182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus útjáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) Garanciaprogram: a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 1. pont b) és c) alpontja szerinti, a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességvállalási tevékenység,

b) Garantiqa Zrt.: a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2. § (1) A Garantiqa Zrt., valamint a Garanciaprogramban részt vevő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti gazdálkodó szervezet egymással elektronikus úton tart kapcsolatot a Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárásban.

(2) Az elektronikus úton történő kapcsolattartás biztosítása érdekében a Garantiqa Zrt. térítésmentesen jogosult az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeletében meghatározott, a Garanciaprogramhoz szükséges szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatára, ideértve a kormányzati hitelesítésszolgáltatást is.

(3) A (2) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevétele érdekében a Garantiqa Zrt. kezeli az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet nevében eljáró személy azon személyes adatait, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek.

3. § A Garanciaprogram igénybevételekor alkalmazott elektronikus kapcsolattartás során az azonosításra, a dokumentum hitelesítésére, kézbesítésre, valamint a képviseletre az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy kizárólag e rendelkezések tekintetében a Garantiqa Zrt.-t az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, a Garanciaprogramban részt vevő vállalkozást az E-ügyintézési tv. szerinti ügyfélnek kell tekinteni.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdését a Garanciaprogram elektronikus úton történő lebonyolításához szükséges technológiai feltételek Garantiqa Zrt. általi kialakításának napjától kell alkalmazni.

(2) A Garantiqa Zrt. az (1) bekezdés szerinti időpontot annak bekövetkezésétől számított legalább három nappal korábban a honlapján közzéteszi.

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére