32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és x) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv.vhr.) "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 50/D. §-sal egészül ki:

"50/D. § E rendeletnek a szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 11/E. §-ában foglaltakat a Módr4.-gyel módosított 11/E. § hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

2. § Az Ebtv.vhr. 11/E. § (1j) bekezdésében az "eszközfajta" szövegrész helyébe a "hatóanyag, indikáció vagy eszközfajta" szöveg, a "gyógyászati segédeszköz" szövegrész helyébe a "gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Ebtv.vhr. 11/E. § (1a)-(1i) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 77/H. §-sal egészül ki:

"77/H. § 2024. január 1. napjától

a) a gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram koordinálásával kapcsolatos költségeinek támogatására a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza havi 1 125 000 Ft összegű fix díjban,

b) a gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori szűrőprogram végrehajtásának finanszírozására

ba) a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ havi 15 566 665 Ft összegű fix díjban,

bb) a Semmelweis Egyetem havi 20 808 335 Ft összegű fix díjban

részesül."

5. § A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A rehabilitációs mentori tevékenység

a) a rehabilitációs hatóságnál foglalkoztatott mentor vagy

b) az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatónál foglalkoztatott mentor

bevonásával biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rehabilitációs mentor biztosítja

a) a megváltozott munkaképességű személy számára

aa) a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével és az önálló munkába állással összefüggő teljes körű információnyújtást,

ab) az állásfeltárást,

ac) a beilleszkedéshez történő segítségnyújtást,

ad) a rendszeres kapcsolattartást, amely során figyelemmel kíséri a mentális, fizikai és egészségi állapotát, és közreműködik az akadályok elhárításában, és

b) a munkaadókkal való együttműködést a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációja és a munkaadók befogadóvá válása érdekében.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rehabilitációs mentort foglalkoztató rehabilitációs hatóság a mentori szolgáltatás biztosítása során - a szolgáltatások összehangolása érdekében - együttműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendelet szerinti mentori szolgáltatást biztosító állami foglalkoztatási szervvel.

(4) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti rehabilitációs mentori tevékenység hazai vagy uniós forrásból finanszírozott, a mentor köteles a 2. mellékletben meghatározott feladatok ellátásáról rehabilitációs naplót vezetni, és tevékenységéről a szolgáltató útján a rehabilitációs hatóságnak, illetve a támogatást nyújtónak az általuk meghatározott formában és rendszerességgel beszámolni.

(5) Ha a komplex minősítés során a foglalkozási rehabilitációs szakértő a rehabilitálhatónak minősített személy részére rehabilitációs mentori szolgáltatás biztosítását javasolja, a rehabilitációs hatóság az érintett, keresőtevékenységet nem végző személy kérésére rehabilitációs mentort jelöl ki."

7. § Az Mmr. 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a rehabilitációs szolgáltatást kérő, keresőtevékenységet nem végző személy a rehabilitációs szolgáltatás keretében mentori szolgáltatást kér, és ezt a komplex minősítés során a foglalkozási rehabilitációs szakértő javasolta, a rehabilitációs hatóság rehabilitációs mentort jelölhet ki, feltéve, hogy a rehabilitációs mentori szolgáltatást kérő személy vállalja vagy korábban vállalta a (2) és (4) bekezdés szerinti együttműködést."

8. § Az Mmr. a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § (1) A szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) által megállapított 10/A. §-át, 13. § (3) és (4) bekezdését, 20. §-át és 21. § (2a) bekezdését a Módr. hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha a komplex minősítésre a Módr. hatálybalépését megelőzően került sor, a rehabilitációs hatóság a rehabilitálhatónak minősített személy kérésére - ha keresőtevékenységet nem végez - a Módr. által megállapított 20. § (5) bekezdése szerinti esetben rehabilitációs mentori szolgáltatás biztosítására vonatkozó javaslat hiányában is kijelöli, a Módr. által megállapított 21. § (2a) bekezdése szerinti esetben pedig kijelölheti a rehabilitációs mentort."

9. § Az Mmr.

a) 10/A. §-ában a "vagy szociális" szövegrész helyébe az "és szociális" szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a "négy" szövegrész helyébe a "három" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Mmr.

a) 6. § (4) bekezdés a) pontjában a "keresőtevékenységet vagy" és a "keresőtevékenység és" szövegrész,

b) 6. § (5) bekezdés a) pontja,

c) 6/A. § (2) bekezdés a) pontja,

d) 13. § (4) bekezdés c) pontja.

4. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/J. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a tárgyévi központi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a központi költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek összegeit az államháztartásért felelős miniszter év közben megemeli, az Igazgatóság a döntést követő hónaptól az (1) bekezdés szerinti havi ütemezés során, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja. A visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen folyósított támogatás különbözetét a megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal történő folyósításával egy időben folyósítja, kivéve, ha arról a fenntartó az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(3b) A (3a) bekezdés szerint folyósított támogatásra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § (1) Ha a tárgyévi központi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a központi költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek összegeit az államháztartásért felelős miniszter év közben megemeli, az igazgatóság a visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen folyósított támogatás különbözetét a megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal való folyósításával egy időben, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha arról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatásra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni."

6. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltakon túl vezetőnek minősül az intézmény önálló szervezeti egységének vezető beosztású egészségügyi szakdolgozója is."

14. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdés b) pontjában az "5. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "5. § (2) és (2a) bekezdése" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § és a 14. § 2024. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 6-9. §, valamint a 10. § d) pontja 2024. május 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2024. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás99 790,7
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás118 149,6
Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás27 105,3
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen258 801,1
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás255,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 283,3
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás38 950,7
Indikátorrendszer finanszírozás3 543,4
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás45 469,1
3.Fogászati ellátás összesen87 963,2
4.Otthoni szakápolás8 980,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás12 796,9
6.Művesekezelés38 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának
támogatása1 250,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2024. évi béremelésének fedezete929 067,8
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése38 482,6
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen976 937,6
8.Mentés45 560,5
9.Laboratóriumi ellátás24 716,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás196 085,9
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás7 661,9
Fekvőbeteg-szakellátás644 795,1
aktív fekvőbeteg-szakellátás551 886,5
krónikus fekvőbeteg-szakellátás85 981,0
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás49 893,4
10.Összevont szakellátás összesen904 153,8
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék6 735,6
13.Finanszírozási rendszer támogatása30 550,0
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
ÖSSZESEN2 552 909,8

"

Tartalomjegyzék