32000D0068(01)[1]

A Bizottság határozata (1999. december 22.) a 93/623/EGK bizottsági határozat módosításáról és a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék megjelöléséről (az értesítés a C(1999) 5004. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1999. december 22.)

a 93/623/EGK bizottsági határozat módosításáról és a tenyésztésre és termelésre szánt lófélék megjelöléséről

(az értesítés a C(1999) 5004. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/68/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 8. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a lófélék mozgására és harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésének ii. alpontjára,

mivel:

(1) a 93/623/EGK határozatával [3] a Bizottság létrehozta a törzskönyvezett lóféléket kísérő azonosító okmányt (útlevelet);

(2) az állatok folyamatos azonosítását biztosítandó, 93/623/EGK határozatot az állandó azonosítószám bevezetésével szükséges módosítani;

(3) a 90/426/EGK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének ii. alpontja értelmében a tenyésztésre és termelésre szánt lóféléket szállításkor a Bizottság által meghatározandó módszer szerint kell megjelölni;

(4) a 93/623/EGK határozat által előírt adatok bizonyos részei felhasználhatók a tenyésztés és a termelés céljára szolgáló lófélék azonosítására;

(5) a tenyésztési és a termelési célú, valamint a törzskönyvezett lófélék a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének d) pontja értelmében életük bizonyos szakaszában emberi fogyasztás céljából levághatók;

(6) az állatgyógyászati készítmények lóféléken történő alkalmazását a legutóbb a 93/40/EGK irányelvvel [4] módosított, az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1981. szeptember 25-i 81/851/EGK tanácsi irányelv [5] rendelkezései szabályozzák;

(7) a legutóbb az 1308/99/EK rendelettel [6] módosított, az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK rendelet [7] 14. cikke értelmében 2000. január 1-jétől kezdődően a rendelet I., II. és III. mellékletében nem említett gyógyszertani hatóanyagokat tartalmazó állatgyógyászati készítményeket a Közösségen belül kivétel nélkül tilos vágóállatoknak beadni. Következésképpen, a lófélék gyógykezelése kizárólag az említett rendelet I., II. vagy III. mellékletében említett gyógyszertani hatóanyagokat tartalmazó gyógyászati készítmények alkalmazásával megengedett;

(8) a Bizottság mérlegeli a 81/851/EGK irányelv 1. cikkének módosítását, hogy meghatározhassa az élelmiszer-termelő állatok fogalmát, és e fajok bizonyos csoportjai részére mentességet biztosítson, ha az ilyen csoportokba tartozó állatok azonosítása és ellenőrzése megfelelően megoldott. E mentességek olyan lófélékre vonatkozhatnak, amelyeket azonosító okmányuk egyértelműen azonosít, és kiderül belőle, hogy az állatokat nem vágásra szánják, vagy a vonatkozó közösségi jog alapján ellenőrzött feltételek szerinti vágásra szánják;

(9) az Állatgyógyászati Készítmények Tudományos Bizottsága 1999. november 9-11-i ülésén megvizsgálta a Bizottság igényét a 2377/90/EGK rendelet mellékleteiben nem szereplő anyagokra vonatkozó megfelelő általános várakozási idő megnevezésére, és legalább hat hónapot javasolt a várakozási idő hosszának;

(10) a legutóbb a 95/23/EK irányelvvel [8] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv rendelkezései [9] vonatkoznak a lófélék húsára. Ezen irányelv szerint a vágóállatokat úgy kell azonosítani, hogy az illetékes hatóságok megállapíthassák eredetüket. A 90/426/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a hatósági állatorvos köteles a vágóhídon feljegyezni a levágott lófélék azonosító számát vagy azonosító okmányának számát;

(11) a 64/433/EGK irányelvnek megfelelően, a hatósági állatorvos köteles az állatok levágását megelőző egészségügyi vizsgálat során figyelni az olyan tünetekre, amelyek arra utalnak, hogy az állatok gyógyszertani hatóanyagokat kaptak vagy egyéb anyagokat fogyasztottak, amelyek húsukat az emberi egészségre ártalmassá tehetik. Ezért az azonosító okmány gyógyszeres kezelési nyilvántartásának ellenőrzése az elbírálás részét kell képezze;

(12) a lófélék behozatalára vonatkozó feltételeknek a 90/426/EGK irányelv és különösen a 93/196/EGK [10] és a 93/197/EGK [11] bizottsági határozat tartalmával kell megegyezniük;

(13) a törzskönyvezett lófélék azonosító okmányát ennek megfelelően szükséges módosítani;

(14) továbbá a tenyésztési és termelési célú lófélék azonosító okmányát a törzskönyvezett lófélék azonosító okmánya alapján kell meghatározni;

(15) átmeneti időszakot kell biztosítani, hogy a tagállamok elegendő idővel rendelkezzenek a tervezett intézkedések megtételéhez;

(16) az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság és az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 93/623/EGK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. rész A. pontjában az útlevélre vonatkozó általános utasítások szövege a következő szöveggel egészül ki:

"6. IX. szakasz:

Gyógyszeres kezelés

Ennek a szakasznak az I. és II. vagy III. részét a szakaszban előírt rendelkezéseknek megfelelően kell kitölteni."

2. E határozat mellékletének megfelelően ez a rész új szakasszal egészül ki.

2. cikk

(1) A 93/623/EGK határozatban előírt azonosító okmány II. szakaszának (1) bekezdésében említett azonosító szám az állat állandó azonosítószáma, amelyet fenn kell tartani vagy utalni kell rá, amikor az illetékes hatóságok a szóban forgó állat nyilvántartási adatait módosítják.

(2) Az (1) bekezdésben említett azonosító szám megegyezik a 90/426/EGK irányelv 7. cikkének (3) bekezdésében említett azonosító számmal.

3. cikk

A tenyésztési és termelési célú lóféléket szállításkor kísérő azonosító okmánynak legalább a 93/623/EGK határozat által előírt azonosító okmány I., II., III., IV. és IX. szakaszaiban meghatározott adatokat tartalmaznia kell.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 2000. július 1-jétől a törzskönyvezett lóféléket, valamint a tenyésztési és termelési célú lóféléket az 1., illetve a 3. cikkben említett azonosító okmány kísérje, kivéve, ahol az 1. cikkben említett, kötelezően kitöltött adatok megkívánják, hogy a szakaszt már a fenti időpontot megelőzően, késedelem nélkül kiadják.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 22-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 224., 1990.8.18., 55. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

[3] HL L 298., 1993.12.3., 45. o.

[4] HL L 317., 1981.11.6., 1. o.

[5] HL L 214., 1993.8.24., 31. o.

[6] HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

[7] HL L 156., 1999.6.23., 1. o.

[8] HL L 243., 1995.10.11., 7. o.

[9] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[10] HL L 86., 1993.4.6., 7. o.

[11] HL L 86., 1993.4.6., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"IX. SZAKASZ"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0068(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0068(01)&locale=hu

Tartalomjegyzék