32003L0024[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/24/EK irányelve (2003. április 14.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 98/18/EK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/24/EK irányelve

(2003. április 14.)

a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 98/18/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló, 1998. március 17-i 98/18/EK tanácsi irányelv [4] az élet- és vagyonbiztonság terén egységes biztonsági szintet vezet be az új és a meglévő személyhajók és nagysebességű utasszállító vízi járművek tekintetében, amennyiben a hajók és vízi járművek e két kategóriája belföldi úton közlekedik; valamint kialakítja a nemzetközi szintű tárgyalási eljárásokat azzal a szándékkal, hogy a nemzetközi utakon közlekedő személyhajókra vonatkozó szabályokat össze lehessen hangolni.

(2) A tengerszakaszok meghatározása kulcsfontosságú a 98/18/EK irányelvnek a személyhajók különböző osztályaira való alkalmazásának meghatározása szempontjából. Az irányelv a tengerszakaszok jegyzékének közzétételére vonatkozóan olyan eljárást tartalmaz, amelynek végrehajtása nehéznek bizonyult. Ezért szükség van egy működőképes és átlátható eljárás megállapítására, amely lehetővé teszi az irányelv végrehajtásának hatékony figyelemmel kísérését.

(3) A személyhajókra vonatkozó biztonsági szint egész Közösségre kiterjedő összehangolása céljából hatályon kívül kell helyezni a Görögország számára a biztonsági követelmények alkalmazása alól az ütemezéssel kapcsolatban biztosított mentesítést.

(4) A Ro-Ro személyhajókra vonatkozó speciális stabilitási követelményekről szóló, 2003. április 14-i 2003/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] szigorúbb követelményeket vezet be a Közösség kikötőiből kifutó és oda befutó, nemzetközi úton közlekedő Ro-Ro személyhajók stabilitására vonatkozóan, és e szigorúbb követelményeket alkalmazni kell a belföldi úton azonos tengeri viszonyok mellett közlekedő meghatározott kategóriájú hajókra is. Amennyiben e stabilitási követelmények nem teljesülnek, akkor a Ro-Ro személyhajókat használaton kívül kell helyezni meghatározott időtartamú üzemelés után.

(5) Tekintetbe véve azon szerkezeti módosításokat, amelyeket el kell végezni a Ro-Ro személyhajókon annak érdekében, hogy megfeleljenek a meghatározott stabilitási követelményeknek, a szóban forgó követelményeket többéves időszak alatt kell bevezetni, hogy az érintett üzletág számára elegendő idő álljon rendelkezésre a megfeleléshez: e célból a meglévő hajók számára bevezetési ütemtervet kell megállapítani. A bevezetési ütemterv nem érintheti az 1996. február 28-i Stockholmi megállapodás mellékleteinek hatálya alá tartozó tengerszakaszokra érvényes, meghatározott stabilitási követelmények végrehajtását.

(6) Szükséges rugalmasan és gyorsan figyelembe venni a vonatkozó nemzetközi jogi eszközökben, így a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) egyezményeiben, jegyzőkönyveiben, szabályzataiban és határozataiban történt változtatásokat.

(7) A 98/18/EK irányelv révén az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottságának 1994. május 20-i MSC 36 (63) határozatában foglalt, a nagysebességű vízi járművek biztonságáról szóló nemzetközi szabályzat a belföldi úton közlekedő összes nagysebességű utasszállító vízi járműre is vonatkozik. Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottság a 2000. december 5-i MSC 97(73) határozatával az IMO új szabályzatot fogadott el a nagysebességű vízi járművekre vonatkozóan, mégpedig a nagysebességű vízi járművek biztonságára vonatkozó 2000. évi nemzetközi szabályzatot (2000. évi HSC-szabályzat), amely a 2002. július 1-jén vagy azt követően gyártott összes nagysebességű vízi járműre vonatkozik. Fontos biztosítani, hogy a 98/18/EK irányelv rugalmas módon hozzáigazítható legyen a nemzetközi szintű módosításokhoz, és azokat a belföldi úton közlekedő nagysebességű utasszállító vízi járműveken is alkalmazzák.

