Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

40/1994. (VI. 30.) AB határozat

Győr Megyei Város Tanácsának a köztisztaság fenntartásáról szóló 20/1991. (XII. 31.), valamint a 13/1993. (V. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 4/1987. (TK. 3.) rendelete törvényellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet törvényellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Győr Megyei Város Tanácsának a köztisztaság fenntartásáról szóló 20/1991. (XII. 31.), valamint a 13/1993. (V. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 4/1987. (TK. 3.) rendelete 10. § (1) bekezdése, a (2) bekezdés a) és b) pontja törvényellenes, ezért azt megsemmisíti, ezt meghaladóan pedig az indítványt elutasítja. A megsemmisített előírások 1994. december 31-én vesztik hatályukat.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Győr Városi Bíróság bírája - a bírósági eljárás felfüggesztése mellett - az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte és indítványozta a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § a) pontja, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) törvényellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Az indítványozó kifogásolta a győri, a péri, a kisbajcsi, a rábapatonai és a pannonhalmi önkormányzatok köztisztasággal kapcsolatos rendeleteit is. Az Alkotmánybíróság az 1131/B/1993/12. végzésével a Ptk. sérelmezett rendelkezése és az R. vizsgálatát, illetve az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát elkülönítette, az 1131/B/1993. AB határozatban (ABK 1994. február, 86.) pedig a Ptk. említett előírása és az R. alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

Az indítványban foglalt álláspont szerint Győr Megyei Város Tanácsának a köztisztaság fenntartásáról szóló 20/1981. (XII. 31.), valamint a 13/1993. (V. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 4/1987. (TK. 3.) rendelete (a továbbiakban: Tr.) - azáltal, hogy a szemétszállításban kizárólagos jogot biztosít a Kommunális Szolgáltató Kft. számára - sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság elvét, valamint a 9. §-ban foglalt alkotmányi előírásokat, így "a tulajdoni formák egyenlőségét, a versenysemlegességet, valamint a szektorsemleges jogi szabályozás követelményét".

Az indítványozó kifogásolta, hogy a Tr.-ben megjelölt vállalat szolgáltatásának igénybevétele kötelező. Azt is sérelmezte, hogy a szemétfuvarozási díj megfizetését a Tr. abban az esetben is kötelezővé teszi, ha "a ház lakói nem adnak ki szemetet". Az indítvány utalt arra is, hogy a Tr. összekeveri "a szerződéskötési kötelezettséget a szolgáltatási kötelezettséggel, továbbá a közszolgáltató vállalatot terhelő szolgáltatási kötelezettséget kiterjeszti a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóra is".

II.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítvány megalapozott.

1. A rendelkező részben foglalt döntését az Alkotmánybíróság az Alkotmány, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény, az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény, valamint az R. vonatkozó előírásai alapján és a pannonhalmi önkormányzatnak az Tr.-hez hasonló tartalmú rendelkezései törvényellenességét vizsgáló 25/1994. (V. 10.) AB határozat (ABK 1994. május, 217., 220.) és a péri önkormányzat ugyancsak a Tr. támadott rendelkezéseivel tartalmilag egybeeső szabályozásának törvényellenességét vizsgáló, 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozat megállapításai figyelembevételével alakította ki.

A köztisztaság fenntartásának helyi feladatairól a Tr. 10. § (1) bekezdése a következőket állapítja meg.

"A háztartási szemetet a Kommunális Szolgáltató Kft. rendszeresen köteles elszállítani a szeméttelepre, díj ellenében."

A 10. § (5) bekezdése pedig úgy rendelkezik: "A szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szállítási napokon az elszállítás érdekében a Vállalat rendelkezésére kell bocsátani."

A (2) bekezdés a szemétfuvarozási díjra vonatkozó előírásokat tartalmaz. E bekezdés a) pontja szerint "a szemétfuvarozási díjat a rendszeres és kötelező szemétszállításba bekapcsolt területen, abban az esetben is meg kell fizetni, ha a ház (lakás) tulajdonosai nem adnak ki szemetet". A b) pont előírja, hogy "a szemétfuvarozási díj megfizetése alól egyénileg senki sem mentesíthető."

2. Az előbbiekben említett 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozat indokolásában foglaltak szerint az abban az eljárásban vizsgált önkormányzati rendelet törvényellenes módon állapította meg közszolgáltatás igénybevételének kötelezettségét, mivel a szemétszállításhoz a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. igénybevételét kötelezővé tette. Ez az AB határozat a Polgári Törvénykönyv 198. § (3) bekezdése, a 387. és 388. §-a, valamint a 685. § c) pontja összevetése alapján arra is utalt, hogy ilyen kötelezést kizárólag törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Mivel a Tr. is azonos tartalmú rendelkezést foglal magában, ezért az Alkotmánybíróság ezt az előírást is törvényellenesnek tekintette és megsemmisítette.

3. Az indítványozó a Tr. vonatkozásában a díjfizetést előíró rendelkezéseket is sérelmezte. Az Alkotmánybíróság a már említett, a péri önkormányzat hasonló tárgyú rendelkezését vizsgáló határozatában megállapította, hogy sem az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, sem más törvényi rendelkezés nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a települési szilárd hulladék elszállításáért a szolgáltató részére fizetendő díjat meghatározzák. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a győri önkormányzat törvényellenes módon állapította meg a szemétszállítási díjat.

4. Az Alkotmánybíróság eljárása során azt is vizsgálta, hogy a Kommunális Szolgáltató Kft. szemétszállításra való rendeleti kijelölése sérti-e a tulajdoni formák egyenjogúságának és a gazdasági verseny szabadságának alkotmányos elvét. A 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozat - hasonló tartalmú önkormányzati rendeleti előírásra vonatkozóan - azt állapította meg, hogy az önkormányzat valamely szolgáltatónak szemétszállításra történő rendeleti kijelölésével annak a törvényi követelménynek tett eleget, hogy a települési szilárd hulladék elszállításáról szervezett módon gondoskodjék. A győri önkormányzat a Tr.-ben a szemétszállítással a Kommunális Szolgáltató Kft.-t bízta meg. Az általa alkalmazott, a Tr.-ben szabályozott rendeleti kijelölést tehát az Alkotmánybíróság nem tekintette sem a tulajdoni formák egyenlősége, sem a versenyszabadság alkotmányos elve sérelmének.

5. A már többször említett 136/B/1994/8. ügyszámú AB határozatban az Alkotmánybíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy a települési szilárd hulladék elszállítása mint közszolgáltatás díja önkormányzati megállapításához törvényi felhatalmazás szükséges, amelynek szabályozása a jogalkotó feladata. Mindezekre a körülményekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Tr. sérelmezett rendelkezéseit az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (4) bekezdésére figyelemmel a jövőre nézve semmisítette meg, s így elegendő időt biztosított a győri önkormányzat számára az új törvényes tartalmú szabályozás elfogadására.

Dr. Ádám Antal s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék