32000R1655[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1655/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE)

Az Európai Parlament és a Tanács 1655/2000/EK rendelete

(2000. július 17.)

a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE)

AZ EURÓPAI PARLEMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság 2000. május 23-án elfogadott közös szövegtervezetének fényében [4],

mivel:

(1) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) létrehozásáról szóló, 1992. május 21-i 1973/92/EGK tanácsi rendelet [5] azért született meg, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak alkalmazásához és fejlesztéséhez;

(2) az 1973/92/EGK tanácsi rendeletet jelentősen módosította az 1404/96/EK rendelet [6]; a Közösség környezetpolitikája és környezetvédelmi jogszabályai alkalmazásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, különösen a környezetvédelemnek az egyéb politikákba való beillesztéséhez, illetve a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez való további hozzájárulás végett módosítani kell az 1973/92/EGK rendeletet, amelyet ezért az érthetőség végett újra kell fogalmazni és e rendelettel helyettesíteni;

(3) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) végrehajtása szakaszosan megy végbe; a második szakasz 1999. december 31-én ért véget;

(4) a közösségi környezetpolitikai célok megvalósításához való építő hozzájárulással és az 1973/92/EGK rendelet 14. cikkével összhangban el kell indítani egy harmadik ötéves szakaszt, amely 2004. decemberében fejeződik be;

(5) a LIFE-ot, mint különleges, más közösségi eszközöket kiegészítő pénzügyi eszközt meg kell erősíteni; mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a LIFE keretében végrehajtott intervenciók ne csak a más közösségi pénzügyi eszközök által nem érintett területekre korlátozódjanak;

(6) a LIFE-fal kapcsolatos egyes eljárások átláthatóságának és hatékonyságának a növelése érdekében világosan meg kell határozni az eszközt alkotó három összetevőt;

(7) biztosítani kell a LIFE keretében végrehajtott intézkedések hatékony figyelemmel kísérését és értékelését;

(8) a LIFE második szakasza során szerzett tapasztalatok rávilágítottak annak szükségességére, hogy az erőfeszítéseket egyértelműen olyan tevékenységi területekre kell összpontosítani, amelyek előreláthatólag részesülnek a közösségi pénzügyi támogatásból, egyszerűsítve az ügyviteli terheket és fejlesztve a megszerzett tapasztalatokra, az elért eredményekre és azok hosszú távú hatásaira vonatkozó információ terjesztését biztosító intézkedéseket, elősegítve ezeknek az eredményeknek az átvételét;

(9) a közösségi környezetpolitika fejlesztésénél tekintetbe kell venni a LIFE keretében végrehajtott egyes projektek elért eredményeit és a velük kapcsolatban szerzett tapasztalatokat;

(10) figyelembe kell venni a vonulási útvonalakat és a pufferzónák szerepét a "Natura 2000" végrehajtásával kapcsolatos projektekkel összefüggésben;

(11) az előkészítő projekteknek az új közösségi környezetvédelmi intézkedések és eszközök kialakításával, és/vagy a környezetvédelmi jogszabályok és politika korszerűsítésével kell foglalkozniuk;

(12) az Európai Közösségnek a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos "A fenntarthatóság felé" politikai és cselekvési programja felülvizsgálatáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [7] a Közösség elsődleges céljai közé sorolja a vállalkozások, beleértve különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) környezettudatosságának az erősítését célzó programok fejlesztését, amelyek elsődleges fontosságot tulajdonítanak a KKV-knál a környezetbarát technológiák fejlesztését és alkalmazását akadályozó technikai és pénzügyi problémáknak;

(13) a "LIFE-környezet" keretében, amennyiben helyénvaló, a pénzügyi támogatás iránt benyújtott javaslatokat a foglalkoztatásra gyakorolt hatásuk szempontjából is meg kell vizsgálni;

(14) a Földközi- és Balti-tengerrel határos országok - kivéve az Európai Közösséggel társulási megállapodást kötött közép- és kelet-európai országokat - számára technikai intézkedés szükséges a környezetvédelmi kapacitások és közigazgatási struktúrák kiépítésének támogatására;

(15) az egyfelől az Európai Közösségek és tagállamaik, illetve másfelől a csatlakozni kívánó közép- és kelet-európai országok között létrejött Európai megállapodások egyebek közt rendelkeznek ezeknek az országoknak a Közösség programjaiban, különösen környezetvédelmi programjaiban való részvételéről;

(16) jóllehet a fent említett közép- és kelet-európai országoknak általában maguknak kell fedezniük az ilyen részvételükkel kapcsolatban felmerülő költségeiket, a Közösség dönthet úgy is, hogy meghatározott esetekben és az Európai Unió általános költségvetése tekintetében alkalmazandó szabályokkal, illetve a vonatkozó társulási megállapodásokkal összhangban kiegészíti az érintett ország nemzeti hozzájárulását;

(17) amennyiben pénzügyileg hozzájárul a LIFE-hoz, abban más csatlakozni kívánó ország is részt vehet a közép- és kelet-európai országok számára előírt feltételekkel azonos feltételek mellett;

(18) a harmadik országokból származó bevételek a szóban forgó eszközre előirányzott forrást képeznek és a megfelelő kiadási tételben ekként vannak elkönyvelve;

(19) a kiválasztási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy a közösségi támogatás a támogatandó projektek sajátos jellegéhez igazodjék; iránymutatásokkal kell támogatni a demonstrációs projektek és a fenntartható fejlődést szem előtt tartó közösségi környezetpolitika alapelvei közötti szinergiát;

(20) az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni;

(21) ez a rendelet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 1999. május 6-án létrejött intézményközi megállapodás [9] 33. pontja értelmében vett elsődleges referenciát képező pénzügyi keretet határoz meg a harmadik szakasz teljes időtartamára az évenkénti költségvetési eljárást lefolytató költségvetési hatóság számára;

(22) a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács dönt arról, hogy tanácsos-e folytatni a LIFE tevékenységét a harmadik szakasz után is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános cél

Ezúton létrejön a továbbiakban "LIFE" - nak nevezett környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz.

A LIFE általános célja, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikája és környezetvédelmi jogszabályai alkalmazásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, különösen a környezetnek az egyéb politikákba való beillesztéséhez, illetőleg a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez.

2. cikk

Tematikus területek és általános kritériumok

A LIFE három tematikus területet foglal magában: "LIFE-természet", "LIFE-környezet", illetve "LIFE-harmadik országok".

A LIFE által finanszírozott projekteknek a következő általános kritériumoknak kell megfelelniük:

a) a Közösség érdekében állnak, mert jelentékenyen hozzájárulnak az 1. cikkben megállapított általános cél megvalósulásához;

b) technikailag és pénzügyileg megbízható résztvevők hajtják végre;

c) a technikai megoldások, időbeosztás, költségvetés és gazdaságosság szemszögéből megvalósíthatók.

Elsőbbség adható multinacionális megközelítésen alapuló projekteknek, ha ezek a célokat a megvalósíthatóságot és költségeket szem előtt tartva hatékonyabban képesek megvalósítani.

3. cikk

"LIFE-környezet"

(1) A "LIFE-környezet" sajátos célja, hogy hozzájáruljon a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv [10], valamint a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv [11] végrehajtásához, illetve különösen az utóbbi rendelet által létrehozott Natura 2000 európai hálózat megvalósításához.

(2) A "LIFE-természet" keretében a következő intézkedések jogosultak támogatásra:

a) azok a természetvédelmi projektek, amelyek az (1) bekezdésben foglalt sajátos cél megvalósulását szolgálják és hozzájárulnak a természetes élőhelyeknek és/vagy a fajok populációinak a 92/43/EGK irányelv szerinti, kedvező természetvédelmi helyzete fenntartásához vagy helyreállításához;

b) azok a kísérő intézkedések, amelyek az (1) bekezdésben foglalt sajátos cél megvalósulását szolgálják, és a következőkhöz szükségesek:

i. több tagállambeli partnereket bevonó projektek előkészítése ("kezdeti segítségnyújtási" intézkedés);

ii. több projekt közti tapasztalatcsere ("együttműködési" intézkedés);

iii. a projektek figyelemmel kísérése és értékelése, eredményeik terjesztése, beleértve a LIFE korábbi szakaszaiban kiválasztott projektek eredményeinek a terjesztését ("támogatási" intézkedés).

(3) Pénzügyi támogatásra társfinanszírozás formájában kerül sor. Ennek maximális aránya a következőképpen alakul:

a) 50 % természetvédelmi projektek és 100 % kísérő intézkedések esetében;

b) kivételesen az a) pont szerinti 50 %-os arány a költségek 75 %-ára emelkedhet a 92/43/EGK irányelv szerinti elsőbbséget élvező természetes élőhelyekkel és fajokkal, illetve a 79/409/EGK irányelv 16. cikkével összhangban felállított bizottság által a "LIFE-természet" keretében elsődlegesen támogatandónak ítélt madárfajokkal kapcsolatos projektek esetében.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat a tagállamok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több tagállamot is érint, a javaslatot az a tagállam nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (7) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(5) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (7) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a) a tagállamok európai területein lévő projekt a következők valamelyikéhez kapcsolódik:

i. valamely tagállam által, a 92/43/EGK irányelv 4. cikke alapján javasolt helyszín;

ii. valamely tagállam által, a 79/409/EGK irányelv 4. cikke alapján osztályozott helyszín; vagy

iii. a 92/43/EGK irányelv II. vagy IV. mellékletében, illetve a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében megnevezett fajok;

b) a 6. cikkben felsorolt csatlakozni kívánó országokban lévő projekt a következők valamelyikére vonatkozik:

i. nemzetközi jelentőségű helyszín, ahol a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében említett élőhely vagy a II. mellékletben említett faj, illetve olyan élőhely vagy faj található, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény vonatkozó határozata szerint különleges védőintézkedésre szorul;

ii. nemzetközi jelentőségű helyszín, ahol megtalálható a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében említett madárfaj vagy a Közösség területén élő vándormadárfaj, illetve olyan madárfaj, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény vonatkozó határozata szerint különleges védőintézkedésre szorul;

iii. a 92/43/EGK irányelv II. vagy IV. vagy a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében említett faj, illetve olyan faj, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény I. vagy II. mellékletében szerepel.

(6) A Bizottság a beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(7) A "LIFE-természet" keretében pénzügyi támogatás céljából figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek. E bekezdés alkalmazásában a bizottság azonos a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal.

Az elfogadott projektekről a Bizottság határozattervezetet fogad el, melynek címzettjei a tagállamok, míg az egyedi határozatokat a kedvezményezetteknek kell címezni, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.

(8) A Bizottság kezdeményezésére:

a) a (2) bekezdés b) pontjának i. és ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal lefolytatott konzultáció után érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik; a tagállamok kísérő intézkedésekre vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a Bizottsághoz;

b) a (2) bekezdés b) pontjának iii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik.

Minden érdeklődésnyilvánítási felhívást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges kritériumokat.

4. cikk

"LIFE-környezet"

(1) A "LIFE-környezet" sajátos célja, hogy hozzájáruljon innovatív és integrált technika és módszerek kifejlesztéséhez, illetve a közösségi környezetpolitika továbbfejlesztéséhez.

(2) A "LIFE-környezet" keretén belüli támogatásra a következő projektek, illetve intézkedések jogosultak:

a) az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósulását elősegítő demonstrációs projektek, amelyek:

- a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aspektusokat beépítik a területrendezési és földhasználati fejlesztésbe és tervezésbe, beleértve a városi és a tengerparti területeket is, vagy

- elősegítik a felszín alatti és felszíni vizekkel való fenntartható gazdálkodást, vagy

- korlátozzák a gazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait, nevezetesen a tiszta technológiák kifejlesztésével, illetve a megelőzés hangsúlyozásával, beleértve az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését is, vagy

- elősegítik mindenfajta hulladékképződés megelőzését, a hulladék újrahasznosítását, visszanyerését és újra feldolgozását, illetve a hulladékáramok gondos kezelésének biztosítását, vagy

- elősegítik a termékek környezetterhelésének csökkentését, termelésük, forgalmazásuk, felhasználásuk és életciklusuk végén kezelésük integrált megközelítésével, beleértve környezetbarát termékek kifejlesztését is;

b) új, közösségi környezeti intézkedések és eszközök kialakítását és/vagy a környezetvédelmi jogszabályok és politikák korszerűsítését előkészítő projektek;

c) szükséges kísérő intézkedések:

i. információnyújtás a projektek közötti tapasztalatcseréről;

ii. a "LIFE-eszközök" jelenlegi végrehajtási szakasza, illetve a két korábbi szakasz során végrehajtott intézkedések értékelése, figyelemmel kísérése és előmozdítása, továbbá a szerzett tapasztalatokra vonatkozó információ terjesztése és a kapott eredmények átadása.

(3) A projekt pénzügyi támogatására társfinanszírozás formájában kerül sor.

A jelentős nettó bevételt eredményező projektek esetében a közösségi támogatás maximális aránya a támogatható költségek legfeljebb 30 %-a. Ebben az esetben a kedvezményezettnek legalább annyival kell hozzájárulnia a finanszírozáshoz, mint amennyi a közösségi támogatás.

Minden más pályázó esetében a közösségi pénzügyi támogatás aránya elérheti a projekt támogatható költségeinek 50 %-át.

A kísérő intézkedések esetében a közösségi pénzügyi támogatás aránya elérheti a költségek 100 %-át.

(4) A demonstrációs projektekre vonatkozóan, a 11. cikkben leírt eljárás alkalmazása után a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki, majd az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi azokat. Az iránymutatások elősegítik a demonstrációs intézkedések és a fenntartható fejlődést szem előtt tartó közösségi környezetpolitika alapelvei közötti szinergiát.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat a tagállamok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több tagállamot is érint, a javaslatot az a tagállam nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (10) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(6) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (10) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a javasolt projekt:

a) megoldást nyújt a Közösségben gyakran előforduló vagy valamely tagállamnak súlyos gondot okozó problémára;

b) innovatív az alkalmazott technológia vagy módszer tekintetében;

c) példát mutat és a fennálló viszonyokhoz képest előrehaladást jelent;

d) képes a környezetvédelmet elősegítő eljárások, technológiák és/vagy termékek elterjesztésének és legszélesebb körben való alkalmazásának előmozdítására;

e) törekszik az azonos vagy hasonló helyzetekben használható know-how kialakítására és átadására;

f) elősegíti a környezetvédelem területén való együttműködést;

g) környezetvédelmi szempontból potenciálisan kielégítő költség-haszon arányt tud felmutatni;

h) elősegíti a környezetvédelmi aspektusoknak főként gazdasági vagy szociális célú tevékenységekbe való beillesztését.

Az ilyen javaslatok vizsgálatakor, ha helyénvaló, számításba kell venni a foglalkoztatásra gyakorolt hatásukat is.

(7) Az alábbi költségek nem támogathatók:

a) földvásárlás;

b) olyan tanulmányok, amelyeket nem kifejezetten a finanszírozott projekt által kitűzött célokat szolgálják;

c) jelentősebb infrastrukturális beruházások vagy nem innovatív strukturális természetű beruházások, beleértve az ipari méretekben végzett tevékenységeket;

d) kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek.

(8) A Bizottság kezdeményezésére:

a) a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó projektek és a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 11. cikkben említett bizottsággal lefolytatott konzultáció után érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik; a tagállamok benyújthatnak a Bizottsághoz a (2) bekezdés b) pontja alapján finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat;

b) a (2) bekezdés c) pontjának ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik.

Minden érdeklődésnyilvánítási felhívást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges kritériumokat.

(9) A Bizottság a (2) bekezdés a) és b) pontja szerint beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(10) A pénzügyi támogatás céljából figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek.

(11) Az elfogadott projektekről a Bizottság határozattervezetet fogad el, melynek címzettjei a tagállamok, míg az egyedi határozatokat a kedvezményezetteknek kell címezni, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.

5. cikk

"LIFE-harmadik országok"

(1) A "LIFE-harmadik országok" sajátos célja, hogy hozzájáruljon a Földközi- és Balti-tengeri - kivéve a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az Európai Közösséggel társulási megállapodást kötött közép- és kelet-európai országokat - országok környezetvédelmi szektorában, illetve a környezetpolitikájukhoz és környezetvédelmi cselekvési programjaikhoz szükséges kapacitások és közigazgatási struktúrák kialakításához.

(2) A "LIFE-harmadik országok" keretén belül támogatásra a következők jogosultak:

a) az (1) bekezdésben foglalt célt szolgáló technikai segítségnyújtási projektek;

b) a LIFE-eszközök jelenlegi végrehajtási szakasza, illetve a két korábbi szakasz során végrehajtott intézkedések értékelése, figyelemmel kísérése és előmozdítása, továbbá a projektek közötti tapasztalatcseréhez, valamint a szerzett tapasztalatokról és a nyert eredmények átadásáról szóló információ terjesztéséhez szükséges kísérő intézkedések.

(3) A projektek és kísérő intézkedések pénzügyi támogatására társfinanszírozás formájában kerül sor. A közösségi támogatás maximális aránya a (2) bekezdés a) pontjában említett projektek költségeinek a 70 %-a, illetve a (2) bekezdés b) pontjában említett kísérő intézkedések költségeinek a 100 %-a lehet.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó harmadik országbeli projektekre vonatkozó javaslatokat az érintett nemzeti hatóságok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több országot is érint, a javaslatot az az ország nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található, illetve az érintett földrajzi térségben a környezetvédelem terén eljáró nemzetközi szervezet.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (7) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(5) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (7) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a javasolt projekt:

a) a Közösség érdekében áll, nevezetesen azért, mert hozzájárul a regionális és nemzetközi iránymutatások és egyezmények végrehajtásához;

b) hozzájárul ahhoz a megközelítéshez, amely nemzetközi, nemzeti és regionális szinten segíti elő a fenntartható fejlődést;

c) megoldásokat nyújt a régió vagy az érintett terület jelentős környezeti problémáira.

A határokon átnyúló, nemzetek feletti vagy regionális szintű együttműködést elősegítő projektek elsőbbséget élveznek.

(6) A Bizottság a harmadik országokból beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak.

Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(7) A pénzügyi támogatás végett figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek. Ennek az eljárásnak a sérelme nélkül konzultálni kell a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal a természetvédelmi projektekkel kapcsolatos döntéshozatal előtt. A kiválasztott projektek listájáról a Bizottság határozatot fogad el.

(8) Az elfogadott projektek vonatkozásában a Bizottság és a kedvezményezettek között szerződés jön létre, amely meghatározza az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit. Az elfogadott javaslatok listáját meg kell küldeni a tagállamoknak.

(9) A Bizottság kezdeményezésére a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell azokat közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő kritériumokat.

6. cikk

A csatlakozni kívánó országok részvétele

(1) A LIFE nyitva áll a közép- és kelet-európai, csatlakozni kívánó országok előtt a velük kötött társulási megállapodásokban lefektetett feltételek mellett, illetve az érintett országok tekintetében illetékes Társulási Tanács határozatában foglalt rendelkezésekkel összhangban.

(2) A "LIFE-természet", illetve a "LIFE-környezet" keretében finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat az érintett országok illetékes hatóságai eljuttatják a Bizottsághoz a Bizottság által a 3. cikk (4) bekezdésével, illetve a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban megszabott határidőn belül. Ha valamely projekt több országot is érint, a javaslatot az az ország nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

(3) A 2. cikkben foglalt általános kritériumoknak, illetve a 3. cikk (5) bekezdésének b) pontjában, valamint a 4. cikk (6) és (8) bekezdésében foglalt sajátos kritériumoknak megfelelő javaslatokat figyelembe kell venni a közösségi pénzügyi támogatás szempontjából.

(4) A Bizottság az érintett országok nemzeti hatóságaitól beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(5) A LIFE keretében finanszírozandó projektek a javasolt projekt típusának megfelelően vagy a 3. cikk (7) bekezdése, vagy a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek.

(6) Az elfogadott projektek vonatkozásában a Bizottság és a kedvezményezettek között szerződés jön létre, amely meghatározza az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit. Az elfogadott javaslatok listáját meg kell küldeni a tagállamoknak.

(7) Ha az (1) bekezdésben említett feltételekkel és rendelkezésekkel egyenértékű feltételek és rendelkezések teljesülését más csatlakozni kívánó országok tekintetében is megállapítják, a (2)-(6) bekezdéssel összhangban a LIFE ezen országok előtt is nyitva áll. Az e cikk alapján résztvevő országok nem vehetnek részt az 5. cikk alapján.

(8) Az (1)-(7) bekezdésben említett országokra vonatkozóan, az eszköz társfinanszírozására meghatározott előirányzatokat éves bontásban az Európai Unió általános költségvetése IV. melléklete B. részének III. szakasza tartalmazza.

7. cikk

A pénzügyi eszközök összhangja

(1) A csatlakozni kívánó országok számára a 6. cikkben előírt feltételek sérelme nélkül a Strukturális Alapokból vagy egyéb közösségi költségvetési eszközökből támogatott projektek nem jogosultak támogatásra e rendelet alapján.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy e rendelet keretében vállalt intézkedések összhangban állnak a Strukturális Alapok, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok, illetve más közösségi pénzügyi eszközök keretében vállalt intézkedésekkel.

8. cikk

A harmadik szakasz időtartama és költségvetési forrásai

(1) A LIFE végrehajtására szakaszokban kerül sor. A harmadik szakasz 2000. január 1-jén kezdődik, és 2004. december 31-én ér véget. A harmadik szakasz végrehajtásához a 2000-től 2004-ig terjedő időszakra a pénzügyi keretet 640 millió euróban határozzák meg.

(2) Az e rendelet szerinti intézkedésekhez hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi terv korlátain belül.

(3) A források megosztása az egyes tevékenységi területek között a következőképpen alakul:

a) a 3. cikk szerinti intézkedésekre 47 %;

b) a 4. cikk szerinti intézkedésekre 47 %;

c) az 5. cikk szerinti intézkedésekre 6 %.

A rendelkezésre álló előirányzatok legfeljebb 5 %-a fordítható a kísérő intézkedésekre.

9. cikk

A projekt figyelemmel kísérése

(1) Minden LIFE finanszírozású projekt kedvezményezettje köteles a Bizottságnak és kérésre az érintett tagállamnak technikai és pénzügyi jelentéseket küldeni a munka előrehaladásáról. A tagállamoknak a jelentések összegzése is megküldhető. A projekt befejezésétől számított három hónapon belül zárójelentést kell küldeni a Bizottságnak és az érintett tagállamnak.

A jelentések formáját és tartalmát a Bizottság határozza meg. A jelentéseknek a projektet jóváhagyó bizottsági döntésben, illetve a kedvezményezettekkel kötött szerződésben vagy megállapodásban meghatározott fizikai és pénzügyi mutatókon kell alapulniuk. E mutatók jelzik, hogy meghatározott időszakon belül a munka hogy haladt, és mely célokat kellett megvalósítani.

(2) A Számvevőszék által a Szerződés 248. cikkével összhangban az illetékes nemzeti számvevő testületekkel vagy hatóságokkal együttműködve végzett ellenőrzések, vagy a Szerződés 279. cikkének c) pontja szerint végzett felülvizsgálatok sérelme nélkül a Bizottság tisztségviselői vagy egyéb alkalmazottai a LIFE által finanszírozott projektek esetében különösen szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek.

A helyszíni ellenőrzés előtt a Bizottság köteles a kedvezményezettet és annak tagállamát erről tájékoztatni, kivéve ha a csalás és/vagy szabálytalan felhasználás komoly gyanúja merül fel.

(3) Valamely intézkedés tekintetében utoljára teljesített kifizetést követő öt éven keresztül a pénzügyi támogatás kedvezményezettje köteles megőrizni az intézkedéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes dokumentációt.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentések és ellenőrzések eredménye alapján a Bizottság köteles, ha szükséges, módosítani az eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás mértékét és a támogatás nyújtásának feltételeit, illetve a kifizetések időrendjét is.

(5) A Bizottság megtesz minden egyéb szükséges intézkedést a finanszírozott projektek szabályos és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő végrehajtásának ellenőrzésére.

10. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy visszakövetelheti az adott projektre nyújtott pénzügyi támogatást, ha szabálytalanságokat tapasztal, beleértve az e rendelet rendelkezéseinek, vagy a szóban forgó pénzügyi támogatás odaítéléséről hozott egyedi határozatnak, illetve a szerződésnek vagy megállapodásnak a be nem tartását, vagy ha a projektben a Bizottság jóváhagyása nélkül olyan jelentős változtatás történt, amely a projekt jellegével vagy végrehajtási feltételeivel nem összeegyeztethető.

(2) A határidők be nem tartása esetén, vagy ha a projekt végrehajtásában elért előrehaladás a kiutalt pénzügyi támogatásnak csak egy részét igazolja, a Bizottság a kedvezményezettet felszólítja, hogy megadott határidőn belül nyújtsa be véleményét. Ha a kedvezményezett nem ad kielégítő választ, a Bizottság törölheti a pénzügyi támogatás hátralévő részét és követelheti a kifizetett összegek visszatérítését.

(3) A jogosulatlan kifizetéseket vissza kell téríteni a Bizottságnak. Kamattal terhelhető minden olyan összeg, amelyet nem térítettek vissza megfelelő időben. A Bizottság részletesen szabályozza e bekezdés végrehajtását.

11. cikk

A tanácsadó bizottság

(1) A Bizottság munkáját tanácsadó bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett időszakot három hónapban kell meghatározni.

(3) A tanácsadó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

A harmadik szakasz értékelése és a LIFE folytatása

(1) 2003. szeptember 30-ig a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

a) az e rendelet végrehajtásáról, a rendeletnek a közösségi környezetpolitika fejlődéséhez való hozzájárulásáról és az előirányzatok felhasználásáról szóló jelentést, és amennyiben helyénvaló az intézkedéseknek a harmadik szakasz utáni folytatására vonatkozó módosító javaslatokat;

b) amennyiben helyénvaló, a LIFE esetleges negyedik szakaszára vonatkozó javaslatot.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződéssel összhangban eljárva legkésőbb 2004. július 1-jéig dönt a negyedik szakasz 2005. január 1-jével kezdődő végrehajtásáról.

13. cikk

Az 1973/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

(1) Az 1973/92/EGK rendelet hatályát veszti, a vele összhangban pénzügyi támogatás odaítéléséről meghozott határozatok, megkötött szerződések vagy megállapodások sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

14. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Glavany

[1] HL C 15., 1999.1.20., 4. o.

[2] HL C 209., 1999.7.22., 14. o.

[3] HL C 374., 1999.12.23., 45. o.

[4] Az Európai Parlament 1999. április 14-i véleménye (HL C 219., 1999.7.30., 265. o.), ennek 1999. május 6-i megerősítése (HL C 279., 1999.10.1., 275. o.), a Tanács 1999. október 22-i közös állásfoglalása (HL C 346., 1999.12.2., 1. o.), az Európai Parlament 2000. február 16-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2000. június 29-i határozata és az Európai Parlament 2000. július 5-i határozata.

[5] HL L 206., 1992.7.22., 1. o.

[6] HL L 181., 1996.7.20., 1. o.

[7] HL L 275., 1998.10.10., 1. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[10] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 97/49/EK tanácsi irányelvvel (HL L 223., 1997.8.13., 9. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 97/62/EK tanácsi irányelvvel (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MEGFELELTETÉSI TÁBLÁZAT

Az 1973/92/EGK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk (1) bekezdés a) pont | 3. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont i. és ii. alpont | 4. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont, első albekezdés | 4. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont, első, második, harmadik és negyedik francia bekezdés | - |

2. cikk (2) bekezdés a) pont | 5. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (2) bekezdés b) és c) pont | - |

2. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (2) bekezdés b) pont; 4. cikk (2) bekezdés c) pont; 5. cikk (2) bekezdés b) pont |

4. cikk a) pont | 3. cikk (3) bekezdés első mondat; 4. cikk (3) bekezdés, első albekezdés; 5. cikk (3) bekezdés, első mondat |

4. cikk b) pont | - |

5. cikk | 7. cikk (1) bekezdés |

6. cikk | 7. cikk (2) bekezdés |

7. cikk (1) bekezdés, első albekezdés | 8. cikk (1) bekezdés, első és második mondat |

7. cikk (1) bekezdés, második albekezdés | 8. cikk (1) bekezdés, harmadik mondat |

7. cikk (1) bekezdés, harmadik albekezdés | 8. cikk (2) bekezdés, második mondat |

7. cikk (2) bekezdés | - |

7. cikk (3) bekezdés | - |

8. cikk (1) bekezdés | 8. cikk (3) bekezdés |

8. cikk (2) bekezdés | 3. cikk (3) bekezdés a) pont, első rész és b) pont, illetve 4. cikk (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés |

8. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (3) bekezdés a) pont, második rész; 4. cikk (3) bekezdés, negyedik albekezdés és 5. cikk (3) bekezdés, második mondat |

9. cikk (1) bekezdés | 3. cikk (4) bekezdés és (8) bekezdés a) pont, illetve 4. cikk (5) bekezdés és (8) bekezdés a) pont |

9. cikk (2) bekezdés | 5. cikk (4) bekezdés |

9. cikk (3) bekezdés | - |

9. cikk (4) bekezdés | 3. cikk (6) bekezdés; 4. cikk (9) bekezdés és 5. cikk (6) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, első albekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, első albekezdés és (8) bekezdés a) pont, első mondat; 4. cikk (8) bekezdés a) pont és (10) bekezdés; illetve 5 cikk (7) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, második albekezdés és 4. cikk (11) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés | 5. cikk (8) bekezdés |

9. cikk (6) bekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, második albekezdés; 4. cikk (11) bekezdés és 5. cikk (8) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés a) pont | 2. cikk |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont | 3. cikk (5) bekezdés a) pont |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont ii. és iii. alpont | 4. cikk (6) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont iv. alpont | - |

9a. cikk (1) bekezdés c) pont, első, második, harmadik és negyedik francia bekezdés | 5. cikk (5) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés c) pont, ötödik és hatodik francia bekezdés | 2. cikk második albekezdés, b) és c) pont |

9a. cikk (2) bekezdés | - |

9b. cikk | 4. cikk (7) bekezdés c) és d) pont |

10. cikk (1) bekezdés, első francia bekezdés | 9. cikk (5) bekezdés |

10. cikk (1) bekezdés, második és harmadik francia bekezdés | - |

10. cikk (2) bekezdés | 9. cikk (2) bekezdés |

10. cikk (3) bekezdés | 9. cikk (3) bekezdés |

11. cikk (1) bekezdés | 10. cikk (1) bekezdés |

11. cikk (2) bekezdés | 10. cikk (2) bekezdés |

11. cikk (3) bekezdés | 10. cikk (3) bekezdés |

12. cikk (1) bekezdés | - |

12. cikk (2) bekezdés | 9. cikk (1) bekezdés |

12. cikk (3) bekezdés | 9. cikk (4) bekezdés |

12. cikk (4) bekezdés | - |

13. cikk | 11. cikk |

13a. cikk | 6. cikk |

14. cikk | 12. cikk |

15. cikk | - |

16. cikk | - |

17. cikk | 14. cikk |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R1655 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R1655&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék