Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31989R1553[1]

A Tanács 1553/89/EGK, Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről

A TANÁCS 1553/89/EGK, EURATOM RENDELETE

(1989. május 29.)

a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről

1. cikk

A héaalapú saját forrást úgy kell kiszámítani, hogy az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat ( 1 ) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti egységes lehívási mértéket az e rendelettel összhangban meghatározott alapra kell vetíteni.

2. cikk

A héaalapú saját forrást a 2006/112/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikkében említett héaköteles ügyletek alapján kell kiszámítani.

3. cikk

Az említett végleges többéves súlyozott átlagos mértéket százalékban kell kifejezni, a 4. cikkben foglalt módszer alkalmazásával.

Az e cikk (1) bekezdésében említett nettó héabevétel teljes összegét korrigálni kell a következők figyelembevétele érdekében:

a) minden olyan összeg, amelyet a saját források szempontjából egy tagállam területéről kiinduló vagy oda irányuló ügyletként kell kezelni annak ellenére, hogy az ügylet a 2006/112/EK irányelv 6. cikkében említett valamely területről indult ki vagy oda irányult;

b) minden olyan összeg, amely a 2006/112/EK irányelv 7. cikkében említett területek valamelyikéből kiinduló vagy oda irányuló ügyletekből származik, amennyiben a tagállam bizonyítani tudja, hogy a bevételt oda utalták át;

c) minden olyan összeg, amely a 2006/112/EK irányelv megsértése miatt szükséges korrekciók következtében fizetendő.

4. cikk

7. cikk

8. cikk

A tagállamok költségvetési célokból minden év április 15-ig megküldik a Bizottságnak a héaalapú saját forrás alapjára vonatkozó, a következő pénzügyi évre szóló tervezetüket.

9. cikk

Ha az érintett tagállam és a Bizottság nem állapodik meg a korrekcióról, akkor a Bizottság levélben tájékoztatja az említett tagállamot a szükséges korrekcióról. Ez a levél a 609/2014/EU, Euratom rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett "intézkedésnek" minősül.

Amennyiben a Bizottság a határozatában részben vagy egészben felülvizsgálja az e cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett levélben közölt korrekciónak megfelelő összegeket, akkor a tagállam ezt a megfelelő összeget bocsátja rendelkezésre. Sem a korrekció felülvizsgálatára vonatkozó tagállami kérelem, sem a bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset nem érinti a tagállam azon kötelezettségét, hogy a korrekciónak megfelelő összeget rendelkezésre bocsássa.

A 7. cikk (1) bekezdésében említett kimutatások valamennyi korrekcióját bele kell foglalni az összesített kimutatásokba, amelyek módosítják az adott pénzügyi évekre vonatkozóan az azokat megelőzően készített kimutatásokat.

10. cikk

A Bizottság ugyanazon év május 31-ig megküldi a többi tagállamnak az egyes tagállamoktól kapott, az e bekezdés első albekezdésében említett információkat.

11. cikk

12. cikk

A Bizottság első alkalommal 2025. december 31-ig nyújtja be az említett jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

13. cikk

13a. cikk

A Bizottság legkésőbb 2025. január 1-jéig jelentést készít a héaalapú saját források rendszerének működéséről. A jelentésben ki kell térni a következőkre:

a) azon tagállamok száma, amelyek még mindig olyan súlyozott átlagos mértéket alkalmaznak, amelyre vonatkozóan lezáratlan pontokkal kapcsolatos értesítés van érvényben;

b) a tagállami héamértékek bármely módosítása.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet nem vonatkozik azonban az 1989 előtti évek HÉA-sajátforrás alapjának azon kimutatásai összeállítására és korrekcióira, amelyeket az adott kimutatások tekintetében változatlanul hatályos 2892/77/EGK, Euratom, ESZAK rendeletnek megfelelően végeztek el.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata (2020. december 14.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 424., 2020.12.15., 1. o.).

( 2 ) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 609/2014/EU, Euratom rendelete (2014. május 26.) a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről (HL L 168., 2014.6.7., 39. o.).

( 4 ) A Tanács (EU, Euratom) 2021/768 rendelete (2021. április 30.) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról és a 608/2014/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165, 2021.x.xy., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R1553 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R1553&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989R1553-20210101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989R1553-20210101&locale=hu