32007D0153[1]

2007/153/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 6. ) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2007) 675. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 6.)

a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2007) 675. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/153/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 6. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/679/EK bizottsági határozat (3) létrehozta az első átjárhatósági műszaki előírást ("ÁME") a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan.

(2) A 2002/731/EK bizottsági határozat (4) létrehozta a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásait ("ÁME") a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan; ezt a 2006/860/EK határozat hatályon kívül helyezte és a helyébe lépett.

(3) A műszaki fejlődés növeli a 2006/679/EK és 2006/860/EK határozat A. mellékletében meghatározott kötelező előírások frissítése iránti igényt, különös tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség munkacsoportjain belül a rendszerkövetelményekkel kapcsolatos előírások 2.3.0 verziójával kapcsolatban elért megállapodásra. Ez a verzió mind a nagysebességű, mind a hagyományos vasúti rendszerekre érvényes.

(4) A 96/48/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésével és a 2001/16/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésével összhangban az Európai Vasúti Ügynökség felelős az ÁME-k felülvizsgálatának és naprakésszé tételének előkészítéséért, továbbá ajánlásokat tesz a 21. cikkben említett bizottság számára a műszaki fejlődés, illetve a társadalmi igények figyelembevétele érdekében.

(5) A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 12. cikkének b) pontjával összhangban az Európai Vasúti Ügynökség gondoskodik az ÁME-knek a műszaki fejlődéssel, a piaci trendekkel és a társadalmi követelményekkel való egyeztetéséről, és javasolja a Bizottságnak az ÁME-k általa szükségesnek ítélt módosításait.

(6) Az Európai Vasúti Ügynökség 2006. október 24-én ajánlást fogadott el a hagyományos és a nagysebességű vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásaiban meghatározott kötelező előírások listájával kapcsolatban.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 96/48/EK irányelv 21. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó 2006/679/EK határozathoz csatolt, a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásait tartalmazó A. mellékletben meghatározott kötelező előírások felsorolásának helyébe a kötelező előírások e határozathoz csatolt felsorolása lép.

2. cikk

A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó 2006/860/EK bizottsági határozathoz csatolt, a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásat tartalmazó A. mellékletben meghatározott kötelező előírások felsorolásának helyébe a kötelező előírások e határozathoz csatolt felsorolása lép.

3. cikk

Ezt a határozatot az értesítés napjától kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 6-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 235., 1996.9.17., 6. o. A 2004/50/EK irányelvvel (HL L 164., 2004.4.30., 114. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 110., 2001.4.20., 1. o. A 2004/50/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3) HL L 284., 2006.10.16., 1. o. A 2006/860/EK határozattal (HL L 342., 2006.12.7., 1. o.) módosított határozat.

(4) HL L 245., 2002.9.12., 37. o. A 2004/447/EK határozattal (HL L 155., 2004.4.30., 65. o.) módosított határozat.

(5) HL L 220., 2004.6.21., 3. o.

MELLÉKLET

"A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK FELSOROLÁSA

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0153 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0153&locale=hu

Tartalomjegyzék