32009R0471[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg )

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 471/2009/EK RENDELETE

(2009. május 6.)

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet közös keretet teremt a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika (a továbbiakban: a külkereskedelem-statisztika) szisztematikus előállításához.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "áru": ingó javak, ideértve a villamos energiát is;

b) "a Közösség statisztikai területe": a Közösség vámterülete a Vámkódexben foglaltak szerint, valamint a németországi szövetségi köztársaságbeli Helgoland szigete;

c) "nemzeti statisztikai hatóságok": a nemzeti statisztikai intézetek és az egyes tagállamokban a külkereskedelmi statisztika készítéséért felelős egyéb szervezetek;

d) "vámhatóságok": a Vámkódexben meghatározott vámhatóságok;

e) "vámáru-nyilatkozat": a Vámkódexben meghatározott vámáru-nyilatkozat;

f) "vámhatósági határozat": az elfogadott vámáru-nyilatkozatokkal kapcsolatban a vámhatóságok által meghozott hivatalos jogi aktus, amely joghatással bír egy vagy több személyre.

3. cikk

Hatály

(1) A külkereskedelem-statisztika az áru behozatalára és kivitelére vonatkozó adatokat rögzíti.

A tagállamok kivitelként rögzítenek egy ügyletet, amennyiben az áru elhagyja a Közösség statisztikai területét:

a) a következő, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott vámeljárások egyikének megfelelően ( 1 ) (a továbbiakban: Uniós Vámkódex):

- kivitel;

- passzív feldolgozás;

b) az Uniós Vámkódex 258. cikkének alkalmazásában;

c) az Uniós Vámkódex 269. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában;

d) az Uniós Vámkódex 270. cikkének alkalmazásában aktív feldolgozási eljárás lezárása céljából.

A tagállamok behozatalként rögzítenek egy ügyletet, amennyiben a következő, az Uniós Vámkódexben meghatározott vámeljárások egyikének megfelelően az áru belép a Közösség statisztikai területére:

a) szabad forgalomba bocsátás, beleértve a meghatározott célra történő felhasználást is;

b) aktív feldolgozás.

(2) A Vámkódexben tett változtatások és a nemzetközi egyezményekből eredő rendelkezések figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett vámeljárások vagy vámjogi sorsok jegyzékének kiigazítására vonatkozóan.

(3) Bizonyos áruk vagy árumozgások módszertani okokból különleges elbánást igényelnek. Ez az ipari üzemekre, hajókra és légi járművekre, tengeri termékekre, továbbá hajókra és légi járművekre szállított árukra, több részletben szállított árukra, katonai eszközökre, tengeri létesítményekre vagy ilyen létesítményekről szállított árukra, űrjárművekre, villamos energiára és gázra és a hulladékokra vonatkozik (a továbbiakban: különleges áru vagy árumozgás).

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különleges árukkal vagy árumozgásokkal, valamint a rájuk alkalmazandó eltérő vagy különleges rendelkezésekre vonatkozóan.

(4) Bizonyos árukat és árumozgásokat módszertani okokból ki kell zárni a külkereskedelmi statisztikából. Ide tartoznak a monetáris arany és a törvényes fizetőeszközök, a diplomáciai vagy hasonló jellegű felhasználásra szánt áruk, az importáló vagy exportáló tagállam és külföldön állomásozó nemzeti fegyveres ereje közötti árumozgások, valamint a külföldi fegyveres erők által beszerzett vagy elidegenített bizonyos áruk, kereskedelmi forgalomba nem kerülő különleges áruk, műholdkilövők kilövés előtti mozgása, javítás előtt vagy után álló áruk, ideiglenes használat előtt vagy után álló áruk, személyre szabott adatokat tartalmazó hordozók és letöltött adatokat, továbbá a szóban bejelentett, kereskedelmi jellegű áruk, amennyiben értékük nem haladja meg a statisztikai határt, azaz az 1 000 EUR értéket vagy az 1 000 kilogramm nettó tömeget, valamint valamennyi nem-kereskedelmi jellegű áru.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az áruk és árumozgások külkereskedelmi statisztikából történő kizárására vonatkozóan.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdés szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

4. cikk

Adatforrás

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett árubehozatali- és kiviteli adatok forrásául a vámáru-nyilatkozat szolgál, beleértve a vámhatósági határozatokból eredő, a statisztikai adatokat érintő esetleges módosításokat és változtatásokat is.

(2) Amennyiben a vámalakiságoknak és -ellenőrzéseknek a Modernizált Vámkódex 116. cikke szerinti további egyszerűsítése ahhoz vezet, hogy a vámhatóságok számára nem állnak rendelkezésre az árubehozatali- és kiviteli adatok, annak a gazdasági szereplőnek kell szolgáltatnia a rendelet 5. cikkében meghatározott statisztikai adatokat, akinek az egyszerűsítést biztosították.

(3) A tagállamok az elektronikus úton történő kölcsönös adatcserére szolgáló, a 7. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmus bevezetésének időpontjáig továbbra is használhatnak eltérő adatforrásokat a nemzeti statisztikák elkészítéséhez.

(4) A 3. cikk (3) bekezdésében említett különleges áruk vagy árumozgások tekintetében használhatók a vámáru-nyilatkozattól eltérő adatforrások is.

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) és (4) bekezdésében említett adatgyűjtéssel kapcsolatban. E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

5. cikk

Statisztikai adatok

(1) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében említett árubehozatali és -kiviteli adatrekordokból az alábbi adatokat szerzik be:

a) áruforgalom (import, export);

b) havi tárgyidőszak;

c) az árunak az importáló vagy exportáló tagállam országhatárán meghatározott statisztikai értéke;

d) a nettó tömegben és - amennyiben a vámáru-nyilatkozaton szerepel - a kiegészítő mértékegységben megadott mennyiség;

e) a kereskedő; import esetében az importőr/címzett, export esetében az exportőr/feladó;

f) az importáló vagy az exportáló tagállam, azaz a vámáru-nyilatkozat benyújtásának helye szerinti tagállam, amennyiben fel van tüntetve a vámáru-nyilatkozaton:

i. import esetében a rendeltetési hely szerinti tagállam;

ii. export esetében a tényleges exportáló tagállam;

g) a partnerországok, azaz:

i. import esetében a származási és a feladási ország;

ii. export esetében az utolsó ismert rendeltetési ország;

h) az árucikk Kombinált Nómenklatúra alapján való besorolása, az alábbiak szerint:

i. import esetében a Taric-alszám árukódja;

ii. export esetében a Kombinált Nómenklatúra-alszám árukódja;

i) a vámeljárás-kód, amely alapján a statisztikai eljárás meghatározható;

j) az ügylet típusa, amennyiben a vámáru-nyilatkozaton szerepel;

k) adott esetben az importra vonatkozó vámhatósági preferenciális elbánás;

l) a számlázási pénznem, amennyiben a vámáru-nyilatkozaton szerepel;

m) a szállítási mód, részletesen:

i. szállítási mód a határon;

ii. belső szállítási mód;

iii. konténer.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az adatok az e cikk (1) bekezdése szerinti további meghatározásával kapcsolatban.

(2a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket hoz az e cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz alkalmazandó kódokkal és azok formátumával kapcsolatban.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) Az adatoknak - ellenkező rendelkezés hiányában és a vámjogszabályok sérelme nélkül - szerepelniük kell a vámáru-nyilatkozatban.

(4) A 3. cikk (3) bekezdésében említett különleges áru vagy árumozgás, valamint a 4. cikk (2) bekezdése értelmében szolgáltatott adatok tekintetében korlátozott adatcsoportok kérhetők.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen korlátozott adatcsoportokkal kapcsolatban.

(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

6. cikk

A külkereskedelem-statisztika összeállítása

(1) A tagállamok a havi tárgyidőszakra vonatkozóan statisztikát állítanak össze a behozatalról és kivitelről érték és mennyiség tekintetében a következők szerint:

a) az árucikk kódja;

b) importáló/exportáló tagállam;

c) partnerországok;

d) statisztikai eljárás;

e) az ügylet típusa;

f) preferenciális elbánás, behozatal esetében;

g) szállítási mód.

A statisztika összeállítására vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket a Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozza meg.

