Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994R2965[1]

A Tanács 2965/94/EK rendelete (1994. november 28.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról

A TANÁCS 2965/94/EK RENDELETE

(1994. november 28.)

az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel a tagállamok kormányainak képviselői 1993. október 29-i állam- és kormányfői szintű találkozójukon az Európai Közösségek és az Europol egyes szerveinek és részlegeinek székhelyéről közös megegyezéssel hozott határozatát ( 1 ) követően a tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel nyilatkozatot fogadtak el az Unió szerveit kiszolgáló, a Bizottság Luxembourgban székelő fordító részlegei mellett működő Fordítóközpont létesítéséről abból a célból, hogy az megfelelő fordítói szolgáltatásokat nyújtson - az Európai Pénzügyi Intézetet kivételével - azon szervek tevékenysége számára, amelyeknek székhelyeit az 1993. október 29-i határozat állapította meg;

mivel az egységes szakosított központ létesítése gyakorlati megoldást jelent az Unió területén különböző helyeken székelő nagyszámú szerv fordítási igényeinek kielégítésére;

mivel a Fordítóközpont működését meghatározó szabályok képessé teszik a központot, hogy szolgáltatást nyújtson a jogi személyiséggel, közigazgatási önállósággal és saját költségvetéssel rendelkező szervek számára, és egyben operatív kapcsolatot biztosítson a Bizottsággal;

mivel a Szerződés a 235. cikkben foglaltakon kívül nem rendelkezik az e rendelet elfogadásához szükséges különös hatáskörökről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Létrehozásra kerül az Unió Szerveinek Fordítóközpontja, atovábbiakban: a központ.

2. cikk

(1) A központ az alábbi ügynöskégek és hivatalok tevékenysége számára biztosítja a szükséges fordítási szolgáltatásokat:

- az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,

- az Európai Képzési Alapítvány,

- a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja,

- a Gyógyászati Termékeket Minősítő Európai Ügynökség,

- a Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Ügynökség,

- a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták),

- az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Europol Kábítószeregysége.

A központ és a fent említett ügynökségek és hivatalok mindegyike meghozza az együttműködésük módjait szabályozó megfelelő intézkedéseket.

(2) A Tanács által létrehozott, az 1. cikkben említett ügynökségektől és hivataloktól eltérő ügynökségek és hivatalok a központtal kötött megállapodások alapján vehetik igénybe a központ szolgáltatásait.

(3) Az Unió azon intézményei és szervei, amelyek már rendelkeznek saját fordítószolgáltatással, önkéntes alapon, a felek között létrejött megállapodásoknak megfelelően vehetik igénybe a központ szolgáltatásait.

(4) A központ teljes mértékben részt vesz az intézményközi fordító bizottság munkájában.

3. cikk

(1) A központ jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) A központra rótt feladatok teljesítése érdekében a központ minden tagállamban a tagállamok joga szerint a jogi személyekre vonatkozó lehető legkiterjedtebb jogi cselekvőképességgel rendelkezik.

4. cikk

(1) A központ igazgatósággal rendelkezik, amely a következőkből áll:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamennyi ügynökség és hivatal egy-egy képviselője; a 2. cikk (2) bekezdésében említett bármely intézkedés maga után vonhatja az intézkedéssel érintett ügynökség vagy hivatal képviseletét;

b) az Európai Unió minden egyes tagállamának egy-egy képviselője;

c) a Bizottság két képviselője; és

d) egy-egy képviselő mindazoktól az intézményektől és szervektől, amelyek rendelkeznek saját fordítószolgálattal, de önkéntes alapon történő együttműködési szerződést kötöttek a központtal.

(2) Az 1. cikkben említett képviselők távolléte esetére póttagokat neveznek ki.

(3) Az igazgatóság elnöke a Bizottság egyik képviselője.

5. cikk

(1) A vezetőség tagjait három éves időtartamra nevezik ki.

(2) Az igazgatóság tagjainak megbízatása meghosszabbítható.

6. cikk

(1) Az elnök az igazgatóságot évente legalább kétszer hívja össze, illetve amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában említett tagok legalább egyharmada ezt kéri.

(2) Az igazgatóság határozatait kétharmados többséggel hozza.

(3) Az igazgatóság minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(4) Az elnök nem szavaz.

7. cikk

Az igazgatóság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) Az igazgató által készített javaslat alapján az igazgatóság elfogadja a központ éves munkaprogramját.

(2) A program az év során az (1) bekezdésben említett eljárás szerint módosítható.

(3) Az igazgatóság elfogadja a központ tevékenységéről szóló éves beszámolót és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Számvevőszék és a 2. cikkben említett tagállamok részére.

(4) A központ évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt.

9. cikk

(1) A központ az igazgató vezetése alatt áll, akit a Bizottság javaslatára az igazgatóság nevez ki ötéves időtartamra; a megbízás meghosszabbítható.

(2) Az igazgató a központ jogi képviselője. Ő felel:

- a munkaprogram és az igazgatóság által hozott határozatok megfelelő elkészítéséért és végrehajtásáért,

- a napi ügyvitelért,

- a központra rótt feladatok végrehajtásáért,

- a költségvetés végrehajtásáért,

- minden személyzeti ügyért, és

- a vezetőség értekezleteinek előkészítéséért.

(3) Az igazgató az igazgatóságnak tartozik felelősséggel.

10. cikk

(1) A központ bevételeiről és kiadásairól előzetes költségvetés készül minden pénzügyi évben, amely megfelel a naptári évnek, és amelyet figyelembe vesznek a központ költségvetésében.

(2)

a) A központ költségvetésében jelentkező bevételeknek és kiadásoknak ki kell egyenlíteniük egymást.

b) A központ bevételei azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a központ munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást.

(3) A központ kiadásai az alkalmazottak díjazását, az adminisztratív és infrastrukturális kiadásokat, valamint a működési költségeket tartalmazzák.

11. cikk

(1) A 19. cikkben meghatározott felülvizsgálatot megelőzően minden a 2. cikk (1) bekezdésében említett ügynökség vagy hivatal, amely különleges nehézséget tapasztal a központ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, megkeresheti a központot, hogy a lehető legjobb megoldást találják a nehézségek megoldására.

(2) Amennyiben három hónapon belül nem sikerül ilyen megoldást találni, a kérdéses ügynökség vagy hivatal megfelelő indokokkal alátámasztott jelentést küldhet a Bizottságnak annak érdekében, hogy a Bizottság meghozhassa a megfelelő intézkedéseket, és adott esetben megszervezze, hogy a központ irányítása és támogatása mellett rendszeresebben vegyenek igénybe harmadik feleket a vonatkozó dokumentumok fordítására.

12. cikk

A Bizottság a központtal kötendő megállapodások alapján, költségtérítés ellenében, a következő támogatást biztosítja a központnak:

1. segítségnyújtás: terminológia, adatbázisok, dokumentáció, gépi fordítás, a szabadúszó fordítók képzése és nyilvántartása, valamint tisztviselők kihelyezése a központ álláshelyeire;

2. az alapvető adminisztrációs szolgáltatások ügyintézése: fizetések folyósítása, egészségbiztosítások, nyugdíjbiztosítások, szociális szolgáltatások megszervezése.

13. cikk

(1) A naptári évvel megegyező minden pénzügyi évre össze kell állítani a központ összes tervezett bevételének és kiadásának előirányzatát, és azt fel kell tüntetni a központ létszámtervet is tartalmazó költségvetésében.

(2) A központ költségvetésében szereplő bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(3) Az igazgató által készített tervezet alapján az igazgatóság minden évben összeállítja a központ következő pénzügyi évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát. Az igazgatóság legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság részére ezt a létszámtervet is magában foglaló előirányzatot.

(4) A Bizottság az előirányzatot az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: "költségvetési hatóság").

(5) Az előirányzat alapján a Bizottság beilleszti az Európai Unió előzetes általános költségvetésének tervezetébe a létesítési terv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

(6) A költségvetési hatóság hagyja jóvá a központ támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

A központ létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(7) A központ költségvetését az igazgatóság fogadja el. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(8) Az igazgatóság a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására, és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérbevétele vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte vélemény kifejtésére vonatkozó szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatósághoz eljuttatnia.

14. cikk

(1) Az igazgató végrehajtja a központ költségvetését.

(2) A központ számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3) A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek a központ előzetes elszámolását az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4) A központ előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az igazgató saját felelősségére - az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően - elkészíti a központ végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatósághoz.

(5) Az igazgatóság véleményt nyilvánít a központ végleges elszámolásáról.

(6) Az igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig az igazgatóság véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(7) A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8) Az igazgató legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Ezt a választ az igazgatóságnak is megküldi.

(9) Az általános költségvetési rendeletnek megfelelően az igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(10) Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n + 2 év április 30. előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

15. cikk

A központra alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatóság fogadja el. A szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől ( 2 ), hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé a központ működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását.

16. cikk

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv a központra is vonatkozik.

17. cikk

(1) A központ alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztségviselőire és más alkalmazottaira vonatkozó előírásokat és szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az alkalmazottak tekintetében a központ gyakorolja a kinevező hatóság által ráruházott hatásköröket.

(3) Az igazgatóság a Bizottsággal összhangban meghozza mindazokat a szükséges végrehajtási szabályokat, amelyek biztosítják, többek között, bizonyos munkák bizalmasságát.

18. cikk

(1) A központ szerződéses felelősségét a kérdéses szerződésre vonatkozó jogszabály határozza meg.

A központ által kötött szerződésekben foglalt választottbírósági kikötés értelmében az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik hatáskörrel a bírósági döntések meghozatalára.

(2) Nem szerződéses kötelezettségvállalás esetében a központ, a tagállamok joggyakorlatával összhangban álló általános alapelvek szerint, vállalja a kártérítést mindazokért a károkért, amelyeket alkalmazottai feladataik teljesítése közben okoztak.

Az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik hatáskörrel az ilyen jellegű kárért járó kártérítéssel kapcsolatos bármely vitában.

(3) A központ alkalmazottainak személyes felelősségét a rájuk vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

18a. cikk

(1) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 3 ) a központ birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.

(2) Az igazgatóság az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló 2965/94/EK ( 4 ) rendelet módosításáról szóló, 2003. június 18-i 1645/2003/EK bizottsági rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül elfogadja 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat.

(3) A központ által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően.

19. cikk

A központ működési eljárásának e rendeletben történt meghatározását a Bizottság javaslatára és az Európai Parlament véleményének megadása után, de legkésőbb három évvel a kezdeti szakasz után, amely nem terjedhet túl három pénzügyi éven, a Tanács felülvizsgálhatja.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 323., 1993.11.30., 1. o.

( 2 ) HL L 357., 2002.12.31., 72. o., helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

( 3 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 4 ) HL L 245., 2003.9.29., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R2965 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R2965&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994R2965-20031001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994R2965-20031001&locale=hu