(8) Fontos megfelelő intézkedéseket alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a csökkent mozgásképességű személyek biztonságosan megközelíthessék a tagállamokban belföldi úton használt utasszállító hajókat és nagysebességű utasszállító vízi járműveket.

(9) A 98/18/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk az alábbi pontokkal egészül ki:

"ea) "Ro-Ro személyhajó": olyan hajó, amely több mint 12 utast szállít, és Ro-Ro rakománytérrel vagy az I. melléklet II-2/A/2 szabályának meghatározása szerinti különleges kategóriájú térrel rendelkezik."

"ha) "kor": a hajó kora, az átadásától eltelt évek számában kifejezve."

"w) "csökkent mozgásképességű személyek";: mindazok, akik számára különleges nehézséget okoz a tömegközlekedés igénybevétele, így az idős emberek, a fogyatékossággal élő személyek, a csökkent érzékelő képességűek és kerekes széket használók, a terhes nők és a kisgyermekeket kísérő személyek.";

2. a 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Valamennyi tagállam

a) összeállítja és szükség esetén frissíti a joghatósága alá tartozó tengerszakaszok jegyzékét, hajóosztályok szerint, az (1) bekezdésben megállapított kritériumok alapján elkülönítve az egész évben hajózható szakaszokat és adott esetben az időszakos hajózási korlátozás alá eső szakaszokat;

b) közzéteszi a jegyzéket az illetékes tengerészeti hatóság internetes honlapján elérhető nyilvános adatbázisban;

c) értesíti a Bizottságot az ilyen információk helyéről és a jegyzék módosításáról.";

3. a szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

"6a. cikk

A Ro-Ro személyhajók stabilitási követelményei és forgalomból való fokozatos kivonásuk

(1) Valamennyi olyan A, B és C osztályú Ro-Ro személyhajónak, amely hajógerincét 2004. október 1-jén vagy azt követően fektették le, vagy amely akkor van hasonló építési szakaszban, meg kell felelnie a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó speciális stabilitási követelményekről szóló, 2003. április 14-i 2003/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] 6., 8. és 9. cikkének.

(2) Valamennyi olyan A és B osztályú Ro-Ro személyhajónak, amely hajógerincét 2004. október 1-je előtt fektették le, vagy amely akkor van hasonló építési szakaszban, 2010. október 1-ig meg kell felelnie a 2003/25/EK irányelv 6., 8. és 9. cikkének, kivéve ha azon a napon vagy azt követően egy későbbi napon, amikor eléri a 30 éves kort, de legkésőbb 2015. október 1-jén kivonják a forgalomból.

6b. cikk

A csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó biztonsági követelmények

(1) A tagállamok biztosítják, hogy ahol lehetséges, megfelelő intézkedésekre kerül sor a III. mellékletben megállapított iránymutatások alapján, lehetővé téve a csökkent mozgásképességű személyek számára a biztonságos ki- és beszállást minden olyan A, B, C és D osztályú személyhajóba és minden olyan, tömegközlekedésre használt nagysebességű utasszállító vízi járműbe, amely hajógerincét 2004. október 1-je után fektették le, vagy amely akkor van hasonló építési szakaszban.

(2) A tagállamok együttműködnek és konzultálnak a csökkent mozgásképességű személyeket képviselő szervezetekkel a III. melléklet iránymutatásainak megvalósításáról.

(3) Valamennyi olyan, A, B, C és D osztályú személyhajó és valamennyi olyan, tömegközlekedésre használt nagysebességű utasszállító vízi jármű átalakítása érdekében, amely hajógerincét 2004. október 1-je előtt fektették le, vagy amely akkor van hasonló építési szakaszban, a tagállamok alkalmazzák a III. mellékletben megfogalmazott iránymutatásokat, amennyiben ez gazdaságilag ésszerű és kivitelezhető.

