32009L0023[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/23/EK irányelve ( 2009. április 23. ) a nem automatikus működésű mérlegekről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg )

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/23/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

a nem automatikus működésű mérlegekről

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

(1)

A nem automatikus működésű mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1990. június 20-i 90/384/EGK tanácsi irányelvet ( 3 ) jelentősen módosították ( 4 ). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A tagállamok felelőssége a széles nyilvánosság védelme a nem automatikus működésű mérlegek segítségével végrehajtott mérési műveletek helytelen eredményeivel szemben, amelyeket meghatározott alkalmazási kategóriákban használnak.

(3)

Minden egyes tagállamban kötelező rendelkezések állapítják meg különösen a nem automatikus működésű mérlegek jellemzőire vonatkozó szükséges követelményeket a metrológiai és műszaki követelmények előírása által, az üzembe helyezést megelőző és követő ellenőrzési eljárásokkal együtt. Ezek a kötelező rendelkezések nem vezetnek szükségszerűen különböző védelmi szintekhez az egyes tagállamokban, azonban eltérésük következtében akadályozzák a kereskedelmet a Közösségen belül.

(4)

Ez az irányelv csak kötelező és alapvető követelményeket tartalmaz a nem automatikus működésű mérlegek metrológiai követelményeire és működésére vonatkozóan. Az alapvető követelmények teljesítése igazolásának megkönnyítése érdekében szükséges összehangolt szabványok alkalmazása európai szinten, különösen ami a metrológiai, tervezési és szerkezeti jellemzőket illeti, hogy az összehangolt szabványokat teljesítő mérlegekről feltételezhető legyen, hogy megfelelnek az alapvető követelményeknek. Ezeket az európai szinten harmonizált szabványokat magántestületek dolgozzák ki és továbbra is nem kötelező előírások maradnak. Erre a célra az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (Cenelec), továbbá az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet (ETSI) ismerik el harmonizált szabványok elfogadására jogosult szervként a Bizottság, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a három említett szerv együttműködésére vonatkozó, 2003. március 28-án aláírt általános iránymutatás ( 5 ) szerint.

(5)

A kereskedelem technikai akadályainak felszámolására, a műszaki harmonizáció és a szabványok új megközelítéséről szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásban meghatározott alapelvekkel összhangban már kibocsátott egy irányelvcsomagot ( 6 ); ezek az irányelvek előírják a CE megfelelőségi jelölés alkalmazását. A Bizottság a tanúsítás és ellenőrzés globális megközelítésére vonatkozó, 1989. június 15-i közleményében ( 7 ) egy egységesen megalkotott CE megfelelőségi jelölés közös szabályozását javasolta. A Tanács a megfelelőségértékelés globális megközelítéséről szóló, 1989. december 21-i állásfoglalásában ( 8 ) helyesnek tartotta egy ilyen egységes megközelítés elfogadását a CE megfelelőségi jelölés alkalmazására irányadó elvként. Az új megközelítés két legfontosabb eleme, amelyet most már alkalmazni kell, az alapvető követelmények és a megfelelőségértékelési eljárás.

(6)

A vonatkozó metrológiai és műszaki rendelkezéseknek való megfelelőség értékelése szükséges a felhasználók és harmadik személyek hatékony védelméhez. A jelenlegi megfelelőségértékelési eljárások eltérőek az egyes tagállamok között. A többszörös megfelelőségértékelések elkerülésére, amelyek hatásuk miatt korlátozzák a mérlegek szabad mozgását, intézkedéseket kell hozni a megfelelőségértékelési eljárások kölcsönös elismeréséről a tagállamok részéről. A megfelelőségértékelési eljárások kölcsönös elismerésének megkönnyítésére közösségi eljárásokat kell megállapítani, a megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó feladatok végrehajtásáért felelős szervek kijelölésére vonatkozó szempontokkal együtt.

(7)

Ezért alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az ilyen kijelölt szervezetek magas minőségi színvonalat biztosítsanak az egész Közösségben.

(8)

A CE megfelelőségi jelölés, vagy az "M" betűt ábrázoló matrica jelenléte a nem automatikus működésű mérlegen azt jelzi, hogy vélelmezni kell, hogy az adott mérleg megfelel ezen irányelvnek, és ezért szükségtelen a már elvégzett megfelelőségértékelés megismétlése.

(9)

Ez az irányelv nem érinti a VII. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

HATÁLY, FORGALOMBA HOZATAL ÉS SZABAD MOZGÁS

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a hatálya az összes nem automatikus működésű mérlegre terjed ki.

(2) Ezen irányelv a mérlegek felhasználásának alábbi kategóriáit különbözteti meg:

i. tömeg megállapítása kereskedelmi ügyletekhez;

ii. tömeg megállapítása díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés megállapítása céljából;

iii. tömeg megállapítása jogszabályok alkalmazására vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások során;

iv. tömeg meghatározása orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés céljaira;

v. tömeg meghatározása gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez és a tömeg meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;

vi. az ár meghatározása a tömeg alapján közvetlen értékesítés céljaira és előcsomagoláshoz;

b) minden egyéb alkalmazás az 1. pontban felsoroltakon kívül.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

1.

"mérleg" : olyan mérőeszköz, amely testek tömegének meghatározására szolgál az adott testre ható nehézségi erő felhasználásával; a mérlegek egyúttal más tömeggel kapcsolatos értékek, mennyiségek, paraméterek vagy jellemzők meghatározására is szolgálhatnak;

2.

"nem automatikus működésű mérleg" : olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli (a továbbiakban: a mérleg);

3.

"harmonizált szabvány" : olyan műszaki előírás (európai szabvány vagy harmonizált dokumentum), amelyet az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) vagy az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI), vagy ezek közül kettő vagy mindhárom fogadott el a Bizottság megbízása alapján, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a három említett szerv együttműködésére vonatkozó, 2003. március 28-án aláírt általános iránymutatás szerint.

3. cikk

(1) A tagállamok minden intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy csak azok a mérlegek kerülhessenek piaci forgalomba, amelyek teljesítik az ezen irányelv vonatkozó követelményeit.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az 1. cikk második albekezdésének a) pontjában felsorolt felhasználási módokra csak olyan mérlegeket állíthassanak üzembe, amelyek megfelelnek ezen irányelvek előírásainak és ennek megfelelően a 11. cikkben meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel láttak el.

4. cikk

Az 1. cikk második albekezdésének 1. pontjában felsorolt felhasználási módokra alkalmazott mérlegeknek az I. mellékletben megállapított alapvető követelményeket ki kell elégíteniük.

Azokban az esetekben, amelyekben a mérleg olyan készülékeket foglal magában, vagy olyan készülékekhez van csatlakoztatva, amelyeket nem használnak az 1. cikk második albekezdésének 1. pontjában felsorolt felhasználási módokra, az ilyen készülékekre ezek az alapvető követelmények nem vonatkoznak.

