31999L0097[1]

A Bizottság 1999/97/EK irányelve (1999. december 13.) a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló 95/21/EK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.[2]

Fontos jogi nyilatkozat

|

31999L0097

Hivatalos Lap L 331 , 23/12/1999 o. 0067 - 0070

A Bizottság 1999/97/EK irányelve

(1999. december 13.)

a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló 95/21/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/42/EK irányelvvel [1] módosított, a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló, 1995. június 19-i 95/21/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19. cikkére,

(1) mivel szükséges a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) egyezményei, jegyzőkönyvei, szabályzatai és határozatai hatályba lépett módosításait, illetve a Párizsi memorandum keretében végbement változásokat figyelembe venni;

(2) mivel a 95/21/EK irányelv szerint a közösségi kikötőkben visszatartott hajókra vonatkozó információk közzététele arra ösztönözheti a hajók tulajdonosait, hogy a hiányosságokat kényszerítés nélkül is megszüntessék, továbbá növelheti a biztonságra való odafigyelést a hajózási ágazatban;

(3) mivel e célból a közzétett információk listáját ki kell bővíteni, mégpedig annak érdekében, hogy az érintett hajókról, a visszatartásról és a meghozott intézkedésekről pontosabb tájékoztatást tartalmazzanak, továbbá hogy az olyan hajókra vonatkozó információkat is tartalmazzák, amelyeknek megtiltották a közösségi kikötők érintését; mivel világosabban kell megfogalmazni, hogy a hajó visszatartását eredményező hiányosságok mikor tartoznak a hajóosztályozó társaságok felelősségi körébe; mivel az ilyen intézkedések hatékonyságát az információk gyakoribb, havi rendszerességű közzétételével kell fokozni;

(4) mivel a hajók ellenőrzéséhez kapcsolódó adatok átláthatóbbá tétele szükséges és fontos összetevője a hajózásban a minőség támogatásának mind közösségi, mind pedig nemzetközi szinten; mivel annak módját, hogy az ilyen információkat minél szélesebb körben és minél korábban tegyék hozzáférhetővé, a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködéssel határozzák meg;

(5) mivel a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek az ellenőrzött, visszatartott vagy a közösségi kikötőkből kiutasított hajók listájának közzétételét akadályozó rendelkezések felszámolására, különösen - ahol szükséges - az adatvédelemmel kapcsolatos nemzeti jogszabályaik módosítása révén;

(6) mivel a 95/21/EK irányelv I. mellékletének II. részében leírt általános kiválasztási tényezőt az annak alkalmazása során nyert tapasztalatok fényében tovább kell fejleszteni; mivel a kiválasztási tényező értékét a Párizsi memorandum keretében gyakorta ki lehet igazítani, majd ezt követően az felvehető a Sirenac-rendszerbe; mivel egy hajó kiválasztási tényezője értékének megismeréséhez elegendő a Sirenac-adatbázist lekérdezni; mivel következésképpen szükségtelennek tűnik ezen értéknek a 95/21/EK irányelvbe való felvétele;

(7) mivel a nemzetközi jogszabályokat érintő hatályos módosítások figyelembevételével a 95/21/EK irányelv II. mellékletében említett bizonyítványok és dokumentumok felsorolását módosítani szükséges;

(8) mivel az ezen irányelvben foglalt intézkedések összhangban vannak a legutóbb a 98/74/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított 93/75/EGK tanácsi irányelv [4] 12. cikkében foglaltaknak megfelelően létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/21/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az 1. pontban az "1998. július 1-jén hatályos" szöveg helyébe az "1999. július 1-jén hatályos" szöveg lép;

b) a 2. pontban az "1998. január 14-i állapota szerint" szöveg helyébe a "1999. július 1-jei állapota szerint" szöveg lép.

2. A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

Információ közzététele

1. Minden tagállam illetékes hatósága meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a VIII. melléklet I. részében felsorolt, az adott tagállam kikötőjében az előző hónap folyamán visszatartott vagy onnan kitiltott hajókra vonatkozó információkat legalább havonta közzétegyék.

2. A Sirenac-rendszerben a tagállamok kikötőiben ellenőrzött hajókra vonatkozóan rendelkezésre álló, a VIII. melléklet I. és II. részében említett információkat megfelelő technikai rendszereken keresztül az ellenőrzés lezárását vagy a visszatartás feloldását követően a lehető leghamarabb nyilvánossá kell tenni.

3. A tagállamok és a Bizottság együttműködnek a (2) bekezdésben említett megfelelő technikai rendszerek létrehozásában.

4. Amennyiben indokolt, a fenti előírások teljesítése érdekében a Sirenac információs rendszert módosítani kell."

3. Az I. melléklet az irányelvhez csatolt mellékletben foglaltak szerint módosul.

4. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2. pont hetedik francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"- Felmentési bizonyítvány, benne szükség esetén a szállítmányok listája."

b) A 28. pont után a szöveg a következő szöveggel egészül ki:

"29. Hulladékkezelési terv és hulladék-nyilvántartás.

30. Döntéstámogató rendszer az utasszállító hajók parancsnokainak.

31. Együttműködési terv a rögzített útvonalon közlekedő utasszállító hajók felkutatásáról és mentéséről (SAR).

32. Üzemeltetési korlátozások listája személyszállító hajókra.

33. Ömlesztettáru-szállító hajók kézikönyve.

34. Be- és kirakodási terv ömlesztettáru-szállító hajókra."

5. Az irányelv egy új melléklettel egészül ki az ezen irányelvhez csatolt mellékletnek megfelelően.

2. cikk

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az elfogadásától számított 12 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 13-án.

A Bizottság részéről

Loyola de Palacio

alelnök

[1] HL L 157., 1995.7.7., 1. o.

[2] HL L 184., 1998.6.27., 40. o.

[3] HL L 247., 1993.10.5., 19. o.

[4] HL L 276., 1998.10.13., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)az I. rész 6. pontjában a vagy visszavonták "szavakat" követően a szöveg a "felfüggesztik" szóval egészül ki.;

b) A II. rész helyébea következő szöveg lép:

"II. Kiválasztási tényező

Elsődlegesen ellenőrizendő hajók:

1. Egy tagállam kikötőjébe első alkalommal vagy legalább 12 hónapos távollét után befutó hajók. E feltétel alkalmazásakor a tagállamok figyelembe veszik a Párizsi memorandum szerződő felei által folytatott ellenőrzéseket is. Ha e célra megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre, a tagállamok a rendelkezésre álló Sirenac-adatokra támaszkodnak, és azokat a hajókat ellenőrzik, amelyeket az említett adatbázis 1993. január 1-jei indítása után a Sirenac-adatbázisban még nem vettek nyilvántartásba.

2. Az előző hat hónap folyamán egyetlen tagállam által sem ellenőrzött hajók.

3. Azok a hajók, amelyeknek az egyezmények hatálya alatt kibocsátott kötelező, a hajó építésére és felszerelésére vonatkozó bizonyítványait és osztályozó bizonyítványait olyan szervezet bocsátotta ki, amely a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelv (HL L 319., 1994.12.12., 20. o.) szerint nem elismert szervezet.

4. Azon államok lobogója alatt közlekedő hajók, amelyek három egymást követő évben szerepelnek a Párizsi memorandum éves jelentésének az átlag feletti számú hajóvisszatartásokat és késedelmeket rögzítő táblázatában.

5. Olyan hajók, amelyek számára valamely tagállam kikötőjének elhagyását csak bizonyos feltételekkel engedték meg, mint:

a) a hiányosságok helyrehozatala indulás előtt;

b) hiányosságok helyrehozatala a következő kikötőben;

c) hiányosságok helyrehozatala 14 napon belül;

d) hiányosságok helyrehozatala, egyéb feltételek szerint.

Amennyiben a hajóval kapcsolatban intézkedéseket tettek és minden hiányosságot helyrehoztak, azt figyelembe veszik.

6. Olyan hajók, amelyeknél egy előző ellenőrzés folyamán hiányosságokat jegyeztek fel, a hiányosságok számának megfelelően.

7. Olyan hajók, amelyeket valamely előző kikötőben visszatartottak.

8. Olyan állam lobogója alatt közlekedő hajók, amely nem erősítette meg az ezen irányelv 2. cikkében megnevezett összes irányadó nemzetközi egyezményt.

9. Olyan állam lobogója alatt közlekedő hajók, amelyek hiányossági aránya átlag feletti.

10. Olyan osztályba sorolt hajók, amelyeknél a hiányosságok előfordulása átlag feletti.

11. Olyan osztályba sorolt hajók, amelyekre kiterjesztett ellenőrzést határoztak meg (ezen irányelv 7. cikke értelmében).

12. Más, 13 évesnél idősebb hajók.

A fent felsorolt hajóknál az ellenőrzés sorrendjének meghatározása során az illetékes hatóság figyelembe veszi a Sirenac információs rendszerben feltüntetett általános kiválasztási tényező szerinti sorrendet. A magasabb kiválasztási tényező magasabb prioritást jelez. A kiválasztási tényező a Párizsi memorandum keretében meghatározott kiválasztási tényezők értékének összege. Az 5., 6. és 7. pont csak az utolsó 12 hónapban elvégzett ellenőrzésekre érvényes. Az általános kiválasztási tényező nem lehet kevesebb, mint a 3., 4., 8., 9., 10., 11. és 12. pontban megállapított értékek összege.

Amennyiben az új kiválasztási tényezőknek a Párizsi memorandum keretében való bevezetésétől számított három hónapon belül a Bizottság arra a véleményre jut, hogy ezek az értékek nem megfelelők, a 95/21/EK irányelv 19. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően úgy dönthet, hogy ezek az értékek nem alkalmazhatók ezen irányelv alkalmazása során."

2. Az irányelv egy új, VIII. melléklettel egészül ki:

"

VIII. MELLÉKLET

A tagállamok kikötőiben végrehajtott visszatartásokra és ellenőrzésekre vonatkozó információk közzététele

(15. cikk szerint)

I. A 15. cikk (1) bekezdésével összhangban közzétett tájékoztatás a következőket tartalmazza:

- a hajó neve,

- IMO-szám,

- a hajó típusa,

- tonnatartalom (gt),

- építés éve,

- a hajótulajdonos vagy -üzemeltető neve és címe,

- lobogó szerinti állam,

- az a hajóosztályozó társaság vagy azok a társaságok, amely vagy amelyek a hajóra az osztályozási bizonyítványt kiállították,

- az a hajóosztályozó társaság, illetve társaságok és/vagy más részes államok, amelyek a hajóra a lobogó szerinti állam nevében a vonatkozó nemzetközi egyezmények szerinti hajóokmányokat kiállították, feltüntetve a kiállított okmányokat,

- a visszatartások száma az utóbbi 24 hónap folyamán,

- a visszatartó állam és kikötő,

- a visszatartás feloldásának időpontja,

- a visszatartás időtartama napokban,

- az észlelt hiányosságok száma és a visszatartás indoklása világos és szabatos fogalmazással,

- amennyiben a hajó a Közösség valamely kikötőjéből ki van tiltva, az ilyen intézkedés indoklása világos és szabatos fogalmazással,

- annak megjelölése, hogy a hajóosztályozó társaság vagy más, vizsgálatot végrehajtó magánszerv hatásköre kiterjedt-e azokra a hiányosságokra, amelyek önmagukban vagy egymással társítva a visszatartáshoz vezettek,

- az intézkedések leírása olyan hajó esetében, amelynek megengedték, hogy a legközelebbi megfelelő javítóműhelyig útját folytassa, vagy amelyet a Közösség valamely kikötőjéből kitiltottak.

II. A 15. cikk (2) bekezdésével összhangban közzétett, ellenőrzött hajókra vonatkozó tájékoztatás a következőket tartalmazza:

- a hajó neve,

- IMO-szám,

- a hajó típusa,

- tonnatartalom (gt),

- építés éve,

- a hajótulajdonos vagy -üzemeltető neve és címe,

- lobogó szerinti állam,

- az a hajóosztályozó társaság vagy azok a társaságok, amely vagy amelyek a hajóra az osztályozási bizonyítványt kiállították,

- az a hajóosztályozó társaság, illetve társaságok és/vagy más részes államok, amelyek a hajóra a lobogó szerinti állam nevében a vonatkozó nemzetközi egyezmények szerinti hajóokmányokat kiállították, feltüntetve a kiállított okmányokat,

- az ellenőrzés állama, kikötője és időpontja,

- hiányosságok száma hiányossági osztályonként.

"

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31999L0097 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0097&locale=hu

[2] Hatálytalan 2010.12.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére