32019L0990[1]

A Bizottság (EU) 2019/990 végrehajtási irányelve (2019. június 17.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, a 2008/72/EK tanácsi irányelv II. mellékletében és a 93/61/EGK bizottsági irányelv mellékletében szereplő nemzetség- és fajlista módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/990 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2019. június 17.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, a 2008/72/EK tanácsi irányelv II. mellékletében és a 93/61/EGK bizottsági irányelv mellékletében szereplő nemzetség- és fajlista módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról szóló, 2008. július 15-i 2008/72/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére és 22. cikkére,

tekintettel a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról szóló, 1993. július 2-i 93/61/EGK bizottsági irányelvre (3) és különösen annak 1. cikkére,

mivel:

(1) Mind a 2002/55/EK, mind a 2008/72/EK irányelv egy olyan kétoszlopos táblázatban határozza meg a hatálya alá tartozó fajokat, amely az egyik oszlopban a fajok tudományos nevét, a másik oszlopban a fajok egy vagy több közhasználatú nevét tartalmazza.

(2) Vannak olyan zöldségfajták, amelyek a táblázatokban tudományos nevükön felsorolt valamely fajhoz tartoznak ugyan, de nem az ott közhasználatú néven felsorolt fajtákhoz. Ezért meg kell határozni, hogy az ilyen fajták a 2002/55/EK és a 2008/72/EK irányelv hatálya alá tartoznak-e.

(3) Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy míg bizonyos, nagy változatosságot mutató zöldségfajok egyes fajtáit az Unióban széles körben forgalmazzák, addig más fajták forgalmazása csupán egy-egy nemzeti vagy regionális piacra korlátozódik. Ezért nem lenne helyénvaló e zöldségfajok valamennyi fajtájával foglalkozni. Inkább úgy kell rendelkezni, hogy bizonyos fajok esetében valamennyi fajta, míg más fajok esetében csak bizonyos fajták tartozzanak az említett jogszabályok hatálya alá.

(4) A kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe (ICNCP) a termesztett fajok fajtáinak besorolása céljából bevezette a "csoport" hivatalos kategóriát. A "csoport" kategória alkalmas azoknak az adott fajokhoz tartozó fajtáknak a meghatározására, amelyekre kiterjed a 2002/55/EK és a 2008/72/EK irányelv hatálya.

(5) Annak meghatározása érdekében, hogy egy zöldségfaj valamennyi fajtája vagy csak egyes csoportok tartoznak-e az irányelvek hatálya alá, a 2002/55/EK és a 2008/72/EK irányelvben szereplő, fajokra vonatkozó táblázatokat módosítani szükséges. A zöldségfajok botanikai neveit és az azokhoz tartozó csoportneveket egy olyan hierarchikus rendszerben kell feltüntetni, amely egyértelművé teszi az egyes fajokhoz tartozó fajták körét.

(6) A fajok közötti és a fajokon belüli hibridizáció eredményeképp létrejöhetnek olyan zöldségfajták is, amelyek nem sorolhatók a szokásos fajok vagy csoportok alá. Annak érdekében, hogy az ilyen fajták is a 2002/55/EK irányelv hatálya alá tartozhassanak, a fajok jegyzékének tartalmaznia kell az említett irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt fajok és csoportok közötti hibrideket.

(7) A 2002/55/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő jegyzékben megjelölt csoportokat adott esetben az irányelv II. melléklete 3.a) pontjában, valamint III. mellékletének 2. pontjában szereplő jegyzékekben is fel kell tüntetni.

(8) A 2002/55/EK, a 2008/72/EK és a 93/61/EGK irányelvet a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(9) Ezenfelül a 93/61/EGK irányelv végrehajtja a 92/33/EK tanácsi irányelv (4) 4. cikkét, amelyet hatályon kívül helyezett és felváltott a 2008/72/EK irányelv 4. cikke. A 93/61/EGK irányelv melléklete a zöldségszaporító anyagok tekintetében alkalmazandó feltételeket a fajok és az azokat potenciálisan károsító szervezetek jegyzékeként tünteti fel.

(10) A tudomány fejlődésére figyelemmel a 93/61/EGK irányelvben e jegyzék frissítése alkalmával naprakésszé kell tenni egyes fajok botanikai nevét.

(11) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/55/EK irányelv módosításai

A 2002/55/EK irányelv ezen irányelv melléklete A. részének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2008/72/EK irányelv módosításai

A 2008/72/EK irányelv II. mellékletének helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében szereplő szöveg lép.

3. cikk

A 93/61/EGK irányelv módosításai

A 93/61/EGK irányelv melléklete ezen irányelv melléklete C. részének megfelelően módosul.

4. cikk

Átültetés

A tagállamok legkésőbb 2020. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2020. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. június 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(2) HL L 205., 2008.8.1., 28. o.

(3) HL L 250., 1993.10.7., 19. o.

(4) A Tanács 92/33/EGK irányelve (1992. április 28.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (HL L 157., 1992.6.10., 1. o.).

MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2002/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép: A fent felsorolt fajok és csoportok összes hibridje."

"Allium cepa L.

- Cepa csoport (vöröshagyma)

- Aggregatum csoport (salottahagyma)

Allium fistulosum L. (téli sarjadékhagyma)

- az összes fajta

Allium porrum L. (póréhagyma)

- az összes fajta

Allium sativum L. (fokhagyma)

- az összes fajta

Allium schoenoprasum L. (metélőhagyma)

- az összes fajta

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (turbolya)

- az összes fajta

Apium graveolens L.

- levélzeller csoport

- gyökérzeller csoport

Asparagus officinalis L. (spárga)

- az összes fajta

Beta vulgaris L.

- cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)

- mángold csoport (mángold)

Brassica oleracea L.

- leveles kel csoport

- karfiol csoport

- fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)

- bimbós kel csoport

- karalábé csoport

- kelkáposzta csoport

- brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)

- feketekáposzta csoport

- portugál kel csoport (portugál káposzta)

Brassica rapa L.

- kínai kel csoport

- tarlórépa csoport

Capsicum annuum L. (paprika)

- az összes fajta

Cichorium endivia L. (endívia)

- az összes fajta

Cichorium intybus L.

- hajtató cikória csoport

- leveles cikória csoport

- ipari cikória csoport

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (görögdinnye)

- az összes fajta

Cucumis melo L. (sárgadinnye)

- az összes fajta

Cucumis sativus L.

- hajtatási uborka csoport

- konzervuborka csoport

Cucurbita maxima Duchesne (sütőtök)

- az összes fajta

Cucurbita pepo L. (tök, beleértve a kifejlett muskotálytököt is, valamint cukkini, beleértve a bébicukkinit is)

- az összes fajta

Cynara cardunculus L.

- articsóka csoport

- kárdi csoport

Daucus carota L. (sárgarépa és takarmányrépa)

- az összes fajta

Foeniculum vulgare Mill. (édeskömény)

- Azoricum csoport

Lactuca sativa L. (saláta)

- az összes fajta

Solanum lycopersicum L. (paradicsom)

- az összes fajta

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

- levélpetrezselyem csoport

- gyökérpetrezselyem csoport

Phaseolus coccineus L. (tűzbab)

- az összes fajta

Phaseolus vulgaris L.

- bokorbab csoport

- futóbab csoport

Pisum sativum L.

- kifejtőborsó csoport

- velőborsó csoport

- cukorborsó csoport

Raphanus sativus L.

- hónaposretek csoport

- feketeretek csoport

Rheum rhabarbarum L. (rebarbara)

- az összes fajta

Scorzonera hispanica L. (feketegyökér vagy fekete bakszakáll)

- az összes fajta

Solanum melongena L. (padlizsán vagy tojásgyümölcs)

- az összes fajta

Spinacia oleracea L. (spenót)

- az összes fajta

Valerianella locusta (L.) Laterr. (galambbegysaláta)

- az összes fajta

Vicia faba L. (lóbab)

- az összes fajta

Zea mays L.

- csemegekukorica csoport

- pattogató kukorica csoport

2. A II. melléklet 3.a) pontjában szereplő táblázat első oszlopában az "Asparagus officinalis" és a "Cichorium endivia" bejegyzések közötti bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

"Beta vulgaris (cékla csoport)

Beta vulgaris (a cékla csoport kivételével)

Brassica oleracea (karfiol csoport)

Brassica oleracea (a karfiol csoport kivételével)

Brassica rapa (kínai kel csoport)

Brassica rapa (tarlórépa csoport)

Capsicum annuum

Cichorium intybus (hajtató cikória csoport, leveles cikória csoport)

Cichorium intybus (ipari cikória csoport)".

3. A III. melléklet 2. pontjában szereplő táblázat első oszlopában a "Capsicum annuum" és a "Cichorium endivia" bejegyzések közötti bejegyzések helyébe a következő szöveg lép:

"Cichorium intybus (hajtató cikória csoport, leveles cikória csoport)

Cichorium intybus (ipari cikória csoport)".

B. RÉSZ

"II. MELLÉKLET

A nemzetségeknek és fajoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett listája

Allium cepa L.

Cepa csoport (vöröshagyma)

Aggregatum csoport (salottahagyma)

Allium fistulosum L. (téli sarjadékhagyma)

az összes fajta

Allium porrum L. (póréhagyma)

az összes fajta

Allium sativum L. (fokhagyma)

az összes fajta

Allium schoenoprasum L. (metélőhagyma)

az összes fajta

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (turbolya)

az összes fajta

Apium graveolens L.

levélzeller csoport

gyökérzeller csoport

Asparagus officinalis L. (spárga)

az összes fajta

Beta vulgaris L.

cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)

mángold csoport (mángold)

Brassica oleracea L.

leveles kel csoport

karfiol csoport

fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)

bimbós kel csoport

karalábé csoport

kelkáposzta csoport

brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)

feketekáposzta csoport

portugál kel csoport (portugál káposzta)

Brassica rapa L.

kínai kel csoport

tarlórépa csoport

Capsicum annuum L. (paprika)

az összes fajta

Cichorium endivia L. (endívia)

az összes fajta

Cichorium intybus L.

hajtató cikória csoport

leveles cikória csoport

ipari cikória csoport

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (görögdinnye)

az összes fajta

Cucumis melo L. (sárgadinnye)

az összes fajta

Cucumis sativus L.

hajtatási uborka csoport

konzervuborka csoport

Cucurbita maxima Duchesne (sütőtök)

az összes fajta

Cucurbita pepo L. (tök, beleértve a kifejlett muskotálytököt is, valamint cukkini, beleértve a bébicukkinit is)

az összes fajta

Cynara cardunculus L.

articsóka csoport

kárdi csoport

Daucus carota L. (sárgarépa és takarmányrépa)

az összes fajta

Foeniculum vulgare Mill. (édeskömény)

Azoricum csoport

Lactuca sativa L. (saláta)

az összes fajta

Solanum lycopersicum L. (paradicsom)

az összes fajta

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

levélpetrezselyem csoport

gyökérpetrezselyem csoport

Phaseolus coccineus L. (tűzbab)

az összes fajta

Phaseolus vulgaris L.

bokorbab csoport

futóbab csoport

Pisum sativum L.

kifejtőborsó csoport

velőborsó csoport

cukorborsó csoport

Raphanus sativus L.

hónaposretek csoport

feketeretek csoport

Rheum rhabarbarum L. (rebarbara)

az összes fajta

Scorzonera hispanica L. (feketegyökér vagy fekete bakszakáll)

az összes fajta

Solanum melongena L. (padlizsán vagy tojásgyümölcs)

az összes fajta

Spinacia oleracea L. (spenót)

az összes fajta

Valerianella locusta (L.) Laterr. (galambbegysaláta)

az összes fajta

Vicia faba L. (lóbab)

az összes fajta

Zea mays L.

csemegekukorica csoport

pattogató kukorica csoport

C. RÉSZ

A 93/61/EGK irányelv mellékletében a "Nemzetség vagy faj" oszlop a következőképpen módosul:

a) az "Allium ascalonicum" szavak helyébe az "Allium cepa - Aggregatum csoport" szavak lépnek;

b) az "Allium cepa" szavak helyébe az "Allium cepa - Cepa csoport" szavak lépnek;

c) a "Brassica pekinensis" szavak helyébe a "Brassica rapa - kínai kel csoport" szavak lépnek;

d) a "Lycopersicon lycopersicum" szavak helyébe a "Solanum lycopersicum" szavak lépnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0990 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0990&locale=hu

Tartalomjegyzék