489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

A Kormány

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,

a 33. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) befogadás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás,

b) feladatmutató: a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját jelentő, tervezett, illetve teljesített mutatószám,

c) fenntartó: a központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó,

d) igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve,

e) korrekció: a tárgyévi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény alapján az egyházi fenntartót megillető vagy az egyházi fenntartó által visszafizetendő egyházi kiegészítő támogatás összege,

f) megszűnt fenntartó: az a fenntartó, amely valamennyi - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti - engedélyesét (a továbbiakban: engedélyes) más személy vagy szervezet fenntartásába adta, amelynek valamennyi engedélyesét törölték a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásából (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), illetve amelynek a támogatásra való jogosultsága a tárgyévben más okból teljesen megszűnt,

g) szolgáltatás: az Szt. szerinti azon szociális szolgáltatás, valamint a Gyvt. szerinti azon gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, amely után a központi költségvetésről szóló törvény támogatást biztosít,

h) szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat,

i) támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás, ide nem értve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatást,

j) tárgyév: az a naptári év, amelyre tekintettel a támogatást megállapítják, illetve folyósítják,

k) új fenntartó: az a fenntartó, amely tárgyév január 1-jén nem részesül támogatásban.

l)[1] működési támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, ide nem értve a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatást.

2. § (1)[2] Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az e rendelet szerinti hatósági ügyekben a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság, magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Vármegyei Igazgatósága jár el.

(2) Ha a fenntartó székhelye a tárgyévi támogatás megállapítását követően megváltozik,

a) a tárgyévi támogatás megállapításával, folyósításával és elszámolásával kapcsolatos ügyekben a korábbi székhely szerint illetékes igazgatóság jár el,

b) a tárgyévi támogatással kapcsolatos ellenőrzést az új székhely szerint illetékes igazgatóság rendeli el.

3. § (1)[3] A fenntartó a támogatás iránti kérelmet, a kérelem módosítását, a pótigényt, a lemondást és az elszámolást az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.

(2) Az adatlap és az elektronikus űrlap kötelező adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3) A fenntartó olyan engedélyes, illetve szolgáltatás után igényelhet támogatást, amely

a)[4] a tárgyévben véglegessé vált döntéssel be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba,

b) - a támogatott lakhatás, valamint az Szt. 58/A. § (2d) bekezdésében és a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében foglaltak kivételével - a tárgyévben befogadást nyert, és

c) megfelel a jogosultság jogszabályban meghatározott egyéb feltételeinek.

(4) Ha a tárgyévben új engedélyest vagy szolgáltatást jegyeznek be a szolgáltatói nyilvántartásba, vagy az engedélyest, illetve az általa nyújtott valamely szolgáltatást a tárgyévben törlik a szolgáltatói nyilvántartásból, ezen engedélyesek, illetve szolgáltatások után a fenntartót a támogatás időarányosan illeti meg.

4. § (1) Az igazgatóság a támogatás iránti kérelemről, a pótigényről, a lemondásról és az elszámolásról hatósági eljárásban dönt, a támogatásokról hatósági határozatot hoz, és a támogatásokkal kapcsolatban hatósági ellenőrzést folytat le.

(2)[5] Az e rendelet szerinti eljárásokban az eljárás szünetelése nem kérhető.

(3)[6]

(4)[7] Az igazgatóság a támogatás ügyében hozott véglegessé vált határozat és a lefolytatott ellenőrzésről készített jegyzőkönyv másolatát elektronikus levélben megküldi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező működést engedélyező szervnek.

(5)[8]

(6)[9]

5. § (1) Ha a fenntartó ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, a fenntartó a tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató alapján jogosult támogatásra.

(2) A fenntartó a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás megindulását követően a tényleges feladatmutatóról készített kimutatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig megküldi az igazgatóság részére. Ha a fenntartó a kimutatást határidőben nem nyújtja be, az igazgatóság a kötelezettség teljesítéséig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását.

2. Igénylés

6. § (1) A fenntartó a támogatás iránti kérelmet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kérelem benyújtására szolgáló adatlap, illetve elektronikus űrlap elérhetővé tételét követően, a tárgyévet megelőző év november 30-áig nyújthatja be.

(2) A tárgyévet megelőző év november 15-e előtt támogatásra nem jogosult fenntartó a támogatás iránti kérelmét az azt követő harminc napon belül nyújthatja be, hogy a támogatásra jogosulttá vált.

(3) Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható.

7. § (1)[10] A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

8. §[11] (1) A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesült fenntartó esetén a támogatás megállapítása iránti eljárás során hitelt érdemlően igazolni kell

a)[12] nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy fenntartó esetén a belső egyházi jogi személy jogi személyiségét,

b) a magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál a fenntartó nevére szóló azon fizetési számla számát, amelyre a fenntartó a támogatás folyósítását kéri,

c) azt, hogy a fenntartó valamennyi fizetési számlája vonatkozásában felhatalmazta az igazgatóságot beszedési megbízás benyújtására.

(2) Az adatváltozást - a változást követő tizenöt napon belül - be kell jelenteni az igazgatóságnak. Ha a bejelentés az (1) bekezdés szerinti adatokat is érinti, azokat a bejelentés során hitelt érdemlően igazolni kell.

9. §[13]

10. § (1)[14]

(2)[15] A központi költségvetésről szóló törvényben foglalt feltételek fennállása esetén az igazgatóság a támogatást - ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a kérelemben más nem szerepel - nem új fenntartó esetén tárgyév január 1-jétől, új fenntartó esetén a befogadás, illetve azon tény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése hatályosságának kezdetétől állapítja meg, hogy a fenntartó a támogatásra befogadás nélkül is jogosult.

(3) A támogatást megállapító határozat tartalmazza[16]

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,

b) valamennyi támogatásban részesülő engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját, továbbá, ha a támogatásban részesülő engedélyes telephely, a szolgáltató székhelyét és annak ágazati azonosítóját,

c) a támogatás jogcímét,

d) a támogatással érintett időszakot,

e) a jogosultság alapját,

f) a fenntartónak megállapított támogatás teljes, valamint az egyes jogcímekre meghatározott összegét,

g) a folyósítás ütemét,

h) a támogatás elszámolásának határidejét és módját,

i) az igénybe vett támogatásról történő elszámolás és az ellenőrzés rendjéről, a köztartozás esetén követendő eljárásról, valamint a visszafizetésről és a kamatfizetésről szóló tájékoztatást.

3. Pótigény és lemondás

11. § (1) A fenntartó a támogatási igény évközi változását pótigény vagy lemondás benyújtásával érvényesítheti.

(2) A fenntartó pótigényt és lemondást legfeljebb tárgyév november 10-éig nyújthat be.

(3) Pótigény vagy lemondás - ha jogszabály másként nem rendelkezik - naptári negyedévenként egyszer nyújtható be.

12. § (1) A pótigényben megjelölt feladatmutató akkor haladhatja meg a jogcímre az igényléskor megállapított támogatás, illetve - ha az alacsonyabb - a pótigény elbírálásakor hatályos támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 110 százalékát, ha azt a következő körülmények valamelyike megalapozza:

a) a fenntartónak új engedélyest vagy új szolgáltatást jegyeztek be a szolgáltatói nyilvántartásba, vagy az engedélyes a fenntartó fenntartásába került,

b)[17] az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója, illetve a nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek támogatásra jogosító bejegyzett száma emelkedett, vagy

c) a tárgyév eltelt időszakában ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató legalább 10 százalékkal magasabb a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutatónál.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

(3) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti esetben a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül nyújthat be pótigényt.

(4)[18] Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a soron kívüli pótigényt a bejegyzésről illetve adatmódosításról szóló döntés véglegessé válását követő tizenöt napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása esetén a pótigény csak a 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nyújtható be.

13. § (1)[19] A fenntartó a tárgyév áprilisában, júliusában és októberében (a továbbiakban együtt: felülvizsgálati hónap) köteles megvizsgálni, hogy a felülvizsgálati hónapot megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutató eléri-e a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(2) A fenntartó köteles a többlettámogatásról a 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintet nélkül lemondani, ha

a) valamely engedélyesét vagy az engedélyese által nyújtott szolgáltatást törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy az engedélyest más fenntartó fenntartásába adta,

b)[20] az engedélyes támogatásra jogosító bejegyzett férőhelyszáma, az ellátható személyek támogatásra jogosító bejegyzett száma, a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások támogatásra jogosító feladatmutatója, illetve a nem hálózat keretében működő helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek támogatásra jogosító bejegyzett száma a megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató alá csökken, vagy

c) az (1) bekezdés szerint vizsgálandó feladatmutató nem éri el a jogcímre megállapított támogatás alapjául szolgáló feladatmutató 90 százalékát.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti lemondást legkésőbb a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, illetve az adatmódosítás végrehajthatóvá válásától számított tíz napon belül kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján lemondást benyújtani, ha a lemondási kötelezettséget megalapozó feltétel a tárgyév október 31-ét követően következik be.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti lemondást legkésőbb a felülvizsgálati hónap tízedik napján kell benyújtani. Nem kell a (2) bekezdés c) pontja alapján lemondást benyújtani

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

(5) Ha az igazgatóság észleli, hogy a fenntartó a (2) bekezdés szerinti lemondási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, a lemondás benyújtásáig hivatalból felfüggeszti a támogatás folyósítását, és a fenntartót felszólítja a lemondási kötelezettség teljesítésére.

4. Folyósítás

14. § (1)[21] Az igazgatóságok az összesített igényeket a miniszter által meghatározott módon, a tárgyhónapot megelőző hónap 23-áig, januárban 12-éig küldik meg a miniszternek. A miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az igényelt támogatást minden hónap 5-éig, januárban 16-áig biztosítja az igazgatóságoknak.

(2) A támogatás megállapítására illetékes igazgatóság a támogatást a fenntartónak havi ütemezésben, a tárgyhó 10-éig, januárban 20-áig, a kérelemben megjelölt és a fenntartó nevére szóló - magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett - fizetési számlára folyósítja.

(3) Az igazgatóság a fenntartó kérelmére felfüggeszti a támogatás folyósítását. A kérelemre történt felfüggesztés alapján visszatartott támogatás akkor folyósítható újból, ha a fenntartó ezt kéri, és a folyósítás feltételei fennállnak.

14/A. §[22] (1) Ha a tárgyévi központi költségvetési törvény felhatalmazása alapján a központi költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek összegeit az államháztartásért felelős miniszter év közben megemeli, az igazgatóság a visszamenőleges hatállyal megállapított emelt összegű támogatás és az érintett hónapokban ténylegesen folyósított támogatás különbözetét a megemelt fajlagos összegű támogatás első alkalommal való folyósításával egy időben, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha arról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(2) Az (1) bekezdés szerint folyósított támogatásra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

15. § (1) Pótigény és lemondás esetén a módosított összeg folyósítására a kérelem benyújtását követő hónaptól akkor kerülhet sor, ha a fenntartó a pótigényt, illetve a lemondást a megelőző hónap 10-éig benyújtja.

(2) A korábban folyósított és a pótigény, illetve a lemondás alapján módosított támogatás különbségének - a módosítás alapján történő folyósítás idejét megelőző hónapokra számított - összegét egy összegben kell folyósítani, illetve levonni. Ha a visszafizetendő támogatás összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást a lemondással egyidejűleg nem kell megfizetni.

(3)[23] A fenntartó a lemondással egyidejűleg a 25. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kérheti a tartozás több részletben történő levonását azzal, hogy a levonásnak a tárgyévben meg kell történnie. Ha a levonásra a tárgyévben folyósítandó támogatás nem nyújt fedezetet, a fenntartó köteles a különbözetet a lemondás ügyében hozott határozat véglegessé válását követő húsz napon belül visszafizetni. A visszafizetésről a lemondás ügyében hozott határozatban rendelkezni kell.

(4) Az elszámolás vagy az ellenőrzés során megállapított többlettámogatást a forrás - a 14. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint történő - biztosítását követő tíz napon belül kell folyósítani a fenntartónak. Ha az elszámolás vagy az ellenőrzés során megállapított többlettámogatás nem éri el az ezer forintot, azt nem kell folyósítani.

16. § (1) A fenntartó a támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a fenntartó és az egyes szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni.

(2)[24]

5. Elszámolás

17. § (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a tárgyévet követő év január 31-éig számol el.

(2) A megszűnt fenntartó - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a fenntartóváltozás időpontját, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés időpontját, illetve a támogatásra való jogosultság más okból történő megszűnését követő tizenöt napon belül számol el.

(3) Ha az egyéni vállalkozó fenntartó meghal, az elszámolást az örökös köteles - legkésőbb a hagyaték jogerős átadását követő tizenöt napon belül - benyújtani. Az elszámolás és az ellenőrzés során az örökösre a fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(4) Ha eljárás indul a fenntartó jogutód nélküli megszűnése iránt, az elszámolást az eljárás megindítását követő tizenöt napon belül be kell nyújtani.

(5) Ha az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre, vagy az özvegy vagy az örökös az elhunyt egyéni vállalkozó fenntartó helyébe lépett, a (2), illetve a (3) bekezdés alapján évközi elszámolást nem kell benyújtani.

(6) Ha a fenntartó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után járó, átlagbér alapú támogatást vett igénybe, az elszámoláshoz csatolnia kell a támogatás igénybevételére jogosító személyek munkaszerződését.

18. § (1) A fenntartó a határidőben benyújtott elszámolásában többlettámogatást igényelhet, ha a támogatásra a tárgyévben jogosult volt. A fenntartó olyan jogcím vagy engedélyes után is igényelhet többlettámogatást, amely után támogatást a tárgyévben nem igényelt.

(2) Ha a fenntartó

a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be,

b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy

c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot,

és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról nem lehet dönteni, az igazgatóság a támogatás folyósítását - a kötelezettség teljesítéséig, illetve az elszámolási kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak a 23. § (4) bekezdése alapján történő visszafizetésére kötelező határozat véglegessé válásáig - hivatalból felfüggeszti, és írásban felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget.[25]

(3)[26] Megszűnt fenntartó esetén az igazgatóság huszonöt napon belül határoz az elszámolás elfogadásáról, a többlettámogatási igényről, a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről.

(4)[27] Az igazgatóság az elszámolásokat a miniszter által meghatározott módon összesíti, és a tárgyévet követő év április 15-éig megküldi a miniszternek.

6. Ellenőrzés

19. § (1) A támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét az igazgatóságok ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének és megalapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a vizsgálatára.

(2)[28]

(3) Az adott évben ellenőrizendő fenntartókat és az ellenőrizendő időszakot a támogatás megállapítására illetékes igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrzést elrendelő igazgatóság) kockázatelemzéssel választja ki. Minden fenntartót kétévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság soron kívüli ellenőrzés lefolytatását is elrendelheti.

(3a)[29] Az igazgatóság az ellenőrzési tervét elektronikus levélben megküldi az illetékességi területe szerinti működést engedélyező szervnek.

(4) A 17. § (2)-(4) bekezdése alapján benyújtott elszámolás esetén az ellenőrzést az elszámolás megérkezésétől, illetve - ha az igazgatóság a fenntartót hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel - a hiánypótlási, nyilatkozattételi határidő leteltétől számított harminc napon belül kell lefolytatni.

(5)[30] Az ellenőrzést a fenntartó engedélyesénél, illetve szükség szerint a fenntartó székhelyén kell lefolytatni. Az engedélyesnél az ellenőrzést az engedélyes címe szerint illetékes igazgatóság folytatja le (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság).

(6)[31] Az ellenőrzés a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül a korábban nem vizsgált időszakra, engedélyesre és szolgáltatásra is kiterjeszthető. A kiterjesztést az ellenőrző igazgatóság értesítése alapján az ellenőrzést elrendelő igazgatóság rendeli el, és erről értesíti az ellenőrző igazgatóságokat.

(7)[32] A titkos menedékházként működő családok átmeneti otthonának ellenőrzése során az ellenőrző igazgatóság az ellátottak személyes adatait tartalmazó iratokat csak a helyszínen vizsgálhatja meg, azokat az engedélyes címéről nem viheti el, és azokról másolatot nem készíthet.

20. § (1)[33] Ha a fenntartó, a szolgáltató vagy az engedélyes az ellenőrzést akadályozza, az igazgatóság a támogatás folyósítását hivatalból felfüggeszti, és - ha az akadályoztatás tizenöt napon belül nem szűnik meg - a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Az igazgatóság az ellenőrzés akadályozása miatt a támogatás folyósítását az akadályozás megszűnéséig, illetve ha az igazgatóság az akadályoztatás miatt a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, a döntés véglegessé válásáig függeszti fel.

(2)[34] Az igazgatóság a lefolytatott ellenőrzés során tett megállapításokra figyelemmel, a közérdek védelmében a támogatás folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti, ha tudomására jut, hogy a fenntartó tevékenységével vagy a szolgáltató működésével összefüggő ügyben büntetőeljárás folyik.

(3)[35] A támogatás folyósításának (2) bekezdés szerinti felfüggesztése arra az engedélyesre és szolgáltatásra terjedhet ki, amellyel kapcsolatban a büntetőeljárás folyik.

(4)[36] Az igazgatóság a tárgyév november 15-én az (1) bekezdés alapján felfüggesztés alatt álló támogatások összegét tárgyév november 20-áig visszavezeti a minisztériumnak. Ha az igazgatóság a visszavezetést követően a felfüggesztést megszünteti, az erről szóló döntését a miniszterrel is közli, és egyidejűleg megigényli a szükséges támogatást. A miniszter az igényelt támogatást az igény beérkezésétől számított 25 napon belül biztosítja az igazgatóságnak. Az igazgatóság a támogatást annak hozzá történő beérkezését követő 5 napon belül folyósítja a fenntartónak.

21. §[37]

22. § (1) A fenntartónak az ellenőrzés során többlettámogatás is megállapítható, ha a támogatásra a tárgyévben jogosult volt, és az ellenőrzést nem akadályozta. Többlettámogatás olyan jogcím vagy engedélyes után is megállapítható, amely után a fenntartó a tárgyévben nem igényelt támogatást.

(2)[38]

(3)[39] Ha az ellenőrző igazgatóság az engedélyes működésével kapcsolatban hiányosságot észlel, azt a határozat, jegyzőkönyv másolatának megküldésével egyidejűleg elektronikus levélben jelzi az engedélyes ügyeiben általános illetékességgel rendelkező működést engedélyező szervnek.

7. Visszafizetés

23. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül

a) a falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás után igénybe vehető támogatás arányos része, ha az igazolt munkaórák száma nem éri el a kétezret, illetve törtévi működés esetén annak időarányos részét,

b) ha a támogatásra való jogosultság jogszabályi feltételei az a) pontban foglalt eseteken túl nem teljesülnek, vagy azok teljesülése a jogszabályban meghatározott módon nem igazolható.

(1a)[40]

(2)[41] A fenntartó az egyházi kiegészítő támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint használhatja fel, az egyéb támogatást a szolgáltató alapfeladatának ellátására vagy működési, fenntartási kiadásaira fordíthatja.

(3)[42] A támogatás jogosulatlan igénybevétele vagy a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő felhasználása esetén a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint, az ott meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben köteles visszafizetni.

(4)[43] Ha a fenntartó az elszámolást az igazgatóság erre vonatkozó, a 18. § (2) bekezdése szerinti felhívása ellenére, az abban foglalt határidőben nem nyújtja be, köteles a tárgyévi támogatást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyleti kamattal növelt összegben visszafizetni.

(5) A kamatot az elszámolás során, illetve - ha a kamatfizetési kötelezettség az ellenőrzés során keletkezik - az ellenőrzés során kell felszámítani.

24. § (1)[44] A fenntartó az elszámolás és az ellenőrzés során keletkezett visszafizetési kötelezettségének és a kamatfizetési kötelezettségének - ha az igazgatóság a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség teljesítésére a 25. §-ban foglaltak szerint halasztást vagy részletekben történő teljesítést (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) nem engedélyezett - az azt előíró határozat véglegessé válását követő húsz napon belül köteles eleget tenni.

(2) Ha a visszafizetendő támogatás és a fizetendő kamat együttes összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást nem kell nyilvántartani és megfizetni.

(3) Ha a fenntartó a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a tartozását a késedelmi kamattal együtt a fizetési határidő lejártát követően folyósítandó támogatásból le kell vonni.

(4) Ha a fenntartó tartozása a folyósítandó támogatásból nem vonható le, vagy a fenntartó a 15. § (3) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az igazgatóság felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számláira.

(5)[45] A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás végrehajtásának foganatosítása érdekében az igazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot.

25. §[46] (1) Az igazgatósághoz fizetési kedvezmény iránti kérelem a teljesítési határidő lejárta előtt nyújtható be.

(2) Az igazgatósághoz benyújtott fizetési kedvezmény iránti kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek valószínűsítik, hogy a fenntartón kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre történő teljesítést, a határidőre történő teljesítés a fenntartó számára aránytalan nehézséget jelentene, vagy veszélyeztetné az ellátás biztonságát.

(3) Az igazgatóság fizetési kedvezményt úgy engedélyezhet, hogy a visszafizetés és a kamatfizetés legfeljebb az eredeti határidőt követő tizenkét hónapon belül megtörténjen.

(3a)[47] Megszűnt fenntartónak részletekben történő teljesítés nem engedélyezhető.

(4) Ha az igazgatóság fizetési kedvezményt engedélyezett, annak időtartamára a tartozás után késedelmi kamatot nem kell fizetni.

(5) Az igazgatóság által a fizetési kedvezményben engedélyezett havi összeg a fenntartó kérelmére a folyósítandó támogatásból is levonható.

(6) Ha a fenntartó az igazgatóság által engedélyezett fizetési kedvezményben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget, a fennmaradó tartozást - a visszafizetendő összeg után az eredeti esedékességtől felszámított késedelmi kamattal növelt összegben - a 24. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell végrehajtani.

26. § (1) Fenntartóváltozás esetén az engedélyest átadó fenntartó által az átadott engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat megfizetésére az engedélyest átvevő fenntartót is kötelezni kell, ha az engedélyest átadó fenntartót megillető, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzösszegre vezetett végrehajtás részben vagy egészben eredménytelen volt.

(2) Az igazgatóság a fenntartóváltozást megelőzően az engedélyest átvevő fenntartó kérelmére - az engedélyest átadó fenntartó egyidejű értesítése mellett - tájékoztatást nyújt az engedélyest átadó fenntartó által az engedélyes után visszafizetendő támogatás és fizetendő kamat összegéről.

(3) Az engedélyest átvevő fenntartó fizetési kötelezettségének teljesítésére a 24. és 25. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

8. Az egyházi kiegészítő támogatás korrekciója

27. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a korrekcióra, illetve - ha a korrekció visszafizetéssel jár - a korrekció megfizetésére a tárgyévben egyházi kiegészítő támogatásban részesült egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

(2) Ha az engedélyes fenntartását másik egyházi fenntartó vette át, a korrekcióra, illetve a korrekció megfizetésére az engedélyest átvevő egyházi fenntartó jogosult, illetve köteles.

(3) A korrekció nem folyósítható, de - ha a korrekció visszafizetéssel jár - a korábbi egyházi fenntartó köteles a korrekció megfizetésére, ha

a)[48] az engedélyest törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és ezt követően nem az egyházi fenntartó másik engedélyese nyújtja a szolgáltatást az ellátottaknak,

b) a fenntartó már nem minősül egyházi fenntartónak, vagy

c) az engedélyes fenntartását nem egyházi fenntartó vette át.

(4) A korrekciónak az egyházi fenntartót megillető, illetve terhelő összegét az igazgatóság a tárgyévi feladatmutató alapján járó egyházi kiegészítő támogatás arányában, hivatalból állapítja meg.

(5) A korrekcióról elszámolást nem kell benyújtani, a korrekció felhasználásának jogszerűségét az igazgatóság a támogatás felhasználásának ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi.

9. Az egyházi kiegészítő támogatás megtérítése

28. § (1)[49] A Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását a működést engedélyező szerv az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során hivatalból állapítja meg.

(2)[50] Ha az ellátottak azonossága az egyházi fenntartású engedélyes bejegyzése során nem állapítható meg, de legalább részben azonos ellátási területen hasonló szolgáltatásokat nyújtó, helyi önkormányzat vagy társulás által fenntartott - gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén részben vagy egészben ugyanabban az ingatlanban működő - engedélyes tizenkét hónapnál nem régebben szűnt meg, a működést engedélyező szerv a bejegyzést követő hatvan napon belül ellenőrzést tart. Ha a Gyvt. 145/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállnak, azt a működést engedélyező szerv hivatalból határozatban állapítja meg.

(3) A működést engedélyező szerv az (1) és (2) bekezdés szerinti határozatát közli az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartóval, az engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartóval, a támogatásuk ügyében illetékes igazgatóságokkal, a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.

(4)[51] A megtérítendő egyházi kiegészítő támogatás összegéről a fenntartó a 17. § (1) bekezdése szerinti elszámolásának elbírálásáról hozott határozatban foglaltak figyelembevételével az engedélyest átvevő, újraalapító egyházi fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatóság a megtérítési kötelezettség fennállása alatt évente hivatalból dönt, amely az üggyel kapcsolatos döntését közli az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartóval, a működést engedélyező szervvel, az engedélyest átadó, megszüntető állami fenntartó támogatása ügyében illetékes igazgatósággal, a miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel. A megtérítendő összeget a 19. § szerinti ellenőrzést követően felül kell vizsgálni.

(5)[52] A megtérített egyházi kiegészítő támogatást a minisztérium - egyházi kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló - előirányzata javára kell átutalni.

9/A. A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja[53]

29. §[54] (1)[55] 2019. január-december hónapokra a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2019. évre a 2. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám, illetve feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A bérkompenzáció fajlagos összegeit a 2. melléklet határozza meg.

(4) A bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Az igazgatóság a bérkompenzáció

a) 2019. január-június hónapokra jutó időarányos részét 2019 júliusában,

b) 2019. július-december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben,

hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(6) A bérkompenzáció

a)[56] felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv2. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

9/B. Támogatás a 2019. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz[57]

29/A. §[58] (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 15/C. §-a szerinti, 2018. december - 2019. december hónapokra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz (a továbbiakban: egészségügyi kiegészítő pótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához támogatásra jogosult a fenntartó annak az engedélyesének a (2) bekezdés szerinti foglalkoztatottjaira tekintettel, amely után 2019. december hónapra működési támogatásra jogosult.

(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatásra azon foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjt. vhr. 15/C. §-a alapján egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult, feltéve, hogy utána a fenntartó szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére tekintettel támogatást vesz igénybe, és az egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege bruttó bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatottnál.

(3) Nem nyújtható az (1) bekezdés szerinti támogatás az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjt. vhr. 7. számú mellékletében meghatározottakon felül kifizetett összegéhez és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adóhoz.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a 2018. december - 2019. december havi foglalkoztatásra tekintettel a fenntartó, illetve szolgáltatói által ténylegesen kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék, továbbá az ezzel összefüggésben ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó összegével.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2020. január 31.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(7) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatást a 2019. évi működési támogatás elszámolása során, a ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék és szociális hozzájárulási adó összege után igényelheti. Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igényről a 2019. évi működési támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.

(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a működési támogatás szabályait kell alkalmazni.

9/C. A 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja[59]

29/B. §[60] (1) 2020. január-december hónapokra a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2020. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2020. évre a 3. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv3.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2020. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2020. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2020. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 3. melléklet határozza meg. A fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót a 3. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg. Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv. 2., illetve 8. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű, eltérő arányban meghatározott támogatást állapít meg, azt a 3. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(4) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzációt a fenntartó 2020. évi támogatását megállapító határozatban vagy - ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták - 2020. július 10-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a 2020. évi bérkompenzációról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(5) A 2020. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(6) Az igazgatóság a 2020. évi bérkompenzáció

a) 2020. január-július hónapokra jutó időarányos részét 2020 júliusában egy összegben,

b) 2020. augusztus-december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben

folyósítja.

(7) A miniszter a 2020. évi bérkompenzáció július havi forrását 2020. július 8-áig biztosítja az igazgatóságok részére.

(8) A 2020. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv3. 2. és 8. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

9/D. A 2022. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás[61]

29/C. §[62] (1) 2022. január-december hónapokra a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a 20%-os béremelés ellentételezése céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2022. évre a 4. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv4.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2022. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 4. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót a 4. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4) A 2022. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv4. 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt a 4. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(6) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.

(7) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzáció

a) 2022. január-február hónapokra jutó időarányos részét 2022. február 10-éig egy összegben,

b) 2022. március-december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben

folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(8) A 2022. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv4. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(9) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

9/E. A 2022. évi rezsikompenzáció[63]

29/D. §[64] (1) A 2022. évben - a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából - kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek a 2022. évre a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti szolgáltatások után, a Kvtv4. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)-d) pont szerinti szolgáltatások után 2022. év december hónapjára működési támogatásra jogosult. A 2022. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 194 080 forint/ellátotti létszám,

b) a Kvtv4. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 118-121. és 126. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/férőhely,

c) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53-55. sora szerinti szolgáltatások után 310 530 forint/ellátotti létszám,

d) a Kvtv4. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1-25., 30-44. és 46-50. sora szerinti szolgáltatások után 388 160 forint/ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2022. évi rezsikompenzációt 2022. december hónapban egy összegben hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2022. évi rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A fenntartó a 2022. évi rezsikompenzációt a Kvtv4. 43. § (3) bekezdésében meghatározottaktól eltérő arányban is átadhatja az általa fenntartott, a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak.

(5) A 2022. évi rezsikompenzáció után a Kvtv4. 43. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás nem vehető igénybe.

(6) A fenntartónak a 2022. évi rezsikompenzáció felhasználásáról nem kell elszámolást benyújtania, de azt a támogatási célra köteles felhasználni.

(7) A 2022. évi rezsikompenzációra az (1)-(6) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/F. A nevelési ellátmány 2023. évi kompenzációja[65]

29/E. §[66] (1) A 2023. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2023. évre a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2023.) 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után - a Kvtv2023. alapján - támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,

b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2023. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/G. A 2023. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás[67]

29/F. §[68] (1) 2023. január-december hónapokra a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja céljából, továbbá a pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2023. évi kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2023. évre az 5. melléklet szerinti szolgáltatás után a Kvtv2023. alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2023. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit az 5. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az 5. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4) A 2023. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv2023. 2. és 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt az 5. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(6) Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.

(7) Az igazgatóság a 2023. évi bérkompenzáció

a) 2023. január-április hónapokra jutó időarányos részét 2023. április 10-ig egy összegben,

b) 2023. május-december hónapokra jutó időarányos részét havonta, a Kvtv2023. alapján megállapított támogatással azonos ütemben és részletekben

folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(8) A 2023. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv2023. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(9) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

9/H. A 2023. évi rezsikompenzáció[69]

29/G. §[70] (1) A 2023. évben - a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából - kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek - a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában - a 2023. évre a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)-d) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 212 940 forint / ellátotti létszám,

b) a Kvtv2023. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 119-122. és 127. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint/férőhely,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53-55. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint / ellátotti létszám,

d) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1-25., 30-44. és 46-50. sora szerinti szolgáltatások után 425 880 forint / ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi rezsikompenzációt 2023. június hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi rezsikompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(5) A 2023. évi rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, de a támogatást az egyházi fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani. A fenntartó a támogatás összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására köteles fordítani.

(6) A 2023. évi rezsikompenzációra az (1)-(5) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/I. A 2023. évi rezsikompenzáció a nem állami fenntartású intézmények részére[71]

29/H. §[72] (1) A 2023. évben - a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából - kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi nem állami rezsikompenzáció) jogosult az a nem állami fenntartó, amelynek - a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában - a 2023. évre a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi nem állami rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám, amely alapján a nem állami fenntartó az a)-c) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29. és 45. sora szerinti szolgáltatások után 106 225 forint / ellátotti létszám,

b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 54-55. sora szerinti szolgáltatások után 169 960 forint / ellátotti létszám,

c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1-25., 30-44. és 46-50. sora szerinti szolgáltatások után 212 450 forint / ellátotti létszám, ide nem értve

ca) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1-3. sora esetében a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő engedélyeseket és

cb) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 16. sora esetében a 30 ezer fő feletti településen és a 30 ezer fő feletti fővárosi kerületben működő engedélyeseket, a megyei jogú városokban működő engedélyesek kivételével.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi nem állami rezsikompenzációt 2023. szeptember hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi nem állami rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a támogatást a nem állami fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatás teljes összegét a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézményeire, illetve azok szolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az (1)-(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9/J. A nevelési ellátmány 2024. évi kompenzációja[73]

29/I. §[74] (1) A 2024. évben a Gyvt. 56. § (1) és (2) bekezdése, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2024.) 68. § (2) bekezdés szerinti nevelési ellátmány biztosításához kompenzáció illeti meg azt a fenntartót, amelynek a 2024. évre a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26-29. vagy 45. sorában meghatározott szolgáltatás után - a Kvtv2024. alapján - támogatást állapítanak meg. A kompenzáció éves összege

a) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 26. és 45. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 128 250 forint,

b) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 27. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 149 625 forint,

c) a Kvtv2024. 8. melléklet II. alcím 2.5. pontjában foglalt táblázat 28. és 29. sorában meghatározott szolgáltatásban részesülő ellátottanként 160 314 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kompenzáció után a Kvtv2024. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az (1) bekezdés szerinti kompenzációra a jogosultság alapjául szolgáló, a Kvtv2024. szerinti támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

10. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 32. § (1) bekezdése 2014. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 32. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A 2014. évet megelőző időszakra járó normatív állami hozzájárulás, illetve támogatás igénylésére - ideértve a pótigényt és a lemondást is -, megállapítására, elszámolására, ellenőrzésére és - a részletfizetés kivételével - visszafizetésére, továbbá a kamatfizetésre és a késedelem jogkövetkezményeire az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2014. január 1-jét megelőzően hatályos szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a fenntartó székhelyének megváltozása esetén az új székhely szerinti igazgatóság rendeli el az ellenőrzést.

(2) E rendelet szabályait a 2013. évi egyházi kiegészítő támogatás korrekciójára is alkalmazni kell.

(3) A 2014. január 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat a 2013. december 31-ét követően benyújtott, 2014. évi támogatás iránti kérelmek esetén kell alkalmazni. A 2014. november 1-jén hatályos 7. §-ban foglaltakat először csak a 2015. évi támogatás iránti kérelmek esetén kell alkalmazni.

32. §[75] Ha a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés vagy az adatmódosítás iránti kérelmet 2015. december 31-éig benyújtják, a 2016. január 1-jét megelőzően hatályos 28. és 29. §-t 2015. december 31-ét követően is alkalmazni kell.

33. §[76] (1)[77] Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére 2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában, májusában és júniusában a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2019. január-június hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben, a 2019. július-december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.

(2) Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti előzetes folyósításról, valamint az előzetesen folyósított összeg támogatásból történő levonásáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3)[78]

(4)[79] Ha a fenntartó 2019. december 31-ét megelőzően megszűnik, az előzetesen folyósított támogatási összegből a tényleges feladatmutatón alapuló, időarányos támogatáson felüli összeget az elszámoláskor vissza kell fizetnie. Egyebekben az előzetesen folyósított támogatási összeg elszámolására a támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5)[80] A bölcsődére és a mini bölcsődére tekintettel 2019. január-június hónapokban az (1) bekezdés alapján előzetesen folyósított támogatást a 2019. július-december hónapokban folyósítandó támogatási összegből nem kell levonni, arra a fenntartó kiegészítő támogatásként jogosult. A kiegészítő támogatás után a fenntartót egyházi kiegészítő támogatás nem illeti meg.

(6)[81] Az (5) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás

a)[82] felhasználására a Kvtv2. 2. melléklet III/6/a) pontja szerinti támogatás szabályait,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait

kell alkalmazni.

(7)[83] A szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban nem részesülő bölcsőde és mini bölcsőde fenntartója az (5) bekezdés szerinti összegű kiegészítő támogatásra jogosult. Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt megszűnt bölcsőde, mini bölcsőde után a fenntartó nem jogosult a támogatásra. A támogatást az igazgatóság 2019. december hónapban hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a támogatásról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

33/A. §[84] A fenntartó az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított Kjt. vhr. 23. § (1) bekezdése alapján 2019. évre kifizetett szociális összevont pótlék után járó többlettámogatás iránti igényét a 2019. évi működési támogatás elszámolása keretében érvényesítheti. Az igazgatóság a támogatást a 15. § (4) bekezdésében foglaltak szerint folyósítja.

34. §[85] E rendeletnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a rendelkezések hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

35. §[86] (1) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 41. § (1) bekezdés d) pontja, valamint 8. melléklet IV. pontja alapján szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásra jogosult fenntartót - amennyiben a támogatás biztosításának Kvtv. szerinti egyéb feltételei 2018 decemberében is fennállnak - a 2018. december havi foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatás (a továbbiakban: december havi pótléktámogatás).

(2) A december havi pótléktámogatás a 2018. december hónapban folyósítandó támogatással együtt, a Kvtv. alapján 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatással megegyező összegben kerül folyósításra. Az igazgatóság a december havi pótléktámogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter az igazgatóság által a 14. § (1) bekezdése szerint 2018. november 23-áig, a 2018. december hónapban folyósítandó szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásként igényelt összeg 200%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2018. december 5-éig.

(4) A december havi pótléktámogatás 2018. december 1-je és 2019. január 31-e között használható fel.

(5) A december havi pótléktámogatás elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az 5-7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni. A december havi pótléktámogatás elszámolása a 2018. évi támogatással együttesen történik.

36. §[87] (1)[88] A Kvtv2. 42. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén támogatásban részesülő fenntartót - amennyiben a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti egyéb feltételei az e § szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak - a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatásra tekintettel 1 150 000 forint kiegészítő támogatás illeti meg falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgálatonként (a továbbiakban: falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás). Amennyiben a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat nem egész évben működik, a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

(2) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás 2019 júniusában egy összegben, hivatalból kerül folyósításra. Az igazgatóság a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás forrását - az igazgatóság által a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás összegéről megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerint 2019 májusában teljesített adatszolgáltatás alapján - 2019. június 5-éig biztosítja az igazgatóságok részére azzal, hogy a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2019. május hónapban esedékes adatszolgáltatást 2019. május 28-áig kell teljesíteni.

