31989R1553[1]

A Tanács 1553/89/EGK, Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről

A TANÁCS 1553/89/EGK, EURATOM RENDELETE

(1989. május 29.)

a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről

1. cikk

A héaalapú saját forrást úgy kell kiszámítani, hogy az (EU, Euratom) 2020/2053 határozat ( 1 ) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti egységes lehívási mértéket az e rendelettel összhangban meghatározott alapra kell vetíteni.

2. cikk

A héaalapú saját forrást a 2006/112/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikkében említett héaköteles ügyletek alapján kell kiszámítani.

3. cikk

Az említett végleges többéves súlyozott átlagos mértéket százalékban kell kifejezni, a 4. cikkben foglalt módszer alkalmazásával.

Az e cikk (1) bekezdésében említett nettó héabevétel teljes összegét korrigálni kell a következők figyelembevétele érdekében:

a) minden olyan összeg, amelyet a saját források szempontjából egy tagállam területéről kiinduló vagy oda irányuló ügyletként kell kezelni annak ellenére, hogy az ügylet a 2006/112/EK irányelv 6. cikkében említett valamely területről indult ki vagy oda irányult;

b) minden olyan összeg, amely a 2006/112/EK irányelv 7. cikkében említett területek valamelyikéből kiinduló vagy oda irányuló ügyletekből származik, amennyiben a tagállam bizonyítani tudja, hogy a bevételt oda utalták át;

c) minden olyan összeg, amely a 2006/112/EK irányelv megsértése miatt szükséges korrekciók következtében fizetendő.

4. cikk

7. cikk

8. cikk

A tagállamok költségvetési célokból minden év április 15-ig megküldik a Bizottságnak a héaalapú saját forrás alapjára vonatkozó, a következő pénzügyi évre szóló tervezetüket.

9. cikk

Ha az érintett tagállam és a Bizottság nem állapodik meg a korrekcióról, akkor a Bizottság levélben tájékoztatja az említett tagállamot a szükséges korrekcióról. Ez a levél a 609/2014/EU, Euratom rendelet 12. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett "intézkedésnek" minősül.

Amennyiben a Bizottság a határozatában részben vagy egészben felülvizsgálja az e cikk (1) bekezdése második albekezdésében említett levélben közölt korrekciónak megfelelő összegeket, akkor a tagállam ezt a megfelelő összeget bocsátja rendelkezésre. Sem a korrekció felülvizsgálatára vonatkozó tagállami kérelem, sem a bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset nem érinti a tagállam azon kötelezettségét, hogy a korrekciónak megfelelő összeget rendelkezésre bocsássa.

A 7. cikk (1) bekezdésében említett kimutatások valamennyi korrekcióját bele kell foglalni az összesített kimutatásokba, amelyek módosítják az adott pénzügyi évekre vonatkozóan az azokat megelőzően készített kimutatásokat.

10. cikk

A Bizottság ugyanazon év május 31-ig megküldi a többi tagállamnak az egyes tagállamoktól kapott, az e bekezdés első albekezdésében említett információkat.

11. cikk

12. cikk

A Bizottság első alkalommal 2025. december 31-ig nyújtja be az említett jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

13. cikk

13a. cikk

A Bizottság legkésőbb 2025. január 1-jéig jelentést készít a héaalapú saját források rendszerének működéséről. A jelentésben ki kell térni a következőkre:

a) azon tagállamok száma, amelyek még mindig olyan súlyozott átlagos mértéket alkalmaznak, amelyre vonatkozóan lezáratlan pontokkal kapcsolatos értesítés van érvényben;

b) a tagállami héamértékek bármely módosítása.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1989. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet nem vonatkozik azonban az 1989 előtti évek HÉA-sajátforrás alapjának azon kimutatásai összeállítására és korrekcióira, amelyeket az adott kimutatások tekintetében változatlanul hatályos 2892/77/EGK, Euratom, ESZAK rendeletnek megfelelően végeztek el.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata (2020. december 14.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 424., 2020.12.15., 1. o.).

( 2 ) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

( 3 ) A Tanács 609/2014/EU, Euratom rendelete (2014. május 26.) a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről (HL L 168., 2014.6.7., 39. o.).

( 4 ) A Tanács (EU, Euratom) 2021/768 rendelete (2021. április 30.) az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról és a 608/2014/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165, 2021.x.xy., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R1553 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R1553&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989R1553-20210101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989R1553-20210101&locale=hu