5. cikk

(1) A tagállamok nem akadályozhatják olyan mérlegek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek az ezen irányelv követelményeinek.

(2) A tagállamok nem akadályozhatják olyan mérlegeknek az 1. cikk második albekezdésének a) pontjában meghatározott felhasználási módokra történő üzembe helyezését, amelyek teljesítik az ezen irányelv követelményeit.

6. cikk

(1) A tagállamok vélelmezik az I. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelőséget az olyan mérlegek tekintetében, amelyek megfelelnek az - ezen követelményeknek megfelelő harmonizált szabványokat végrehajtó - vonatkozó nemzeti szabványoknak.

(2) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti az (1) bekezdésben meghatározott harmonizált szabványok hivatkozásait.

A tagállamok kihirdetik az (1) bekezdésben meghatározott nemzeti szabványokra vonatkozó hivatkozásokat.

8. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy a II. melléklet 2., 3. és 4. szakaszában meghatározott CE megfelelőségi jelöléssel ellátott mérlegek nem teljesítik ezen irányelv követelményeit megfelelő üzembe helyezés és a rendeltetési célnak megfelelő használat mellett, akkor megtesz minden megfelelő intézkedést e mérlegeknek a piaci forgalomból történő visszavonása, vagy azok üzembe helyezésének és/vagy forgalomba hozatalának megtiltása vagy korlátozása érdekében.

Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot minden ilyen intézkedésről és megindokolja határozatát, különösen megjelölve, hogy a meg nem felelés a következő okok közül melyiknek tulajdonítható:

a) az I. mellékletben meghatározott alapvető követelmények teljesítésének hiánya, amikor a mérlegek nem felelnek meg a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványoknak;

b) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványok helytelen alkalmazása;

c) hiányosságok a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványokban.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb konzultációt kezdeményez az érintett felekkel.

A konzultációt követően a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az eredményről azt a tagállamot, amelyik az eljárást kezdeményezte. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az intézkedés indokolt, haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.

Amennyiben a határozat a szabványok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság az érintett felekkel folytatott konzultációt követően az ügyet két hónapon belül a bizottság elé terjeszti, ha az intézkedéseket foganatosító tagállam szándékában áll azok fenntartása, és ezt követően kezdeményezi a 7.cikkben meghatározott eljárásokat.

(3) Amennyiben egy meg nem felelő mérlegen megtalálható a CE megfelelőségi jelölés, az illetékes tagállam meghozza a szükséges intézkedést azok ellen, akik a jelölést elhelyezték, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok folyamatos tájékoztatást kapjanak ennek az eljárásnak az előrehaladásáról és eredményéről.

2. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS

9. cikk

(1) A mérlegeknek az I. mellékletben megállapított alapvető követelményeknek való megfelelősége a kérelmező választása szerint a következő eljárások bármelyikével tanúsítható:

a) EK-típusvizsgálat a II. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint, amelyet vagy az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (termékminőség-garancia) követ a II. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint, vagy pedig az EK-hitelesítés a II. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerint,

az EK-típusvizsgálat azonban nem kötelező olyan mérlegekre vonatkozóan, amelyek nem alkalmaznak elektronikus készülékeket és amelyek tehermérő szerkezete nem használ rugót a teher ellensúlyozására;

b) egyedi EK-hitelesítés a II. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni, amelyben az említett eljárásokat lefolytatják, vagy a 10. cikk (1) bekezdésének megfelelően bejelentett szerv által elfogadott nyelven.

(3) Ha a mérlegekre egyéb irányelvek is vonatkoznak, amelyek más szempontokat vesznek figyelembe, és amelyekben a CE megfelelőségi jelölést előírják, e jelölés azt jelzi, hogy e mérlegek azon irányelvek rendelkezéseinek való megfelelőségét is vélelmezni kell.

Ha azonban egy vagy több irányelv a gyártónak egy átmeneti időszakban az alkalmazandó szabályozás megválasztását lehetővé teszi, akkor a CE megfelelőségi jelölés csupán a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek való megfelelést jelzi. Ebben az esetben az ezen irányelvek szerint a mérlegekhez mellékelt dokumentációban, útmutatásban vagy utasításban a mindenkor alkalmazott irányelvek számait az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüknek megfelelően fel kell tüntetni.

10. cikk

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot, mely szervezeteket jelölték ki a 9. cikkben említett eljárások elvégzésére, milyen különleges feladatokat ruháztak rájuk, és milyen azonosító számokat rendelt hozzájuk a Bizottság.

A Bizottság közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában a bejelentett szervezetek listáját, azonosító számukkal és a számukra adott feladatokkal együtt. A Bizottság gondoskodik e lista naprakész állapotban tartásáról.

(2) A tagállamok az V. mellékletben megállapított minimumfeltételeket alkalmazzák a szervezetek kijelölésére. A vonatkozó harmonizált szabványokban megállapított feltételeket teljesítő szervezetekről vélelmezik, hogy teljesítik a fenti mellékletben megállapított feltételeket.

(3) Az a tagállam, amelyik kijelölt egy szervezetet, visszavonja a kijelölést, amennyiben a szervezet tovább már nem teljesíti a (2) bekezdésben meghatározott kijelölési feltételeket. Erről azonnal tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és visszavonja az értesítést.

3. FEJEZET

A CE-JELÖLÉS ÉS EGYÉB FELIRATOK

11. cikk

(1) A CE megfelelőségi jelölést és a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott szükséges kiegészítő adatokat világosan látható, könnyen olvasható és kitörölhetetlen formában kell feltüntetni azokon a mérlegeken, amelyekre nézve az EK-megfelelőséget megállapították.

(2) A IV. melléklet 2. pontjában meghatározott feliratokat világosan látható, könnyen olvasható és kitörölhetetlen formában kell feltüntetni minden más mérlegen.

(3) Tilos a mérlegen olyan jelöléseket elhelyezni, amelyek harmadik személyt a CE megfelelőségi jelölés jelentésére és megjelenésére vonatkozóan megtéveszthetnek. Minden más jelölés elhelyezhető a mérlegen, ha az a CE megfelelőségi jelölés láthatóságát vagy olvashatóságát nem befolyásolja.

12. cikk

A 8. cikk sérelme nélkül:

a) ha valamely tagállam megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést jogosulatlanul helyezték el, a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a mérleget ismét a CE megfelelőségi jelölésre vonatkozó rendelkezéseknek megfeleltetni, és a jogsértésnek véget vetni a tagállam által elrendelt feltételek szerint;

b) a tagállamnak - ha a nem megfelelőség továbbra is fennáll - minden alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy az illető mérleg forgalomba hozatalát korlátozza vagy megtiltsa, illetve biztosítsa, hogy azt a 8. cikkben meghatározott eljárásoknak megfelelően a forgalomból kivonják.

