15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámoló szervezet, a vagyonfelügyelő szervezet, az ideiglenes vagyonfelügyelő szervezet (a továbbiakban együtt: felszámoló) felszámolók névjegyzékéből történő kirendelése az erre a célra kifejlesztett és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által jóváhagyott számítógépes elektronikus kijelölő program (a továbbiakban: számítógépes program) felhasználásával történik. A számítógépes programot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti, melynek keretében közvetlenül ellátja az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztői feladatokat.

(2) Az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti számítógépes program által kezelt adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis) a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett valamennyi felszámolót felveszi. Az adatbázisban a felszámolókat nevük és cégjegyzékszámuk azonosítja.

(3) Az üzemeltető a névjegyzékbe bejegyzett felszámolók körére és azok adataira vonatkozó változásokat a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti, a Cégközlönyben történő közzétételt követően haladéktalanul átvezeti az adatbázisban.

(4) A felszámolóknál folyamatban lévő ügyek számát a felszámoló kirendeléséről és felmentéséről szóló, valamint a csődeljárás vagy felszámolási eljárás befejezését vagy megszüntetését közzétevő jogerős bírósági végzések összesített adatai alapján veszi fel az üzemeltető az adatbázisba, és azt havonta, a hónap második munkanapján aktualizálja.

(5) Az adatbázis adatainak aktualizálását az üzemeltető végzi.

(6) Az üzemeltető biztosítja a számítógépes program jogszabályoknak megfelelő, biztonságos, átlátható és ellenőrizhető működését, jogosulatlan hozzáférés és adatmódosítás elleni védelmét.

(7)[1] Az üzemeltető a számítógépes program informatikai üzemeltetésére vonatkozóan Üzemeltetői Szabályzatot készít.

(8) Az 1. melléklet tartalmazza a számítógépes program felhasználóként történő alkalmazásával kapcsolatos, így különösen a számítógépes programot felhasználóként alkalmazók körével, a működés ellenőrzésével, a sorsolási művelet elvégzésével és naplózásával, a felszámoló szervezetek adatváltozásainak átvezetésével, valamint a hibák javításával kapcsolatos rendelkezésekre kiterjedő Felhasználói Szabályzat.

(9) A számítógépes program bírósági felhasználóinak jogosultságait az üzemeltető állítja be a felhasználót foglalkoztató törvényszék elnöke által elektronikus úton megküldött megkeresés alapján.

2. § (1) Az 1. § szerinti adatbázis - az elektronikus kijelölés céljaira - a felszámolókat a cégjegyzékbe bejegyzett székhelyük szerinti település, valamint a fióktelepük (fióktelepeik) szerinti település alapulvételével csoportosítja, a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint. E rendelet alkalmazásában a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe cégformában bejegyzett felszámolónak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 7. § (1) bekezdése szerinti adatát kell székhelynek és a Ctv. 7. § (2) bekezdése szerinti adatát kell fióktelepnek tekinteni.

(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti csoportosításkor a felszámolókról székhelyük alapulvételével vármegyénkénti listák és fővárosi lista készül (a továbbiakban: főlista).

(3)[3] A vármegyei listákhoz és a fővárosi listához két-két kiegészítő lista is készül.

(4)[4] Az első kiegészítő lista azokat a felszámolókat szerepelteti, amelyeknek a székhelye annak az ítélőtáblának az illetékességi területén van, ahová a főváros vagy az adott vármegye tartozik.

(5)[5] A második kiegészítő lista azokat a felszámolókat szerepelteti, amelyeknek székhelye nem, hanem csak fióktelepe van annak az ítélőtáblának az illetékességi területén, ahová a főváros vagy az adott vármegye tartozik.

(6) A csoportosítást a számítógépes program végzi. Az üzemeltető a felszámolók számára - kérésükre - lehetővé teszi, hogy az adatbázisban szereplő adataik helyességéről meggyőződjenek, és haladéktalanul gondoskodik a hiányos vagy téves adatok kijavításáról.

3. § (1) A számítógépes program az elektronikus kijelöléskor a (2)-(4) bekezdés szerinti elveket érvényesíti, a 4. § szerinti eltérésekkel. A számítógépes program - az (5) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - kizárólag egyetlen kijelölési műveletet engedélyezhet. A kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti főlistában szereplő felszámolókat 100-as szorzóval, a 2. § (4) bekezdése szerinti első kiegészítő listában szereplő felszámolókat 40-es szorzóval, a 2. § (5) bekezdése szerinti második kiegészítő listában szereplő felszámolókat 15-ös szorzóval látja el a számítógépes program.

(3)[6] A felszámoló kijelölésére a program - a (2) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazásával - véletlenszerű kiválasztással tesz javaslatot oly módon, hogy a súlyozott halmazból egyenletes eloszlás szerint választ. Azokat a felszámolókat, amelyek - az adott vármegye vagy a főváros vonatkozásában - nem szerepelnek sem a 2. § (2) bekezdése szerinti főlistán, sem pedig a 2. § (4) és (5) bekezdése szerinti kiegészítő listákon, a program nem veszi figyelembe a kiválasztás során.

(4) Azokat a felszámolókat, amelyek folyamatban lévő ügyeinek száma a többiek aktuális ügyszámának számtani átlagát legalább kétszeresen meghaladja, csak a naptári hónap 8. napjáig történő kijelölő műveleteknél veszi figyelembe a számítógépes program. Ezt a szabályt addig kell alkalmazni, amíg az említett arány fennáll.

(5) Ha a kirendelt felszámolóval összefüggésben kiderül, hogy vele szemben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (4) bekezdése szerinti kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy pedig a felszámolót az adott eljárásban a Cstv. 27/A. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak alapján felmentették, akkor az e § szerinti elektronikus kijelölő program felhasználásával kerül sor az új felszámoló kirendelésére is. Az újabb kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.

4. § A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, ha egy adós gazdálkodó szervezet ellen több felszámolási eljárást kezdeményeznek, azt a felszámolót ajánlja fel az elektronikus kijelölést segítő program a többi felszámolási eljárásban is, amelyet a legkorábbi időpontban jelölt ki a bíróság, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók névjegyzékében.

5. § Az elektronikus kijelölést segítő program a 3. és 4. § szerinti műveleteket, azok minden adatát és a kijelölési művelet pontos időpontját is naplózza, és naplózás adatait 3 évig megőrzi. A naplózás adatairól jogi érdek igazolása esetén lehet tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől.

6. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Biró Marcell s. k.,

elnök

1. melléklet a 15/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A felszámoló kijelölő program Felhasználói Szabályzata

1. A Felhasználói Szabályzat célja

1.1. A Felhasználói Szabályzat célja, hogy tájékoztassa a felszámolók kijelölésére szolgáló számítógépes program felhasználóit a számítógépes program alkalmazásával kapcsolatos ismeretekről, és biztosítsa a program zavartalan és hatékony használatát.

2. A Felhasználói Szabályzat hatálya

2.1. A Felhasználói Szabályzat személyi hatálya a számítógépes programot felhasználóként alkalmazó valamennyi személyre és szervezetre kiterjed.

3. A számítógépes program elkészítése, fejlesztése, üzemeltetése és karbantartása

3.1. A számítógépes program elkészítéséről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről, valamint a jogszabályi változásoknak megfelelő karbantartásáról és fejlesztéséről üzemeltető gondoskodik.

3.2. A számítógépes program központi infokommunikációs infrastruktúrájának biztosítása és ennek üzemeltetése a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet 1. melléklet 8. pont 11. alpontja szerint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. mint alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési szolgáltató feladata.

3.3. A számítógépes program alkalmazásszintű üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését az üzemeltető látja el. Az üzemeltető a számítógépes program informatikai üzemeltetéséről és működtetéséről külön üzemeltetői szabályzatban rendelkezik.[7]

4. A számítógépes program működésének ellenőrzése

4.1. Az üzemeltető a számítógépes program működését szükség esetén, de évente legalább egy alkalommal, az év március 31. napjáig ellenőrzi abból a szempontból, hogy az előző évi sorsolások megfeleltek-e a hatályos jogszabályok előírásainak. Az ellenőrzés eredményéről az üzemeltető az ellenőrzés befejezését követő harminc napon belül jelentést készít, amelyet a honlapján közzétesz.

5. A számítógépes program felhasználóira vonatkozó szabályok

5.1. A számítógépes program felhasználóként történő használatára bírót, bírósági titkárt és bírósági ügyintézőt (a továbbiakban együtt: felhasználó) lehet feljogosítani.

5.2. A törvényszéken foglalkoztatott felhasználók körét a törvényszék elnöke határozza meg. A törvényszék elnöke által meghatározott felhasználók jogosultságait az üzemeltető állítja be a törvényszék elnöke által az üzemeltető elektronikus levelezési címére megküldött megkeresés alapján. Az üzemeltető a számítógépes programmal összefüggő kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéről a törvényszékek elnökét írásban tájékoztatja, illetve azt a honlapján is közzéteszi.

5.3. Az üzemeltető a jogosultságok beállítását a megkeresés beérkezésétől számított három munkanapon belül köteles elvégezni, és erről a törvényszék elnökét elektronikus úton tájékoztatni.

5.4. A felhasználó foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén a törvényszék elnöke haladéktalanul az üzemeltető elektronikus levelezési címére megküldött megkeresés útján kezdeményezi az üzemeltetőnél az adott felhasználó jogosultságainak visszavonását. Az üzemeltető a jogosultságok visszavonását a megkeresés beérkezésétől haladéktalanul elvégzi, és erről a törvényszék elnökét elektronikus úton tájékoztatja.

5.5. A számítógépes program felhasználóit a felhasználónevük azonosítja. A számítógépes program használata felhasználónév és a felhasználó által beállított jelszó megadásával lehetséges.

5.6. A felhasználó felelős minden műveletért, amely a saját felhasználói azonosítójával kerül végrehajtásra.

5.7. Ha a felhasználó a Felhasználói Szabályzatban foglaltakat megsérti, erről az üzemeltető a törvényszék elnökét haladéktalanul elektronikus úton tájékoztatja. A Felhasználói Szabályzat ismételt megsértése esetén a felhasználó a számítógépes program használatából ideiglenesen vagy véglegesen kizárásra kerül, és erről az üzemeltető a törvényszék elnökét haladéktalanul tájékoztatja.

5.8. Üzemeltető a számítógépes program gyakorlati alkalmazásának elősegítése érdekében az alkalmazandó műveletekről leírást készít, melyet a felhasználók számára a számítógépes programból közvetlenül elérhetővé tesz.

5.9. A felhasználó kötelessége a Felhasználói Szabályzat megismerése és az abban foglaltak betartása, köteles továbbá együttműködni az üzemeltetővel a Felhasználói Szabályzatban foglaltak betartatása érdekében.

6. A sorsolási művelet elvégzése és naplózása

6.1. A számítógépes program a sorsolási műveletek elvégzésénél kizárólag a felszámolók névjegyzékébe véglegesen bejegyzett felszámoló szervezeteket veheti figyelembe e rendelet által a sorsolási műveletre előírt rendelkezések betartásával.

6.2. A számítógépes program minden sorsolási és egyéb műveletet, annak időpontját és azok minden adatát naplózza. A naplózás adatait a felszámolási eljárás jogerős befejezéséig, de legalább három évig kell archiválni.

6.3. A felhasználó köteles minden sorsolási művelet befejezésekor a jelen Felhasználói Szabályzat részét képező Sorsolási Okiratot haladéktalanul kinyomtatni, és azt az iratokhoz érkeztetni.

7. A felszámoló szervezetek körében és adataiban bekövetkezett változások átvezetése

7.1. A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezetek körében és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott cégadataikban bekövetkező változások (a továbbiakban együtt: adatváltozás) kizárólag a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által meghozott véglegessé vált közigazgatási határozat alapján vezethetők át a számítógépes programban.

7.2. Az üzemeltető az adatváltozásokat a határozat véglegessé válását és a változásnak a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet szerinti - Cégközlönyben történő - közzétételét követően haladéktalanul átvezeti a számítógépes program adatbázisában annak érdekében, hogy a kijelölésekre a felszámolók névjegyzékének mindenkor hatályos adatai alapján kerülhessen sor.

8. A hibajavítás szabályai

8.1. A felhasználók által nem javítható adatok helyesbítését, illetve az ismételt sorsolás lehetővé tételét a felhasználó a jelen Felhasználói Szabályzat részét képező Adatlap kitöltésével és az üzemeltető elektronikus levelezési címére történő megküldésével kezdeményezi.

8.2. A hibajavítást az üzemeltető által kijelölt felelősök végzik el - legkésőbb az Adatlap beérkezését követő három munkanapon belül -, és erről az Adatlapot feladó felhasználó elektronikus levelezési címére tájékoztatást küldenek.

8.3. Ha a hibát a javítást kezdeményező felhasználó maga is kijavíthatja, ennek módjáról az üzemeltető az Adatlap beérkezését követő három munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót.

8.4. Az üzemeltető a hibajavításra vonatkozóan megküldött Adatlapokat a hiba elhárításától számított három évig megőrzi, és a hibabejelentések számáról és a gyakran előforduló hibákról minden év január 31. és június 30. napjáig tájékoztatást tesz közzé a honlapján.

8.5. A felszámoló szervezet a számítógépes programban szereplő adatainak módosítását, javítását a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságánál kezdeményezheti.

9. Az átláthatóság biztosítása

9.1. Az üzemeltető minden negyedév első hónapjának 15. napjáig a honlapján közzéteszi az előző negyedév felszámolói kijelöléseit bemutató összesített statisztikai adatokat.

9.2. Az üzemeltető a felszámoló szervezet kérelmére harminc napon belül tájékoztatást nyújt a felszámoló szervezet folyamatban lévő ügyeinek számáról és a számítógépes programban szereplő adatairól.

9.3. A sorsolási műveletek naplózásának adatairól az üzemeltető akkor adhat tájékoztatást, ha a kérelmező a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja.

10. Az üzemzavar esetén követendő eljárás

10.1. Üzemzavar esetén az üzemeltető az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról a felhasználókat a számítógépes program felületén, a törvényszékek elnökét pedig elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja.

10.2. Ha az üzemzavar a számítógépes programban adatvesztést eredményezhetett, a felhasználók az üzemeltető felhívására három munkanapon belül - a törvényszék elnöke útján - kötelesek megküldeni az üzemeltető elektronikus levelezési címére a felhívásban meghatározott időszakban elvégzett sorsolási műveletekről kinyomtatott és az iratokhoz érkeztetett Sorsolási Okirat másolatát az adatok helyreállítása érdekében.

10.3. Ha az üzemzavar a számítógépes programban adatvesztést eredményezhetett, az üzemeltető az adatok helyreállítása érdekében a Cégközlöny portál üzemeltetőjét is megkeresheti azon eljárás adatainak közlése végett, amelyet a törvényszék az üzemzavar kezdő és megszűnési időpontja között küldött meg közzétételre, továbbá amely eljárás elrendeléséről szóló végzésnek a Cégközlöny honlapján történő közzétételére az üzemzavar kezdő és megszűnési időpontja között került sor.

Sorsolási Okirat

A(z) .................................................... Törvényszék
Fpk.
Cspk.
Apk.
Vpk.
Cgt.
Kt.
Pk.
A(z) .........................................................................................számú ügyben a felszámoló kijelölő program az elektronikus kijelölés
eredményeként a
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
felszámoló szervezetet sorsolta ki a(z) ........................................................................................ adós szervezet ügyében
folyamatban lévő ...................................................................................eljárásban.
Dátum: ...........................................
.....................................
kezelő
ADATLAP
A felszámoló kijelölő rendszerben felhasználói jogosultsággal el nem végezhető adatváltoztatások
kezdeményezése
Bíróság megnevezése: ........................................................................
Bíró/titkár neve: .................................................................................
ÜgyszámAdós megnevezéseKezdeményezett adatváltoztatás fajtájaAdatváltoztatás
kérésének indokolása
Ügy visszanyitásaÜgy befejezéseStratégiai vagy
pénzintézeti
felszámoló
visszavonása
Kelt: ................................................
Az Ön által kért adatváltoztatás fajtáját, kérjük, jelölje X-szel. A "Kezdeményezett adatváltoztatás fajtája"
megnevezésű oszlopok közül egy sorban csak egyféle adatváltoztatás jelölhető!
Az "Adatváltoztatás kérésének indokolása" rovat kitöltése minden esetben kötelező!
...............................................
bíró/titkár aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[2] Módosította a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Módosította a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[5] Módosította a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 40/2022. (XII. 19.) SZTFH rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 33/2022. (VII. 29.) SZTFH rendelet 2. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2022.08.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére