31993L0061[1]

A Bizottság 93/61/EGK irányelve (1993. július 2.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról

A Bizottság 93/61/EGK irányelve

(1993. július 2.)

a 92/33/EGK tanácsi irányelv értelmében a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és palántázóanyagokra vonatkozó feltételek jegyzékének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és palántázóanyagok forgalmazásáról szóló, 1992. április 28-i 92/33/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikkére,

mivel ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása során célszerű figyelembe venni a különböző anyagok termési ciklusait;

mivel az ezen irányelvben megállapított feltételeket ebben a szakaszban minimális elfogadható előírásnak kell tekinteni, figyelembe véve a Közösségen belüli jelenlegi termelési feltételeket; mivel e feltételek fokozatosan kerülnek kidolgozásra és finomításra annak érdekében, hogy végül magas minőségi színvonalat lehessen elérni;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv létrehozza a 92/33/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott jegyzéket, valamint követelményeket határoz meg az említett irányelv 11. cikkében meghatározott címkézéssel kapcsolatban.

(2) A jegyzék a 92/33/EGK irányelv II. mellékletében említett valamennyi nemzetséghez és fajhoz tartozó termesztett zöldségre és szaporítóanyagra (köztük az oltóalanyokra), valamint az azokból származó palántázóanyagra, továbbá az említett irányelv 4. cikkében említett egyéb nemzetségek és fajok oltóalanyaira (a továbbiakban: "anyag") alkalmazandó, függetlenül az alkalmazott szaporítási eljárástól.

(3) Ezen irányelv intézkedéseit fokozatosan kell alkalmazni, figyelembe véve a (2) bekezdésben említett anyag termési ciklusait.

2. cikk

Az anyagnak adott esetben meg kell felelnie a 77/93/EGK tanácsi irányelvben [2] meghatározott vonatkozó növény-egészségügyi feltételeknek.

3. cikk

(1) A 2. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az anyagnak legalább a szemrevételezés során alapvetően mentesnek kell lennie mindenfajta, a minőséget rontó károsító szervezettől és betegségtől, illetve az azokra utaló bármely olyan jeltől vagy tünettől, amelyek csökkentik a szaporító-, illetve a palántázóanyag használati értékét, és különösen mentesnek kell lennie a mellékletben az adott nemzetségnél vagy fajnál felsorolt szervezetektől és betegségektől.

(2) Bármely olyan anyagot, amely a növény növekedési szakaszában az (1) bekezdésben említett károsító szervezetek vagy betegségek látható jeleit vagy tüneteit mutatja, azok megjelenésekor azonnal megfelelően kezelni kell, illetve szükség esetén el kell távolítani.

(3) A mogyoróhagyma és a fokhagyma hagymái esetében az alábbi követelményeknek szintén teljesülniük kell: a szaporítóanyagnak közvetlenül olyan anyagból kell származnia, amelyet a növekedési szakaszban ellenőriztek, és az (1) bekezdésben említett, különösen az irányelv mellékletében felsorolt valamennyi károsító szervezettől és betegségtől, valamint azok jeleitől vagy tüneteitől alapvetően mentesnek találtak.

4. cikk

Az anyagnak az adott nemzetséghez vagy fajhoz képest megfelelő azonossággal és tisztasággal kell rendelkeznie, ezen kívül fajtaazonosság és fajtatisztaság szempontjából is megfelelőnek kell lennie.

5. cikk

(1) Az anyagnak alapvetően mentesnek kell lennie minden olyan fogyatékosságtól, amely minőségét szaporító- vagy palántázóanyagként vélhetően rontaná.

(2) Az anyagnak zöldségszaporító- és palántázóanyagként történő felhasználása szempontjából kielégítő életképességgel és nagysággal kell rendelkeznie. Ezen felül biztosítani kell a gyökér, a törzs és a levelek megfelelő egyensúlyát is.

