32008D0768(01)[1]

2008/768/EK: A Bizottság határozata ( 2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5106. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. szeptember 30.)

a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 5106. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/768/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) A Beauveria brongniartii és a kálium-permanganát vizsgálatát a munkaprogram negyedik szakaszában végzik el.

(4) A Beauveria brongniartii és a kálium-permanganát kizárólagos bejelentői 2007. szeptember 5-én, illetve 2008. február 22-én tájékoztatták a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem szándékoznak részt venni az említett hatóanyagokra vonatkozó munkaprogramban, és ennélfogva nem szolgáltatnak további információkat. Az említett hatóanyagok ebből következően nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(5) Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni. Hosszabb előzetes értesítési idő esetén ez a határidő lerövidíthető úgy, hogy egybeessen a vegetációs időszak végével.

(6) Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a szóban forgó hatóanyagoknak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére kérelmet lehessen benyújtani.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat I. mellékletében felsorolt hatóanyagok nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) az I. mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2009. március 30-ig visszavonják;

b) az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és az legkésőbb 2010. március 30-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0768(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0768(01)&locale=hu