Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32007R1330[1]

A Bizottság 1330/2007/EK rendelete ( 2007. szeptember 24. ) a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1330/2007/EK RENDELETE

(2007. szeptember 24.)

a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történő, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerinti terjesztésére vonatkozó végrehajtási szabályok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedésben előforduló események jelentéséről szóló, 2003. június 13-i 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/42/EK irányelv nemzeti eseményjelentési rendszer kialakítását írja elő annak biztosítására, hogy a repülésbiztonsággal kapcsolatos fontos információkat kizárólag balesetek és váratlan események megelőzése - tehát nem a vétkesség vagy a felelősség megállapítása - céljából jelentsék, gyűjtsék össze, tárolják, védjék és terjesszék.

(2) Indokolt, hogy ezen irányelv hatálya azon információkra terjedjen ki, amelyeket a tagállamok a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján adnak át egymásnak. A nemzeti adatbázisban tárolt nemzeti eseményekre vonatkozó információknak a repülésbiztonsági információk nyilvánossá tételét szabályozó nemzeti rendelkezések tárgyát indokolt képezniük.

(3) E rendelet alkalmazásában érdekelt fél az a személy, akinek módjában áll, hogy a 2003/42/EK irányelv alapján összegyűjtött, biztonsággal kapcsolatos információkat célszerűen felhasználva hozzájáruljon a polgári repülésbiztonság javításához.

(4) A nemzeti kapcsolattartási pontok ismerik legjobban a saját tagállamukban letelepedett érdekelt feleket. Az információ iránti kérelmek minél biztonságosabb és hatékonyabb kezelése érdekében indokolt, hogy a nemzeti kapcsolattartási pontok azokkal a kérésekkel foglalkozzanak, amelyek az adott tagállamban letelepedett érdekelt felektől származnak, a Bizottság pedig azokkal, amelyeket harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek érdekelt felei nyújtanak be.

(5) A Bizottság a későbbiekben eldöntheti, hogy a 2003/42/EK irányelv 6. cikkével összhangban megbíz-e jogalanyt a megosztott információk és a harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek érdekelt feleitől érkező kérelmek kezelésével.

(6) A Bizottságnak össze kell állítania a kapcsolattartási pontok jegyzékét, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie.

(7) A rendszerrel való visszaélés megelőzése érdekében az információkérést fogadó kapcsolattartási pontnak ellenőriznie kell, hogy a kérelem érdekelt féltől származik-e, és a közlendő információ mennyiségének és részletességének a meghatározása előtt értékelnie kell a kérelmet.

(8) A nemzeti kapcsolattartási pontoknak a kérelmek érvényesítési és értékelési folyamatához elegendő információt kell beszerezniük. Ezt célszerű olyan formanyomtatvánnyal megvalósítani, amely tartalmazza a kérelmezőre vonatkozó lényeges adatokat és a kérelem célját.

(9) Célszerű, hogy amennyiben egyes érdekelt feleknek rendszeres információra van szükségük a saját tevékenységeikkel kapcsolatban, az e felek információval való ellátásáról általános döntést lehessen hozni.

(10) A kérelmezőnek biztosítania kell a rendszer titkosságának védelmét, és a megszerzett információ felhasználását kizárólag a kérésben megjelölt célra kell korlátoznia, annak pedig összhangban kell állnia a 2003/42/EK irányelv célkitűzéseivel.

(11) Minden kapcsolattartási pontnak meg kell tudnia győződni arról, hogy az általa elutasított kérelmeket nem nyújtják be újra egy másik tagállam hatóságánál. Ezenkívül tudniuk kell követni a többi kapcsolattartási pont legjobb gyakorlatának példáját. Ennek érdekében hozzá kell férniük az információ iránti kérelmek nyilvántartásához és a kérelmek tekintetében elfogadott döntésekhez.

(12) Modern technológiát kell használni az adatátvitelhez, ugyanakkor biztosítani kell a teljes adatbázis védelmét.

(13) Annak érdekében, hogy a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében előírtak szerint a Bizottság előkészíthesse a tagállamok és a Bizottság közötti információcserére vonatkozó intézkedéseket, e rendelet a hatálybalépését követő hatodik hónaptól kezdve alkalmazandó.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkével létrehozott repülésbiztonsági bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet azon információknak az érdekelt felekkel való közléséről rendelkezik, amelyeket a tagállamok a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban eseményekről adnak át egymásnak, és amelyeket azért hoznak az említett felek tudomására, hogy ellássák őket a repülésbiztonság növeléséhez szükséges információkkal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. "érdekelt fél": bármely olyan természetes vagy jogi személy, akár nyereségorientált akár nem, vagy bármely olyan hivatalos szerv, akár rendelkezik jogi személyiséggel akár nem, amelynek módja nyílik a polgári repülés biztonságának javítására, ha hozzáférést kap azokhoz az információkhoz, amelyeket a tagállamok a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével összhangban eseményekről adnak át egymásnak;

2. "kapcsolattartási pont":

a) az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti, információ iránti kérelem esetében azon illetékes hatóság, amelyet az adott tagállam a 2003/42/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt; illetőleg - ha egyazon tagállam több illetékes hatóságot jelölt ki - a tagállam által ugyanazon rendelkezéssel összhangban kijelölt kapcsolattartási pont;

b) a 3. cikk (2) bekezdése szerinti, információ iránti kérelem esetében a Bizottság.

(2) A kapcsolattartási pontok jegyzékét a Bizottság közzé fogja tenni.

3. cikk

Információ iránti kérelem

(1) Azok a Közösségben székhellyel rendelkező érdekelt felek, akik természetes személyek, azon tagállam kapcsolattartási pontjához fordulnak információért, amely engedélyüket kiadta, vagy amennyiben nem szükséges engedély, amelyikben a tevékenységüket folytatják. A Közösségben letelepedett más érdekelt felek azon tagállam kapcsolattartási pontjához fordulnak információért, ahol a nyilvántartásba vett irodájuk vagy hivatalos székhelyük található, illetve ilyen iroda vagy székhely hiányában azon tagállaméhoz, ahol fő üzletviteli helyük található.

(2) A Közösségben nem letelepedett érdekelt felek kérelmeiket a Bizottsághoz nyújtják be.

(3) A kérelmeket a kapcsolattartási pont által elismert formanyomtatványon kell benyújtani. E formanyomtatványoknak legalább a II. mellékletben található elemeket tartalmazniuk kell.

4. cikk

Különös kérelmek

Az olyan érdekelt fél, aki egy adott tárgyban jelentést nyújtott be, közvetlenül a jelentést átvevő kapcsolattartási pontnál kérelmezhet a jelentéshez kapcsolódó információkat.

5. cikk

A kérelmező jogosultságának ellenőrzése

(1) A kérelmet fogadó kapcsolattartási pont ellenőrzi, hogy azt érdekelt fél nyújtotta-e be.

(2) Amennyiben egy érdekelt fél nem ahhoz a kapcsolattartási ponthoz nyújtja be kérelmét, amelyik a 3. cikk alapján e kéréssel foglalkozik, fel kell kérni az illetékes kapcsolattartó ponttal való kapcsolatfelvételre.

6. cikk

A kérelem értékelése

(1) A kérelmet fogadó kapcsolattartási pont eseti alapon értékeli, hogy a kérelem megalapozott és teljesíthető-e.

(2) Ha a kapcsolattartási pont elfogadja a kérelmet, meg kell határoznia a rendelkezésre bocsátott információ mennyiségét és részletességét. Ennek a kérelmező céljához feltétlenül szükséges szintre kell korlátozódnia a 2003/42/EK irányelv 8. cikkének sérelme nélkül. A kérelmező saját berendezéséhez, műveleteihez vagy tevékenységi területéhez nem kapcsolódó információk csoportosított vagy nem beazonosítható formában bocsáthatók ki, hacsak a kérelmező nem nyújtott be részletes indoklást.

(3) Az I. melléklet b) pontjában felsorolt érdekelt feleket csak olyan információkkal lehet ellátni, amelyek az adott fél saját berendezéséhez, műveleteihez vagy tevékenységi területéhez tartoznak.

7. cikk

Általános természetű döntések

Az I. melléklet a) pontjába sorolt érdekelt féltől érkező kérelmet fogadó kapcsolattartási pont általános döntést hozhat ezen érdekelt fél tájékoztatásának rendszeresítéséről, feltéve, hogy a kért információ az érdekelt fél saját berendezéséhez, műveleteihez vagy tevékenységi területéhez tartozik.

8. cikk

Információ felhasználása és titoktartás

(1) A kérelmező csak a 2003/42/EK irányelv 1. cikkében megállapított célkitűzésnek megfelelő kérelmezési formanyomtatványon meghatározott célból használhatja fel a megszerzett információt. A kérelmező nem terjeszti a megszerzett információt szolgáltatója írásbeli beleegyezése nélkül.

(2) A kérelmezőnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a megszerzett információ megfelelő titokban tartására.

9. cikk

A kérelmek nyilvántartása

Minden kapcsolattartási pont nyilvántartásba veszi a hozzá beérkező összes kérelmet és az általa tett intézkedéseket. Ezt az információt közli a Bizottsággal, valahányszor kérelem érkezik be vagy intézkedés történik.

A Bizottságnak naprakész jegyzéket kell minden kapcsolattartási pont rendelkezésére bocsátania a beérkezett kérelmekről, valamint arról, hogy a különböző kapcsolattartási pontok, illetve maga a Bizottság ezekről hogyan intézkedett.

10. cikk

A terjesztés módja

A kapcsolattartó pontok papíron vagy biztonságos elektronikus kommunikációs eszközön juttatják el az információt az érdekelt félhez.

Biztonsági okokból az érdekelt felek nem kaphatnak közvetlen hozzáférést olyan adatbázisokhoz, amelyek más tagállamtól származó, a 2003/42/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján átadott információt tartalmaznak.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 24-én.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 167., 2003.7.4., 23. o.

(2) HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb az 1900/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 377., 2006.12.27., 176. o.) módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

ÉRDEKELT FELEK JEGYZÉKE

a) Azon érdekelt felek jegyzéke, amelyek a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban eseti döntés alapján, illetve a 7. cikk szerinti általános döntés alapján juthatnak információhoz

1. Gyártók: légi jármű, motor, propeller, légijármű-részek és -szerelvények tervezői és gyártói; légiforgalom-irányítási (ATM) rendszerek és alkotóelemek tervezői és gyártói; léginavigációs szolgáltatási (ANS) rendszerek és alkotóelemek tervezői és gyártói; a légikikötők leszállópályáján és környékén használt rendszerek és berendezések tervezői és gyártói

2. Karbantartás: a légi járművek, motorok, propellerek, légijármű-részek és -szerelvények karbantartásával és felülvizsgálatával; a léginavigációs létesítmények berendezésével, módosításával, karbantartásával, javításával, felülvizsgálatával, járatellenőrzéssel vagy léginavigációs létesítmények vizsgálatával; vagy légikikötők leszállópálya-rendszerének, alkotóelemeinek és berendezésének karbantartásával vagy felülvizsgálatával foglalkozó szervezetek

3. Üzemeltetők: légitársaságok vagy légijármű-üzemeltetők, légitársaságok és üzemeltetők társulásai; légikikötő-üzemeltetők és társulásaik

4. Léginavigációs szolgáltatók és ATM-specifikus funkciók szolgáltatói

5. Légikikötő-szolgáltatások biztosítói: légi járművek földi kiszolgálásáért - beleértve a tüzelőanyag-feltöltést, a szervizelést, a terhelési adatlap kitöltését, a berakodást, a jégtelenítést és a légi jármű vontatását, csakúgy mint a mentést, tűzoltást és egyéb vészhelyzeti szolgáltatásokat - felelős szervezetek

6. Pilótaképző szervezetek

7. Harmadik országbeli szervezetek: repülési hatóságok és balesetvizsgáló szervek harmadik országokban

8. Nemzetközi légiközlekedési szervezetek

9. Kutatás: állami vagy magán-kutatólaboratóriumok; a repülésbiztonsági kutatásokban vagy tanulmányokban részt vevő egyetemek

b) Azon érdekelt felek jegyzéke, amelyek a 6. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban eseti döntés alapján juthatnak információhoz

1. Pilóták (személyes alapon)

2. Légiforgalom-irányítók (személyes alapon) és egyéb, biztonsági feladatokkal megbízott ATM/ANS személyzet

3. Mérnökök/műszaki szakemberek/légiforgalom-biztonsági elektronikával foglalkozó személyzet/légiforgalom- (vagy légikikötő-) vezetők (személyes alapon)

4. Biztonsági feladatokkal megbízott személyzet szakmai érdek-képviseleti szervei

II. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1330 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1330&locale=hu

Tartalomjegyzék