32009R0614[1]

A Tanács 614/2009/EK rendelete ( 2009. július 7. ) az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről (kodifikált változat)

A TANÁCS 614/2009/EK RENDELETE

(2009. július 7.)

az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 26., 87., 88., 89., 132., 133. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2) A Szerződés I. mellékletében nem szereplő ovalbuminra nem alkalmazhatók a Szerződés mezőgazdasági rendelkezései, míg a tojássárgájára igen.

(3) Az ebből adódó helyzet hátrányosan befolyásolhatja a közös agrárpolitika hatékonyságát a tojáságazatban.

(4) Egy kiegyensúlyozott megoldás elérése érdekében közös kereskedelmi rendszert kell kialakítani az ovalbuminra, amely megfelel a tojásra kialakított rendszernek. Szükség van e rendszer alkalmazásának a laktalbuminra való kiterjesztésére, tekintettel arra a tényre, hogy az ovalbumin nagymértékben helyettesíthető azzal.

(5) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (4) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) nyomán a tojásra egységes piaci rendszer került megállapításra a Közösségben.

(6) Az albuminokra érvényes kereskedelmi rendszernek követnie kell a tojásra érvényes rendszert, tekintettel az előbbi termékeknek az utóbbitól való függésére.

(7) A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója során a Közösség különböző megállapodásokat tárgyalt meg. E megállapodások közül több a mezőgazdaságra vonatkozik, különös tekintettel a mezőgazdasági megállapodásra (5).

(8) A mezőgazdasági megállapodás előírja a változó mértékű importlefölözések, valamint egyéb intézkedések és importterhek eltörlését. A mezőgazdasági megállapodásnak megfelelően a mezőgazdasági termékekre alkalmazható vámtételeket a közös vámtarifában kell rögzíteni.

(9) Az ovalbumin árai rendszerint követik a tojásárakat, amelyek eltérnek a Közösségben és a világpiacon. A tojás ára nem az egyetlen olyan, a feldolgozási költségen kívüli tényező, amely hatással van az albumin világpiaci árára. A tarifikációnak a piacra gyakorolt káros hatásaival szembeni minimális védelmi szint fenntartása érdekében a mezőgazdasági megállapodás megengedi kiegészítő vámok alkalmazását pontosan meghatározott feltételek mellett, de csak a tarifikáció hatálya alá tartozó termékekre.

(10) A mezőgazdasági megállapodás a jelenlegi és a minimális piacrajutásra vonatkozó intézkedések keretében egy sor vámkontingensről rendelkezik. Az ilyen kontingensekre alkalmazandó feltételeket a mezőgazdasági megállapodás részletesen tartalmazza. A kontingensek nagy számára való tekintettel és azok lehetőség szerinti leghatékonyabb végrehajtásának biztosítása érdekében az irányítóbizottsági eljárást alkalmazva a Bizottság felel a kontingensek megnyitásáért és kezeléséért.

(11) A különböző, tojásból készült termékek között fennálló szoros gazdasági kapcsolat miatt az ovalbuminra és a laktalbuminra olyan forgalmazási előírásokat kell megadni, melyek a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek az 1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában megadott termékekre megállapított előírásoknak.

(12) A tojás piacának közös szervezésében az aktív feldolgozási eljárás igénybevételéből való kizárás kizárólag a Tanácsra tartozik. A mezőgazdasági megállapodásból következő gazdasági feltételek mellett szükséges lehet gyorsan reagálni az említett eljárások alkalmazásából adódó piaci problémákra. E tekintetben hatáskörrel kell felruházni a Bizottságot az időben korlátozott, sürgős intézkedések elfogadására,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a Közös Vámtarifa szerinti vámtétel mértéke a következő termékekre vonatkozik:

KN-kódÁruleírás
3502Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:
– Tojásfehérje:
ex 3502 11– – Szárított:
3502 11 90– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlantól, vagy alkalmatlanná tettől eltérő
ex 3502 19– – Más:
3502 19 90– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlantól, vagy alkalmatlanná tettől eltérő
ex 3502 20– Tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
– – Emberi fogyasztásra alkalmatlantól, vagy alkalmatlanná tettől eltérő
3502 20 91– – – Szárított (pl. lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99– – – Más

II. FEJEZET

KERESKEDELEM HARMADIK ORSZÁGOKKAL

2. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek bármelyikének a Közösségbe történő behozatala behozatali engedély bemutatásához köthető.

