86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában menedékes: Magyarország által menedékesként a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 19. § a) pontja szerint védelemben részesített,

a) az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,

b) az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve

c) az a) és b) pont szerinti személynek - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat (a továbbiakban: Tanácsi határozat) 2. cikk (4) bekezdése szerinti - családtagja.

2. A menedékesekre, a menedékesként elismerését kérőkre, valamint az ezzel összefüggő menekültügyi eljárásra vonatkozó rendelkezések

2. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit a menedékesre, a menedékesként elismerését kérőre, valamint az ezzel összefüggő menekültügyi eljárásra kell alkalmazni.

(2) A Tanácsi határozat 2. cikk (2) bekezdésével összhangban Magyarország nem alkalmazza a Tanácsi határozat menedékesekre vonatkozó rendelkezéseit azon hontalan személyek és Ukrajnán kívüli harmadik országok állampolgárai tekintetében, akik bizonyítani tudják, hogy 2022. február 24-e előtt az ukrán joggal összhangban kiadott érvényes állandó tartózkodási engedély alapján jogszerűen tartózkodtak Ukrajnában, és akik nem tudnak biztonságos és tartós körülmények között visszatérni származási országukba vagy régiójukba.

(3) A (2) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában az idegenrendészeti hatóság - a Tanácsi határozat előírásaival összhangban - az általános szabályok szerint jár el.

3. § A menedékesként elismerését kérőnek bizonyítania kell, hogy megfelel az 1. § a)-c) pontja szerinti valamely feltételnek. Bizonyítékként elsősorban a személyazonosságot igazoló okmány használható fel.

4. § (1) Nem kell alkalmazni a Met.

a) 22. § (1) bekezdés d) pontja, valamint

b) 37. § (2) és (3) bekezdése

rendelkezéseit.

(2) A Met. 43. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a menedékesként elismerését kérőt csak szükséges esetben, a tényállás tisztázásához feltétlenül indokolt kérdések tisztázása érdekében kell személyesen meghallgatni.

(3) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a Met. 77. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárás megszüntetése kapcsán a Met. 66. § (2) bekezdés a)-f) pontját is alkalmazni kell.

5. § (1) Nem kell alkalmazni a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Metvhr.)

a) 9. §-a,

b) 11/C. § e) pontja,

c) 16. § (4) bekezdése,

d) 17-19. §-a,

e) 38. § (2) bekezdése,

f) 39. §-a,

g) 74-76. §-a

rendelkezéseit.

(2) A Metvhr. 1. melléklete szerinti menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányra vonatkozó rendelkezés helyett az 1. melléklet szerinti menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni.

6. § (1) A menedékes részére kijelölt szálláshelyről a menekültügyi hatóság a menedékes kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.

(2) A menedékesként elismerését kérőt és a menedékest

a) a Metvhr. 44. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi ellátás,

b) az a) pont szerinti ellátáson túl az onkológiai szakellátás, egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, továbbá az ártámogatással a társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak által az onkológiai szakellátás és egyéb krónikus betegellátás keretében állapotjavítás, állapotfenntartás vagy fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítmény, valamint

c) a Metvhr. 49. §-a szerinti okmány fordítási költségeinek megtérítése

illeti meg.

(3) Ha a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő nem befogadó állomáson kerül elhelyezésre, a Metvhr. 59. §-ának alkalmazásában befogadó állomás alatt a számára e célra kijelölt egyéb szálláshelyet is érteni kell.

(4) A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a munkavállalási engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2)-(7) bekezdésében, valamint a 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni.

(6) A menedékes foglalkoztatásának bejelentésére a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 71. §-ának rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

(7) A menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő ellátását biztosító, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás nyújtására - a Karitatív Tanács tagjaként működő szervezet által fenntartott egészségügyi szolgáltató számára - működési engedély adható. Ebben az esetben a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására irányuló szerződés az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek történő megfelelés hiányában is megköthető.

7. § A menedékes a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Közfog. tv.) szerinti közfoglalkoztatott lehet.

3. Az Ukrajnából érkezőkre vonatkozó különös szabályok

8. § (1) Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár tekintetében a menedékes részére nyújtott valamennyi ellátást és kedvezményt biztosítani kell, ha a magyar állampolgárság tényénél fogva kedvezőbb elbánásban nem részesül.

(2) Az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár a Közfog. tv. szerinti közfoglalkoztatott lehet.

9. § (1) Az Ukrajnából érkezők magyarországi ellátásának gyors biztosítása érdekében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) kezeli azon, az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő harmadik országbeli állampolgárok adatait, akik

a) az országhatár jogszerű átlépésének feltételeit nem teljesítik, vagy

b) az országhatár átlépésének feltételeit teljesítik, de jelzik ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát.

(2) A rendőrség az (1) bekezdés szerinti személyek következő adatait kezeli:

a) családi név és utónév,

b) születési hely,

c) születési idő,

d) anyja neve,

e) nem,

f) állampolgárság,

g) intézkedés helye,

h) regisztráció céljából kijelölt gyűjtőpont,

i) úti okmány száma, típusa,

j) családtagok neve, családi kapcsolat, családtag regisztrációs sorszáma,

k) arcképmás,

l) ujjnyomat,

m) a tartózkodási hely és regisztrációs feladatok ellátását lehetővé tevő regisztrációs szám,

n) telefonszám, e-mail (ha azzal rendelkezik),

o) lakcím.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat a belépéstől számított egy évig kezeli.

(4) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti adatokat menekültügyi, illetve idegenrendészeti hatósági feladatai ellátása érdekében az idegenrendészeti szerv részére továbbítja.

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

11. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

12. § Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, véglegesen el nem bírált menedékeskénti elismerés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásban az e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény menekültügyi eljárás átmeneti szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 56/2022. (II. 24.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelethez

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

Az okmány formája és adattartalma: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tárolóelemet tartalmaz.

A megjegyzések között

1. a menedékes okmány megjelölést,

2. a "személyazonosságot és tartózkodást igazol" szöveget,

3. a menedékes anyja születési családi és utónevét vagy -neveit

kell feltüntetni.

Tartalomjegyzék