31995R2230[1]

A Bizottság 2230/95/EK rendelete (1995. szeptember 21.) a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről szóló 933/94/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 2230/95/EK rendelete

(1995. szeptember 21.)

a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről szóló 933/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 95/36/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2],

tekintettel a 491/95/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [4] és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére és 6. cikke (5) bekezdésére,

mivel a 491/95/EK rendelettel módosított 933/94/EK bizottsági rendelet [5] meghatározza a növényvédő szerek hatóanyagait, és kijelöli a 3600/92/EGK rendelet végrehajtásában referensként közreműködő tagállamokat;

mivel a 491/95/EK rendelet Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása lehetséges hatásának figyelembevétele céljából módosította a 3600/92/EGK és a 933/94/EK rendeletet és előírta e három tagállam kijelölt hatóságainak és termelőinek (beleértve a Közösségen kívül előállított hatóanyagok importőreit) bevonását a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett első munkaprogramba; mivel új határidőt kell megállapítani a 3600/92/EGK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdése szerint bejelentést tett gyártók számára a dosszié benyújtására;

mivel a 3600/92/EGK rendelet 6. cikkének (4) és (5) bekezdése szerint egyes hatóanyagok dossziéjának benyújtására új határidőt kell megállapítani a referens tagállamok által a Bizottságnak jelentett okok alapján, amennyiben a késés a közös dosszié elkészítése érdekében tett erőfeszítések következménye, vagy új közreműködő tagállam kijelölésének, vagy vis maior-nak tulajdonítható;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 933/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Azokat az Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült gyártókat, akik a 3600/92/EGK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdése szerint az előírt időben benyújtották bejelentéseiket, e rendelet I. A. mellékletében az érintett hatóanyag mellett egy hárombetűs kóddal tüntetik fel. Az egyes gyártók neve és címe minden kódra vonatkozóan e rendelet II. A. mellékletében található."

2. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

(1) Az dokumentumoknak és a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett adatoknak a referens tagállam részére való benyújtásának határideje: 1995. április 30.

(2) Az (1) bekezdésben említett határidőt 1995. október 31-ig meghosszabbítják az I. mellékletben felsorolt bejelentők esetében, kivéve azokat, akik értesítették a referens tagállamot és a Bizottságot arról, hogy a 3600/92/EGK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének első albekezdése szerint elállnak a munkaprogramtól a következő hatóanyagok esetében:

Alaklór

Amitráz

Bromoxinil

Karbendanzim

Klórtalonil

Klórpirifosz

Klórtoluron

Cipermetrin

2,4-D

Deltametrin

Dezmedifam

Endoszulfán

Etofumezát

Fentin-acetát

Fentin-hidroxid

Fenvalerát

Glifozát

Ioxinil

Izoproturon

Lindán

Linuron

Mankoceb

MCPA

Mekoprop

Mekoprop-P

Metalaxil

Metamidofosz

Metszulfuron

Parakvát

Parathion-metil

Pendimetalin

Permetrin

Fenmedifam

Propizamid

Simazin

Tiofanát-metil

Tiram

Cineb

Ziram

(3) Az (1) bekezdésben említett határidőt 1996. április 30-ig meghosszabbítják az I. A. mellékletben felsorolt, Ausztriában, Finnországban és Svédországban letelepült bejelentők esetében."

3. E rendelet melléklete az I. A. és II. A. melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. szeptember 21-én.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 172., 1995.7.22., 8. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 49., 1995.3.4., 50. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. A. MELLÉKLET

A további bejelentők jegyzéke (azonosító kód)

Hatóanyag | A bejelentő kódja |

Acefát | BUY |

Klórpirifosz | SAC |

Propikonazol | SAC |

Maleinsav-hidrozid | DAH |

Glifozát | SAC |

II. A. MELLÉKLET

A további bejelentők azonosító kódjának, nevének és címének jegyzéke

Azonosító kód | Név | Cím |

BUY | B & S Buy & Sell GmbH | Schloßgraben 16 A-6800 Feldkirch |

DAH | S Dahlberg | Borgstigen 9 S-133 33 Saltsjöbaden |

SAC | Sanachem GmbH | Kolingasse 19 A-1090 Wien |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2230 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2230&locale=hu

Tartalomjegyzék