507/B/1995. AB határozat

jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a környezetre jelentős hatással bíró villamos- és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítése egyes kérdéseinek átmeneti szabályozásáról szóló 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint a Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes, nemcsak a rendeletek kiadása, de azoknak életben tartása, hatálytalanítása szempontjából is kötelező. Ebből kiindulva kérte a környezetre jelentős hatással bíró villamos- és hőenergia fejlesztésére szolgáló berendezések létesítése egyes kérdéseinek átmeneti szabályozásáról szóló 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését. E kormányrendelet ugyanis a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény 24. § (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazáson alapult. Ezt a felhatalmazó rendelkezést a villamosenergia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 57. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte anélkül, hogy a felhatalmazáson alapuló 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletet érintette volna. Ez a rendelet és az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról szóló 86/1993. (VI. 4.) Korm. rendelet eltérő és helyenként ellentmondó előírásokat tartalmaz.

II.

Az Alkotmánybíróság az indítványt nem találta megalapozottnak.

Önmagában az, hogy kormányrendelet meghozatalára felhatalmazást adó törvényszakaszt a törvényhozó hatályon kívül helyezte, a kormányrendeletet nem teszi alkotmányellenessé. Ahhoz ugyanis, hogy a jogszabály felhatalmazás alapján alkotmányosan nyerjen meghozatalt, elegendő, ha meghozatalakor arra vonatkozólag a jogalkotó felhatalmazással rendelkezett. A felhatalmazást adó jogi norma megszűnte a már alkotmányosan megalkotott végrehajtó szabályt nem teszi alkotmányellenessé.

Az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a törvények végrehajtását biztosítja, ehhez hatáskörében eljárva rendeleteket bocsáthat ki. Mindaddig, amíg az Alkotmány hivatkozott általános felhatalmazása alapján született vagy hatályban tartott kormányrendelet nem ellentétes valamely törvényi rendelkezéssel, alkotmánysértés nem állapítható meg. Az indítvány elbírálása szempontjából emellett lényeges az a körülmény is, hogy a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1995. évi LXXI. törvény 5. §-a, valamint 6. § (2) bekezdésének a) pontja számos tárgykörben, így többek között a közmeghallgatási eljárás tekintetében is kifejezett felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy gondoskodjék e törvények végrehajtásáról.

Hogy a 146/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet és a - már hatályon kívül helyezett - 86/1993. (VI. 4.) Korm. rendelet mint azonos szintű jogszabályok között esetleg van-e ellentmondás, nem az Alkotmánybíróság által elbírálandó kérdés, mert azonos szintű jogszabályok ellentmondása a jogalkalmazó jogértelmezése által oldandó fel. Az Alkotmánybíróság már a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatban (ABH 1991. 176-177.) megfogalmazta azt az álláspontját, hogy két vagy több azonos hierarchiai fokozatú jogszabályi rendelkezés esetleges kollíziója folytán előálló értelmezési nehézség magában véve nem elegendő feltétele az alkotmányellenesség megállapításának.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Budapest, 1996. április 9.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

előadó alkotmánybíró

Tartalomjegyzék