EH 2002.773 Külföldi választottbírósági határozat végrehajtási tanúsítvánnyal csak akkor látható el, ha a kérelmező a választottbírósági szerződés és az eseti választottbíróság határozatának közjegyző által hitelesített példányát és annak hitelesített magyar nyelvű fordítását csatolja [1994. évi LIII. tv. (Vht.) 9. §, 26. § d) pont, 205. §, 208. §, 209. §, az 1962. évi 22. tvr.-tel kihirdetett New Yorkban 1958. június 10-én kelt egyezmény (New York-i Egyezmény) 2. cikk 1) és 2) pont, 4. cikk 1. és 2. bekezdés, 5. cikk 1. bekezdés b) és e) pont, 2. bekezdés b) pontja, 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 1. § a) pont, 3. §, 4. §, Pp. 95. §].

A kérelmező az 1999. november 26-án kelt beadványában kérte G. P. Merli, egyedül eljáró választottbíró, Piacenzaban 1998. november 20-án kelt választottbírósági határozatának végrehajtási tanúsítvánnyal történő ellátását, majd annak alapján a végrehajtás megindítását, a választottbírósági határozat adása ellen.

A megyei bíróság a 2001. május 7-én kelt végzésében tanúsította, hogy a piacenzai dr. G. P. Merli eseti választottbíró által 1998. november 20-án Piacenzaban a Via Emilia Paveze 107. alatt hozott választottbírói döntés, a magyar jog szerint, a belföldi bíróság határozatával azonos módon végrehajtható. Határozatának indokolásában a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt egyezmény (továbbiakban: New York-i Egyezmény) 1. cikkének 1) és 2) pontjára, valamint 3. cikkére, továbbá a fenti egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. tvr. végrehajtásáról szóló 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 1. §­ának a) pontjára, 3. §-ára, végül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 205., 208., 209. §-ára, valamint 26. §-ának d) pontjára hivatkozott.

Az elsőfokú bíróság végzése ellen a kérelmezett fellebbezéssel élt. Kérte a végzés megváltoztatását, a választottbírói határozat elismerésének megtagadását és a kérelmező marasztalását az eljárás költségeiben. Arra hivatkozott, hogy a külföldi választottbírói határozat elismerésének megtagadását megalapozó, a New York-i Egyezmény 5. cikke 1. bekezdésének b) és e) pontjában, továbbá 2. bekezdésének b) pontjában szabályozott megtagadási okok állnak fenn.

A kérelmező a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte.

A fellebbezés az alábbi indokok miatt alapos:

A New York-i Egyezmény 2. cikkének 1) pontja akként rendelkezik, hogy valamennyi szerződő állam elismeri az olyan írásbeli megállapodást, amelyben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy meghatározott - akár szerződéses, akár szerződésen kívüli - jogviszonyból keletkezett, vagy keletkezhető összes, vagy valamely jogvita esetére, választottbíróság döntésének vetik alá magukat, feltéve, hogy a jogvita tárgya választottbíróság útján eldönthető.

2) pont: az "írásbeli megállapodás" kifejezésen a szerződésben foglalt választottbírósági kikötést, továbbá a felek által aláírt, illetőleg levél-, vagy táviratváltásban foglalt választottbírósági megállapodást kell érteni.

A New York-i Egyezmény 4. cikkének 1. és 2. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Az elismerést és végrehajtást kérő félnek az előző cikkben említett elismerésre és végrehajtására irányuló kérelemmel egyidejűleg be kell csatolnia:

a) a határozat megfelelően hitelesített eredeti példányát, vagy annak megfelelően hitelesített másolatát;

b) a II. cikkben említett eredeti megállapodást, vagy annak megfelelően hitelesített másolatát.

2) Ha az említett választottbírósági határozat vagy megállapodás nem annak az országnak hivatalos nyelvén készült, amelyben a választottbírósági határozat elismerését és végrehajtását kérik, a határozat elismerését és végrehajtását kérő fél köteles az iratokhoz ennek az országnak a nyelvén készült fordítást csatolni. A fordítást hatósági, vagy hiteles fordító, illetőleg külképviseleti vagy konzuli szerv hitelesítésével kell ellátni.

A külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. tvr. végrehajtásáról kiadott 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 4. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

Az Egyezmény 4. cikkében említett hiteles okirat

a) az állandó választottbíróság által a saját határozatáról kiállított hiteles kiadmány,

b) az eseti választottbíróság határozatának a közjegyző által hitelesített példánya,

c) a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példánya.

A Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság megállapította, hogy az alapiratok között rendelkezésre áll az eseti választottbíróság határozatának egy kiadmánya, melyet azonban közjegyző nem hitelesített. Másrészt az iratokhoz becsatolásra került a felek között 1997. július 30-án kelt B. T. P. 33/1997. számú szerződés 11/H pontjának szövege - amely a választottbírósági kikötést tartalmazza. E szerződés azonban angol nyelven, telefaxon érkezett fénymásolatban áll rendelkezésre, s annak hátoldalán az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (továbbiakban: OFFI) igazgatója tanúsította, hogy az az előtte eredetiként felmutatott angol nyelvű irattal mindenben megegyezik. Ehhez fűzték az OFFI által elkészített magyar nyelvű részfordítást. Ennek alapján a másodfokú bíróság megállapította, hogy a végrehajtási tanúsítvány kiállítását kérő, a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példányát nem csatolta be.

Az előbbiekben kifejtettekre tekintettel a másodfokú bíróság azt állapította meg, hogy a külföldi választottbírósági határozat elismerését kérő fél a New York-i Egyezmény 4. cikke 1) pontjának a) és b) pontjában foglalt iratok becsatolására vonatkozó kötelezettségének a 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 4. §-ának b) és c) pontjában foglalt módon nem tett eleget. Ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a jogszabályban megkívánt feltételek hiányában a külföldi választottbírósági határozatot végrehajtási tanúsítvánnyal látta el.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság jogszabálysértő végzését a Vht. 9. §-a folytán alkalmazott Pp. 258. §-ának (1) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította.

A további eljárásban az elsőfokú bíróságnak a kérelmező végrehajtási tanúsítvány kiállítása iránti kérelmét hiánypótlásra vissza kell adnia [Pp. 95. §-ának (2) bekezdése]. Megfelelő határidő biztosítása mellett fel kell őt hívnia arra, hogy az eseti választottbíróság határozatának közjegyző által hitelesített példányát és annak hitelesített magyar nyelvű fordítását, továbbá a választottbírósági szerződés közjegyző által hitelesített példányát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását csatolja be. Figyelmeztetni kell arra, hogy amennyiben a beadványt újból hiányosan adja be, a bíróság azt el fogja utasítani.

A hatályon kívül helyezésre tekintettel a másodfokú bíróság a felek másodfokú eljárással kapcsolatban felmerült költségét - a Pp. 259. §-a szerint alkalmazott Pp. 252. §-ának (4) bekezdése értelmében - csak megállapította, annak viseléséről az elsőfokú bíróságnak kell döntenie az eljárást befejező határozatában.

(Legf. Bír. Gpkf. VI. 32.073/2001. sz.)