31999R1026[1]

A Tanács 1026/1999/EK, Euratom rendelete (1999. május 10.) a Közösségek saját forrásainak ellenőrzését és vizsgálatát a Bizottság felhatalmazásával ellátó megbízottak jogkörének és kötelezettségeinek meghatározásáról

A Tanács 1026/1999/EK, Euratom rendelete

(1999. május 10.)

a Közösségek saját forrásainak ellenőrzését és vizsgálatát a Bizottság felhatalmazásával ellátó megbízottak jogkörének és kötelezettségeinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 209. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 183. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 1994. október 31-i 94/728/EK, Euratom tanácsi határozatra [1], és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [4],

(1) mivel a 165/74/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet [5] meghatározza a Bizottság tevékenységével kapcsolatos, hozzáadottérték-adón kívüli saját források megteremtéséhez és rendelkezésre bocsátásához szükséges vizsgálatok elvégzésére a Bizottság által felhatalmazott megbízottak jogkörét és kötelezettségeit;

(2) mivel a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 88/376/EGK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1989. május 29-i 1552/89/EGK, Euratom rendelet [6] 18. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok ellenőrzéseket és vizsgálatokat folytatnak a 94/728/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett saját források megteremtésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban; mivel az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok - a Bizottság indokolt kérésére - kötelesek további vizsgálatokat folytatni és bevonni a Bizottságot az általuk végzett valamennyi vizsgálatba; mivel az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 18. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság maga is végezhet helyszíni vizsgálatokat az érintett tagállam megbízottainak részvételével;

(3) mivel a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet [7] 11. cikke (2) bekezdésében kiterjeszti a 165/74/EGK, Euratom, ESZAK rendelet alkalmazását a hozzáadottérték-adóból származó saját források (HÉA-ból származó saját források) ellenőrzésére is;

(4) mivel az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 19. cikke értelmében a Bizottság az érintett tagállammal együttműködve vizsgálatokat folytat a GNP-n alapuló saját forrással kapcsolatban;

(5) mivel az egységes szabályozás érdekében a 165/74/EGK, Euratom, ESZAK rendelet és az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 11. cikkének (2) bekezdése hatályát veszti, és a megbízottak jogkörét és kötelezettségeit illetően olyan rendelkezések lépnek helyükbe, amelyek valamennyi saját forrásra érvényesek, szem előtt tartva a hozzáadottérték-adóból származó és a GNP-n alapuló saját források egyedi vonásait;

(6) mivel meg kell határozni azon feltételeket, amelyek mellett a megbízottak feladataikat végzik, és különösen azon szabályokat, amelyeket a Közösség valamennyi tisztviselője és alkalmazottja, valamint támogatottságuk esetén a kiküldött független nemzeti szakértők egyaránt kötelesek betartani a szakmai titoktartásra és a személyes adatok védelmére figyelemmel;

(7) mivel le kell szögezni, hogy a bizottsági felelősség alá tartozó független nemzeti szakértők ugyanolyan feltételek mellett végzik tevékenységüket, mint a Bizottság saját megbízottjai, és hogy az érintett tagállam kellő indoklással kifogást emelhet az ellen, hogy egy független nemzeti szakértő jelen legyen egy ellenőrzés, illetve vizsgálat során;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Bizottság feladatai:

a) bekapcsolódik a tagállamok által a saját forrásokra vonatkozóan folytatott vizsgálatokba az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően,

b) helyszíni vizsgálatokat folytat a saját forrásokra vonatkozóan az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 18. cikke (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően,

c) vizsgálatokat folytat a HÉA-ból származó saját forrásokra vonatkozóan az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 11. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően,

d) vizsgálatokat folytat a GNP-n alapuló saját forrásokra vonatkozóan az 1552/89/EGK, Euratom rendelet 19. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően,

kifejezetten az erre felhatalmazott tisztviselői vagy alkalmazottai útján (a továbbiakban: "megbízottak").

A tagállamok által a Bizottság rendelkezése bocsátott bizonyos személyek kiküldött nemzeti szakértőként jelen lehetnek ezen ellenőrzéseken és vizsgálatokon.

Az érintett tagállamok kifejezett előzetes beleegyezésével a Bizottság más tagállamok tisztviselőitől megfigyelői minőségben segítséget kérhet. A Bizottság gondoskodik arról, hogy e tisztviselők kellő biztosítékkal szolgáljanak szakmai hozzáértésüket, függetlenségüket, valamint szakmai titoktartásukat illetően.

2. cikk

(1) A tagállamok és a Bizottság rendszeres kapcsolatokat tartanak fenn az 1. cikkben említett ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése érdekében.

(2) Minden egyes helyszíni ellenőrzés, illetve vizsgálat előtt az érintett tagállam és a Bizottság kellő időben kapcsolatba lépnek egymással a részletes eljárási rend meghatározása céljából.

(3) Az egyes látogatások előtt a megbízottak írásbeli megbízást kapnak a Bizottságtól, amely igazolja személyazonosságukat és hivatalos minőségüket. Az 1. cikk b) pontjában említett helyszíni vizsgálatok esetén az írásbeli megbízás mellé csatolni kell a vizsgálat célját és tárgyát ismertető dokumentumot is.

3. cikk

(1) A megbízottak(nak):

a) a helyszíni ellenőrzések, illetve vizsgálatok során olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amely összeegyeztethető az érintett tagállam tisztviselői számára előírt szabályokkal és szokásokkal;

b) eleget kell tenniük a szakmai titoktartási kötelezettségüknek az 5. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően;

c) szükség esetén kapcsolatba léphetnek az adókötelezett személyekkel, azonban kizárólag az 1. cikk a) és b) pontjában említett vizsgálatokkal összefüggésben, és azon tagállam illetékes hatóságai útján, ahol a helyszíni vizsgálat folyik.

(2) Az előkészítő és az irányító munka a következőkből áll:

a) az 1. cikk a) pontjában említett vizsgálatok tekintetében a tagállam által a 4. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt szervezeti egységnél a munka megszervezése, illetve - még általánosabban - kapcsolattartás az intézkedésekben érintett szervezeti egységekkel;

b) az 1. cikk b) pontjában említett helyszíni vizsgálatokat a megbízottak végzik el; a munka megszervezésével és a szervezeti egységekkel, valamint - adott esetben - a vizsgálatban érintett adókötelezett személyekkel való kapcsolattartás tekintetében a megbízottak a helyszíni vizsgálatok előtt felveszik a szükséges kapcsolatokat azon tisztviselőkkel, amelyeket az érintett tagállam a 4. cikk (2) bekezdése alapján jelölt ki;

c) az 1. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett ellenőrzéseket és vizsgálatokat a megbízottak végzik el, akik a munka megszervezése során felveszik a szükséges kapcsolatokat a tagállamok illetékes államigazgatási szerveivel.

4. cikk

(1) A tagállamok saját forrásainak megteremtéséért, beszedéséért és rendelkezésre bocsátásáért felelős szervezeti egységei vagy más szervei és a források ellenőrzésével és vizsgálatával megbízott hatóságai minden szükséges segítséget megadnak a megbízottaknak feladataik ellátásához.

(2) Az 1. cikk b) pontjában említett helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatban az érintett tagállam időben tájékoztatja a Bizottságot azon tisztviselőinek személyéről és rangjáról, akiket a fenti vizsgálatokban való részvételre kijelölt, és megad minden szükséges segítséget a megbízottaknak feladataik ellátásához.

5. cikk

(1) Az e rendelet értelmében bármely formában adott, illetve kapott tájékoztatás szakmai titoknak minősül, és - a Közösség intézményeire irányadó rendelkezések betartásával - oltalomban részesül azon tagállam hasonló információra vonatkozó adatvédelmi törvényei alapján, ahol az információ keletkezett.

Ezen információhoz csak azok férhetnek hozzá a Közösség intézményein, illetve a tagállamokon belül, akiknek hivatali kötelességéhez tartozik az információ ismerete, és azon tagállam előzetes jóváhagyása nélkül, ahol az adott információ keletkezett, azt nem lehet felhasználni az 1552/89/EGK, Euratom és az 1553/89/EGK, Euratom rendeletben meghatározott célokon kívül más célra.

(2) E cikk rendelkezéseit a Közösség valamennyi tisztviselőjére és alkalmazottjára, valamint az egyes nemzeti szakértőire egyaránt alkalmazni kell.

(3) A Közösség megbízottai és a Közösség hatáskörében eljáró más személyek betartják a Közösségben, illetve az egyes tagállamokban a személyes adatok védelmére hatályban lévő jogszabályokat, és különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i, 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [8].

6. cikk

(1) Az elvégzett helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit a megfelelő szervek három hónapon belül közlik az érintett tagállammal, amely a tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül megteszi azzal kapcsolatos észrevételeit.

Kellő indoklás mellett azonban a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot arra, hogy bizonyos kérdésekben az ellenőrzés, illetve a vizsgálat eredményeinek kézhezvételétől számított egy hónapon belül tegye meg észrevételeit. A tagállamnak jogában áll közlemény útján elutasítani e kérést, ismertetve azon okokat, amelyek megakadályozzák a Bizottság kérésének teljesítésében.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított eljárást követve ezen eredményekről és észrevételekről, a HÉA-ból származó saját források ellenőrzéséről készített összefoglaló jelentéssel együtt, a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság keretén belül tájékoztatják a többi tagállamot. A GNP-n alapuló saját források vizsgálatával kapcsolatos eredményekről azonban a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv [9] 6. cikkében meghatározott GNP-bizottság keretében tájékoztatják a többi tagállamot.

7. cikk

(1) A 165/74/EGK, Euratom, ESZAK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozások erre a rendeletre való hivatkozásnak minősülnek.

(2) Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 11. cikkének (2) bekezdése hatályát veszti.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Eichel

[1] HL L 293., 1994.11.12., 9. o.

[2] HL C 95., 1997.3.24., 33. o. ésHL C 4., 1998.1.8., 5. o.

[3] HL C 304., 1997.10.6., 36. o.

[4] HL C 175., 1997.6.9., 1. o.

[5] HL L 20., 1974.1.24., 1. o.

[6] HL L 155., 1989.6.7., 1. o. A legutóbb a 1355/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (HL L 175., 1996.7.13., 3. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 155., 1989.6.7., 9. o.

[8] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[9] HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1026&locale=hu