6. cikk

(1) A 92/33/EGK irányelv 11. cikkében említett szállítói okmány korábban fel nem használt, alkalmas anyagból készül, és azt a Közösség legalább egy hivatalos nyelvén nyomtatták. Az okmányban az alábbi adatok szerepelnek:

i. az "EGK minőség" feltüntetése;

ii. az EGK tagállam kódja;

iii. az illetékes hivatalos szerv neve, illetve a szerv megkülönböztető kódja;

iv. regisztrációs vagy akkreditációs szám;

v. a szállító neve;

vi. egyedi sorozatszám, a kibocsátás hetének száma, illetve tételszám;

vii. a szállítói okmány kiállításának dátuma;

viii. közvetlenül a 70/458/EGK irányelvnek [3] megfelelően forgalmazott vetőmagokból nevelt palánták esetében a vetőmagtétel referenciaszáma; másik megoldásként ezt a referenciaszámot kérésre az illetékes hivatalos szerv rendelkezésére kell bocsátani;

ix. a köznapi elnevezés, illetve abban az esetben, ha az anyaghoz a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek [4] megfelelően növényútlevelet mellékelnek, a növénytani megnevezés;

x. a fajta megnevezése; oltóalany esetében a fajta megnevezése, illetve megjelölése;

xi. a mennyiség;

xii. a 92/33/EGK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti harmadik országból származó behozatal esetében a betakarítás helye szerinti ország neve.

(2) Abban az esetben, ha az anyaghoz a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően növényútlevelet mellékelnek, amennyiben a szállító így kívánja, ez képezheti az (1) bekezdésben említett szállítói okmányt. Mindazonáltal az "EGK minőség" megjelölésnek, a 92/33/EGK irányelv szerinti illetékes hivatalos szerv megnevezésének, valamint a fajta megnevezésére való utalásnak szerepelnie kell az igazoláson. A 92/33/EGK irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerinti harmadik országból származó behozatal esetében a betakarítás helye szerinti ország nevét is fel kell tüntetni. Ez az információ szerepelhet a növényútlevélen, de attól világosan el kell különülnie.

7. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 2-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 157., 1992.6.10., 1. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[3] HL L 225., 1970.10.12., 7. o.

[4] HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Nemzetség vagy faj | Károsító szervezetek vagy betegségek |

-Allium ascalonicum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, de különösen a Thrips tabaci |

Gombák Botrytis spp.Peronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen az Onion yellow dwarf vírus |

-Allium cepa | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Delia spp.Ditylenchus dipsaciMeloidogyne spp.Thysanoptera, de különösen a Thrips tabaci |

Baktériumok Pseudomonas spp. |

Gombák Botrytis spp.Fusarium oxysporum f. sp. cepaePeronospora destructorSclerotium cepivorum |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen az Onion yellow dwarf vírus |

-Allium fistulosum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera, de különösen a Thrips tabaci |

Gombák Sclerotium cepivorum |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind |

-Allium porrum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Delia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Baktériumok Pseudomonas spp. |

Gombák Alternaria porriFusarium culmorumPhytophthora porriSelerotium cepivorum |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Leek yellow stripe vírus |

-Allium sativum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Aceria tulipaeDelia spp.Ditylenchus dipsaciThysanoptera |

Baktériumok Pseudomonas fluorenscens |

Gombák Sclerotium cepivorum |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen az Onion yellow dwarf vírus |

-Apium graveolens | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Acidia heracleiLygus spp.Psila rosaeThysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis és a Thrips tabaci |

Baktériumok Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas syringae pv. apii |

Gombák Fusarium oxysporum f. sp. apiiPhoma apiicolaPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumSeptoria apiicola |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Celery mosaic vírus és a Cucumber mosaic vírus |

-Asparagus officinalis | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Brachyorynella asparagiHypopta caestrumPlatyparea poecyloptera |

Gombák Fusarium spp.Rhizoctonia violacea |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind |

-Beta vulgaris | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában Pegomyia betae |

Gombák Phoma betae |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Beet necrotic yellow vein vírus |

-Brassica oleracea | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeHeterodera spp.Lepidoptera, de különösen a Pieris brassicaeThysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Baktériumok Pseudomonas syringae pv. maculicolaXanthomonas campestris pv. campestris |

Gombák Alternaria brassicaeMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaePythium spp.Rhizoctonia solani |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cauliflower mosaic vírus, a toszpovírusok és a Turnip mosaic vírus |

-Brassica pekinensis | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AphididaeLepidoptera, de különösen a Pieris brassicae |

Baktériumok Erwinia carotovoraXanthomonas campestris pv. campestris |

Gombák Alternaria brassicaeBotrytis cinereaMycosphaerella spp.Phoma lingamPlasmodiophora brassicaeSclerotinia spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a toszpovírusok |

-Capsicum annuum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeLeptinotarsa decemlineataOstrinia nubilalisPhthorimaea operculellaTetranychidaeThysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Gombák Leveillula tauricaPyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Phytophthora capsiciVerticillium albo atrumVerticillium dahliae |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cucumber mosaic vírus, a Tomato mosaic vírus, a pepper mild mottle vírus és a Tobacco mosaic vírus. |

-Cichorium endivia | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AphididaeThysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Gombák Botrytis cinereaErysiphe cichoriacearumSclerotinia spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Beet western yellow vírus és a Lettuce mosaic vírusa |

-Cichorium intybus | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AphididaeNapomyza cichoriiApion assimile |

Baktériumok Erwinia carotovoraErwinia chrysanthemiPseudomonas marginalis |

Gombák Phoma exiguaPhytophthora erythrosepticaPythium spp.Sclerothinia sclerotiorum |

-Citrullus lanatus | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Gombák Colletotrichum lagenarium |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Watermelon mosaic vírus 2 |

-Cucumis melo | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Baktériumok Pseudomonas synringae pv. lachrymans |

Gombák Colletotrichum lagenariumFusarium spp.Pythium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cucumber green mottle vírus, a Cucumber mosaic vírus és a Squash mosaic vírus |

-Cucumis sativus | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeDelia platuraMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Baktériumok Pseudomonas synringae pv. lachrymans |

Gombák Fusarium spp.Phytophthora spp.Pseudoperonospora cubensisPythium spp.Rhyzoctonia spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind |

-Cucurbita maxima | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind |

-Cucurbita pepo | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeMeloidogyne spp.Polyphagotarsonemus latusTetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Baktériumok Pseudomonas syringae pv. lachrymans |

Gombák Fusarium spp.Sphaerotheca fuligineaVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cucumber mosaic vírus, a Squash mosaic vírus, a Zucchini yellow mosaic vírus és a toszpovírusok |

-Cynara cardunculus és Cynara scolymus | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Gombák Bremia lactucaeLeveillula taurica f. sp. cynaraPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotium rolfsiiSclerotinia sclerotiorumVerticillium dahliae |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind |

-Foeniculum vulgare | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeThysanoptera |

Baktériumok Erwinia carotovora subsp. carotovoraPseudomonas marginalis pv. marginalis |

Gombák Cercospora foeniculiPhytophthora syringaeSclerotinia spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Celery mosaic vírus |

-Lactuca sativa | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AphididaeMeloidogyne spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Gombák Botrytis cinereaBremia lactucaePythium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Lettuce big vein vírus, Lettuce mosaic vírus és Lettuce ring necrosis vírus |

-Lycopersicon lycopersicum | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AphididaeAleyrodidaeHauptidia maroccanaMeloidogyne spp.Tetranychus spp.Thysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalisVasates lycopersici |

Baktériumok Pseudomonas synringae pv. tomato |

Gombák Alternaria solaniCladosporium fulvumColletotrichum coccoidesDidymella lycopersiciFusarium oxysporumLeveillula tauricaPhytophthora nicotianaePyrenochaeta lycopersiciPythium spp.Rhizoctonia solaniSclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cucumber mosaic vírus, a Potato X vírus, a Potato Y vírus, a Tobacco mosaic vírus, a Tomato mosaic vírus és a Tomato yellow leaf curl vírus |

-Rheum spp. | Baktériumok Agrobacterium tumefaciensErwinia rhapontici |

Gombák Armillariella melleaVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen az Arabis mosaik vírus és a Turnip mosaic vírus |

-Solanum melongena | Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában AleyrodidaeAphididaeHemitarsonemus latusLeptinotarsa decemlineataMeloidogyne spp.TetranychidaeThysanoptera, de különösen a Frankliniella occidentalis |

Gombák Fusarium spp.Leveillula taurica f. sp. cynaraRhizoctonia solaniPythium spp.Sclerotinia sclerotiorumVerticillium spp. |

Vírusok és vírusszerű szervezetek Mind, de különösen a Cucumber mosaic vírus, az Eggplant mosaic vírus, a Potato Y vírus és Tobacco mosaic vírus |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0061 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0061&locale=hu

Tartalomjegyzék