(4) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv2. 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja szerinti falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.

(5) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás elszámolása a 2019. évi támogatással együtt történik, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5-7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás után a Kvtv2. 42. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

37. §[89] (1) A 36. § alapján járó kiegészítő támogatás 2019. évi időarányos része azt a fenntartót is megilleti, amely a Kvtv2. 42. § (1) bekezdés a) pontja és 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén még nem részesült támogatásban, ha a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti feltételei az e § szerinti kiegészítő támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak.

(2) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a 2019. évi működési támogatás elszámolása során igényelheti. Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás iránti igényről a 2019. évi működési támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás a 2020. január 31-éig felmerülő kiadásokra használható fel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a 6. és 7. alcímben foglaltakat, felhasználására a 36. § (4) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

38. §[90] (1) A Kvtv3. 41. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 2020. április 1-jén vagy azt követően támogatásban részesülő fenntartót - ha a támogatás biztosításának Kvtv3. szerinti egyéb feltételei az e szakasz szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak - a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen finanszírozott létszámként figyelembe vett[91]

a) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,

b) a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év

kiegészítő támogatás (a továbbiakban együtt: bölcsődei kiegészítő támogatás) illeti meg. Ha a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nem egész évben nyújtják, a támogatás a működés megkezdését követő hónap első napjától, illetve a megszűnés hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

(2) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatást a fenntartó a 2020. évi működési támogatását megállapító határozatban vagy - ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták - 2020. május 15-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a bölcsődei kiegészítő támogatásról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(3) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatás

a) 2020. január - 2020. június hónapokra járó összegét 2020 júniusában egy összegben,

b) 2020. július - 2020. december hónapokra havonta járó összegét havonta,

a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

(4) A minisztérium a bölcsődei kiegészítő támogatás forrását a 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja az igazgatóságok részére.

(5) A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv3. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.

(6) A bölcsődei kiegészítő támogatást a 2020. évi támogatással együtt kell elszámolni, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5-7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A bölcsődei kiegészítő támogatás után a Kvtv3. 41. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

39. §[92] (1) A 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást az igazgatóság 2020. július 10-éig hivatalból, határozatban állapítja meg.

(2) Az igazgatóság a 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatás

a) 2020. január-július hónapokra járó összegét 2020 júliusában egy összegben,

b) 2020. augusztus-december hónapokra havonta járó összegét havonta,

a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

(3) A minisztérium az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó többlettámogatás forrását 2020. július 8-áig biztosítja az igazgatóságok részére.

40. §[93] (1) Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított, 5. melléklet alapján - a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése érdekében - módosuló támogatási összegről az igazgatóság hivatalból határoz.

(2) Az igazgatóság a Módr.-rel megállapított, 5. melléklet alapján megemelt 2023. évi bérkompenzáció 2023. január-október hónapokra jutó időarányos részének és az e hónapokra a fenntartónak folyósított 2023. évi bérkompenzációnak a különbözetét 2023. november hónapban egy összegben folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez

A támogatás iránti kérelem, a kérelem módosítása, a pótigény, a lemondás és az elszámolás benyújtására szolgáló adatlapok és elektronikus formanyomtatványok kötelező adattartalma

1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos adatok:

1.1. a fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma és elérhetősége,

1.2. a fenntartó képviselőjének és kapcsolattartójának neve, beosztása és elérhetősége,

1.3. a fenntartó és - ha a szolgáltató saját fizetési számlával rendelkezik - a szolgáltató magyarországi vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számláinak száma és a pénzforgalmi szolgáltatók neve,

1.4. az engedélyes neve, címe és ágazati azonosítója, továbbá ha az engedélyes telephely, a szolgáltató székhelye és annak ágazati azonosítója,

1.5. ha a szolgáltató a fenntartótól különböző adószámmal rendelkezik, a szolgáltató adószáma,

1.6. a szolgáltató vezetőjének neve és elérhetősége,

1.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntartó megfelel a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

2. A támogatással kapcsolatos adatok:

2.1. igénylés esetén a jogcímekre és az igényelt támogatásokra vonatkozó adatok, a tervezett feladatmutatókra vonatkozó adatok, valamint a jogosultság elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok,

2.2. a kérelem módosítása, pótigény és lemondás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl a változások,

2.3. elszámolás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl azokra a támogatási összegekre vonatkozó adatok, amelyekre a fenntartó az elszámolás alapján jogosult, a visszafizetendő, illetve maradványösszeg, a teljesített feladatmutatókra, falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás esetén az igazolt munkaórák számára vonatkozó adatok, továbbá az elszámolás elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

3. Tájékoztató adatok a szakmai dolgozók létszámáról és átlagbéréről.

2. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez[94]

A bérkompenzáció fajlagos összegei

ABC
1.TípusSzolgáltatásokKiegészítő támogatás összege/év
2.I. Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
3.szociális
alapszolgáltatások
szociális étkeztetés, szociális konyha10 000 Ft/fő
4.házi segítségnyújtás, személyi gondozás120 000 Ft/fő
5.falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás600 000 Ft/szolgálat
6.időskorúak nappali intézményi ellátása (demens ellátottak
kivételével)
81 000 Ft/fő
7.fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
(beleértve a foglalkoztatási támogatásban részesülő
ellátottakat is)
189 000 Ft/fő
8.demens személyek nappali intézményi ellátása (beleértve
a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)
189 000 Ft/fő
9.pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (beleértve
a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)
49 000 Ft/fő
10.szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (beleértve
a foglalkoztatási támogatásban részesülő ellátottakat is)
49 000 Ft/fő
11.hajléktalanok nappali intézményi ellátása33 000 Ft/számított férőhely
12.támogató szolgáltatás feladategység700 Ft/feladategység
13.pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
feladategység
46 000 Ft/feladategység
14.szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
feladategység
46 000 Ft/feladategység
15.ápolást, gondozást
igénylő ellátás
idősek otthona (átlagos ellátás)313 000 Ft/ellátotti létszám
16.idősek otthona (demensellátás)372 470 Ft/ellátotti létszám
17.idősek otthona (emelt szintű ellátás)59 470 Ft/ellátotti létszám
18.pszichiátriai betegek otthona271 000 Ft/ellátotti létszám
19.szenvedélybetegek otthona212 000 Ft/ellátotti létszám
20.fogyatékos személyek otthona371 000 Ft/ellátotti létszám
21.hajléktalanok otthona214 000 Ft/ellátotti létszám
22.rehabilitációs
intézmény
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye300 000 Ft/ellátotti létszám
23.szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye300 000 Ft/ellátotti létszám
24.fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye376 000 Ft/ellátotti létszám
25.hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye117 000 Ft/ellátotti létszám
26.lakóotthonokfogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona180 000 Ft/ellátotti létszám
27.fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
(autista személyek ellátása kivételével)
357 000 Ft/ellátotti létszám
28.fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
(autista személyek ellátása)
469 500 Ft/ellátotti létszám
29.pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona105 000 Ft/ellátotti létszám
30.szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona105 000 Ft/ellátotti létszám
31.átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények
időskorúak gondozóháza240 000 Ft/ellátotti létszám
32.fogyatékos személyek gondozóháza201 000 Ft/ellátotti létszám
33.pszichiátriai betegek átmeneti otthona231 000 Ft/ellátotti létszám
34.szenvedélybetegek átmeneti otthona231 000 Ft/ellátotti létszám
35.éjjeli menedékhely (beleértve az időszakos férőhelyeket is)101 000 Ft/férőhely
36.hajléktalan személyek átmeneti szállása (beleértve
az időszakos férőhelyeket, valamint a kizárólag lakhatási
szolgáltatást biztosító ellátást is)
101 000 Ft/férőhely
37.támogatott lakhatástámogatott lakhatás fogyatékos személyek részére260 000 Ft/ellátotti létszám
38.támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére108 000 Ft/ellátotti létszám
39.támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére85 000 Ft/ellátotti létszám
40.gyermekjóléti
alapszolgáltatás
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde170 000 Ft/fő
41.gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(3) bekezdés
a) és b) pontja]
otthont nyújtó ellátás
nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás15 000 Ft/ellátotti létszám
42.nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi különleges
ellátás
15 000 Ft/ellátotti létszám
43.nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás15 000 Ft/ellátotti létszám
44.nevelőszülőnél együttesen biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
15 000 Ft/ellátotti létszám
45.gyermekotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás516 000 Ft/ellátotti létszám
46.lakásotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás516 000 Ft/ellátotti létszám
47.különleges gyermekotthonban, gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
48.különleges lakásotthonban, lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi különleges ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
49.az Szt. hatálya alá tartozó intézményben biztosított
különleges gyermekvédelmi ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
50.speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális csoportjában biztosított
gyermekvédelmi speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
51.gyermekotthonban, lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
52.az Szt. hatálya alá tartozó intézményben biztosított
gyermekvédelmi speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
53.gyermekotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
54.lakásotthonban együttesen biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
55.különleges gyermekotthonban együttesen biztosított
gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
56.különleges lakásotthonban együttesen biztosított
gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
57.speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban,
gyermekotthon speciális csoportjában együttesen
biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
58.gyermekotthonban, lakásotthonban együttesen biztosított
gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
59.az Szt. hatálya alá tartózó intézményben együttesen
biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1 066 000 Ft/ellátotti létszám
60.gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(3) bekezdés
a) és b) pontja]
utógondozói ellátás
a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján
nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás
15 000 Ft/ellátotti létszám
61.a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
biztosított utógondozói ellátás (a nevelőszülőnél biztosított
ellátás kivételével)
516 000 Ft/ellátotti létszám
62.a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján külső
férőhelyen biztosított utógondozói ellátás
516 000 Ft/ellátotti létszám
63.a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított
utógondozói ellátás (a nevelőszülőnél biztosított
kivételével)
516 000 Ft/ellátotti létszám
64.gyermekvédelem
[Gyvt. 15. §
(2) bekezdés c) pontja]
gyermekek átmeneti
gondozása
a Gyvt. 45. § (6) bekezdése alapján az utógondozói
ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti
gondozásban részesülő gyermekek ellátása
516 000 Ft/ellátotti létszám
65.helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás117 000 Ft/ellátotti létszám
66.gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti
ellátás
247 000 Ft/ellátotti létszám
67.családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás
(beleértve a külső férőhelyen biztosított ellátást is)
143 000 Ft/ellátotti létszám

3. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez[95]

A 2020. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

[96]
AB
1.Kvtv3. 2. és 8. melléklete szerinti jogcímekKiegészítő támogatás összege/év
2.2. melléklet II.4. (1) alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő
támogatása
17 000 forint/fő/év
3.2. melléklet II.4. (2) alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus,
kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
38 000 forint/fő/év
4.2. melléklet II.4. (3) mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába
sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
kiegészítő támogatása
76 000 forint/fő/év
5.2. melléklet II.4. (4) mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus,
kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
103 000 forint/fő/év
6.2. melléklet III.2.c) szociális étkeztetés1000 forint/fő
7.2. melléklet III.2.db) házi segítségnyújtás - személyi gondozás33 000 forint/fő
8.2. melléklet III.2.e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás229 000 forint/szolgálat
9.2. melléklet III.2.f) időskorúak nappali intézményi ellátása27 000 forint/fő
10.2. melléklet III.2.g) fogyatékos és demens személyek nappali intézményi
ellátása
43 000 forint/fő
11.2. melléklet III.2.h) pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátása
16 000 forint/fő
12.2. melléklet III.2.i) hajléktalanok nappali intézményi ellátása
(a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmények esetében
a fenntartó engedélyesenként további 10 065 900 forint/év támogatásra
jogosult, amennyiben az engedélyes egész évben működik; egyéb esetben
a támogatás időarányos összege illeti meg)
12 000 Ft/számított
férőhely
13.Munkahelyi bölcsőde és a 2. melléklet III.2.j) családi bölcsőde58 000 forint/fő
14.2. melléklet III.2.k) hajléktalanok átmeneti intézményei32 000 forint/férőhely
15.2. melléklet III.2.l) támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás300 Ft/feladategység
16.2. melléklet III.2.m) közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás15 000 Ft/feladategység
17.2. melléklet III.3.a) (1) bölcsőde, mini bölcsőde - felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
206 500 forint/finanszírozott létszám/év
18.2. melléklet III.3.a) (2) bölcsőde, mini bölcsőde - bölcsődei dajkák, középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
115 000 forint/finanszírozott létszám/év
19.8. melléklet I. fejezetében foglalt - az abban meghatározott korrekciós
szorzókkal számított - az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményben a szakmai dolgozók
átlagbére alapján számított béralapú támogatás
376 000 Ft/év/foglalkoztatott
20.8. melléklet II. fejezet A) pontjában foglalt - az abban meghatározott
a korrekciós szorzókkal számított - gyermekvédelmi szakellátási
intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak átlagbérének
elismert kiegészítő támogatása
76 557 forint/év/foglalkoztatott
21.8. melléklet II. fejezetében meghatározott középfokú vagy alapfokozatú
végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő
támogatása
17 000 forint/fő/év
22.8. melléklet II. fejezetében meghatározott mesterfokozatú végzettségű
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
38 000 forint/fő/év
23.8. melléklet II. fejezetében meghatározott középfokú vagy alapfokozatú
végzettségű pedagógus mesterpedagógus vagy kutatótanár kategóriába
sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
76 000 forint/fő/év
24.8. melléklet II. fejezetében meghatározott mesterfokozatú végzettségű
mesterpedagógus vagy kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok
kiegészítő támogatása
103 000 forint/fő/év

4. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez[97]

A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

[98]
AB
1.Kvtv4. 2. és 9. melléklete szerinti jogcímekKiegészítő támogatás összege/év
2.2. melléklet 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás6 000 forint/fő
3.2. melléklet 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás82 000 forint/fő
4.2. melléklet 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás551 700 forint/szolgálat
5.2. melléklet 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás551 700 forint/szolgálat
6.2. melléklet 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
57 000 forint/fő
7.2. melléklet 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő
időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás
34 200 forint/fő
8.2. melléklet 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
115 000 forint/fő
9.2. melléklet 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő
fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
69 000 forint/fő
10.2. melléklet 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
80 000 forint/fő
11.2. melléklet 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő
demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
48 000 forint/fő
12.2. melléklet 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
38 000 forint/fő
13.2. melléklet 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló
feladatellátás
22 800 forint/fő
14.2. melléklet 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi
ellátása - önálló feladatellátás
43 000 forint/fő
15.2. melléklet 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő,
nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló
feladatellátás
25 800 forint/fő
16.2. melléklet 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- önálló feladatellátás
34 000 forint/fő
17.2. melléklet 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt
intézmény
980 000 forint/engedélyes
18.2. melléklet 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás,
valamint a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde
511 300 forint/fő
19.2. melléklet 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján
befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet
220 200 forint/fő
20.2. melléklet 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló
feladatellátás
82 000 forint/férőhely
21.2. melléklet 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
82 000 forint/férőhely
22.2. melléklet 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló
feladatellátás
82 000 forint/férőhely
23.2. melléklet 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos
férőhely - önálló feladatellátás
82 000 forint/férőhely
24.2. melléklet 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás41 000 forint/férőhely
25.2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
26.2. melléklet 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás500 forint/feladategység
27.2. melléklet 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott
közösségi alapellátás
28.2. melléklet 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás24 000 forint/feladategység
29.2. melléklet 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás
30.2. melléklet 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás24 000 forint/feladategység
31.2. melléklet 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás
32.2. melléklet 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása
1 890 700 forint/számított létszám
33.2. melléklet 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
1 193 000 forint/számított létszám
34.2. melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás258 300 forint/számított létszám
35.9. melléklet 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított
béralapú támogatás
939 900 forint/foglalkoztatott
36.9. melléklet 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben
foglalkoztatottak kiegészítő támogatása
560 000 forint/foglalkoztatott
37.9. melléklet 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba
lépés
38.9. melléklet 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű35 690 forint/foglalkoztatott
39.9. melléklet 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű42 950 forint/foglalkoztatott
40.9. melléklet 1.3.2. Mesterpedagógus végzettségű
41.9. melléklet 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű132 970 forint/foglalkoztatott
42.9. melléklet 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű150 180 forint/foglalkoztatott
43.9. melléklet 4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű ellátás
1 083 000 forint/szolgálat
44.9. melléklet 4.2. Utcai szociális munka1 083 000 forint/szolgálat
45.9. melléklet 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető
költségvetési támogatás
1 083 000 forint/Gyerekház

5. melléklet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelethez[99]

A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

AB
1.Kvtv2023. 2. és 9. melléklete szerinti jogcímekKiegészítő támogatás összege/év
2.2. melléklet 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás5 800 forint/fő
3.2. melléklet 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás73 870 forint/fő
4.2. melléklet 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás469 900 forint/szolgálat
5.2. melléklet 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás469 900 forint/szolgálat
6.2. melléklet 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
36 000 forint/fő
7.2. melléklet 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak
nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás
21 600 forint/fő
8.2. melléklet 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -
önálló feladatellátás
123 400 forint/fő
9.2. melléklet 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos
nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
74 040 forint/fő
10.2. melléklet 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása -
önálló feladatellátás
75 940 forint/fő
11.2. melléklet 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens
nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
45 600 forint/fő
12.2. melléklet 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása -
önálló feladatellátás
34 200 forint/fő
13.2. melléklet 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás
20 520 forint/fő
14.2. melléklet 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása -
önálló feladatellátás
23 800 forint/fő
15.2. melléklet 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
14 280 forint/fő
[100]
16.2. melléklet 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás
32 000 forint/fő
17.2. melléklet 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -
a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény
1 234 000 forint/engedélyes
18.2. melléklet 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás, valamint
a Kvtv. 43. § (6) bekezdésében foglalt munkahelyi bölcsőde
177 200 forint/fő
19.2. melléklet 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást
nyert napközbeni gyermekfelügyelet
76 200 forint/fő
20.2. melléklet 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás78 000 forint/férőhely
21.2. melléklet 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely -
önálló feladatellátás
78 000 forint/férőhely
22.2. melléklet 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló
feladatellátás
78 000 forint/férőhely
23.2. melléklet 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely -
önálló feladatellátás
78 000 forint/férőhely
24.2. melléklet 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás39 000 forint/férőhely
25.2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
26.2. melléklet 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás410 forint/feladategység
27.2. melléklet 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
alapellátás
28.2. melléklet 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás32 320 forint/feladategység
29.2. melléklet 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás
30.2. melléklet 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás23 690 forint/feladategység
31.2. melléklet 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás
32.2. melléklet 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása
796 930 forint/
számított létszám
33.2. melléklet 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
823 200 forint/
számított létszám
34.2. melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás260 700 forint/
számított létszám
35.9. melléklet 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú
támogatás
960 000 forint/foglalkoztatott
36.9. melléklet 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben
foglalkoztatottak kiegészítő támogatása
1 010 220 forint/foglalkoztatott
37.9. melléklet 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés
38.9. melléklet 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű66 178 forint/foglalkoztatott
39.9. melléklet 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű79 658 forint/foglalkoztatott
40.9. melléklet 1.3.2. Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba lépés
41.9. melléklet 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú végzettségű246 772 forint/foglalkoztatott
42.9. melléklet 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű278 780 forint/foglalkoztatott
43.9. melléklet 4.1. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás1 062 000 forint/szolgálat
44.9. melléklet 4.2. Utcai szociális munka1 062 000 forint/szolgálat
45.9. melléklet 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési
támogatás
1 062 000 forint/Gyerekház

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 173. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[4] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[10] Megállapította a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete 32. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.01.

[11] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 232/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2019.10.05.

[13] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[15] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[17] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[18] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Megállapította a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelete 32. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.01.01.

[20] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[21] Módosította a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § 1. pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Beiktatta a 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2024.02.23.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[25] A záró szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[26] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § g) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[27] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 788. § b) és c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[28] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[29] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 254. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Megállapította a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[31] Megállapította a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[32] Beiktatta a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[33] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[34] Megállapította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[35] Beiktatta a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[36] Módosította a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 30. § 2. pontja. Hatályos 2017.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § c) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 220. § d) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[39] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 254. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 477. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[41] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[42] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[43] Módosította a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 80. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[44] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 476. § h) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[45] Megállapította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[46] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[47] Beiktatta a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[48] Megállapította a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[49] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 48. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[50] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 48. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[51] Megállapította a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[52] Módosította a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 47. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[53] Az alcímet beiktatta a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.15.

[54] Beiktatta a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.06.15.

[55] Módosította a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019.12.13.

[56] Módosította a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019.12.13.

[57] Beiktatta a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.11.22.

[58] Beiktatta a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.11.22.

[59] Az alcímet beiktatta a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.07.03.

[60] Beiktatta a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.07.03.

[61] A fejezetet beiktatta a 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.17.

[62] Beiktatta a 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.17.

[63] Az alcímet beiktatta az 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.24.

[64] Beiktatta az 538/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.12.24.

[65] Beiktatta az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[66] Beiktatta az 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[67] Az alcímet beiktatta a 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.11.

[68] Beiktatta a 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.11.

[69] Az alcímet beiktatta a 173/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[70] Beiktatta a 173/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.13.

[71] Az alcímet beiktatta a 358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[72] Beiktatta a 358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[73] Beiktatta az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[74] Beiktatta az 560/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[75] Beiktatta a 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[76] Beiktatta a 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.02.02.

[77] Megállapította a 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.05.28.

[78] Hatályon kívül helyezte a 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 2017.06.08.

[79] Módosította a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[80] Beiktatta a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.06.15.

[81] Beiktatta a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.06.15.

[82] Módosította a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019.12.13.

[83] Beiktatta a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.11.22.

[84] Beiktatta a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.11.22.

[85] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 475. § (5) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[86] Beiktatta a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2018.12.05.

[87] Beiktatta a 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.05.28.

[88] Módosította a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2019.12.13.

[89] Beiktatta a 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.12.13.

[90] Beiktatta az 55/2020. (III. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.03.28.

[91] A nyitó szövegrészt módosította a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.03.

[92] Beiktatta a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.07.03.

[93] Beiktatta a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.06.

[94] Beiktatta a 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2019.06.15.

[95] Beiktatta a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2020.07.03.

[96] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[97] Beiktatta a 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.01.17.

[98] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 137. § c) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[99] Beiktatta a 74/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.03.11.

[100] Módosította a 454/2023. (X. 5.) Korm. rendelet 2. § a)-f) pontja. Hatályos 2023.10.06.

Tartalomjegyzék