31999R1727[1]

A Bizottság 1727/1999/EK rendelete (1999. július 28.) a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1727/1999/EK RENDELETE

(1999. július 28.)

a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló, a 308/97/EK tanácsi rendelettel ( 1 ) módosított 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

(1) mivel a 2158/92/EGK rendelet előírja a Közösség pénzügyi hozzájárulását az erdők tűz elleni védelmének javítását szolgáló intézkedésekhez;

(2)

mivel a 2158/92/EGK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a közösségi finanszírozást elsősorban a tagállamok által benyújtott erdőtűz elleni védelmi programokra kell megadni;

(3)

mivel a hatékonyság érdekében, valamint az eljárások nemzeti és közösségi szinten történő egyszerűsítése és racionalizálása céljából az egyes tagállamok éves nemzeti tervébe kell összevonni a különféle intézkedéseket, amelyekre közösségi pénzügyi támogatást kérnek;

(4)

mivel részletes szabályokat kell elfogadni arról, hogy a nemzeti programok keretében hogyan kell megjeleníteni a támogatási kérelmeket, és hogy e kérelmeknek milyen információkat kell tartalmazniuk a vizsgálatuk megkönnyítésére;

(5)

mivel be kell vezetni a közösségi pénzügyi támogatások előlegfizetési rendszerét, hogy a tagállamok biztosíthassák nemzeti programjuk megfelelő pénzügyi kezelését;

(6)

mivel annak a kérelemnek, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága nyújt be a Bizottsághoz a nemzeti program keretében igényelt előlegekről és a maradvány visszafizetéséről, olyan információkat kell tartalmaznia, amelyek megkönnyítik a kiadások szabályszerűségének ellenőrzését;

(7)

mivel a Bizottságot tájékoztatni kell arról, hogy a támogatást biztosító határozatban megállapított feltételeknek megfelelően és határidőn belül hajtják végre az intézkedéseket;

(8)

mivel a tagállamok kötelesek elfogadni azokat a rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzeti program keretében végrehajtott intézkedéseket hatékonyan ellenőrizhessék;

(9)

mivel a Tanács 2158/92/EGK rendeletének 8. cikke és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. december 18-i 2988/95/EK-Euratom rendelete ( 3 ) értelmében a tagállamok ellenőrzik a Közösség által finanszírozott műveletek valós jellegét és szabályszerűségét és visszaszerzik a szabálytalanság vagy hanyagság következtében elveszett összegeket; mivel ezek az összegek a közösségi költségvetés számára indokolatlan kiadást jelentenek, amelyeket ezért vissza kell fizetni a Közösségnek;

(10)

mivel ha a 2158/92/EGK rendelet 8. cikkében előírt ellenőrzések szabálytalanságot tárnak fel, akkor a tagállamnak lehetőséget kell adni, hogy nyilatkozzon az adott esetről; mivel ha bebizonyosodik a szabálytalanság és ebből következően a kérdéses összegek indokolatlan kiadást jelentenek a közösségi költségvetés számára, vissza kell fizetni azokat a Közösségnek;

(11)

mivel az 1460/98/EK rendelettel ( 4 ) módosított 1170/93/EGK bizottsági rendeletet ( 5 ) ennélfogva hatályon kívül kell helyezni;

(12)

mivel az e rendeletben foglalt intézkedések megfelelnek az Állandó Erdészeti Bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2158/92/EGK rendelet 4. cikkében előírt programokat minden évben nemzeti szinten állítják össze. A nemzeti program tartalmazza az említett 4. cikknek megfelelően benyújtott valamennyi támogatási kérelmet. Magában foglalja a rendelet I. mellékletében szereplő információkat és dokumentumokat, továbbá a 2. cikkben meghatározott elemeket. A tagállam a programot az I. mellékletben megadott formában, két példányban nyújtja be a Bizottsághoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti program a 2158/92/EGK rendelet 6. cikkében foglalt bizottsági határozat közlésének napjától számított legfeljebb három évig tart. Ezt az időtartamot nem lehet meghosszabbítani.

2. cikk

Az 1. cikkben említett programok a következőket tartalmazzák:

a) a kedvezményezettek által benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékét; "igazolódokumentum" minden olyan dokumentum, amely az érintett tagállam törvényi vagy rendeleti előírásainak vagy az illetékes hatóság intézkedéseinek megfelelően készült és bizonyítja, hogy minden egyedi kérelemre előírt feltétel teljesült. A jegyzék tartalmazza az igazoló dokumentumok megnevezését és azokat a rendelkezéseket vagy intézkedéseket, amelyek alapján e dokumentumokat elkészítették, valamint azok rövid tartalmi ismertetését;

b) mintát azokhoz a formanyomtatványokhoz, amelyeken a kedvezményezettek benyújtják fizetési kérelmüket. E formanyomtatványok minimálisan megkövetelt tartalma: összesítés a felmerült kiadásokról, az előirányzott és a végrehajtott intézkedések minőségi és mennyiségi leírását tartalmazó összehasonlító táblázat;

c) a program intézkedéseinek hatékony végrehajtása érdekében kialakított ellenőrzési és igazgatási módszerek leírását a 2158/92/EGK rendelet 8. cikkének megfelelően.

A tagállamok a későbbiekben közlik az első bekezdésben említett dokumentáció aktualizálását is.

2a. cikk

(1) A tagállamok által a 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi ( 6 ) rendelet 14. cikke alapján a jóváhagyott nemzeti programokban szereplő tevékenységek igazgatására kijelölt, hatáskörrel rendelkező szervek megfelelnek az 1605/2002/EK, Euratom ( 7 ) tanácsi rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom ( 8 ) bizottsági rendeletben megállapított szabályoknak, illetve az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek (a továbbiakban: "hatáskörrel rendelkező szervek"), különösen megfelelnek legalább a következő kritériumoknak:

a) nemzeti közszektorbeli szervek vagy közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó szervek, amennyiben azok valamely tagállam törvényeinek hatálya alá tartoznak;

b) megfelelő, lehetőleg hatóság által kiállított pénzügyi biztosítékokat kínálnak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében;

c) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményei szerint működnek;

d) gondoskodnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontja szerint végzett műveletek átláthatóságáról.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kritériumok betartásán túl a bekezdés a) pontjában említett, a magánjog hatálya alá tartozó szervek igazolják a következőket:

a) műszaki és szakmai kapacitásukat vezető munkatársaik iskolai végzettségét és szakmai képzettségét igazoló okmányok alapján;

b) gazdasági és pénzügyi kapacitásukat megfelelő banki nyilatkozatok vagy a vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás vagy állami garancia igazolása vagy mérlegek vagy azok kivonatai alapján legalább az utolsó két olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták, amennyiben azon ország társasági joga, ahol a gazdasági szereplő letelepedett, előírja a mérleg közzétételét;

c) például a cégjegyzékbe vagy a szakmai nyilvántartásba történt bejegyzéssel vagy eskü alatt tett nyilatkozattal vagy egyéb igazoló okirattal, meghatározott szervezetbeli tagsággal, kifejezett felhatalmazással vagy a HÉA-nyilvántartásba való bejegyzéssel bizonyított jogosultság a nemzeti törvények alapján a költségvetés-végrehajtási feladatok ellátására;

d) esetükben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyike sem áll fenn.

(4) A Bizottság a hatáskörrel rendelkező szervekkel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikkének és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 35. és 41. cikkének megfelelően megállapodást köt.

(5) A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres ellenőrzések végzésével gondoskodnak arról, hogy a 2152/2003/EK rendelet alapján finanszírozott fellépéseket helyesen hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, és szükség esetén jogi lépéseket tesznek az elveszett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére.

(6) A hatáskörrel rendelkező szervek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt. A Bizottság iratellenőrzést és azoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő meglétére, érvényességére, illetve a megfelelő működésre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

(7) A hatáskörrel rendelkező szervek azok a közvetítő szervezetek, ahová a Közösségi hozzájárulásokat befizetik, és ahol a számlákat és a nemzeti programokat támogató hozzájárulások átvételét és beérkezését igazoló nyilvántartásokat vezetik, beleértve a program közvetlen és közvetett költségeit alátámasztó összes számlát és hasonló bizonyító erejű okmányt.

3. cikk

(1) Az illetékes hatóság legkorábban a bizottsági határozat közlésének időpontját követő év január 1-jén kérelmezheti a nemzeti programhoz nyújtott közösségi pénzügyi támogatás 30 %-áig terjedő előleget.

(2) A tagállam, amint bizonyítja, hogy az ugyanarra a programra adott első előleg 60 %-át felhasználta, kérelmezhet egy második előleget, amelynek összege nem lehet 30 %-nál nagyobb. Ha az első előleg 90 %-át elköltötték, a második előleg 50 %-ra növelhető.

(3) A maradványt azt követően fizetik ki, hogy a Bizottság megkapta és jóváhagyta a nemzeti programot lezáró jelentést, a program végső mérlegét és az utolsó kifizetésre vonatkozó kérelmet.

4. cikk

(1) A programot jóváhagyó bizottsági határozat közlésének időpontját követő év július 1-jétől az illetékes hatóság félévente a II. mellékletnek megfelelően kimutatást küld a kedvezményezettek részére történt kifizetésekről, mellékelve a munka előrehaladásáról szóló jelentést.

(2) A nemzeti programhoz kapcsolódó előlegek és maradványok kifizetésére vonatkozó kérelmeket az illetékes hatóságnak kell benyújtania a Bizottsághoz két példányban, a III. mellékletnek megfelelően.

5. cikk

(1) Ha valamely tagállam szabálytalanság vagy hanyagság következtében elveszett összegeket szerez vissza, akkor azokat visszafizeti a Közösség számára.

(2) Amennyiben a Bizottság a maradvány kifizetését követő négy éven belül szabálytalanságot észlel valamely, a Közösség által finanszírozott művelettel összefüggésben, és az adott összeget nem fizették vissza a Közösség számára az (1) bekezdésnek megfelelően, tájékoztatja erről a tagállamot, és lehetőséget biztosít számára észrevételei megtételére.

(3) Ha a Bizottság a helyzet vizsgálata és az érintett tagállamtól érkezett esetleges észrevételek nyomán megállapítja, hogy valóban szabálytalanság történt, a tagállam visszafizeti az adott összeget.

6. cikk

Az 1170/93/EGK rendelet hatályát veszti.

E rendeletet azonban továbbra is alkalmazni kell az 1998. november 1-je előtt benyújtott támogatási kérelmekre.

7. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

Bevezető megjegyzések

Az előlegek és kifizetések iránti kérelmeket, a féléves kimutatásokat és a munka előrehaladásáról szóló jelentéseket két példányban kell benyújtani a Bizottsághoz az alábbi címre:

European Commission

Directorate-General for Agriculture

Unit VI FII 2

Rue de la Loi/Wetstraat 200,B-1049

Brussels

Kimutatás a kedvezményezetteknek teljesített féléves kifizetésekről

Az 1. táblázatban szereplő formanyomtatvány alkalmazandó.

A munka előrehaladásáról szóló jelentés

A 2. táblázatban szereplő formanyomtatvány alkalmazandó.

III. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 217., 1992.7.31., 3. o.

( 2 ) HL L 51., 1997.2.21., 11. o.

( 3 ) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

( 4 ) HL L 193., 1998.7.9., 20. o.

( 5 ) HL L 118., 1993.5.14., 23. o.

( 6 ) HL L 324., 2003.12.11., 1. o..

( 7 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 8 ) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1727 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1727&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R1727-20041217 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R1727-20041217&locale=hu

Tartalomjegyzék