13. cikk

Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt bármely felhasználási módra használt mérlegben vagy ahhoz kapcsolva olyan készülékek találhatók, amelyekre nem vonatkozik a 9. cikkben meghatározott megfelelőségértékelés, e készülékek mindegyikét el kell látni a IV. melléklet 3. pontjában meghatározott felhasználást korlátozó jelzéssel. Ezt a jelzést a készülékeken világosan látható és kitörölhetetlen formában kell elhelyezni.

4. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A tagállamok kötelesek minden intézkedést megtenni annak biztosítására, hogy az ezen irányelv követelményeinek való megfelelőséget tanúsító CE megfelelőségi jelöléssel ellátott mérlegek továbbra is megfeleljenek e követelményeknek.

15. cikk

Az ezen irányelv alapján meghozott olyan határozatoknak, amelyek valamely mérleg üzembe helyezésének korlátozását eredményezik, pontosan tartalmazniuk kell az ezt megalapozó indokolást.

Az ilyen határozatot késedelem nélkül az érintett fél tudomására kell hozni, akit ugyanakkor tájékoztatni kell a számára az érintett tagállamban rendelkezésre álló és a hatályos jogszabályoknak megfelelő jogorvoslati lehetőségekről és azok határidejéről.

16. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon lényegi rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

A VII. melléklet A. részében meghatározott irányelvvel módosított 90/384/EGK irányelv hatályát veszti, a VII. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

18. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

19. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

Az alkalmazott terminológia a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet kifejezéseinek felel meg.

Előzetes észrevétel

Amennyiben a mérleg egynél több kijelző vagy nyomtató készüléket tartalmaz vagy ahhoz van kapcsolva, amelynek alkalmazása az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt felhasználási területekre esik, azok a készülékek, amelyek a mérlegelési művelet eredményét ismétlik és amelyek nem befolyásolhatják a mérleg helyes működését, nem képezik tárgyát az alapvető követelményeknek, ha a mérlegelési eredmények kinyomtatása vagy regisztrálása helyesen és kitörölhetetlen módon a mérleg egy olyan részével történik, amely teljesíti az alapvető követelményeket, és az eredmények a mérés által érintett mindkét fél részére hozzáférhetők. A vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmazott mérlegek esetében azonban az eladó és a vevő céljait szolgáló kijelző és nyomtató készülékeknek teljesíteniük kell az alapvető követelményeket.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

1. Tömegegységek

Az alkalmazott tömegegységek a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1979. december 20-i 80/181/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) szerinti törvényes mértékegységek.

E feltétel teljesítésének a sérelme nélkül a következő mértékegységek engedélyezettek:

- SI mértékegységek: kg, mikrogramm, milligramm, gramm, tonna,

- angolszász mértékegység: Troy uncia, nemesfémek mérésénél,

- egyéb, nem SI mértékegység: metrikus karát, drágakövek mérésénél.

A fent meghatározott angolszász tömegegységet alkalmazó mérlegeknél az alábbiakban előírt vonatkozó alapvető követelményeket át kell számítani az említett angolszász mértékegységre egyszerű interpoláció alkalmazásával.

2. Pontossági osztályok

2.1. A következő pontossági osztályok kerültek meghatározásra: I. különleges pontosságú II. nagy pontosságú III. közepes pontosságú IIII. kis pontosságú Ezeknek a pontossági osztályoknak az előírásait az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat Pontossági osztályok Osztály Hitelesítési osztásérték (e) Alsó méréshatár (min) A hitelesítési osztásértékek száma minimális érték minimális érték legnagyobb érték I. 0,001 g ≤ e 100 e 50 000 - II. 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000 0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000 III. 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000 5 g ≤ e 20 e 500 10 000 IIII. 5 g ≤ e 10 e 100 1 000 Az alsó méréshatár 5 e értékre csökken a II. és III. pontossági osztályba tartozó, díjszabás meghatározására szolgáló mérlegeknél.

2.2. Osztásértékek

2.2.1. A tényleges osztásértékek (d) és a hitelesítési osztásértékek (e) a következő alakúak:

1 × 10k, 2 × 10k vagy 5 × 10k tömegegység,

k bármely egész szám vagy nulla.

2.2.2. Minden mérlegnél, kivéve a segédkijelzővel rendelkezőket:

d = e

2.2.3. A segédjelzővel rendelkező mérlegeknél a következő feltételek érvényesek:

e = 1 × 10k g

d < e ≤ 10 d

kivéve az I. osztályba tartozó mérlegeket, ahol d < 10-4 g, amely esetben e = 10-3 g.

3. Osztályozás

3.1. Az egy méréstartománnyal rendelkező mérlegek

A segédkijelzővel rendelkező mérlegek az I. vagy II. pontossági osztályba tartoznak. Ezeknél a mérlegeknél az alsó méréshatár alsó határértékeit e két osztályhoz az 1. táblázatból lehet megállapítani a harmadik oszlopban lévő hitelesítési osztásértéket (e) a tényleges osztásértékkel (d) helyettesítve.

Amennyiben d < 10-4 g, az I. osztály felbontása kisebb lehet, mint 50 000 e.

3.2. Változó méréstartományú mérlegek

A több méréstartomány megengedett, feltéve, hogy azok világosan fel vannak tüntetve a mérlegen. Minden egyes méréstartományt a 3.1. pont szerint osztályoznak. Amennyiben a méréstartományok különböző pontossági osztályokba esnek, a mérleg a legszigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljen, amelyek azokból a pontossági osztályokból következnek, amelyekbe a méréstartományok esnek.

3.3. Változó osztásértékű mérlegek

3.3.1. Az egy méréstartománnyal rendelkező mérlegek több részméréstartománnyal rendelkezhetnek (változó osztásértékű mérlegek).

A változó osztásértékű mérlegek segédkijelzővel nem rendelkezhetnek.

3.3.2. A változó osztásértékű mérlegek minden egyes i részméréstartományát az alábbiakban leírtak határozzák meg:

— hitelesítési osztásértéke eiamennyiben e(i + 1) > ei
— felső méréshatára Maxiamennyiben Maxr = Max
— alsó méréshatára Miniamennyiben Mini = Max(i – 1)
és Min1 = Min

ahol:

i

=

1, 2, ... r,

i

=

a részméréstartomány sorszáma

r

=

a részméréstartományok száma

Minden terhelés nettó terhelés, függetlenül az alkalmazott táraértéktől.

3.3.3. A részméréstartományokat a 2. táblázat szerint osztályozzák. Minden részméréstartomány ugyanabba a pontossági osztályba tartozik, ez az osztály a mérleg pontossági osztálya.

2. táblázat

Változó osztásértékű mérlegek

OsztályHitelesítési osztásérték (e)Alsó méréshatár (Min)A hitelesítési osztásértékek száma
minimális értékminimális érték (1)legnagyobb érték
I.0,001g ≤ ei100 e150 000
II.0,001g ≤ ei ≤ 0,05 g20 e15 000100 000
0,1g ≤ ei50 e15 000100 000
III.0,1g ≤ ei20 e150010 000
IIII.5g ≤ ei10 e1501 000
(1) i = r esetében az 1. táblázatban a megfelelő oszlop érvényes, ahol e helyett er áll.

4. Pontosság

4.1. A 9. cikkben megállapított eljárások végrehajtásakor a kijelzési hiba nem haladhatja meg a 3. táblázatban feltüntetett legnagyobb megengedett kijelzési hibát. Számjegyes kijelzés esetén a kijelzési hibát a kerekítési hiba miatt korrigálni kell. A legnagyobb megengedett hibák a nettó és az összes táraértékre vonatkoznak az összes lehetséges terhelésnél, kivéve az előre beállított táraértéket. 3. táblázat Legnagyobb megengedett hibák Terhelés Legnagyobb megengedett hiba I. osztály II. osztály III. osztály IIII. osztály 0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ±0,5 e 50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e 500 e < m ≤ 2 000 e 50 e < m ≤ 200 e ±1,0 e 200 000 e < m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ±1,5 e

4.2.

A legnagyobb megengedett hiba üzem közben kétszer akkora, mint a 4.1. pontban rögzített legnagyobb megengedett hiba.

5.

A mérlegek tömegmérési eredményeinek ismételhetőnek és reprodukálhatónak kell lenni az alkalmazott más kijelző készülékekkel és más használt kiegyensúlyozási módszerekkel.

A tömegmérési eredményeknek érzéketleneknek kell lenniük a teherfelvevőn lévő teher helyzetének változásaira.

6.

A mérlegnek reagálnia kell a teher kismértékű változására.

7.

7.1.

Azoknak a II., III. és IIII. pontossági osztályú mérlegeknek, amelyek megdöntött helyzetben történő használatnak vannak kitéve, megfelelően érzéketleneknek kell lenniük arra a megdöntési fokra, amely a normális telepítési állapotban előfordulhat.

7.2.

A mérlegeknek a méréstechnikai követelményeket a gyártó által előírt hőmérséklet-tartományon belül teljesíteniük kell. E tartomány értéke legalább az alábbiakkal egyenlő:

- 5 °C az I. osztályú mérlegnél,

- 15 °C a II. osztályú mérlegnél,

- 30 °C a III. vagy IIII. osztályú mérlegnél.

A gyártó által adott értékek hiányában a -10 °C-tól +40 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány érvényes.

7.3.

A méréstechnikai követelményeket a hálózati feszültséggel üzemelő mérlegeknek a szabványos határokon belül ingadozó tápfeszültség mellett teljesíteniük kell.

A telepes üzemeltetésű mérlegeknek jelezniük kell, ha a tápfeszültség a működési határérték alá csökken. Ebben az esetben a mérlegeknek vagy továbbra is helyesen kell működniük, vagy automatikusan üzemen kívül kell helyeződniük.

7.4.

Az elektronikus mérlegeknek, kivéve az I. osztályba és II. osztályba tartozókat, amennyiben az e kisebb, mint 1 g, a méréstechnikai követelményeket hőmérséklet-tartományuk felső határán, magas relatív páratartalmi viszonyok között is teljesíteniük kell.

7.5.

A II., III. vagy IIII. osztályba tartozó mérlegek tartós terhelésének elhanyagolható hatást kell gyakorolnia terhelés esetén a kijelzésre vagy a nulla kijelzésre közvetlenül a teher levétele után.

7.6.

Más feltételek mellett a mérlegeknek vagy helyesen kell tovább működniük, vagy automatikusan ki kell kapcsolniuk.

8. Általános követelmények 9. Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzése A mérlegelési eredmények és más tömegértékek kijelzésének helyesnek, egyértelműnek és félre nem érthetőnek kell lennie, ugyanakkor a kijelző szerkezetnek lehetővé kell tennie normális használati feltételek mellett a kijelzés könnyű leolvasását. Az e melléklet 1. pontjában meghatározott tömegegységek nevének és jelének meg kell felelnie a 80/181/EGK irányelv rendelkezéseinek a metrikus karát jelképének hozzáadásával, amely a "ct" jelzés. A kijelzés a 9 e-vel megnövelt felső méréshatár (Max) fölött nem megengedett. Segédkijelző készülék csak a tizedesjeltől jobbra megengedett. A növelt felbontású kijelzés csak ideiglenesen működhet, és a nyomtatást le kell tiltani ennek működése alatt. Másodlagos kijelzések megjeleníthetők, feltéve, hogy ezeket nem lehet összetéveszteni az elsődleges kijelzésekkel. 10. Mérlegelési eredmények és más tömegértékek kinyomtatása A kinyomtatott eredményeknek helyeseknek, megfelelően azonosíthatóknak és egyértelműeknek kell lenniük. A nyomtatásnak világosnak, kitörölhetetlennek és tartósnak kell lennie. 11. Szintezés Ahol erre szükség van a helyes működés biztosításához, a mérlegeket megfelelő érzékenységű szintező berendezéssel és szintjelzővel kell felszerelni. 12. Nullapont-beállítás A mérlegeket fel lehet szerelni nullapont-beállító szerkezetekkel. Ezeknek a szerkezeteknek a működtetése pontos nullázást kell, hogy eredményezzen, és nem okozhat helytelen mérési eredményeket. 13. Tárázó szerkezetek és előre beállított tárázó szerkezetek A mérlegeknek egy vagy több tárázó szerkezetük és egy előre beállított tárázó szerkezetük lehet. A tárázó szerkezeteknek pontos nullázást kell eredményezniük, és biztosítaniuk kell a helyes nettó tömeg mérését. Az előre beállított tárázó szerkezet működésének biztosítania kell a helyes nettó érték meghatározását.

8.1.

A mérleg tervének és kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy az megőrizze méréstechnikai jellemzőit megfelelő telepítés, használat és a rendeltetésének megfelelő környezeti körülmények esetén. A tömeg értékét a mérlegnek ki kell jeleznie.

8.2.

Külső zavarok esetén az elektronikus mérlegek nem mutatnak jelentős hibát vagy pedig automatikusan észlelniük és jelezniük kell ezeket.

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, aminek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.3.

A 8.1. és 8.2. pont követelményeit tartósan kell teljesíteni annyi ideig, amennyi a mérleg rendeltetésszerű használata esetén normálisnak tekinthető.

A számjegyes kijelzésű elektronikus mérlegeknek folyamatosan ellenőrizniük kell a mérési folyamat, a kijelző szerkezet, valamint a teljes adattárolás és adattovábbítás helyes működését.

Jelentős hiba automatikus észlelésekor az elektronikus mérlegeknek fény- vagy hangjelzést kell adniuk, amelynek addig kell folytatódnia, amíg a felhasználó javító intézkedést nem tesz vagy a hiba meg nem szűnik.

8.4.

Ha egy elektronikus mérlegre külső berendezéseket csatlakoztatunk egy csatolóelemen (interfészen) keresztül, annak a mérleg méréstechnikai jellemzőit nem szabad károsan befolyásolnia.

8.5.

A mérlegek nem rendelkezhetnek olyan jellemzőkkel, amelyek esetleg előmozdíthatják a csalárd használatot, a véletlen hibás használat lehetőségének pedig minimálisnak kell lennie. Az olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználónak nem szabad leszerelnie vagy beállítania, az ilyen műveletekkel szemben biztosítani kell.

8.6.

A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegyék a meghatározott kötelező ellenőrzések könnyű végrehajtását.

14.

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegek 100 kg-ot meg nem haladó felső méréshatárral: kiegészítő követelmények

A vásárlók közvetlen kiszolgálására szolgáló mérlegeknek a tömegmérési műveletekkel kapcsolatos minden lényeges információt ki kell jelezniük, és árjelzős mérlegek esetében a vevő számára világosan jelezni kell a vásárolandó áru árának kiszámításához szükséges adatokat.

A kijelzésre kerülő fizetendő árnak pontosnak kell lenni.

Az árszorzós mérlegeknek a lényeges kijelzéseket elég hosszú ideig kell megjeleníteniük ahhoz, hogy a vevő ezeket helyesen leolvashassa.

Az árszorzós mérlegek az árucikkenkénti tömegmérésen és árszámításon kívül csak akkor végezhetnek más funkciókat, ha az összes műveletre vonatkozó valamennyi kijelzés világosan, félreérthetetlenül és alkalmas módon elrendezve kerül kinyomtatásra egy blokkon vagy címkén a vevő számára.

A mérlegeket úgy kell kialakítani, hogy se közvetlenül, se közvetetten ne adjanak olyan kijelzéseket, amelyek nem könnyen vagy nem egyértelműen érthetők.

A mérlegeknek védeniük kell a vevőket a helytelen működésből következő téves eladási műveletekkel szemben.

A segédkijelző és a növelt felbontású kijelzés nem megengedett.

A kiegészítő készülékek csak akkor megengedettek, ha nem vezethetnek csalárd használathoz.

Azokon a mérlegeken, amelyek a vásárlók közvetlen kiszolgálására alkalmas mérlegekhez hasonlóak, de nem elégítik ki az e fejezetben megfogalmazott követelményeket, a kijelző közelében "vásárlók közvetlen kiszolgálására nem használható" eltávolíthatatlan feliratot kell elhelyezni.

15. Árfeliratozó mérlegek

Az árfeliratozó mérlegeknek a vásárlóközönség közvetlen kiszolgálására szolgáló árkijelző mérlegek követelményeit olyan mértékben kell kielégíteniük, amilyen mértékig ezek a szóban forgó mérlegekre alkalmazhatók. Az árfelirat nyomtatása az alsó méréshatár alatt nem megengedett.

II. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

1. EK-típusvizsgálat

1.1.

Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amely révén a bejelentett szerv ellenőrzi és tanúsítja, hogy egy mérleg, amely a tervezett gyártás tekintetében reprezentatív, teljesíti az ezen irányelvnek a követelményeit.

1.2.

A EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyújtja be egy bejelentett szervnek.

A kérelemben a következő szerepel:

- a gyártó neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtotta be, ezen kívül a képviselő neve és címe is,

- egy írásbeli nyilatkozat arra nézve, hogy a kérelmet más bejelentett szervnek nem nyújtották be,

- a tervdokumentáció, a III. mellékletben leírtak szerint.

A kérelmező a bejelentett szerv rendelkezésére bocsát egy mérleget, amely a tervezett gyártás szempontjából reprezentatív (a továbbiakban: a típus).

1.3. A bejelentett szerv:

1.3.1. megvizsgálja a tervdokumentációt és ellenőrzi, hogy a típust az adott dokumentáció szerint gyártották-e;

1.3.2. megállapodik a kérelmezővel a vizsgálatok és/vagy ellenőrzések helyéről;

1.3.3. végrehajtja vagy végrehajtatja a megfelelő vizsgálatokat és/vagy ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által alkalmazott megoldások teljesítik-e az alapvető követelményeket, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványokat nem alkalmazták;

1.3.4. végrehajtja vagy végrehajtatja a megfelelő vizsgálatokat és/vagy ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy, ha a gyártó a vonatkozó szabványok alkalmazását választotta, ezeket hatékonyan alkalmazta-e és így biztosította-e az alapvető követelményeknek való megfelelőséget.

1.4.

Amennyiben a típus megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a bejelentett szerv kiadja az EK-típus-jóváhagyási igazolást a kérelmezőnek. Az igazolás tartalmazza a vizsgálat következtetéseit, az érvényességi feltételeket (amennyiben ilyen van), a szükséges adatokat a jóváhagyott mérleg azonosítására, és ha szükséges, működésének leírását. Minden vonatkozó műszaki elemet, mint például rajzot és elrendezést, csatolni kell az EK-típus-jóváhagyási igazoláshoz.

Az igazolás érvényességi ideje tíz év a kiadás napjától számítva, és megújítható további tízéves időszakokra.

A mérlegek konstrukciójában történt alapvető változások esetén, például új eljárások alkalmazása eredményeként, az igazolás érvényességét két évre lehet korlátozni és meg lehet hosszabbítani három évvel.

1.5.

Minden bejelentett szerv időszakonként az összes tagállam számára rendelkezésre bocsátja a következők jegyzékeit:

- EK-típusvizsgálatra átvett kérelmek,

- kiadott EK-típus-jóváhagyási igazolások,

- elutasított típusigazolások kérelmei,

- a már kibocsátott okiratokkal kapcsolatos kiegészítések és módosítások.

Minden egyes bejelentett szerv haladéktalanul tájékoztatja továbbá az összes tagállamot az EK-típus-jóváhagyási igazolások visszavonásairól.

Minden tagállam ezt az információt az általa bejelentett szervek rendelkezésére bocsátja.

1.6.

A többi bejelentett szerv kaphat egy példányt a igazolásokból, azok mellékleteivel együtt.

1.7.

A kérelmező az EK-típus-jóváhagyási igazolást kibocsátó bejelentett szervet folyamatosan tájékoztatja a jóváhagyott típus minden esetleges módosításáról.

Az a bejelentett szerv, amelyik kibocsátotta az EK-típus-jóváhagyási igazolást, kiegészítő jóváhagyást ad a jóváhagyott típus módosításaira, amennyiben az ilyen változások befolyásolják az ezen irányelv alapvető követelményeinek való megfelelőséget vagy a mérleg felhasználásához előírt feltételeket. Ezt a kiegészítő jóváhagyást az eredeti EK-típus-jóváhagyási igazolás kiegészítésének formájában adják meg.

2. EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (termékminőség-garancia)

2.1.

Az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat (termékminőség-garancia) az az eljárás, amely által a 2.2. bekezdés előírásait teljesítő gyártó kijelenti, hogy az érintett mérlegek az adott esetben megfelelnek az EK-típus-jóváhagyási igazolásban leírt típusnak, és teljesítik az ezen irányelv követelményeit.

A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden mérlegen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést, valamint a IV. mellékletben előírt feliratokat, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

A CE megfelelőségi jelölést a 2.4. szakaszban említett, az EK-felügyeletért felelős bejelentett szervezet azonosító számával kell kiegészíteni.

2.2.

A gyártó a 2.3. bekezdésben előírt, megfelelően bevezetett minőségi rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, és a 2.4. bekezdésben előírt EK-felügyelet vonatkozik rá.

2.3. Minőségi rendszer

2.3.1. A gyártó egy bejelentett szervnek nyújt be kérelmet minőségi rendszerének jóváhagyására.

A kérelemben az alábbiak szerepelnek:

- a jóváhagyott minőségi rendszerből adódó kötelezettségek végrehajtásának vállalása,

- a jóváhagyott minőségi rendszer fenntartásának vállalása biztosítva annak folyamatos alkalmasságát és hatékonyságát.

A gyártó a bejelentett szerv rendelkezésére bocsátja az összes vonatkozó információt, különösen a minőségi rendszer dokumentációját és a mérleg tervdokumentációját.

2.3.2. A minőségi rendszer biztosítja a mérlegek megfelelőségét az EK-típus-jóváhagyási igazolásban leírt típusnak és ezen irányelv követelményének vagy követelményeinek.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és előírást rendszerezett és rendezett módon kell nyilvántartani írott szabályok, eljárások és utasítások formájában. Ez a minőségi rendszerre vonatkozó dokumentáció biztosítja a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások megfelelő megértését.

Különösen megfelelő leírást tartalmaz a következőkről:

- minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőség feladatai és jogkörei a termékminőséggel kapcsolatban,

- az alkalmazandó gyártási eljárás, a minőség-ellenőrzési és -biztosítási technikák és a rendszeres mérések,

- a gyártás előtt, alatt és után végrehajtandó vizsgálatok és ellenőrzések és azok elvégzési gyakorisága,

- a szükséges termékminőség elérésének ellenőrzésére szolgáló eszközök és a minőségi rendszer hatékony működtetése.

2.3.3. A bejelentett szerv vizsgálja és értékeli a minőségi rendszert annak meghatározására, hogy vajon az teljesíti-e a 2.3.2. pontban meghatározott követelményeket. Vélelmezi az ezeknek a követelményeknek való megfelelőséget az olyan minőségi rendszerek tekintetében, amelyek a megfelelő harmonizált szabványt valósítják meg.

Döntését közli a gyártóval és tájékoztatja a többi bejelentett szervet. A gyártó értesítése tartalmazza a vizsgálat következtetéseit és visszautasítás esetén a döntés indokolását.

2.3.4. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a minőségi rendszert jóváhagyó bejelentett szervet folyamatosan tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszer minden felújításáról a megvalósított változtatásokkal kapcsolatban, például új technológiák és új minőségi koncepciók.

2.3.5. Minden bejelentett szerv, amelyik egy minőségi rendszer jóváhagyását visszavonja, erről tájékoztatja az összes többi bejelentett szervet.

2.4. EK-felügyelet

2.4.1. Az EK-felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelő módon teljesítse kötelezettségeit a jóváhagyott minőségi rendszerrel kapcsolatban.

2.4.2. A gyártó a bejelentett szerv számára engedélyezi ellenőrzési célokból a bejutást a gyártási, ellenőrzési, vizsgálati és tárolási helyiségekbe és megadja az összes szükséges információt, különösen a következőket:

- a minőségi rendszer dokumentációja,

- a tervezési dokumentáció,

- a minőségi feljegyzések, például az ellenőrzési jelentések és vizsgálatok, valamint kalibrálási adatok, jelentések az érintett személyzet képesítéséről stb.

A bejelentett szerv időszakonként ellenőrzést végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a minőségi rendszert; a gyártó számára auditjelentést ad át.

Ezen túlmenően a bejelentett szerv előzetesen nem egyeztetett látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások során a bejelentett szerv teljes vagy részleges ellenőrzést végezhet. A gyártónak jelentést ad a látogatás eredményéről és adott esetben auditjelentést is.

2.4.3. A bejelentett szerv ellenőrzi, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a jóváhagyott minőségi rendszert.

3. EK-hitelesítés

3.1.

Az EK-hitelesítés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője gondoskodik és nyilatkozik arról, hogy a 3.3. szakasz szerint ellenőrzött mérlegek az adott esetben megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

3.2.

A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a gyártási eljárás során gyártott mérleg, az adott esetben, megfeleljen az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és ezen irányelv mindenkori követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője minden mérlegen elhelyezi a CE megfelelőségi jelölést, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

3.3.

A bejelentett szervezet elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és vizsgálatokat a 3.5. szakasz szerint minden egyes termék ellenőrzésével és kipróbálásával, hogy a mérleg ezen irányelv követelményeinek való megfelelőségét ellenőrizze.

3.4.

EK-típusvizsgálatnak nem alávetett mérlegeknél a bejelentett szervezet részére a III. melléklet szerinti tervdokumentációt kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

3.5. Hitelesítés minden egyes mérleg ellenőrzésével és kipróbálásával

3.5.1. Minden mérleget egyenként ellenőriznek, és a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványokban előírt vagy ezzel egyenértékű megfelelő vizsgálatoknak vetnek alá, hogy adott esetben az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét ellenőrizzék.

3.5.2. A bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosító számát mindegyik mérlegen, amelyről megállapították, hogy megfelel a követelményeknek, és az elvégzett vizsgálatokról kiállít egy megfelelőségi igazolást.

3.5.3. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat.

4. Egyedi EK-hitelesítés

4.1.

Az egyedi EK-hitelesítés az az eljárás, amelyben a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője biztosítja és kinyilvánítja, hogy az a mérleg, amelyet általában speciális alkalmazásra terveztek, és melyre a 4.2 pontban említett igazolást kiállították, ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek megfelel. A gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője elhelyezi a mérlegen a CE megfelelőségi jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

4.2.

A bejelentett szervezet megvizsgálja a mérleget, és a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványok szerinti vagy azzal egyenértékű vizsgálatoknak veti alá, hogy biztosítsa ezen irányelv rá vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét.

A bejelentett szervezet elhelyezi vagy elhelyezteti az azonosító számát mindegyik mérlegen, amelyről megállapították, hogy megfelel a követelményeknek, és az elvégzett ellenőrzésekről egy megfelelőségi igazolást állít ki.

4.3.

A III. mellékletben említett tervdokumentáció arra szolgál, hogy ellenőrizzék, a mérleg megfelel-e ezen irányelv követelményeinek, és a mérleg szerkezetét, gyártását és működésmódját elmagyarázzák. A dokumentációt a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátani.

4.4.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat.

5. Közös rendelkezések

5.1.

Az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozatot (termékminőség-garancia), az EK-hitelesítést és az egyedi EK-hitelesítést a gyártó telephelyén lehet elvégezni vagy bármely más telephelyen, amennyiben a felhasználás helyére történő szállítás nem igényli a mérleg szétszerelését, ha a felhasználás helyén az üzembe helyezés nem igényli a mérleg összeszerelését vagy olyan más műszaki felszerelési munkálatot, amely valószínűleg befolyásolhatja a mérleg jellemzőit, és ha az üzembe helyezés helye szerinti gravitációs értéket figyelembe veszik, vagy ha a mérleg teljesítménye érzéketlen a gravitáció változásaira. Minden más esetben ezeket a műveleteket a mérleg felhasználási helyén kell elvégezni.

5.2. Amennyiben a mérleg jellemzői érzékenyek a gravitációs változásokra, az 5.1. pontban meghatározott eljárásokat két fázisban lehet lefolytatni; a második fázis magában foglalja az összes olyan vizsgálatot és ellenőrzést, amelyek eredménye a gravitációtól függ, és az első fázisban szerepel az összes egyéb vizsgálat és ellenőrzés. A második fázist a mérleg felhasználási helyén hajtják végre. Amennyiben egy tagállam területén gravitációs zónák vannak kijelölve, a "mérleg felhasználási helyén" kifejezés értelmezése: "a mérleg felhasználás szerinti gravitációs zónájában".

5.2.1.

Ha a gyártó az 5.1. szakaszban említett eljárások egyikének két szakaszban történő elvégzését választja, és e két szakaszt különböző szervezetek végzik, akkor azon a mérlegen, amely az eljárás első szakaszán megfelelt, az első szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számát kell elhelyezni.

5.2.2.

Az a fél, amely az eljárás első szakaszát elvégezte, mindegyik mérlegre egy írásos igazolást állít ki a mérleg azonosítására szükséges adatokkal és az elvégzett ellenőrzések és vizsgálatok leírásával.

Az a fél, amely az eljárás második szakaszát hajtja végre, elvégzi azon ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyeket még nem végeztek el.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kérés esetén be kell tudni mutatnia a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi igazolásokat.

5.2.3.

Az a gyártó, amely az első szakaszban az EK-típusmegfelelőségi nyilatkozatot választotta (termékminőség-garancia), ugyanezt az eljárást használhatja a második szakaszban, vagy úgy dönthet, hogy a második szakaszban az EK-hitelesítéssel folytatja.

5.2.4.

A CE megfelelőségi jelölést, a második szakasz befejezése után, a második szakaszban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számával együtt kell a mérlegen elhelyezni.

III. MELLÉKLET

TERVDOKUMENTÁCIÓ

A tervdokumentáció a termék tervezését, gyártását és működtetését érthetővé kell, hogy tegye, és biztosítania kell az értékelést az ezen irányelv követelményeinek való megfelelőség szempontjából.

A dokumentáció az alábbiakat tartalmazza, amennyiben az értékelés szempontjából jelentőségük van:

- a típus általános leírása,

- koncepciós tervek és gyártási rajzok, valamint alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervrajzai,

- a fentiek megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, ide értve a mérlegek működtetését is,

- a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványok jegyzéke, amelyeket teljes egészükben vagy részlegesen alkalmaztak, az alapvető követelmények teljesítéséhez alkalmazott megoldások leírásai, amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabványokat nem alkalmazták,

- a tervezési számítások és vizsgálatok eredményei stb.

- vizsgálati eredmények,

- az EK-típus-jóváhagyási igazolások és a vonatkozó vizsgálatok eredményei a konstrukciókban szereplőkkel azonos alkatrészeket tartalmazó mérlegekkel kapcsolatban.

IV. MELLÉKLET

CE MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS ÉS FELIRATOK

1. Az EK-megfelelőségértékelési eljárás tárgyát képező mérlegek

1.1. Ezeket a mérlegeket az alábbi jelölésekkel kell ellátni:

- a CE megfelelőségi jelölés, amely a VI. mellékletben ismertetett CE-jelből áll, és azon év két utolsó számjegye, amelyben a CE-jelölést felhelyezték;

- a bejelentett szervezet(ek) azonosító száma(i), amely(ek) az EK-felügyeletet vagy az EK-hitelesítést végezté(k).

A fent említett jelölést és feliratokat egyértelműen egymás mellé csoportosítva kell a mérlegen elhelyezni;

b) egy legalább 12,5 mm × 12,5 mm méretű négyzetes zöld matrica, amelyen fekete színnel nyomtatva helyezkedik el az "M" nagybetű;

c) a következő feliratok:

- az EK-típus-jóváhagyási igazolás száma, ha alkalmazható,

- a gyártó jelölése vagy neve,

- a pontossági osztály, egy ellipszisben foglalva vagy két vízszintes vonallal összekötött két félkörben,

- a felső mérési határ Max ... formában,

- az alsó mérési határ Min ... formában,

- a hitelesítési osztásérték e = formában,

- azon év két utolsó számjegye, melyben a CE-jelölést elhelyezték,

továbbá, ha alkalmazható:

- gyártási szám,

- különálló, de kapcsolódó egységekből álló mérlegeknél: az egyes egységek azonosító jele,

- az osztásérték, ha az eltér e-től, d = ... formában,

- maximális additív tárahatás, T = + ... formában,

- maximális levonó tárahatás, ha az eltér a Max.-tól, T = - ... formában,

- tára osztásértéke, ha eltér d-től, a dT = ... formában,

- maximális terhelhetőség, ha eltér a Max.-tól, Lim ... formában,

- különleges hőmérsékleti határok, a következő formában: ... °C/... °C,

- a teherfelvevő és súlyserpenyő közötti arány.

1.2. A mérlegeknek megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük a CE-jelölés és/vagy feliratok elhelyezésére. Ezeknek olyannak kell lenniük, hogy ne legyen lehetőség a jelölés és a feliratok eltávolítására azok megrongálása nélkül, és hogy a jelölés és a feliratok legyenek láthatók, amikor a mérleg szabályos működési pozícióban van.

1.3. Ahol adattáblát használnak, lehetőséget kell biztosítani annak bélyegzésére, kivéve, ha eltávolítása rongálódás nélkül nem lehetséges. Amennyiben az adatlap lepecsételhető, lehetőséget kell biztosítani az ellenőrző jel elhelyezésére.

1.4. A Max, Min, e és d feliratokat az eredmény kijelzés közelében szintén fel kell tüntetni, ha azok ott még nincsenek.

1.5. Minden olyan kiértékelő egységen, amely egy vagy több teherfelvevőhöz csatlakozik vagy csatlakoztatható, fel kell tüntetni az említett teherfelvevőkre vonatkozó, megfelelő feliratokat.

2. Egyéb mérlegek

Az egyéb mérlegeken a következőknek kell lenniük:

- a gyártó jelölése vagy neve,

- felső mérési határ Max ... formában.

Ezeken a berendezéseken nem szabad elhelyezni az 1.1. b) pontban előírt matricákat.

3. A 13. cikkben előírt korlátozott felhasználásra utaló jelölés

Ez a jelölés egy "M" nagybetűből áll, fekete színben nyomtatva legalább 25 mm × 25 mm méretű, vörös alapú négyzetben, keresztet alkotó két átlóval.

V. MELLÉKLET

Tagállamok által alkalmazandó azon minimális feltételek, amelyek akkor alkalmazandók, ha szerveket jelölnek ki a 9. cikkben meghatározott eljárásokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére

1. A szerveknek rendelkezniük kell a szükséges személyzettel, eszközökkel és felszereléssel.

2. A szervek személyzetének rendelkeznie kell a szükséges technikai hozzáértéssel és szakmai tisztességgel.

3. A szervek működése legyen független minden olyan körtől, csoporttól vagy személytől, akik vagy amelyek közvetlen vagy közvetett érdekeltséggel rendelkeznek nem automatikus működésű mérlegekben a vizsgálatok lefolytatása, a jelentések elkészítése, az igazolások kiadása és az ezen irányelv által megkövetelt ellenőrzés tekintetében.

4. A szervek személyzetének tiszteletben kell tartania a szakmai titkokat.

5. A szervek rendelkezzenek felelősségbiztosítással, amennyiben polgári jogi felelősségüket nem fedezi az állam a nemzeti jogszabályok szerint.

Az 1. és 2. pontban meghatározott feltételek teljesítését a tagállamok időszakonként ellenőrzik.

VI. MELLÉKLET

CE MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

- A CE megfelelőségi jelölés a következő írásképű "CE" betűkből áll:

- A CE megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fent ábrázolt rácsból adódó arányokat be kell tartani.

- A CE megfelelőségi jelölés különböző alkotórészeinek kb. egyenlő méretűnek kell lenniük; a legkisebb méret 5 mm.

VII. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd a 17. cikket)

A Tanács 90/384/EGK irányelve
(HL L 189., 1990.7.20., 1. o.)
A Tanács 93/68/EGK irányelve
(HL L 220., 1993.8.30., 1. o.)
Kizárólag az 1. cikk, 7. pont és a 8. cikk

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(lásd a 17. cikket)

IrányelvAz átültetés határidejeAz alkalmazás napja
90/384/EGK1992. június 30.1993. január 1. (1)
93/68/EGK1994. június 30.1995. január 1. (2)
(1) Összhangban a 90/384/EGK irányelv 15. cikkének (3) bekezdésével, a tagállamok az abban az irányelvet a nemzeti jogba átültető törvényekben, rendeletekben és közigazgatási rendelkezésekben meghatározott rendelkezések alkalmazásának napjától számított tíz éven keresztül engedélyezik az olyan mérlegek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek az említett napot megelőzően hatályban lévő jogszabályoknak megfelelnek.
(2) Összhangban a 93/68/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésével: „A tagállamok 1997. január 1-jéig megengedik azon termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek az 1995. január 1-je előtt hatályos jelölési szabályoknak megfelelnek.”

VIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

90/384/EGK irányelvEz az irányelv
(5) preambulumbekezdés, utolsó mondat2. cikk, 3. pont
1. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés2. cikk, 1. pont
1. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés2. cikk, 2. pont
1. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés1. cikk, első bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat1. cikk, második bekezdés, bevezető mondat
1. cikk, (2) bekezdés, a) 1. pont1. cikk, második bekezdés, a) i. pont
1. cikk, (2) bekezdés, a) 2. pont1. cikk, második bekezdés, a) ii. pont
1. cikk, (2) bekezdés, a) 3. pont1. cikk, második bekezdés, a) iii. pont
1. cikk, (2) bekezdés, a) 4. pont1. cikk, második bekezdés, a) iv. pont
1. cikk, (2) bekezdés, a) 5. pont1. cikk, második bekezdés, a) v. pont
1. cikk, (2) bekezdés, a) 6. pont1. cikk, második bekezdés, a) vi. pont
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont1. cikk, második bekezdés, b) pont
2. cikk3. cikk
3. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk, első albekezdés, első mondat7. cikk, első albekezdés
6. cikk, első albekezdés, második mondat7. cikk, második albekezdés
6. cikk, második albekezdés7. cikk, harmadik albekezdés
7. cikk8. cikk
8. cikk, (1) és (2) bekezdés9. cikk, (1) és (2) bekezdés
8. cikk, (3) bekezdés, a) pont9. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
8. cikk, (3) bekezdés, b) pont9. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk13. cikk
13. cikk14. cikk
14. cikk, első mondat15. cikk, első albekezdés
14. cikk, második mondat15. cikk, második albekezdés
15. cikk, (1)–(3) bekezdés
15. cikk, (4) bekezdés16. cikk
15. cikk, (5) bekezdés
17. cikk
18. cikk
16. cikk19. cikk
I–VI. mellékletI–VI. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet

( 1 ) HL C 44., 2008.2.16., 33. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2007. december 11-i véleménye (HL C 323. E, 2008.12.18., 57. o.) és a Tanács 2009. március 23-i határozata.

( 3 ) HL L 189., 1990.7.20., 1. o.

( 4 ) Lásd a VII. melléklet A. részét.

( 5 ) HL C 91., 2003.4.16., 7. o.

( 6 ) HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

( 7 ) HL C 267., 1989.10.19., 3. o.

( 8 ) HL C 10., 1990.1.16., 1. o.

( 9 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

( 10 ) HL L 39., 1980.2.15., 40. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0023&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009L0023-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009L0023-20130101&locale=hu

Tartalomjegyzék