(2) A tagállamok éves kereskedelmi statisztikát készítenek a vállalkozások jellemzői - nevezetesen a vállalkozás által folytatott gazdasági tevékenység nemzetgazdasági ág szintű vagy kétjegyű szintű, a gazdasági tevékenységek európai közösségbeli közös statisztikai osztályozása szerinti (NACE) besorolása és az alkalmazottak száma szerinti méretkategória - szerinti bontásban.

A statisztika összeállításakor össze kell kapcsolni a vállalkozásoknak a 177/2008/EK rendelet szerint rögzített jellemzőit az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint gyűjtött kiviteli és behozatali adatokkal. Ebből a célból a nemzeti vámhatóságok a nemzeti statisztikai hatóságok rendelkezésére bocsátják a kereskedők megfelelő azonosító számát.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket hoz az adatok összekapcsolásával és az összeállítandó statisztikákkal kapcsolatban.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(3) A tagállamok kétévente éves kereskedelmi statisztikát állítanak össze a számlázás pénzneme szerinti bontásban.

A tagállamok a statisztikát a számlázás pénznemét tartalmazó vám-árunyilatkozatokból származó kiviteli és behozatali adatok reprezentatív mintája alapján állítják össze. Amennyiben a vám-árunyilatkozat nem tartalmaz adatot a kiviteli számlázási pénznemről, felmérést kell végezni a szükséges adatok megszerzése érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a partnerországok, áruk és pénznemek tekintetében alkalmazandó összesítési szintre vonatkozóan. E felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

(4) A tagállamok további, nemzeti célokra szolgáló statisztikát készíthetnek, amennyiben a szükséges adatok szerepelnek a vámáru-nyilatkozaton.

(5) A tagállamok nem kötelesek a Bizottság (Eurostat) számára olyan adatokra vonatkozó külkereskedelem-statisztikát készíteni és megküldeni, amelyek a Vámkódex vagy a nemzeti rendelkezések értelmében még nem szerepelnek az adott tagállam vámhatóságához benyújtott vámáru-nyilatkozaton vagy nem következtethetők ki egyértelműen a vámárunyilatkozat más adatiból. Ezért a következő adatok megküldése opcionális a tagállamok számára:

a) import esetében a rendeltetési hely szerinti tagállam;

b) export esetében a tényleges exportáló tagállam;

c) az ügylet típusa.

7. cikk

Adatcsere

(1) A nemzeti statisztikai hatóságok haladéktalanul, de legkésőbb a vámáru-nyilatkozat elfogadását vagy a nyilatkozatról született vámhatósági határozatot követő hónapban megkapják a vámhatóságoktól azokat az import- és exportadatokat, amelyek az e hatóságoknak benyújtott nyilatkozatokon alapulnak.

Az adatrekordoknak legalább azokat az 5. cikkben felsorolt statisztikai adatokat tartalmazniuk kell, amelyek a Vámkódex vagy a nemzeti előírások értelmében a vámáru-nyilatkozaton szerepelnek.

(2) Az elektronikus úton történő kölcsönös adatcserére szolgáló mechanizmus bevezetésének időpontjától a vámhatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a behozatali és a kiviteli adatrekordokat továbbítsák azon tagállam nemzeti statisztikai hatóságához, amely a rekordban az alábbiként van feltüntetve:

a) import esetében a rendeltetési hely szerinti tagállam;

b) export esetében a tényleges exportáló tagállam.

A kölcsönös adatcserére szolgáló mechanizmust legkésőbb a Modernizált Vámkódex I. címe, 2. fejezete 1. szakasza alkalmazásának megkezdésekor be kell vezetni.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett adattovábbítás tekintetében a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet végrehajtási rendelkezéseket meghatározni.

8. cikk

A külkereskedelem-statisztika továbbítása a Bizottsághoz (Eurostat)

(1) A tagállamok minden egyes havi tárgyidőszak végét követően 40 napon belül megküldik a Bizottságnak (az Eurostatnak) a 6. cikk (1) bekezdésében említett statisztikát. A tagállamok biztosítják, hogy a statisztika a kérdéses tárgyidőszak valamennyi behozatalára és kivitelére vonatkozóan tartalmazzon adatokat, és kiigazításokat végeznek, amennyiben nem állnak rendelkezésre adatok.

Amennyiben a már továbbított statisztika felülvizsgálat tárgyát képezi, a tagállamok a felülvizsgált eredményeket legkésőbb a felülvizsgált adatok elérhetővé válását követő hónap utolsó napján továbbítják.

A tagállamok a Bizottságnak (az Eurostatnak) megküldendő statisztikai eredményekbe a bizalmas statisztikai adatokat is belefoglalják.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén intézkedéseket hoz a továbbított statisztikák tartalmára és lefedettségére vonatkozó egységes technikai előírásokkal kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A tagállamok a 6. cikk (2) bekezdésében említett, a vállalkozások jellemzői szerinti kereskedelmi statisztikákat a referenciaév végétől számított 18 hónapon belül továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak).

A tagállamok a 6. cikk (3) bekezdésében említett, a számlázás pénzneme szerinti bontásban készült kereskedelmi statisztikákat a referenciaév végétől számított három hónapon belül továbbítják a Bizottságnak (az Eurostatnak).

(3) A tagállamok egy adatcsere-szabványnak megfelelően, elektronikus formában küldik meg a statisztikát. Az eredmények továbbításának gyakorlati szabályait a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet meghatározni.

9. cikk

Minőségértékelés

(1) E rendelet alkalmazásában a megküldendő statisztikában a következő minőségértékelési szempontokat kell alkalmazni:

a) "relevancia": megmutatja, hogy a statisztika milyen mértékben elégíti ki a felhasználók jelenlegi és a lehetséges igényeit;

b) "pontosság": megmutatja, hogy a becsült értékek milyen mértékben közelítik meg az ismeretlen valós értékeket;

c) "időszerűség": az információ rendelkezésre állása és a leírt esemény vagy jelenség közt eltelt időszak;

d) "időbeli pontosság": az adatok közzétételének tervezett időpontja és az adatok megjelenésének időpontja között eltelt idő;

e) "hozzáférhetőség" és "érthetőség": azon feltételek és módozatok, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket;

f) "összehasonlíthatóság": az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérési módszerek és eljárások közötti különbségek hatásának mértéke a statisztikai adatok földrajzi, ágazati vagy időbeli összehasonlítása során.

g) "koherencia": megmutatja, hogy az adatok mennyire alkalmasak arra, hogy különböző módokon és eltérő célokra összekapcsolják őket.

(2) A tagállamok évente jelentést küldenek a Bizottságnak (Eurostat) a megküldött statisztika minőségéről.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott minőségértékelési szempontoknak az ezen rendelet hatálya alá eső statisztikára való alkalmazásakor a minőségre vonatkozó jelentések módozatait és szerkezetét a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell meghatározni.

A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított statisztika minőségét.

10. cikk

A külkereskedelmi statisztika közzététele

(1) A 6. cikk (1) bekezdésével összhangban összeállított és a tagállamok által megküldött külkereskedelmi statisztikát közösségi szinten a Bizottság (Eurostat) legalább a Kombinált Nómenklatúrában szereplő alszámok szerinti bontásban tesz közzé.

Kizárólag az importőr vagy az exportőr külön kérésére hoznak az adott tagállam nemzeti hatóságai döntést arról, hogy az adott tagállam külkereskedelmi statisztikáit, amennyiben az adott importőr vagy exportőr azonosítását lehetővé teszik, közzé kell-e tenni, vagy módosítani kell annak érdekében, hogy a közzététel ne sértse a statisztikai titoktartást.

(2) Az adatok nemzeti szintű közzétételének sérelme nélkül a TARIC-alszámok és a preferenciák szerinti részletes statisztikát a Bizottság (Eurostat) nem teszi közzé, ha annak nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a közérdeket a Közösség kereskedelmi és mezőgazdasági politikái vonatkozásában.

10a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, valamint a 6. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. október 20-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, az 5. cikk (2) és (4) bekezdésében, valamint a 6. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 2 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot a jogi aktusról.

(6) A 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése, a 4. cikk (5) bekezdése, az 5. cikk (2) és (4) bekezdése, valamint a 6. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

11. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 223/2009/EK rendelettel létrehozott Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1172/95/EK rendelet 2010. január 1-jével hatályát veszti.

A rendelet a 2010. január 1. előtti tárgyidőszakok adataira vonatkozóan továbbra is érvényben marad.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( 2 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0471 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0471&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0471-20161223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0471-20161223&locale=hu