(2) Az import engedélyeket a tagállamok adják ki a kérelmezőnek, tekintet nélkül a Közösségen belüli letelepedési helyükre, a 4. cikk alkalmazása érdekében tett intézkedések sérelme nélkül.

(3) A behozatali és kiviteli engedélyek a Közösség egészére érvényesek. Az engedélyek kiadása biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, amely garantálja, hogy a termékeket az engedély érvényességi ideje alatt importálják vagy exportálják; vis maior esetének kivételével a biztosíték részben vagy egészben elvész, ha az említett idő alatt az import vagy az export nem, vagy csak részben valósult meg.

(4) Az import engedélyek érvényességi idejét és az (1) bekezdés alkalmazásának egyéb részletes szabályait az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt egyes termékek behozatala következtében a közösségi piacot érő esetleges hátrányos hatások megakadályozása vagy kiküszöbölése érdekében az ilyen termék vagy termékek Közös Vámtarifában megállapított vámtétel melletti behozatalát kiegészítő behozatali vám megfizetéséhez kell kötni, amennyiben a mezőgazdasági megállapodás 5. cikkében foglalt feltételek teljesülnek, kivéve ha a behozatal a közösségi piacot előreláthatóan nem zavarná, vagy ha annak hatása nem állna arányban az elérni kívánt céllal.

(2) Azok a küszöbárak, amelyek alatt kiegészítő vám róható ki, a Közösség által a Kereskedelmi Világszervezethez küldött értesítésben szereplők.

Azokat a küszöbmennyiségeket, amelyeket meg kell haladni ahhoz, hogy kiegészítő behozatali vámot lehessen kiszabni, különösen az (1) bekezdésben említett káros hatások megjelenését vagy várható megjelenését megelőző három év során a Közösségbe irányuló behozatal alapján kell meghatározni.

(3) A kiegészítő behozatali vámok kirovásánál figyelembe veendő importárakat a szóban forgó szállítmány CIF-importárai alapján kell meghatározni.

A CIF-importárakat e célból ellenőrizni kell a termék reprezentatív világpiaci árai vagy a terméknek a Közösség importpiacán irányadó árai alapján.

(4) A Bizottság az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadja az (1), (2) és (3) bekezdések alkalmazásának részletes szabályait. E részletes szabályok meghatározzák különösen:

a) azokat a termékeket, amelyekre kiegészítő behozatali vámok alkalmazhatók a mezőgazdasági megállapodás 5. cikke értelmében;

b) az (1) bekezdésnek a mezőgazdasági megállapodás 5. cikkének megfelelő alkalmazásához szükséges egyéb kritériumokat.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékeknek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében megkötött megállapodásokból következő vámkontingenseit az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint elfogadott részletes szabályoknak megfelelően kell megnyitni és kezelni.

(2) A kontingensek kezelése az alábbi módszerek valamelyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával történhet:

a) a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer (az "aki előbb érkezik, előbb kiszolgálják" elv alapján);

b) a kérelmek benyújtásakor kért mennyiségeket arányosan elosztó módszer (az "egyidejű vizsgálat" módszerével);

c) a hagyományos kereskedelmi gyakorlatokat figyelembe vevő módszer (a "hagyományos/új érkezők" módszerével).

Más megfelelő módszereket is lehet alkalmazni.

El kell kerülni az érintett piaci szereplők közötti diszkriminációt.

(3) Az igazgatási módszernek adott esetben figyelembe kell vennie a közösségi piac ellátására, valamint egyensúlyának megőrzésére vonatkozó igényeket, és alapulhat olyan módszereken is, amelyeket korábban az (1) bekezdésben említettekhez hasonló kontingenseknél alkalmaztak, a többoldalú kereskedelmi tárgyalások Uruguayi Fordulója során megkötött megállapodásokból fakadó jogosultságok sérelme nélkül.

(4) Az (1) bekezdésben említett részletes szabályok rendelkeznek az éves kontingensekről, az év egészére megfelelően elosztva, szükség esetén azok megnyitásáról és adott esetben:

a) a termék jellegét, származását és eredetét illetően a garanciákról;

b) az a) pontban említett garanciákat igazoló iratok elismeréséről; és

c) azokról a feltételekről, amelyek alapján a behozatali engedélyeket kiadják, és ezek érvényességi idejéről.

5. cikk

Ha az árak a közösségi piacon jelentősen megemelkednek, és ha ez a helyzet várhatóan folytatódik, ezáltal zavarva vagy zavarral fenyegetve a közösségi piacot, meghozhatók a megfelelő intézkedések.

A Tanács, a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően eljárva, szükség esetén elfogadja az e cikk első bekezdése alkalmazásának részletes szabályait.

6. cikk

Az 1. cikkben felsorolt termékekre forgalmazási előírások fogadhatók el, amelyek a termékek jellemzőinek figyelembevétele szükségességétől függően az 1234/2007/EK rendelet 116. cikkében, az e rendelet I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékekre elrendelt forgalmazási előírásoknak felelnek meg. Az előírások elsősorban a minőség, csomagolás, tárolás, szállítás, kiszerelés és jelölés szerinti besorolásra vonatkozhatnak.

Az előírásokat, azok hatályát és alkalmazásuk általános szabályait a Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többségi határozattal fogadja el.

7. cikk

(1) A tojás piaca közös szervezésének és e rendelet megfelelő működéséhez szükséges mértékben a Tanács, a Bizottság javaslatára, a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási eljárásnak megfelelően, különleges esetekben részben vagy egészben megtilthatja az aktív feldolgozási eljárás alkalmazását az e rendelet 1. cikkében felsorolt olyan termékek tekintetében, amelyeket az ugyanott szereplő termékek előállítására szánnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, ha az (1) bekezdésben említett helyzet kivételesen sürgős, és az aktív feldolgozási eljárás zavarja vagy zavarhatja a Közösség piacát, a Bizottság valamely tagállam kérelmére vagy saját kezdeményezésre dönt a szükséges intézkedésekről. A Tanácsot és a tagállamokat értesíteni kell ezekről az intézkedésekről, amelyek legfeljebb hat hónapig lehetnek érvényben, és azonnal alkalmazandók. Ha a Bizottsághoz kérelem érkezik valamely tagállamtól, a kérelem kézhezvételét követő egy héten belül arról határoznia kell.

(3) A Bizottság által elfogadott intézkedéseket az értesítés napjától számított egy héten belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja. A Tanács, minősített többséggel eljárva, a Bizottság határozatát megerősítheti, módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti. Ha a Tanács az ügyben három hónapon belül nem jár el, a Bizottság határozatát hatályon kívül helyezettnek kell tekinteni.

8. cikk

(1) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános és alkalmazásának különös szabályait kell alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifális besorolására. Az e rendelet alkalmazásából következő tarifális nómenklatúrát be kell építeni a Közös Vámtarifába.

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, vagy rendelkezéseiből más nem következik, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

a) a vámmal azonos hatású díjak kivetése;

b) a mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Azok az 1. cikkben megadott termékek, amelyeket olyan termékekből állítottak elő vagy nyertek ki, amelyekre a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdése és 24. cikke nem alkalmazandó, nem vehetők fel szabad forgalomba a Közösségen belül.

10. cikk

A tagállamok és a Bizottság közlik egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat. Az ilyen információk közlésének és terjesztésének szabályait az 1234/2007/EK rendelet 195. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

11. cikk

A 2783/75/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. BORG

(1) A 2009. január 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

(3) Lásd az I. mellékletet.

(4) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(5) HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

I. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Tanács 2783/75/EGK rendelete
(HL L 282., 1975.11.1., 104. o.)
A Bizottság 4001/87/EGK rendelete
(HL L 377., 1987.12.31., 44. o.)
A Tanács 3290/94/EK rendelete
(HL L 349., 1994.12.31., 105. o.)
Csak a XII. melléklet B. része
A Bizottság 2916/95/EK rendelete
(HL L 305., 1995.12.19., 49. o.)
Csak az 1. cikk, 6. pontja

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2783/75/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés2. cikk, (2) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés2. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (4) bekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk, (1) bekezdés4. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak4. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak
4. cikk, (2) bekezdés, első, második és harmadik francia bekezdések4. cikk, (2) bekezdés, a), b), c) pontok
4. cikk, (3) és (4) bekezdések4. cikk, (3) és (4) bekezdések
5–7. cikkek5–7. cikkek
8. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak8. cikk, (2) bekezdés, bevezető szavak
8. cikk, (2) bekezdés, első és második francia bekezdések8. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pontok
9. és 10. cikkek9. és 10. cikkek
11. cikk
12. cikk
11. cikk
12. cikk
Melléklet
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0614 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0614&locale=hu

Tartalomjegyzék