Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A honvédelemhez fűződő rendkívüli intézkedések

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai felsővezető - ha a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 58/A. §-a alapján szünetel a jogviszonya - a Hjt. 58/C. §-ában meghatározottakon túlmenően a feladatai ellátása során jogosult egyenruhát viselni, a honvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértése esetén.

2. § (1) Ha a Hjt. 2. § 33. pontja szerinti szerződéses állomány tagjának (a továbbiakban: szerződéses állomány tagja) a jogviszonya a veszélyhelyzet ideje alatt szűnne meg a Hjt. 59. § (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel, akkor - a Hjt. 59. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően - a szerződéses állomány tagjának a jogviszonya a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is fennáll.

(2) A Hjt. 2. § 10. pontja szerinti hivatásos állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 61. § (3) bekezdés b) pontjától eltérően szolgálati viszonyát lemondással nem szüntetheti meg.

(3) A szerződéses állomány tagja a veszélyhelyzet ideje alatt a Hjt. 61. § (3) bekezdés b) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően nem szüntetheti meg a jogviszonyát egyoldalú szerződésbontással.

2. A honvédelmi szervezetekre vonatkozó különleges szabályok

3. § A katonai légügyi hatóság által kiadott, e rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időtartamban lejáró légialkalmassági bizonyítványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig érvényesek.

4. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek tekintetében a honvédelmi miniszter

a) a javaslattevő hatóság,

b) a kijelölő hatóság,

c) - az e rendelet hatálybalépését követően kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek tekintetében -a nyilvántartó hatóság, valamint

d) az ellenőrzést koordináló szerv.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárást hivatalból kell lefolytatni. Az eljárás megindításáról - ha az nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelem kijelölésére irányul - az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságot az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás megindításának nem előfeltétele az üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentés.

(4) A (2) bekezdés szerinti eljárás során az azonosítási jelentést a kijelölő hatóság részére nem kell megküldeni, valamint a (2) bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságot vagy más, jogszabály alapján véleményezési jogosultsággal rendelkező szervet nem kell bevonni.

(5) A kijelölő hatóság az eljárás megindítását követő kettő napon belül dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.

5. § (1) A kijelölő hatóság dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, meghatározza az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a létfontosságú rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a létfontosságú rendszerelem kiesése által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételeket írhat elő az üzemeltető részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, a határozat bíróság előtt nem támadható meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, nem honvédelmi ágazatba tartozó létfontosságú rendszerelemre vonatkozó döntést a veszélyhelyzet ideje alatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével és az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatósággal közölni kell.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

8. § (1) Az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárást a (2) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásáig fel kell függeszteni, ha az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóságnál folyamatban lévő eljárás és a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárás ugyanarra a létfontosságú rendszerelemre irányul.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt nemzeti létfontosságú rendszerelemmé a 4. és az 5. § alapján történő kijelölést a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig felül kell vizsgálni, a felülvizsgálatot a 4. § (1) bekezdése szerint eljáró hatóság hajtja végre, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányrendelet szerinti kijelölő hatóság bevonásával.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék