32012D0737[1]

2012/737/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. november 27. ) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2012) 8518. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. november 27.)

az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2012) 8518. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/737/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének első és második francia bekezdésére,

mivel:

(1) Az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK irányelv meghatározza azon állatbetegségek bejelentésére vonatkozó kritériumokat, amelyek előfordulását az érintett tagállam a Bizottságnak és a többi tagállamnak jelenteni köteles.

(2) A 82/894/EGK irányelv I. melléklete, amely felsorolja azokat a betegségeket, amelyeknek az előfordulását be kell jelenteni a Bizottságnak és a többi tagállamnak, a szárazföldi állatokat megbetegítő járványos betegségek között tartalmazza a lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladását, a betegség típusainak megkülönböztetése nélkül. Az egyértelműség érdekében, továbbá hogy állat- és közegészségügyi szempontból értékes információt nyújtson a kórokozók kapcsán, a lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának különböző típusait egyértelműen fel kell sorolni ebben a mellékletben.

(3) Ezenfelül a veszettség, a lépfene, a szarvasmarha-gümőkór, a szarvasmarha-brucellózis, a szarvasmarha-leukosis, valamint a juh- és kecskebrucellózis betegségeket a tagállamok többsége nagymértékben felszámolta. Ennek eredményeképp kevésbé gyakoriak a járványkitörések az Unió területének nagy részén. A jövőben a járványkitörésekről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. Ezért ezeket a betegségeket fel kell venni az I. mellékletbe.

(4) Az adminisztratív terhek elkerülése érdekében bizonyos körülmények között helyénvaló a fent felsorolt betegségek kapcsán az elsődleges kitörésekről heti, a másodlagos kitörésekről pedig havi értesítéseket kérni.

(5) Egyes tagállamok és régiók még nem kapták meg a hivatalosan mentes státust olyan nem egzotikus betegségek kapcsán, mint a szarvasmarha-gümőkór, szarvasmarha-brucellózis, szarvasmarha-leukosis vagy a kecske- és juhbrucellózis, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvben (2) és a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelvben (3) szabályozottak szerint. Az aránytalan mennyiségű értesítések elkerülése érdekében a fent felsorolt betegségek kitöréséről való értesítést nem kell kötelezővé tenni a betegségektől nem mentes tagállamokban vagy régiókban.

(6) A jövőben a Bizottsághoz és az Állat-egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: OIE) globális állat-egészségügyi információs rendszerén keresztül benyújtott, az állatbetegségekről szóló értesítéseket egységes rendszerben fogják rögzíteni (állatbetegségek információs rendszere, ADIS). Ezért indokolt, hogy amennyiben lehetséges, a 82/894/EGK irányelv I. melléklete is az OIE által használt terminológiát alkalmazza.

(7) Egy online jelentéstételi rendszer már működik a vadon élő madarakat érintő kis patogenitású madárinfluenza esetében. Helyénvaló éppen ezért annak egyértelmű megjelölése, hogy a madárinfluenza tekintetében a magas patogenitású madárinfluenza kitörését baromfi, fogságban élő madarak és vadon élő madarak esetében egyértelműen be kell jelenteni, a kis patogenitású madárinfluenza kitörését pedig csak a baromfik és a fogságban élő madarak esetében kell jelenteni.

(8) A járványos fekélybetegséget levették a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv (4) IV. mellékletének II. részében szereplő, az egzotikus betegségeket felsoroló jegyzékből a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról szóló, 2012. október 25-i 2012/31/EU bizottsági végrehajtási irányelv (5) által. Következésképpen a betegséget a 82/894/EGK irányelv I. mellékletéből is el kell hagyni.

(9) A 82/894/EGK irányelv I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 82/894/EGK irányelv I. és II. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 27-én.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök

(1) HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

(2) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(3) HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(4) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(5) HL L 297., 2012.10.26., 26. o.

MELLÉKLET

A 82/894/EGK irányelv I. és a II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "I. MELLÉKLET Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek A.1. jegyzék: - Afrikai lópestis - Afrikai sertéspestis - Lépfene - Madárinfluenza (HPAI baromfiban, fogságban élő és vadon élő madarakban, LPAI baromfiban és fogságban élő madarakban) - Kéknyelv-betegség - Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma - Klasszikus sertéspestis - Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja - Tenyészbénaság - A lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának alábbi típusai: - Keleti ló-encephalomyelitis - Japán encephalitis - Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladása - Nyugat-nílusi láz - Nyugati lóencephalomyelitis - Ló fertőző kevésvérűsége - Ragadós száj- és körömfájás - Takonykór - Bőrcsomósodáskór - Newcastle-betegség - Kiskérődzők pestise - Veszettséggel való fertőzöttség - Rift-völgyi láz - Keleti marhavész - Juhhimlő és kecskehimlő - Kis kaptárbogár fertőzöttség (Aethina tumida) - Sertések hólyagos betegsége - Méhek Tropilaelaps-fertőzöttsége - Hólyagos szájgyulladás A.2. jegyzék: - Szarvasmarha-brucellózis - Szarvasmarha-gümőkór - Szarvasmarha-leukosis - Juh- és kecskebrucellózis (a Brucella ovis kivételével) B. A tenyésztett víziállatok betegségei - Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN) - Fertőző vérképzőszervi elhalás - Lazacok fertőző anémiája - Perkinsus marinus-fertőzés - Microcytos mackini-fertőzés - Marteilia refringens-fertőzés - Bonamia ostreae-fertőzés - Bonamia exitiosa-fertőzés - Koi herpesz vírus - Taura-szindróma - Pisztrángok vírusos vérfertőzése - Darakór - Yellow head betegség"

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A C. pont helyébe a következő szöveg lép:

"C. Az I. melléklet A.2. részében felsorolt, szárazföldi állatokat érintő betegségek esetén:

- Bármely, az állományban előforduló kitörésnek, fertőzésnek vagy kórokozó jelenlétének a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében megállapítottak szerinti megerősítését vagy ezek valamely gazdaságban történő előfordulásának a 91/68/EGK tanácsi irányelv (1) A. mellékletében megállapítottak szerinti megerősítését vagy bármely állomány vagy gazdaság hivatalosan betegségmentes státusának a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében vagy a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében meghatározottak szerint laboratóriumi vagy járványügyi vizsgálat következtében történő visszavonását, egy olyan tagállamban vagy annak régiójában, amely az említett irányelveknek megfelelően hivatalosan mentes a betegségtől, és nincs epidemiológiai kapcsolat korábbi kitöréssel, a 2. cikk d) pontja szerint elsődleges kitörésként kell bejelenteni, a Bizottságot és a tagállamokat pedig egy héten belül értesíteni kell.

- Bármely kitörésnek, fertőzésnek, kórokozó jelenlétének bármely más megerősítését vagy bármely állomány vagy gazdaság hivatalosan betegségmentes státusának a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében vagy a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében meghatározottak szerint laboratóriumi vagy járványügyi vizsgálat következtében történő visszavonását, egy olyan tagállamban vagy annak régiójában, amely az említett irányelveknek megfelelően hivatalosan mentes a betegségtől, másodlagos kitörésként kell bejelenteni ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének értelmében.

- A másodlagos kitörésekről havonta értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

- A szarvasmarha-gümőkór, szarvasmarha-brucellózis és juh- és kecskebrucellózis esetében a bejelentésnek a kórokozó fajok nevét is tartalmaznia kell, amennyiben azok ismertek.

b) A szöveg a következő ponttal egészül ki:

"D. Az I. melléklet B. pontjában felsorolt, tenyésztett víziállatokat érintő betegségek esetén:

- az egzotikus betegségek kitörését, valamint a nem egzotikus betegségeknek azon kitöréseit, amelyek a 2006/88/EK tanácsi irányelv (2) szerinti, előzetesen betegségmentes tagállamokban, övezetekben vagy területi egységekben jelentkeztek, elsődleges kitörésként kell bejelenteni,

- a fenti bekezdésben nem említett betegségkitöréseket ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint másodlagos kitöréseknek kell tekinteni,

- a másodlagos kitörésekről havonta értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. Az övezet vagy területi egység nevét és leírását fel kell tüntetni az értesítésben.

(1) HL L 46., 1991.2.19., 19. o."

(2) HL L 328., 2006.11.24., 14. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0737 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0737&locale=hu

Tartalomjegyzék