2006. évi CXXXIII. törvény

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról[1]

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztás normatív módszereinek szabályozására a következő törvényt alkotja:

1. §[2] E törvény alkalmazásában a tárgyév azon év, amelyre vonatkozóan a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között megosztandó bevételek a forrásmegosztásról szóló közgyűlési rendeletben meghatározásra kerülnek.

2. §[3] (1) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendeletével - törvény alapján - a fővárosi önkormányzat által kivetett helyi adóból származó, a (4) bekezdésben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel csökkentett bevétel, valamint

b) ha a helyi adókról szóló törvény alapján a kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az általa kivethető helyi adót a fővárosi önkormányzat közgyűlése vesse ki, a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás

az e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illeti meg.

(2) A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat e törvényben meghatározott szabályok szerint osztottan illetik meg a fővárosi önkormányzat közgyűlésének rendelete alapján kivetett helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlékból és bírságból származó bevételek.

(3) A fővárosi önkormányzatot illeti meg a fővárosi önkormányzat által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kivetett helyi adókból származó bevétel.

(4) A fővárosi önkormányzati helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből részesülők viselik részesedésük arányában. Kiadásként a fővárosi önkormányzatnál a beszedéssel - a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével - összefüggően felmerült kiadásokat kell figyelembe venni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése szerinti kiadásként a tárgyévet megelőző év költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben elfogadott adóbeszedéssel kapcsolatos kiadásokat kell előlegként figyelembe venni és a levonását a rendelet hatályba lépését követő havi utalásban kell a kerületi önkormányzatok felé érvényesíteni. Az előleg és a tárgyévi tényleges kiadások különbözetét a tárgyévi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló rendelet hatályba lépését követő havi utalásban kell elszámolni.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja és a (4) bekezdés szerint figyelembe vehető kiadásokat a (2) bekezdésben felsorolt bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni.

3. §[4] A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § alapján osztottan megillető bevételekből a fővárosi önkormányzatot 54%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 46% részesedés illeti meg. A fővárosi önkormányzat az őt megillető 54%-ból a helyi iparűzési adó részesedésének összegét elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására köteles fordítani.

4. §[5] (1)[6] A kerületi önkormányzatokat a 2. § (1) bekezdés a) pontja és a 2. § (2) bekezdése alapján a 3. § szerinti mértékben mindösszesen megillető forrás az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet szerinti arányban kerül felosztásra.

(2)[7] A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi adóból származó bevétel és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás 3. § szerinti mértékének a helyi adó kivetését a fővárosi önkormányzat közgyűlésének átengedő kerületi önkormányzatok közötti felosztása az 1. mellékletben ezen kerületek sorában szereplő mértékek arányában történik.

5. §[8] (1) A fővárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendeletének tervezetét a kerületi önkormányzatok részére - véleményezés céljából - a tárgyév január 10-éig küldi meg. A véleményezésre a kerületi önkormányzatoknak legalább tizenöt napot kell biztosítani. A fővárosi önkormányzat közgyűlése a forrásmegosztási rendeletet a tárgyév január 31-éig lépteti hatályba.

(2) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 2. § szerinti osztott bevételekből származó összeg 3-4. §-ok alapján számított mértéke illeti meg. A tárgyévre vonatkozóan elfogadott forrásmegosztási rendeletben megállapított tárgyévi összegek (3) bekezdés szerinti utalása során a tárgyévre vonatkozó forrásmegosztási rendelet elfogadását megelőzően megosztott bevételre figyelemmel kell lenni.

(3) A fővárosi önkormányzat a kerületi önkormányzatokat megillető osztott, tárgyhónapban befolyt bevétel 3-4. §-ok szerint számított hányadát havi rendszerességgel a tárgyhót követő hónap 10. napjáig utalja át.

6. §[9] (1) A fővárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó hatályos forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevőszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevőszék a forrásmegosztási rendeletben szereplő adatok megalapozottságának és az ennek alapjául szolgáló számítások helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapítja, hogy a forrásmegosztás során a fővárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlanul forráshoz jutott vagy az őt jogszerűen megillető forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ennek mértékével az e törvény alapján meghatározott, a felülvizsgálat lezárását követő évi forrásmegosztást a fővárosi önkormányzat rendeletében módosítja.

7. §[10] Felhatalmazást kap a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a tárgyévre vonatkozóan a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek összegét és azok beszedésével összefüggően felmerült kiadások elszámolásának rendjét rendeletben határozza meg.

8. §[11]

Záró rendelkezések

9. § (1)[12]

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16] E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

10. §[17]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2006. évi CXXXIII. törvényhez[18]

A kerületi önkormányzatok egymás közötti részesedési arányai

AB
1Kerületi önkormányzat megnevezéseRészesedési arányok (%)
2I. kerületi önkormányzat1,54229750
3II. kerületi önkormányzat5,07622909
4III. kerületi önkormányzat7,22624018
5IV. kerületi önkormányzat6,11004338
6V. kerületi önkormányzat1,40816157
7VI. kerületi önkormányzat2,51692804
8VII. kerületi önkormányzat3,31902329
9VIII. kerületi önkormányzat3,80946081
10IX. kerületi önkormányzat3,61965731
11X. kerületi önkormányzat4,71307384
12XI. kerületi önkormányzat7,28511820
13XII. kerületi önkormányzat2,98544811
14XIII. kerületi önkormányzat6,06949128
15XIV. kerületi önkormányzat7,04585324
16XV. kerületi önkormányzat5,12986946
17XVI. kerületi önkormányzat4,16786632
18XVII. kerületi önkormányzat4,73956940
19XVIII. kerületi önkormányzat6,59426818
20XIX. kerületi önkormányzat3,47808963
21XX. kerületi önkormányzat3,58665199
22XXI. kerületi önkormányzat4,88600440
23XXII. kerületi önkormányzat3,27164242
24XXIII. kerületi önkormányzat1,41901236
25Kerületi önkormányzatok összesen100,00000000

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2012. évi CCVIII. törvény 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[3] Megállapította a 2013. évi CCIII. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[4] Megállapította a 2019. évi CXV. törvény 56. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[5] Megállapította a 2012. évi CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította a 2013. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[7] Módosította a 2013. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2014.01.01.

[8] Megállapította a 2012. évi CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[9] Megállapította a 2012. évi CCVIII. törvény 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[10] Megállapította a 2013. évi CCIII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[16] Számozását módosította a 2010. évi CLIII. törvény 55. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi CCVIII. törvény 26. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[18] Megállapította a 2012. évi CCVIII. törvény 25. § -a. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék