31995R3051[1]

A Tanács 3051/95/EK rendelete (1995. december 8.) a roll-on/roll-off személyhajók (Ro-Ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről

A TANÁCS 3051/95/EK RENDELETE

(1995. december 8.)

a roll-on/roll-off személyhajók (Ro-Ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, a következőkre figyelemmel ( 3 ),

mivel a Közösséget súlyosan érintik az emberáldozatokkal járó hajóbalesetek;

mivel a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a környezetszennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi szabályzatot (a továbbiakban "ISM-szabályzat") a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1993. november 4-én az A.741(18) számú közgyűlési határozattal a tagállamok jelenlétében elfogadta, és annak az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezménybe történő beépítése következtében az ISM-szabályzatot 1998. július 1-jétől kezdődően a Ro-Ro személyhajókra is alkalmazni kell;

mivel a fentiekben egy, a tengeri biztonság javítását célzó intézkedések sorába tartozó intézkedésről van szó; mivel az ISM-szabályzat alkalmazása még nem kötelező, de ajánlott;

mivel az ISM-szabályzat szigorú és kötelező alkalmazása hatékonyan javíthatja az emberi élet biztonságát a tengeren;

mivel a Közösség legsürgősebben kezelendő problémája a Ro-Ro személyhajók biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos; mivel az ISM-szabályzat egységes és következetes bevezetése az összes tagállamban egy további lépést jelenthet a Ro-Ro személyhajók biztonságos üzemeltetésének elérése érdekében;

mivel a Tanács a Ro-Ro személyhajók biztonságáról szóló, 1994. december 22-i határozatában ( 4 ) felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy javaslatot az ISM-szabályzat előzetes kötelező érvényű alkalmazására az összes menetrendszerű, európai kikötőkbe tartó vagy azokból induló Ro-Ro személyhajóra, a nemzetközi jognak megfelelően;

mivel az ISM-szabályzat szigorú és kötelező alkalmazása szükséges a biztonságos üzemeltetési rendszerek tengerjáró Ro-Ro személyhajókat üzemeltető társaságok általi létrehozásának és megfelelő fenntartásának biztosításához mind a hajók, mind a társaságok szintjén;

mivel az ISM-szabályzat rendelkezéseinek előzetes kötelező érvényű végrehajtásához és a rendelkezések alkalmazásának hatékony ellenőrzéséhez a Közösségi szintű intézkedés a legjobb módszer, elkerülve ugyanakkor a Közösség kikötői és a Ro-Ro komphajók közötti verseny torzulását; mivel csak a közvetlenül alkalmazandó rendelet biztosíthat egy ilyen végrehajtást; és az előzetes alkalmazás megköveteli, hogy a szabályzat 1996. július 1-jétől kezdődően legyen hatályos;

mivel az ISM-szabályzat előzetes kötelező érvényű bevezetése az összes Ro-Ro komphajóra, függetlenül azok lobogójától, az IMO A.741(18) számú határozata 2. pontjában foglalt kérelmet is figyelembe veszi, amely határozottan sürgeti a kormányokat a szabályzat lehető leggyorsabb bevezetésére, többek között prioritás adásával a személyhajók számára;

mivel a hajók biztonsága elsődlegesen a lobogó szerinti államok felelőssége; mivel a tagállamok biztosíthatják a megfelelő üzemeltetési biztonsági szabályok betartását a saját lobogójuk alatt hajózó komphajók, valamint az azokat üzemeltető társaságok részéről; mivel a tagállamok számára a saját kikötőjükből indulóan menetrendszerű járatként üzemeltetett vagy üzemeltetni kívánt összes Ro-Ro komphajó biztonságának garantálása érdekében, függetlenül azok lobogójától, csak az a módszer lehet célravezető, ha a tagállamok az ilyen üzemeltetés feltételeként megkövetelik a biztonsági szabályok tényleges betartását;

mivel a Ro-Ro komphajókat kizárólag az ugyanazon tagállam kikötői között, védett vizeken üzemeltető társaságok sokkal korlátozottabb mértékű kockázatot jelentenek és részarányosan nagyobb adminisztratív munkaterhet kell viselniük, mint a többi társaságnak, és ezért átmeneti eltérésben kellene részesülniük;

mivel meg kell határozni azokat a körülményeket, amelyek esetén az ISM-szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell, és meg kell határozni a megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kibocsátásának és ellenőrzésének a feltételeit;

mivel a tagállamok szükségesnek tarthatják, hogy az e rendeletből eredő kötelezettségeik teljesítése céljából hatásköreiket szakmai szervezetekre ruházzák vagy azok tevékenységére támaszkodjanak; mivel az egységes és megfelelő ellenőrzési szint biztosítása megköveteli, hogy az ilyen szervezetek megfeleljenek a hajóellenőrzési és -vizsgálati szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelv ( 5 ) rendelkezéseinek;

mivel egy tagállamnak rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy egyes, a kikötőiből induló Ro-Ro komphajók üzemelését felfüggessze, ha úgy ítéli meg, hogy az életbiztonságra, a vagyonbiztonságra vagy a környezet biztonságára nézve komoly kockázatot jelentenek, egy szabályozási bizottság keretében meghozandó határozatra is figyelemmel, amelynek a tagállamoknak meg kell felelniük;

mivel e rendeletnek a nemzetközi fejlemények figyelembevételével történő módosításához egy egyszerűsített eljárást kell kialakítani egy szabályozási jellegű bizottság bevonásával;

mivel e biztonsági szabályok gyors bevezetése bizonyos műszaki és adminisztratív problémákat okoz Görögország számára azon görögországi székhelyű társaságok rendkívül nagy száma miatt, amelyek görög lobogó alatt, kizárólag görög kikötők között közlekedő komphajókat üzemeltetnek; mivel e helyzet kezelése céljából átmeneti eltérést kell alkalmazni, figyelembe véve továbbá, hogy a görög kikötők között közlekedő menetrendszerű személy- és komphajókra 2004. január 1-jéig nem vonatkozik a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri szállításra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról szóló, 1992. december 7-i 3577/92/EGK tanácsi rendelet ( 6 ) által biztosított szolgáltatásnyújtási szabadság,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet célja a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló menetrendszerű Ro-Ro személyhajók biztonsági kezelésének, biztonságos üzemeltetésének és a szennyezés megelőzésének a fokozása oly módon, hogy a Ro-Ro komphajókat üzemeltető társaságokkal betartatják az ISM-szabályzat rendelkezéseit a következő eszközökkel:

- a hajók fedélzetén és a szárazföldön biztonsági kezelési rendszerek társaságok általi létesítése és karbantartása, és

- e rendszereknek a hajók lobogója, valamint a kikötő szerinti állam közigazgatása által végzett ellenőrzése.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában és az ISM-szabályzat alkalmazása céljából:

a) "Ro-Ro komphajó": olyan tengerjáró személyszállító hajó, amely rendelkezik megfelelő felszerelésekkel közúti vagy vasúti járművek keréken guruló be- és kiszállásához a hajóba, illetve a hajóból, és 12 főnél több utast szállít;

b) "menetrendszerű járat": ugyanazon két vagy több pont közötti forgalmat lebonyolító Ro-Ro komphajó átkelésének a sorozata:

1. nyilvános menetrend szerint; vagy

2. olyan rendszeres, illetve gyakori átkelésekkel, amelyek felismerhetően sorozatot alkotnak;

c) "társaság": a Ro-Ro komphajó tulajdonosa vagy bármely egyéb szervezet vagy személy, például igazgató, vagy személyzet nélküli hajóbérlet esetén az a személy, akire a hajótulajdonos átruházta a Ro-Ro komphajó üzemeltetésének felelősségét;

d) "elismert szervezet": a 97/58/EK bizottsági irányelvvel ( 7 ) módosított 94/57/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően elismert szervezet;

e) "ISM-szabályzat": a hajók biztonságos üzemeltetéséről és a szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi igazgatási szabályzat, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) a 2000. december 5-i MSC.104 (73) IMO-állásfoglalással módosított 1993. november 4-i A.741 (18) közgyűlési állásfoglalással fogadott el, és e rendelet mellékletében szerepel;

f) "közigazgatás": annak az államnak a kormányzata, amelynek a lobogója alatt a Ro-Ro komphajó hajózni jogosult;

g) "megfelelési bizonyítvány": a társaságok számára az ISM-szabályzat 13.2 pontjának megfelelően kibocsátott okmány;

h) "biztonságos üzemeltetési bizonyítvány": az ISM-szabályzat 13.7. pontjának megfelelően ro-ro komphajók részére kiadott bizonyítvány;

i) "védett vizek": azok a területek, ahol a jelentős nagyságú, 1,5 m magasságot meghaladó hullámok keletkezésének éves valószínűsége kisebb, mint 10 %, és amelyen egy Ro-Ro komphajó soha sem kerül 6 tengeri mérföldnél távolabb olyan menedékhelytől, ahol hajótörött személyeket partra lehet tenni.

3. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell minden, a Közösség valamely tagállamának kikötőjéből induló és oda érkező, legalább egy Ro-Ro komphajót menetrend szerint üzemeltető társaságra vonatkozóan, függetlenül a hajók lobogójától.

4. cikk

(1) Minden társaságnak ahhoz, hogy hajóik a Közösség egy tagállamának valamely kikötőjéből induló vagy oda érkező, menetrendszerű szolgáltatást végezhessenek, úgy kell megfelelnie az ISM-szabályzat 1.2.-13.1. és 13.6. pontja rendelkezéseinek, mintha azok kötelező érvényűek lennének.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, az ugyanazon tagállamban lévő kikötők között, kizárólag védett vizeken menetrendszerű Ro-Ro komphajót vagy komphajókat üzemeltető társaságok 1997. július 1-jéig eltérhetnek e rendelet rendelkezéseitől.

5. cikk

(1) A társaságokat és a ro-ro komphajókat tekintve a tagállamok kötelesek az ISM-szabályzat 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7.-13.11., valamint a 14. és 16. pontjának rendelkezéseit úgy betartani, mintha azok kötelező érvényűek lennének.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok se teljesen, se részben nem ruházhatják át hatásköreiket elismert szervezetekre, és nem támaszkodhatnak azok tevékenységére.

Az ISM-szabályzat 13.2 pontjának alkalmazásában egy tagállam csak olyan társaság számára bocsáthat ki megfelelési bizonyítványt, amely társaság üzleti tevékenységének fő helye a tagállam területén van. E bizonyítvány kibocsátását megelőzően a tagállamoknak konzultálniuk kell azon államok közigazgatásával, amelyek lobogója alatt az érintett társaság Ro-Ro komphajói hajóznak, ha e közigazgatás nem a bizonyítványt kibocsátó tagállamé.

(3) A megfelelési bizonyítvány a kibocsátása napjától számított 5 évig érvényes csak, minden esetben azzal a feltétellel, hogy évente egyszer egy ellenőrzést végeznek annak megerősítése érdekében, hogy a biztonságos üzemeltetési rendszer megfelelően működik, és hogy a legutolsó ellenőrzés óta végrehajtott esetleges módosítások megfelelnek az ISM-szabályzat rendelkezéseinek.

(4) A biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a kibocsátása napjától számított 5 évig érvényes csak, minden esetben azzal a feltétellel, hogy 30 hónaponként vagy annál gyakrabban időközi ellenőrzést végeznek annak megerősítése érdekében, hogy a biztonságos üzemeltetési rendszer megfelelően működik, és hogy a legutolsó ellenőrzés óta végrehajtott esetleges módosítások megfelelnek az ISM-szabályzat rendelkezéseinek.

(5) E rendelet, és főként a 6. cikke alkalmazásában mindegyik tagállam köteles elfogadni a bármely másik tagállam közigazgatása vagy az annak nevében eljáró elismert szervezet által kibocsátott megfelelési bizonyítványt és biztonságos üzemeltetési bizonyítványt.

(6) Egy tagállam köteles a harmadik országok közigazgatása vagy az azok nevében eljáró szervezetek által kibocsátott megfelelési bizonyítványokat és biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat elismerni, amennyiben meggyőződött arról, hogy azok megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek.

A harmadik országok közigazgatása nevében kibocsátott megfelelési bizonyítványokat és biztonságos üzemeltetési bizonyítványokat csak akkor lehet elismerni, ha azokat elismert szervezet bocsátotta ki.

6. cikk

A tagállamoknak meg kell győződniük arról, hogy a kikötőikből induló vagy oda érkező, menetrendszerű Ro-Ro komphajót üzemeltető valamennyi társaság betartja-e e rendelet rendelkezéseit.

7. cikk

Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy társaság, annak ellenére, hogy rendelkezik megfelelési bizonyítvánnyal, nem képes a kikötőiből induló vagy oda érkező, menetrendszerű Ro-Ro komphajót üzemeltetni, mivel az komoly veszélyt jelenthet az élet- vagy vagyonbiztonságra vagy a környezet biztonságára, az ilyen szolgáltatást fel lehet függeszteni addig az időpontig, amíg a veszély kockázata meg nem szűnik.

A fentiekben említett körülmények esetén az alábbi eljárást kell alkalmazni:

a) a tagállam köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot és a többi tagállamot a döntéséről és annak megalapozott indokairól;

b) a Bizottság köteles megvizsgálni, hogy a felfüggesztés indokolt-e a biztonság és a környezet veszélyeztetése szempontjából;

c) döntést kell hozni a 10. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás szerint arról, hogy a tagállamnak az üzemeltetés felfüggesztésére vonatkozó döntése indokolt-e az élet- és vagyonbiztonság, valamint a környezet súlyos veszélyeztetése szempontjából, és ha a felfüggesztés indokolatlannak bizonyul, felkérik az érintett tagállamot a felfüggesztés visszavonására.

8. cikk

Az ISM-szabályzat általános rendelkezéseinek figyelembevétele céljából a Bizottság a hatálybalépéstől számított 3 év eltelte után megvizsgálja e rendelet végrehajtását, és javaslatokat tesz az általa megfelelőnek ítélt intézkedésekre.

9. cikk

A nemzetközi szintű fejlemények figyelembevétele érdekében, különösen az IMO keretében:

a) az "ISM-szabályzat" 2. cikkben szereplő meghatározása;

b) a megfelelési bizonyítvány és biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényességének időtartama és az e bizonyítványokra vonatkozóan az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt ellenőrzések gyakorisága;

c) a melléklet;

d) az "elismert szervezet" 2. cikkben szereplő meghatározása; módosítható a 10. cikk (2) bekezdésében előírt eljárás szerint, különösen annak érdekében, hogy a mellékletbe bekerüljenek az ISM-szabályzat végrehajtására vonatkozóan a közigazgatások számára szóló iránymutatások.

A 2. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően ( 8 ).

10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

11. cikk

Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

Az első albekezdéstől való eltéréssel, e rendeletet 1997. december 31-ig nem kell alkalmazni azokra a társaságokra, amelyeket a görög jog szerint hoztak létre, és amelyek üzleti tevékenységének fő helye Görögország, és amelyeket Görögországban jegyeztek be és amelyek görög lobogó alatt üzemeltetnek menetrendszerű Ro-Ro komphajókat kizárólag görög kikötők között.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

I. CÍM

A hajók biztonságos üzemeltetésére és a szennyezés megelőzésére vonatkozó nemzetközi igazgatási szabályzat [a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó nemzetközi szabályzat (ISM)]

A. RÉSZ - VÉGREHAJTÁS

1. Általános

1.1. Fogalommeghatározások

E szabályzat A. és B. része alkalmazásában:

1.1.1. "Biztonságos üzemeltetésre vonatkozó nemzetközi szabályzat (ISM)": a hajók biztonságos üzemeltetésére és a szennyezés megelőzésére vonatkozó, a közgyűlés által elfogadott nemzetközi igazgatási szabályzat, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet módosíthat.

1.1.2. "Társaság": a hajó tulajdonosa vagy egyéb olyan szervezet, illetve személy - mint például az igazgató vagy a hajót személyzet nélkül bérlő személy -, aki átvállalta a hajó tulajdonosától a hajó üzemeltetésének a felelősséget, és aki a felelősség átvállalásával a szabályzat által előírt kötelességeket és felelősséget is vállalta.

1.1.3. "Közigazgatás": annak az államnak a kormányzata, amelynek lobogója alatt a hajó hajózni jogosult.

1.1.4. "Biztonságos üzemeltetési rendszer": olyan strukturált és dokumentált rendszer, amely lehetővé teszi a társaság személyzetének, hogy a társaság biztonsági és környezetvédelmi politikáját hatékonyan végrehajtsa.

1.1.5. "Megfelelési bizonyítvány": az e szabályzat előírásainak megfelelő társaság számára kiállított okmány.

1.1.6. "Biztonságos üzemeltetési bizonyítvány": az olyan hajó részére kiállított okmány, amely kifejezésre juttatja, hogy a társaság és annak hajózó rendszere a jóváhagyott biztonságos üzemeltetési rendszernek megfelelően működik.

1.1.7. "Objektív bizonyíték": minőségi vagy mennyiségi információk, feljegyzések vagy ténymegállapítások, amelyek a biztonságra vagy a biztonságos üzemeltetési rendszer egy elemének meglétére vagy végrehajtására vonatkoznak, és megfigyelésen, mérésen vagy vizsgálaton alapulnak, továbbá igazolhatóak.

1.1.8. "Megfigyelés": olyan ténymegállapítás, amelyet a biztonságos üzemeltetési rendszer ellenőrzése során tesznek, és amelyet objektív bizonyítékkal támasztanak alá.

1.1.9. "Szabálytalanság": olyan megfigyelt helyzet, ahol objektív bizonyíték bizonyítja, hogy egy előírást nem tartottak be.

1.1.10. "Súlyos szabálytalanság": olyan azonosítható szabálytalanság, amely a személyzet vagy a hajó biztonságára vonatkozóan komoly fenyegetést jelent, vagy komoly veszélyt jelent a környezetre, és amely haladéktalan korrekciós intézkedéseket kíván meg; ez a kifejezést azt is jelenti, hogy az ISM-szabályzat előírásait nem alkalmazzák hatékonyan és módszeresen.

1.1.11. "Évforduló időpont": a vonatkozó okmány vagy bizonyítvány lejárati dátumával megegyező hónap és nap.

1.1.12. »Egyezmény«: az 1974-ben módosított, "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény.

1.2. Célkitűzések

1.2.1. A szabályzat célja a biztonság biztosítása a tengeren, a személyi sérülések vagyhalálesetek megelőzése, akörnyezeti károk megakadályozása, különös tekintettel a tengeri környezetre, valamint a vagyontárgyakra.

1.2.2. A biztonságos üzemeltetés terén a társaság célkitűzéseinek különösen a következőknek kell lenniük:

1.2.2.1. a hajó üzemeltetése biztonságos gyakorlatának kidolgozása és a biztonságos munkakörnyezet megteremtése;

1.2.2.2. minden ismert kockázat ellen biztonsági intézkedések kidolgozása; és

1.2.2.3. mind a parti, mind a hajószemélyzet biztonságos üzemeltetési képességeinek folyamatos fejlesztése, beleértvemind a biztonsággal, mind a tengeri környezet védelmével kapcsolatos vészhelyzetekre történő felkészülést is.

1.2.3. A biztonságos üzemeltetési rendszernek biztosítania kell:

1.2.3.1. a kötelező szabályok és szabályzatok betartását, és

1.2.3.2. az IMO, a közigazgatás, a hajóosztályozó társaságok és a tengerészeti ágazati szervezetek által ajánlott alkalmazandószabályzatok, iránymutatások és előírások figyelembevételét.

1.3. Alkalmazás

E szabályzat előírásai minden hajóra alkalmazhatók.

1.4. A biztonságos üzemeltetésirendszer (SMS) működési szabályai

Minden társaságnak ki kell dolgoznia, alkalmaznia és fenntartania egy biztonságos üzemeltetési rendszert(SMS), amelynek tartalmaznia kell a következő működési követelményeket:

1.4.1. biztonsági és környezetvédelmi politika;

1.4.2. a hajók biztonságos üzemeltetése és a környezetvédelem biztosítására szolgáló utasítások és eljárások, a vonatkozónemzetközi szabályozásnak, valamint a lobogó szerinti állam jogszabályainak megfelelően;

1.4.3. a hajózó személyzeten belüli, valamint a hajózó és a szárazföldi személyzet közötti kommunikációt lehetővétevő hierarchia és kommunikációs eszközök;

1.4.4. a balesetek, valamint e szabályzat rendelkezései be nem tartásának jelentési eljárásai;

1.4.5. vészhelyzet kezelésére felkészítő és annak bekövetkezésekor követendő eljárások; és

1.4.6. belső ellenőrzési és igazgatási ellenőrzési eljárások.

2. Biztonsági és környezetvédelmi politika

2.1. A társaságnak biztonsági és környezetvédelmi politikát kell kialakítania, amely leírja, hogy az 1.2. pontban szereplőcélkitűzéseket hogyan kell elérni.

2.2. A társaságnak biztosítania kell, hogy ezt a politikát a szervezet valamennyi szintjén, a hajókon és a szárazföldönegyaránt alkalmazzák.

3. A társaság felelőssége és hatásköre

3.1. Ha a hajó üzemeltetéséért felelősséget vállaló különbözik a hajó tulajdonosától, a hajó tulajdonosának jelenteniekell a közigazgatás számára e felelősségvállaló nevét és részletes adatait.

3.2. A társaságnak meg kell határoznia, és írásban rögzítenie kell a biztonsággal és a környezetvédelemmel kapcsolatosés azokat befolyásoló munkák irányítását, megvalósítását és ellenőrzését végző valamennyi személy felelősségét,hatáskörét és a közöttük lévő viszonyt.

3.3. A társaság felelős azért, hogy megfelelő forrásokat és szárazföldi támogatást biztosítson a kijelölt személy vagyszemélyek számára a feladataik elvégzéséhez.

4. Kijelölt személy(ek)

Az egyes hajók biztonságos üzemeltetése, valamint a társaság és a hajószemélyzet közötti kapcsolat biztosításaérdekében minden társaságnak ki kell jelölnie egy, vagy szükség szerint több személyt a szárazföldön, akiközvetlen kapcsolatot tart a legfelsőbb vezetéssel. A kijelölt személy vagy személyek felelősségének és hatáskörénekki kell terjednie minden egyes hajó üzemeltetésének a biztonság és a környezetszennyezés megelőzéseszempontjából történő ellenőrzésére, valamint annak biztosítására, hogy szükség szerint megfelelő források ésszárazföldi támogatás álljon rendelkezésére.

5. A hajóparancsnok felelőssége és hatásköre

5.1. A társaságnak pontosan meg kell határoznia és írásban rögzítenie kell a hajóparancsnok felelősségét a következőkrevonatkozóan:

5.1.1. a társaság biztonsági és környezetvédelmi politikájának végrehajtása;

5.1.2. a hajószemélyzet ösztönzése e politika alkalmazására;

5.1.3. a megfelelő parancsok és utasítások egyértelmű és egyszerű módon történő közlése;

5.1.4. a meghatározott előírások teljesítésének ellenőrzése; valamint

5.1.5. az SMS felülvizsgálata és hiányosságainak jelentése a szárazföldi vezetőség részére.

5.2. A társaságnak biztosítania kell, hogy a hajón hatályos SMS kifejezetten a parancsnok hatáskörére helyezze ahangsúlyt. A társaságnak az SMS-ben meg kell határoznia, hogy a parancsnok rendelkezik a legfőbb hatáskörrel,és hogy ő felelős a biztonságra és a környezetszennyezés megelőzésére vonatkozó döntések meghozataláért,valamint szükség esetén kérheti a társaság segítségét.

6. Források és személyzet

6.1.

A társaságnak biztosítania kell, hogy a hajóparancsnok:

6.1.1. rendelkezzen a parancsnoki teendők ellátásához szükséges megfelelő képesítéssel;

6.1.2. tökéletesen ismerje a társaság SMS-ét; valamint

6.1.3. megkapjon minden, a feladatai biztonságos ellátásához szükséges támogatást.

6.2.

A társaságnak biztosítania kell, hogy minden egyes hajónak képzett, képesítéssel és a szükséges egészségügyialkalmassággal rendelkező tengerészekből álló személyzete legyen a vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírásoknakmegfelelően.

6.3.

A társaságnak ki kell dolgoznia azokat az eljárásokat, amelyekkel biztosítja, hogy az új személyzet, illetve a biztonsághozés a környezetvédelemhez kapcsolódó munkakörbe áthelyezett személyzet részesüljön a feladataiellátásához szükséges megfelelő képzésben.

Meg kell határozni, írásba kell foglalni és át kell adni a kihajózás előtt adandó lényeges utasításokat.

6.4.

A társaságnak biztosítania kell, hogy a társaság biztonságos üzemeltetési rendszerében dolgozó valamennyi személypontosan értse a vonatkozó szabályokat, szabályzatokat és iránymutatásokat.

6.5.

A társaságnak létre kell hoznia és folyamatosan alkalmaznia kell azokat az eljárásokat, amelyek meghatározzákaz SMS megvalósításához szükséges képzést, valamint biztosítania kell, hogy a személyzet minden érintett tagjarészesüljön az ilyen képzésben.

6.6.

A társaságnak létre kell hoznia azokat az eljárásokat, amelyek alapján a hajó személyzete az SMS-re vonatkozómegfelelő információkat az általa értett egy vagy több munkanyelven kapja meg.

6.7.

A társaságnak biztosítania kell, hogy a hajószemélyzet tagjai hatékonyan tudjanak kommunikálni az SMS-selkapcsolatos feladataik végrehajtása során.

7. A hajófedélzeti tevékenységek terveinek kidolgozása

A társaságnak ki kell dolgoznia a hajó biztonságával és a környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos kiemeltfontosságú hajófedélzeti tevékenységek tervei és utasításai - beleértve az ellenőrzési listákat is, ha szükséges- elkészítéséhez szükséges eljárásokat. A különböző elvégzendő feladatokat a képzett személyzet számárakell meg határozni és kiosztani.

8. Felkészülés vészhelyzetekre

8.1. A társaságnak ki kell dolgoznia a hajón előforduló lehetséges veszélyhelyzetek azonosítására és leírására szolgálóeljárásokat.

8.2. A társaságnak ki kell dolgoznia a veszélyhelyzetben szükséges intézkedések meghozatalára felkészítő gyakorlatokprogramjait.

8.3. Az SMS-nek elő kell írnia azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a társaság szervezete bármikorképes legyen kezelni a hajóikat fenyegető veszélyeket, baleseteket és vészhelyzeteket.

9. A szabálytalanságokról, balesetekről és kockázatos események bekövetkezéséről szóló jelentések éselemzések

9.1. Az SMS-nek tartalmaznia kell olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a szabálytalanságokat, a baleseteketés veszélyes eseményeket jelentik a társaságnak, azokat kivizsgálják és elemzik azzal a céllal, hogy erősítsék abiztonságot és a környezetszennyezés megelőzését.

9.2. A társaságnak ki kell dolgoznia a korrekciós intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárásokat.

10. A hajó és a felszerelése karbantartása

10.1. A társaságnak létre kell hoznia olyan eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a hajót a vonatkozó jogszabályokrendelkezéseinek, valamint a társaság által megállapított kiegészítő előírásoknak megfelelően karbantartsák.

10.2. Az ezen előírásoknak való megfelelés érdekében a társaságnak biztosítania kell, hogy:

10.2.1. megfelelő időközönként szemléket tartsanak;

10.2.2. minden szabálytalanságot jelentsenek, s ha ismertek, a lehetséges okaival együtt;

10.2.3. megtegyék a megfelelő korrekciós intézkedést; és

10.2.4. e tevékenységről nyilvántartást vezessenek.

10.3. A társaságnak az SMS-ben ki kell dolgoznia megfelelő eljárásokat olyan berendezések és műszaki rendszerekazonosítására, amelyek hirtelen bekövetkező üzemzavara veszélyes helyzetet idézhet elő. Az SMS-nek egyediintézkedéseket kell előírnia az ilyen berendezések vagy rendszerek működési megbízhatóságának javítása érdekében.Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a készenléti előírások, illetve a nem folyamatosanhasznált felszerelések és műszaki rendszerek rendszeres időközönkénti ellenőrzését.

10.4. A 10.2. pontban említett szemléket, valamint a 10.3. pontban említett intézkedéseket be kell építeni a hajóaktuális karbantartási programjába.

11. Dokumentálás

11.1. A társaságnak ki kell dolgoznia és folyamatosan alkalmaznia kell az SMS-sel kapcsolatos összes dokumentum és adat ellenőrzéséhez szükséges eljárásokat.

11.2. A társaságnak biztosítania kell a következőket:

11.2.1. az érvényes dokumentumoknak a megfelelő helyeken elérhetőnek kell lenniük;

11.2.2. a dokumentumokon végzett módosításokat az illetékes személyek vizsgálják felül és hagyják jóvá; és

11.2.3. az elavulttá vált dokumentumokat haladéktalanul el kell távolítani.

11.3. Az SMS leírásához és megvalósításához használt dokumentumokból "biztonságos üzemeltetési kézikönyv"-et lehet összeállítani. E dokumentumokat olyan formában kell őrizni, ahogy azt a társaság a legmegfelelőbbnek tartja. Minden egyes hajón meg kell lennie az arra vonatkozó teljes dokumentációnak.

12. A társaság által végzett ellenőrzés, felülvizsgálat és értékelés

12.1. A társaságnak belső vizsgálatokat kell végeznie annak ellenőrzése céljából, hogy az üzemeltetés biztonságához és a környezetszennyezés megelőzéséhez kapcsolódó tevékenységek megfelelnek-e az SMS-nek.

12.2. A társaságnak rendszeres időközönként értékelnie kell az SMS hatékonyságát, és a rendszert szükség esetén felül kell vizsgálnia a társaság által meghatározott eljárásoknak megfelelően.

12.3. Az ellenőrzések lefolytatásának és az esetleges korrekciós intézkedések megtételének a megállapított eljárásoknak megfelelően kell történniük.

12.4. Az ellenőrzéseket végző személyeknek függetlennek kell lenniük az ellenőrzött területek személyzetétől, kivéve ha ez a társaság mérete és jellege miatt nem lehetséges.

12.5. Az ellenőrzések és felülvizsgálatok eredményeit az adott területen felelős személyzet egészének a tudomására kell hozni.

12.6. Az érintett területért felelős vezetőknek hiányosságok feltárása esetén haladéktalanul meg kell hozniuk a korrekciós intézkedéseket.

B. RÉSZ - BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

13. Bizonyítvány kiadása és időszakos felülvizsgálat

13.1.

A hajót olyan társaságnak kell üzemeltetnie, amely kapott megfelelési bizonyítványt vagy ideiglenes megfelelési bizonyítványt a hajóra vonatkozóan a 14.1. pontnak megfelelően.

13.2.

A megfelelési bizonyítványt a közigazgatásnak, a közigazgatás által elismert szervezetnek vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormányának kell kiállítania minden olyan társaság részére, amely megfelel e szabályzat előírásainak a közigazgatás által meghatározott időtartamon keresztül, amely nem haladhatja meg az öt évet. Az ilyen bizonyítványt el kell fogadni annak bizonyítékaként, hogy a társaság meg tud felelni e szabályzat előírásainak.

13.3.

A megfelelési bizonyítvány csak az abban kifejezetten megjelölt hajótípusokra érvényes. Ezt a jelölést az olyan hajótípusokra kell alapozni, amelyekre az első igazolást kiállították. Egyéb hajótípusokkal csak akkor lehet kiegészíteni, miután igazolták, hogy a társaság meg tud felelni e szabályzat ilyen hajótípusokra vonatkozó követelményeinek is. Ezzel összefüggésben, ezek a hajótípusok az egyezmény IX./1. szabályában említettek.

13.4.

A megfelelési bizonyítvány érvényességét a közigazgatásnak, a közigazgatás által elismert szervezetnek vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormányának évenként kell igazolnia, a kiállítás évfordulóját megelőző vagy követő három hónapos időtartamon belül.

13.5. A megfelelési bizonyítványt a közigazgatásnak vagy kérésére annak, az egyezményt aláíró másik állam kormányának kell visszavonnia, amelyik a bizonyítványt kiállította, ha a 13.4. pontban előírt éves igazolást nem kérték, vagy ha e szabályzat súlyos megszegése bizonyítható.

13.5.1.

Ha a megfelelési bizonyítványt visszavonják, minden kapcsolódó biztonságos üzemeltetési bizonyítványt és/vagy ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt is vissza kell vonni.

13.6.

A megfelelési bizonyítvány egy másolatát a hajón kell tartani annak érdekében, hogy a hajó parancsnoka - amennyiben szükséges - be tudja mutatni a közigazgatásnak vagy a közigazgatás által elismert szervezetnek igazolás céljából, vagy pedig az egyezmény IX./6.2. szabályában említett ellenőrzés céljára. E másolatnak nem kell hiteles másolatnak lennie.

13.7.

Egy hajó biztonságos üzemeltetési bizonyítványát a közigazgatás, a közigazgatás által elismert szervezet vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormánya állítja ki egy öt évet meg nem haladó időtartamra. A biztonságos üzemeltetési bizonyítványt az után kell kiállítani, hogy igazolták, a társaság és a hajó üzemeltetése megfelel a jóváhagyott biztonságos üzemeltetési rendszernek. Ezt a bizonyítványt el kell fogadni annak bizonyítására, hogy a hajó megfelel e szabályzat előírásainak.

13.8.

A biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényességét a közigazgatásnak, a közigazgatás által elismert szervezet vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormányának legalább időközönként felül kell vizsgálnia. Ha a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényessége öt évre szól, és csak egyetlen időközi felülvizsgálatot terveznek, akkor azt a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány kiállításának második és harmadik évfordulója között kell elvégezni.

13.9.

A 13.5.1. pont előírásain felül, a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt a közigazgatásnak, a közigazgatás kérésére a más állam bizonyítványt kiállító kormányának kell visszavonnia, ha a 13.8. pontban előírt időközi felülvizsgálatot nem kérelmezik, vagy ha e szabályzat súlyos megszegése bizonyítható.

13.10.

A 13.2. és 13.7. pont előírásaitól eltérően, amennyiben a megújító felülvizsgálatot három hónapon belül a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati időpontja előtt elvégzik, az új megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a megújító felülvizsgálat befejezésétől számítva érvényes, a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati időpontjától számított öt évet meg nem haladó időtartamig.

13.11.

Ha a megújító felülvizsgálatot a meglévő megfelelési bizonyítvány vagy biztonságos üzemeltetési bizonyítvány lejárati időpontja előtt több mint három hónappal fejezik be, az új megfelelési bizonyítvány vagy a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a megújító felülvizsgálat befejezésétől számított nem több mint ötéves időtartamra érvényes.

14. Ideiglenes bizonyítvány kiadása

14.1.

Egy ideiglenes megfelelési bizonyítvány kiállítható e szabályzat kezdeti végrehajtásának megkönnyítésére, ha:

1. a társaságot újonnan alapították; vagy

2. egy, már létező megfelelési bizonyítványt új hajótípusokkal kell kiegészíteni,

annak igazolása után, hogy a társaság rendelkezik egy olyan biztonságos üzemeltetési rendszerrel, amely teljesíti e szabályzat 1.2.3. pontjának célkitűzéseit, feltéve hogy a társaság igazolja egy olyan biztonságos üzemeltetési rendszeralkalmazásának tervét, amely megfelel e szabályzat összes előírásának az ideiglenes megfelelési bizonyítvány érvényességi időtartamán belül. Az ilyen ideiglenes megfelelési bizonyítványt, 12 hónapot nem meghaladó időtartamra, a közigazgatás, a közigazgatás által elismert szervezet vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormánya állítja ki. A megfelelési bizonyítvány egy másolatát a hajón kell tartani annak érdekében, hogy a hajó parancsnoka szükség esetén igazolás céljából be tudja mutatni a közigazgatásnak vagy a közigazgatás által elismert szervezetnek, illetve az egyezmény IX./6.2. szabályában említett ellenőrzés céljára. E másolatnak nem kell hiteles másolatnak lennie.

14.2.

Ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány a következő esetekben állítható ki:

1. új hajók átadásakor;

2. amikor egy társaság a társaság tulajdonába újonnan került hajó üzemeltetéséért vállalja a felelősséget; vagy

3. amikor egy hajó új lobogó alatt hajózik.

Az ilyen ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt hat hónapot meg nem haladó időtartamra állítja ki a közigazgatás, egy, a közigazgatás által elismert szervezet vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormánya.

14.3.

Különleges esetekben a közigazgatás vagy a közigazgatás kérésére egy, az egyezményt aláíró másik állam kormánya meghosszabbíthatja az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány érvényességét a lejárat időpontjától számított, hat hónapot nem meghaladó időtartamra.

14.4.

Az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt a következők igazolása után állíthatják ki:

1. a megfelelési bizonyítvány vagy az ideiglenes megfelelési bizonyítvány az érintett hajóra vonatkozik;

2. a társaság által az érintett hajón létrehozott biztonsági rendszer tartalmazza e szabályzat kulcsfontosságú elemeit, és az ellenőrzés során megfelelőnek bizonyul megfelelési bizonyítvány kiadására, vagy az ideiglenes megfelelési bizonyítvány kiállításához szükséges feltételeknek felel meg;

3. a társaság három hónapon belül a hajó ellenőrzését tervezte;

4. a parancsnok és a tisztek ismerik a biztonságos üzemeltetési rendszert és a végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket;

5. a kihajózás előtt kiadják a lényegesnek ítélt utasításokat; és

6. a biztonságos üzemeltetési rendszerre vonatkozó információkat egy munkanyelven vagy a hajó személyzete által értett nyelveken adták meg.

15. Felülvizsgálat

15.1. Az e szabályzat rendelkezéseivel előírt összes vizsgálatot a közigazgatás által elfogadható eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani, figyelembe véve a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet ( 10 ) által megállapított iránymutatásokat.

16. Bizonyítványminták

16.1. A megfelelési bizonyítványt, a biztonságos üzemeltetési bizonyítványt, az ideiglenes megfelelési bizonyítványt és az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt az e szabályzat függelékében megadott mintáknak megfelelően kell kiállítani. Ha az alkalmazott nyelv se nem az angol, se nem a francia, a szövegnek tartalmaznia kell az e nyelvek egyikén készült fordítást.

16.2. A 13.3. pont előírásain felül, a megfelelési bizonyítványban és az ideiglenes megfelelési bizonyítványban megjelölt hajótípusokhoz a biztonsági rendszerben leírt hajók üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat lehet kiegészítésként fűzni.

Függelék

A megfelelési bizonyítvány, a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány, az ideiglenes megfelelési bizonyítvány és az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány mintái

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

II. CÍM

A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó nemzetközi szabályzat (ISM) végrehajtásával kapcsolatban a közigazgatásra vonatkozó rendelkezések

A. RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A ro-ro komphajókra vonatkozó ISM-szabályzat rendelkezései által előírt felülvizsgálati és tanúsítási eljárások végzése során a tagállamoknak meg kell felelniük az e fejezet B. részében meghatározott előírásoknak és normáknak.

1.2. Továbbá, a tagállamok figyelembe veszik a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó nemzetközi szabályzat (ISM) bevezetésére vonatkozó felülvizsgált iránymutatásokat, amelyeket az IMO a 2001. november 29-i A.913 (22) állásfoglalással fogadott el, amennyiben azokat e fejezet B. része nem szabályozza.

B. RÉSZ - BIZONYÍTVÁNYOK ÉS NORMÁK

1. Az ideiglenes megfelelési bizonyítvány és az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány elfogadása és elismerése

1.1. Az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő és bármely más tagállam vagy annak megbízásából egy elismert szervezet által kiállított ideiglenes megfelelési bizonyítványt, illetve ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt minden egyes tagállam elfogadja.

1.2. A harmadik országok közigazgatása vagy azok megbízottja által kiállított ideiglenes megfelelési bizonyítványt és ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítványt egy tagállam akkor fogadja el, ha meggyőződött arról, hogy azok megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek.

2. Tanúsítási eljárás

2.1.

Egy társaság megfelelési bizonyítványának és egy ro-ro komphajó biztonságos üzemeltetési bizonyítványának a kiállításával kapcsolatos tanúsítási eljárást az alábbiakban meghatározott rendelkezések figyelembevételével kell elvégezni.

2.2.

A tanúsítási eljárás általában a következő lépéseket foglalja magában:

1. első felülvizsgálat;

2. éves vagy időközi felülvizsgálat;

3. megújító felülvizsgálat; és

4. kiegészítő felülvizsgálat.

Ezeket a felülvizsgálatokat a társaságnak a közigazgatáshoz vagy a közigazgatás megbízásából eljáró, elismert szervezethez benyújtott kérelme alapján végzik el.

2.3.

A felülvizsgálatok a biztonsági rendszer ellenőrzését is magukban foglalják.

2.4.

Az ellenőrzés elvégzésére egy vezető szakértőt, vagy ha szükséges, egy szakértőcsoportot jelölnek ki.

2.5.

A kijelölt vezető szakértő kapcsolatba lép a társasággal, és ellenőrzési tervet készít.

2.6.

A vizsgálati jelentés a vezető szakértő irányításával készül, aki felelős annak pontosságáért és teljességéért.

2.7.

A vizsgálati jelentésnek a következőket kell tartalmaznia: ellenőrzési terv, a szakértőcsoport tagjainak neve, időpontok és a társaság megnevezése, az összes észrevételre és szabálytalanságra vonatkozó feljegyzések, és a biztonsági rendszer hatékonyságára vonatkozó észrevételek a megjelölt célkitűzések teljesülése szempontjából.

3. Üzemeltetési normák

3.1. Az ISM-szabályzatnak történő megfelelés felülvizsgálatát végző szakértőcsoportnak vagy vezető szakértőnek a következőkre vonatkozó szaktudással kell rendelkeznie:

1. a társaság által üzemeltetett ro-ro komphajókra vonatkozó szabályok és szabályzatok tiszteletben tartása, beleértve a tengerészek alkalmassági bizonyítványának kiállítását;

2. a tengerészeti bizonyítványok jóváhagyásához, ellenőrzéséhez és kibocsátásához kapcsolódó tevékenységek;

3. az ISM-szabályzat által előírt biztonságos üzemeltetési rendszer értelmében figyelembe veendő meghatalmazás; és

4. hajók üzemeltetésére vonatkozó gyakorlati tapasztalat.

3.2. Az ISM-szabályzat rendelkezései betartásának ellenőrzése során biztosítani kell, hogy a szakértő-tanácsadó szolgálatok függetlenek legyenek a tanúsítási eljárásban résztvevőktől.

4. Alkalmassági normák

4.1. Alapvető szakértelem a felülvizsgálat elvégzéséhez

4.1.1. Az ISM-szabályzat előírásai betartásának ellenőrzésében részt vevő személyeknek meg kell felelniük a 95/21/EK ( 11 ) tanácsi irányelv VII. melléklete (2) bekezdésében meghatározott, ellenőrökre vonatkozó minimumkövetelményeknek.

4.1.2. Ezeknek a személyeknek olyan képzésben kell részt venniük, amely biztosítja, hogy rendelkezzenek az ISM-szabályzat előírásai betartása ellenőrzésének elvégzéséhez szükséges megfelelő szakértelemmel és képességekkel, különös tekintettel a következőkre:

1. az ISM-szabályzat ismerete és megértése;

2. kötelező érvényű szabályok és szabályzatok;

3. meghatalmazás, amelyet a társaságoknak figyelembe kell venniük az ISM-szabályzat értelmében;

4. értékelési technikák (vizsgálatok, meghallgatások, elemzések és jelentéskészítés);

5. a biztonságos üzemeltetés műszaki vagy üzemeltetési szempontjai;

6. a hajózás és a fedélzeti műveletek alapismerete; és

7. részvétel legalább egy tengerészeti vonatkozású üzemeltetési rendszer ellenőrzésén.

4.2. Első felülvizsgálathoz és megújító felülvizsgálathoz szükséges alkalmasság

4.2.1. Ahhoz, hogy alaposan értékelni tudja, hogy a társaság vagy a ro-ro komphajó megfelel-e az ISM-szabályzat előírásainak, a fent meghatározott alapvető szakértelmen felül a megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány első felülvizsgálatát és megújító felülvizsgálatát végző személyeknek a következőkre vonatkozó szakértelemmel kell rendelkezniük:

1. annak meghatározása, hogy az SMS elemei megfelelnek-e vagy sem az ISM-szabályzat előírásainak;

2. a társaság vagy a ro-ro komphajó SMS-e hatékonyságának - mely lehetővé teszi a szabályok és szabályzatok betartásának biztosítását - értékelése a rendeletben előírt nyilvántartások, illetve az osztályozó szemlefeljegyzések alapján;

3. az SMS hatékonyságának - mely lehetővé teszi olyan egyéb szabályok és szabályzatok betartásának biztosítását, amelyek nem tartoznak rendeletben előírt szemlék vagy osztályozó szemlék hatálya alá - értékelése; és

4. annak értékelése, hogy az IMO, a közigazgatás, a hajóosztályozó társaságok és tengerészeti ágazat szervezetei által ajánlott biztonságos gyakorlatokat figyelembe vették-e.

4.2.2. Ezt az alkalmasságot teljesítheti egy olyan csoport, amely rendelkezik az összes megkívánt alkalmassággal.

5. A megfelelési bizonyítvány és a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány mintái

Amennyiben a ro-ro komphajók csak egy tagállamban üzemelnek, a tagállamok vagy az ISM-szabályzathoz csatolt mintákat, vagy a megfelelési bizonyítvány, a biztonságos üzemeltetési bizonyítvány, az ideiglenes megfelelési bizonyítvány, és az ideiglenes biztonságos üzemeltetési bizonyítvány alábbiakban meghatározott mintáit használják.

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 298., 1995.11.11., 23. o. és az 1995. június 15-én benyújtott módosított javaslat (HL C 288., 1995.11.11., 31. o.).

( 2 ) HL C 236., 1995.9.11., 42. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1995. június 14-i véleménye (HL C 166., 1995.7.3., 55. o.), Tanács 1995. szeptember 28-i közös álláspontja (HL C 297., 1995.11.10., 1. o.) és az Európai Parlament 1995. november 29-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL C 379., 1994.12.31., 8. o.

( 5 ) HL L 319., 1994.12.12., 20. o.

( 6 ) HL L 364., 1992.12.12., 7. o.

( 7 ) HL L 274., 1992.10.7., 8. o.

( 8 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) Lásd a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó nemzetközi szabályzat (ISM) közigazgatás által történő végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet az A. 913(22) állásfoglalással fogadott el.

( 11 ) HL L 157., 1995.7.7., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R3051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R3051&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995R3051-20021219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995R3051-20021219&locale=hu

Tartalomjegyzék