A tagállamok nemzeti cselekvési tervet dolgoznak ki arra vonatkozóan, hogy hogyan alkalmazzák ezen iránymutatásokat az ilyen hajókra és nagysebességű vízi járművekre. E tervet legkésőbb 2005. május 17-ig benyújtják a Bizottsághoz.

(4) A tagállamok az (1) bekezdésben említett összes személyhajó, a (3) bekezdésben említett több mint 400 személy szállítására engedélyezett személyhajó és az összes nagysebességű utasszállító vízi jármű tekintetében legkésőbb 2006. május 17-ig beszámolnak a Bizottságnak e cikk végrehajtásáról."

4. Az irányelv III. számú melléklettel egészül ki, ezen irányelv mellékletében megállapítottaknak megfelelően.

2. cikk

A 98/18/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének g) pontját 2005. január 1-jei hatállyal el kell hagyni.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2004. november 17. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. április 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

A. Giannitsis

[1] HL C 20. E, 2003.1.28., 51. o.

[2] 2002. december 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] Az Európai Parlament 2002. november 7-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2003. március 17-i határozata.

[4] HL L 144., 1998.5.15., 1. o. A legutóbb a 2002/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 324., 2002.11.29., 53. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 123., 2003.5.17., 22. o.

[6] HL L 123., 2003.5.17., 22. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A SZEMÉLYHAJÓK ÉS A NAGYSEBESSÉGŰ UTASSZÁLLÍTÓ VÍZI JÁRMŰVEK BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK A CSÖKKENT MOZGÁSKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ESETÉBEN

(a 6b. cikk alapján)

E melléklet iránymutatásainak alkalmazása során a tagállamok követik a "Javaslatok a személyhajók idős és mozgássérült személyek igényeinek megfelelő tervezésére és üzemeltetésére vonatkozóan" című, 1996. június 24-én kelt MSC/735 számú IMO-körlevélben megfogalmazottakat.

1. A hajóból való kiszállás, illetve a hajóba való beszállás

A hajókat olyan módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy a csökkent mozgásképességűek könnyen és biztonságosan ki- és beszállhassanak, és segítség nélkül, illetve rámpák, felvonók vagy liftek segítségével számukra is lehetséges legyen a különböző fedélzetek megközelítése. Az ilyen eszközökre utaló jelzéseket a hajó többi beszállási pontjánál és a hajó minden más megfelelő helyén kell elhelyezni.

2. Jelzések

A hajón az utasokat eligazító jelzéseknek hozzáférhetőknek és könnyen olvashatóknak kell lenniük a csökkent mozgásképességű személyek (köztük a csökkent érzékelő képességű személyek) számára, és ezeket központi helyeken kell elhelyezni.

3. Hírközlő berendezések

Az üzemeltetőnek a hajó fedélzetén olyan eszközöket kell elhelyeznie, amelyek alkalmasak a közleményeknek (például a késéssel, a menetrend megváltozásával és a fedélzeti szolgáltatásokkal kapcsolatban) a csökkent mozgásképesség különböző formáival küzdő személyek számára történő vizuális és szóbeli közvetítésére.

4. Riasztó

A riasztórendszert és a riasztógombokat úgy kell kialakítani, hogy azok hozzáférhetők legyenek az összes csökkent mozgásképességű személy számára, és riasztani tudják valamennyiüket, ideértve a csökkent érzékelő képességű és tanulási nehézségekkel küzdő személyeket is.

5. A hajón belüli mozgást biztosító további követelmények

A korlátoknak, folyosóknak, átjáróknak, valamint az ajtóknak alkalmazkodniuk kell a kerekes széket használók mozgásához. A felvonókat, a járműfedélzeti tereket, az utasok közös tereit, a kabinokat és a mosdóhelyiségeket úgy kell megtervezni, hogy azok ésszerű és megfelelő módon megközelíthetők legyenek a csökkent mozgásképességű személyek által is.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0024&locale=hu

Tartalomjegyzék