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás" szövegrész helyébe az "elhelyezés" szöveg,

d) 6. § (4) bekezdésében a "befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátást" szövegrész helyébe az "elhelyezést" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék