31998L0025[1]

A Tanács 98/25/EK irányelve (1998. április 27.) a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló 95/21/EK irányelv módosításáról

A Tanács 98/25/EK irányelve

(1998. április 27.)

a Közösség kikötőiben és a tagállamok felségvizein történő hajózás tekintetében a hajózás biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó nemzetközi előírások végrehajtásáról (kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzés) szóló 95/21/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a 95/21/EK irányelv [4] 2. cikkének 1. pontja értelmében az "Egyezmények" az említett cikkben idézett, az irányelv elfogadásának időpontjában hatályos egyezmények; mivel a 2. cikk 2. pontja előírja, hogy a "Párizsi Memorandum" a kikötő szerinti állam hatósága által végzett ellenőrzések tárgyában 1982. január 26-án Párizsban aláírt Párizsi Memorandum, az ezen irányelv elfogadásának napján hatályos változatban;

(2) mivel a 95/21/EK irányelv elfogadásának időpontja óta az 1974. évi SOLAS egyezmény, az 1973/1978. évi Marpol egyezmény és az 1978. évi STCW egyezmény módosításai léptek hatályba; mivel a Párizsi Memorandum legutóbbi módosításai 1998. január 14-én léptek hatályba; mivel indokolt ezeknek a módosításoknak az alkalmazása az irányelv céljaira;

(3) mivel a Hajók biztonságos üzemeltetésére és a szennyezés megelőzésére vonatkozó, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által 1993. november 4-én elfogadott és a SOLAS egyezmény új IX. fejezetén keresztül kötelezővé tett nemzetközi igazgatási szabályzat (ISM szabályzat) létrehoz egy, a hajót üzemeltető társaságnál mind a hajók fedélzetén, mind a parton alkalmazandó biztonságos üzemeltetési rendszert, amelyet annak az országnak hatóságai ellenőriznek, amely ország területén a társaság székhelye található;

(4) mivel az ISM szabályzat lényeges hozzájárulást jelent a tengerek biztonságához és a közösségi vizeken a tengeri környezet védelméhez;

(5) mivel az ISM szabályzat 1998. július 1-jén lép hatályba nemzetközi szinten minden személyhajó, valamint olajszállító tartályhajó, vegyianyag-szállító tartályhajó, gázszállító hajó, ömlesztettáru-szállító hajó és 500 BRT nagyságú vagy annál nagyobb, nagy sebességű teherhajó vonatkozásában;

(6) mivel a roll-on/roll-off személyhajók (ro-ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló, 1995. december 8-i 3051/95/EK tanácsi rendeletben [5] célul tűzte ki a Közösség kikötőibe érkező vagy azokat elhagyó összes ro-ro komphajóra vonatkozóan az ISM szabályzat rendelkezéseinek előzetes és kötelező betartatását, tekintet nélkül a hajók által viselt lobogóra;

(7) mivel az ISM szabályzat társaságok és hatóságok általi nemzetközi szintű végrehajtásának késedelme aggodalomra adna okot a tengeri biztonság és a környezet védelme szempontjából;

(8) mivel ezért szükséges sajátos, közösségi szintű intézkedések meghozatala olyan esetekre, amikor a hajók nem rendelkeznek ISM bizonyítvánnyal; mivel az ilyen intézkedéseknek tartalmazniuk kell az összes olyan hajó visszatartásának elrendelését, amely hajó nem rendelkezik az ISM szabályzatnak megfelelően kibocsátott bizonyítvánnyal;

(9) mivel mindazonáltal, amennyiben a hajó visszatartását egyéb súlyos hiányosság nem teszi indokolttá, az érintett tagállamnak lehetőséget kell adni arra, hogy szükség esetén engedélyezze a visszatartás feloldását a kikötő zsúfoltságának elkerülése céljából;

(10) mivel ebben az esetben a tagállamoknak a 95/21/EK irányelv 11. cikkével összhangban jól összehangolt intézkedéseket kell alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő ISM bizonyítvánnyal nem rendelkező, a kikötő elhagyására engedélyt kapott hajó fogadását a Közösségen belül minden kikötő utasítsa el mindaddig, amíg a hajó nem rendelkezik az ISM szabályzatnak megfelelően kibocsátott érvényes bizonyítvánnyal, a 11. cikk 6. bekezdésének sérelme nélkül;

(11) mivel a Közösségen belüli kikötők felkeresése tilalmának feloldását csak a visszatartást elrendelő tagállam rendelheti el; mivel a visszatartást elrendelő tagállam saját megítélése szerint elfogadhat másik tagállam részéről szolgáltatott bármilyen információt, amely bizonyítéknak tekinthető arra vonatkozóan, hogy egy hajó rendelkezik az ISM szabályzatnak megfelelően kibocsátott érvényes bizonyítványokkal;

(12) mivel a 95/21/EK irányelv rendelkezései az irányelv 2. cikkében említett nemzetközi egyezményeken és a kikötő szerinti állam ellenőrzéséről szóló Párizsi Memorandumon végrehajtott módosításokat figyelembe véve egy egyszerűsített eljárás lefolytatásával kiigazíthatók; mivel az említett irányelv 18. cikke rendelkezéseiben előírt eljárás látszik a legalkalmasabbnak az ilyen módosításokhoz; mivel ebből a célból a 19. cikket ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/21/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) az 1. pontban az "ezen irányelv elfogadása napján hatályban lévő" szöveget "1998. július 1-jén hatályban levő" szöveg váltja fel;

b) a 2. pontban az "ezen irányelv elfogadásának napján hatályos változatban" szöveget az "1998. január 14-én hatályos változatban" szöveg váltja fel.

2. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"9a cikk

ISM bizonyítványok hiánya esetén alkalmazandó eljárások

(1) Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a megfelelési bizonyítvány vagy a hajók biztonságos üzemeltetésére és a szennyezés megelőzésére vonatkozó nemzetközi igazgatási szabályzatnak (ISM szabályzat) megfelelően kiállított biztonságos igazgatási bizonyítvány nem található meg olyan hajón, amelyre vonatkozóan a Közösségen belül az ellenőrzés időpontjában az ISM szabályzat rendelkezései alkalmazandók, az illetékes hatóság gondoskodik az ilyen hajó visszatartásáról.

(2) Az (1) bekezdésben említett okmányok hiánya ellenére, ha az ellenőrzés során a hajó visszatartását indokolttá tevő egyéb hiányosságot nem tárnak fel, az illetékes hatóság a kikötő zsúfoltságának elkerülése céljából a visszatartás elrendelését feloldhatja. Minden ilyen intézkedés meghozatalát követően a feloldást elrendelő illetékes hatóság a feloldásról azonnal tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait.

(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy egy tagállam kikötőjét a (2) bekezdés rendelkezései szerinti módon elhagyó hajó fogadását a Közösségen belüli minden más kikötő utasítsa el a 11. cikk (6) bekezdésében említett körülmények kivételével mindaddig, amíg a hajó a visszatartását elrendelő tagállam illetékes hatóságának kielégítő módon nem igazolja, hogy a hajó rendelkezik az ISM szabályzat hatálya alatt kibocsátott érvényes bizonyítványokkal. Olyan esetekben, amikor az ellenőrzések során a 9. cikk (2) bekezdésében említett hiányosságokat tárnak fel, és azok nem orvosolhatók a visszatartást elrendelő kikötőben, a 11. cikk vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók."

3. A 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"c) kiigazítsák a 2. cikkben foglalt dátumokat annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az abban a cikkben említett nemzetközi egyezmények és a Párizsi Memorandum hatályba lépett módosításait, az egyezmények jegyzőkönyveinek kivételével."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. július 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. április 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Cook

[1] HL C 264., 1997.8.30., 33. o.

[2] 1997. december 10-i vélemény (HL C 73., 1998.3.9., 64. o.).

[3] Az Európai Parlament 1997. december 4-i véleménye (HL L 388., 1997.12.22., 16. o.), a Tanács 1998. február 12-i közös álláspontja (HL C 91., 1998.3.26., 28. o.) és az Európai Parlament 1998. március 31-I határozata (HL C 138., 1998.5.4.).

[4] HL L 157., 1995.7.7., 1. o.

[5] HL L 320., 1995.12.30., 14. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0025&locale=hu