32013D0413[1]

2013/413/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. július 30. ) a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a tagállamok számára a Libanon Akkar és Bekaa régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2013) 4683. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. július 30.)

a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a tagállamok számára a Libanon Akkar és Bekaa régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2013) 4683. számú dokumentummal történt)

(2013/413/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

(1)

A 2000/29/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően, összefüggésben az említett irányelv III. melléklete A. részének 12. pontjával, a tagállamok megtiltják a Libanonból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya Unióba történő behozatalát. Az említett irányelv 15. cikkének (1) bekezdése szerint azonban az említett tilalom tekintetében eltérések határozhatók meg abban az esetben, ha nem áll fenn a károsító szervezetek elterjedésének veszélye.

(2)

A 2000/29/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően, összefüggésben az említett irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 25.2. pontjával a tagállamok megtiltják a burgonya Unióba történő behozatalát, kivéve, ha az olyan országból származik, amely elismerten mentes a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. károsítótól (a továbbiakban: az érintett károsító), vagy amelyben az említett károsító leküzdését szolgáló uniós rendelkezésekkel egyenértékűként elismert rendelkezéseket alkalmaznak. Libanon az említett feltételek egyikének sem tesz eleget. Az említett irányelv 15. cikkének (1) bekezdése alapján azonban az említett tilalom tekintetében eltérések határozhatók meg abban az esetben, ha nem áll fenn károsítók elterjedésének veszélye.

(3)

A Libanon által szolgáltatott információk és az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal 2006. márciusi helyszíni látogatása során gyűjtött adatok azt mutatják, hogy az Akkar és Bekaa régióból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonyát megfelelő növény-egészségügyi feltételek mellett termesztik.

(4)

Ezért a Libanon Akkar és Bekaa régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya Unióba történő behozatalát engedélyezni kell, feltéve, hogy a burgonya megfelel az azt biztosító feltételeknek, hogy az érintett károsító nem fordul elő az Unió területére behozott burgonyában Az említett feltételeknek az érintett kárósítótól mentes területeken zajló termesztésre, az e területeken végzendő vizsgálatokra, a minősített vetőburgonyával történő termesztésre, valamint a kezelési, tárolási, csomagolási és előkészítési követelményekre kell kiterjedniük.

(5)

A hatékony ellenőrzés és a növény-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a burgonyát kijelölt belépési pontokon kell behozni az Unióba.

(6)

A növény-egészségügyi kockázatok leküzdése érdekében ellenőrzési követelményeket kell megállapítani. Elő kell írni, hogy a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről szóló, 1993. október 4-i 93/85/EGK tanácsi irányelvben ( 2 ) meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelő mintavételt és vizsgálatot kell végezni.

(7)

A burgonya csak abban az esetben hozható be az Unióba és szállítható azon belül, ha azt megfelelő jelöléssel látták el, amelyen szerepel a libanoni származásra utaló és más fontos információ annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a burgonya vetőburgonyaként történő felhasználása, és biztosítható legyen a burgonya azonosíthatósága és nyomon követhetősége.

(8)

E határozat alkalmazásának értékelése céljából a tagállamoknak minden importidőszak után tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot az adott időszakban megvalósult behozatalról.

(9)

Az eltérést határozott időtartamra kell biztosítani.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás

A 2000/29/EK irányelv 4. cikkének az említett irányelv III. melléklete A. részének 12. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől, valamint az említett irányelv 5. cikkének az említett irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 25.2. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az említett irányelv III. melléklete A. részének 12. pontjában meghatározott azon, Libanon Akkar vagy Bekaa régiójából származó burgonya (a továbbiakban: burgonya) területükre való behozatalát, amely megfelel az e határozat mellékletében megállapított követelményeknek.

2. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítvány

A 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) bekezdése szerinti növény-egészségügyi bizonyítványt Libanonban kell kiállítani. A bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovata a következőket tartalmazza:

a) "a 2013/413/EU végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek megfelelően" szövegezésű nyilatkozat;

b) a tétel hivatkozási száma;

c) a melléklet 1. pontja szerinti, károsítóktól mentes terület neve.

3. cikk

Belépési pontok

(1) Az 1. cikk szerinti engedély tárgyát képező burgonya kizárólag olyan belépési ponton keresztül hozható be az Unióba, amelyet a belépési pont helye szerinti tagállam ilyen behozatal céljából jelölt ki.

(2) A belépési pontok nevét, valamint az egyes belépési pontokért felelős, a 2000/29/EK irányelvben említett hivatalos szerv nevét és címét a tagállam közli a többi tagállammal, a Bizottsággal és Libanonnal.

4. cikk

Tagállami ellenőrzések

(1) A szállítmányok minden egyes tételéből mintát kell venni a Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. (a továbbiakban: az érintett károsító) tekintetében végzendő hatósági vizsgálat céljából. Minden egyes minta legalább 200 gumóból áll. A 25 tonnát meghaladó tételek esetében minden 25 tonnából, valamint a tétel fennmaradó részéből is mintát kell venni.

(2) Az illetékes hivatalos szervek a szétvágott gumók szemrevételezése révén ellenőrzik a mintákat az érintett károsító okozta tünetek tekintetében.

Az említett vizsgálat során az érintett szállítmány valamennyi tétele hatósági ellenőrzés alatt áll, és se nem szállítható, se nem használható.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett vizsgálat során az érintett károsító okozta tüneteket állapítanak meg, a 93/85/EGK irányelv I. melléklete 1.1. és 4-10. pontjának megfelelően vizsgálatokat kell végezni annak meghatározására, hogy jelen van-e az érintett károsító.

Az említett vizsgálatok idejére az érintett szállítmány valamennyi tétele és minden más szállítmány, amely az ugyanazon, károsítóktól mentes területről származó tételt tartalmaz és az érintett illetékes hivatalos szerv ellenőrzése alatt áll, hatósági ellenőrzés alá kerül, és se nem szállítható, se nem használható.

(4) Amennyiben a vizsgálat a (3) bekezdésnek megfelelően megerősíti az érintett károsító jelenlétét egy mintában, minden megmaradó burgonyakivonatot meg kell tartani és megfelelően konzerválni kell; az érintett tétel nem hozható be az Unióba.

A (3) bekezdés második albekezdésében említett minden további tételt a 93/85/EGK irányelv I. melléklete 1.1. és 4-10. pontjának megfelelően meg kell vizsgálni.

(5) Azon tételek tekintetében, amelyeknél a (2) bekezdésben említett vizsgálat során nem állapítanak meg az érintett károsító okozta tüneteket, látens fertőzésekre vonatkozó vizsgálatokat kell végezni a 93/85/EGK irányelv I. melléklete 1.2. és 3-10. pontjának megfelelően.

Az említett vizsgálat során az érintett tétel hatósági ellenőrzés alatt áll, és se nem szállítható, se nem használható.

Amennyiben a vizsgálat megerősíti az érintett károsító jelenlétét az első albekezdés szerinti mintában, minden megmaradó burgonyakivonatot meg kell tartani, és megfelelően konzerválni kell; az érintett tétel nem hozható be az Unióba.

5. cikk

A gyanús vagy megerősített esetekről szóló értesítés

(1) A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és Libanont azokról az esetekről, amikor a 93/85/EGK irányelv I. melléklete 1.1. pontjának megfelelő gyors szűrővizsgálat vagy az említett irányelv I. melléklete 1.2. pontjának megfelelő szűrővizsgálat eredményeképpen felmerül az érintett károsító jelenlétének gyanúja.

(2) Minden tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és Libanont azokról az esetekről, amikor a 93/85/EGK irányelv I. melléklete 1.1. és 1.2. pontjának megfelelően megerősítést nyert az érintett károsító jelenléte.

6. cikk

Jelölés

(1) Kizárólag olyan burgonya hozható be az Unióba és szállítható az Unión belül, amelyet az Unió egyik hivatalos nyelvén megfogalmazott jelöléssel láttak el; a jelölésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a libanoni származásra történő utalás;

b) a károsítótól mentes terület neve;

c) a termelő neve és azonosító száma;

d) a tétel hivatkozási száma.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelölést a libanoni növényvédelmi szervezet felügyelete alatt kell kibocsátani.

7. cikk

A hulladék ártalmatlanítása

A burgonya Unióban történő csomagolásából vagy feldolgozásából származó hulladék ártalmatlanítása oly módon történik, hogy az érintett károsító ne telepedhessen meg és terjedhessen el.

8. cikk

Az importőröket terhelő értesítési kötelezettségek

(1) Az importőr kellő időben előre értesíti az érintett tagállamban a belépési pontért felelős illetékes hivatalos szervet szállítmány behozatalára irányuló szándékáról.

(2) A (1) bekezdésben említett értesítés a következőket tartalmazza:

a) a szóban forgó szállítmány(ok) mennyisége;

b) a tervezett behozatal időpontja;

c) az importőr neve és címe.

9. cikk

Importokra vonatkozó jelentés

Az importáló tagállam minden év január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot arról a mennyiségről - az egyes tételeknek, szállítmányoknak és a tonnák számának megadásával -, amelyet az előző év január 1. és december 31. között e határozat alapján importált.

10. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2014. október 31-ig felülvizsgálja ezt a határozatot.

11. cikk

Hatályvesztés

Ez a határozat 2018. október 31-én hatályát veszti.

12. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ IMPORTOKRA VONATKOZÓ, 1. CIKKBEN EMLÍTETT KÖVETELMÉNYEK

Az 1. cikkben megállapított eltérés az 1-9. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő burgonya tekintetében alkalmazandó.

1. Termesztési területek

Az akkari és bekaai régióban a burgonyát olyan területeken termesztik, amelyeket a libanoni növényvédelmi szervezet a károsítómentes területek kialakításának követelményeiről szóló 4. számú, növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványnak ( 3 ) megfelelően hivatalosan az érintett károsítótól mentesnek nyilvánított (a továbbiakban: károsítómentes területek), és amelyekről Libanon évente értesíti a Bizottságot.

2. A károsítómentes területekre vonatkozó felmérések

A libanoni hatóságok a károsítómentes területeken a termesztést megelőző öt évben és a termesztés idején évente szisztematikus és reprezentatív éves felméréseket végeznek az érintett károsító kimutatása tekintetében.

A felméréseket a károsítómentes területeken található burgonyatermő területeken és az említett területekről betakarított burgonyán végzik.

A felmérés a következőkből áll:

a) a termőterületek szemrevételezéses ellenőrzése a vegetációs időszakban;

b) a betakarított burgonya szétvágott gumóinak szemrevételezése az érintett károsító okozta tünetek tekintetében;

c) tüneteket mutató és tünetmentes burgonyán végzett laboratóriumi vizsgálatok.

A felmérések nem vezetnek az érintett károsító kimutatásához, vagy nem zárulnak olyan eredménnyel, amely arra utalnak, hogy az adott terület nem az 1. pont értelmében vett károsítómentes terület. A felmérések eredményeit kérésre hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára.

3. Termelők

A burgonyát a libanoni növényvédelmi szervezet által nyilvántartásba vett termelők termesztik.

4. Minősített vetőburgonyával történő termesztés

A burgonya megfelel az alábbi követelmények egyikének:

a) az Unióban minősített és onnan Libanonba importált vetőburgonyából származik;

b) olyan harmadik országból vagy annak részeiből Libanonba importált vetőburgonyából származik, amelynek behozatalát a 2000/29/EK irányelv III. melléklete nem tiltja meg, és amelyet az említett harmadik országban minősítettek.

5. Termőterületek

A burgonyát olyan területen termesztik, amelyen a 4. pontban említett burgonya kivételével nem termesztettek burgonyát az előző öt évben.

6. Kezelés

A burgonya kezelése az alábbi feltételek egyikének megfelelő gépekkel történik:

a) kizárólag az 1-5. pont feltételeinek megfelelő burgonya kezelésére használják;

b) amennyiben az a) pontban említettektől eltérő célokra használták, az a) pontban említett célból történő használatát megelőzően megfelelő módon megtisztították és fertőtlenítették.

7. Tárolás

A burgonyát az alábbi feltételek egyikének megfelelő tárolóhelyen tárolják:

a) kizárólag az 1-6. pont feltételeinek megfelelő burgonya tárolására használják;

b) amennyiben az a) pontban említettektől eltérő célokra használták, az a) pontban említett célból történő használatát megelőzően megfelelő higiéniai intézkedéseknek vetették alá.

8. Csomagolás

A burgonya csomagolására új vagy megtisztított és fertőtlenített csomagolóanyagot használnak.

9. A burgonya és az egyes tételek előkészítése az Unióba történő behozatalra

Az előkészítés tekintetében a burgonya megfelel a következő feltételeknek:

a) talajtól, levelektől és más növénymaradványoktól mentes;

b) az Unióba történő behozatal előtt tételekbe csoportosítják; minden egyes tétel kizárólag egyazon termelő által előállított és egyetlen, az 1. pont szerinti területről betakarított burgonyából áll; továbbá

c) zsákokban, csomagokban vagy más tárolóeszközben található, amelyek mindegyikét a 6. cikknek megfelelő jelöléssel látták el.

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

( 2 ) HL L 259., 1993.10.4., 1. o.

( 3 ) ISPM 4. 1995. A károsítómentes területek kialakítására vonatkozó követelmények. Róma, IPPC, FAO.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0413 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0413&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013D0413-20151117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013D0413-20151117&locale=hu

Tartalomjegyzék