93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Rendkívüli intézkedések

1. § A Kormány a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozatban a koronavírus-járvány elleni küzdelem összehangolása érdekében a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) hozott létre, amelynek tagjait és vezetőjét a határozatban kijelölte. Az Operatív Törzs munkaszervezeteként ügyeleti központot működtet.

2. § Az Operatív Törzs feladatának teljesítése érdekében a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes. Az adatszolgáltatási kötelezettség járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze.

3. § (1) Az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátása céljából jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.

(2) Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője biztosítja, hogy az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő - személyes adatokat is tartalmazó - információkat közvetlenül megkapja.

4. § (1) A Kormány felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti határozat az államhatárt átlépő közlekedést érinti, a közlekedésért felelős miniszter az egyedi határozatot a határrendészetért felelős miniszter egyetértésével hozza meg.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti határozat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (3) bekezdés a) és i) pontja alapján bíróság előtt nem támadható meg, ellene jogorvoslatnak nincs helye. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.

5. § A katonai légügyi hatóság által kiadott - a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt - légialkalmassági bizonyítványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig alkalmazhatóak.

2. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék