32008R0305[1]

A Bizottság 305/2008/EK rendelete ( 2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 305/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működő berendezések üzemeltetésekor előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2) A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3) Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos - korlátozott - időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett személyek megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4) Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5) A nagyfeszültségű kapcsolóberendezések gyártóit vagy üzemeltetőit lehetne felkérni vizsgáztató és/vagy képesítő testületnek, amennyiben megfelelnek a vonatkozó követelményeknek.

(6) A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(7) Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy - az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül - elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(8) A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és az azok alapján kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában "nagyfeszültségű kapcsolóberendezés" minden olyan kapcsolókészülék, illetve annak vezérlő-, mérő-, védő- és szabályozóberendezéssel ellátott szerelvénye, a hozzá tartozó csatlakozókkal, tartozékokkal, készülékházzal és tartószerkezetekkel együtt, amely 1 000 V feletti névleges feszültségű villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására és transzformálására szolgál.

3. cikk

A szakemberek képesítése

(1) Az 1. cikkben említett tevékenységet kizárólag a 4. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 1. cikkében említett tevékenységet a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az első albekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenység gyakorlására jogosító képesítéssel.

4. cikk

A képesítés kiadása

(1) Az 5. cikkben említett képesítő testület képesítési igazolást ad ki azon személyek részére, akik teljesítették a 6. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2) A képesítő igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és - adott esetben - a képesítés érvényességi ideje;

b) az a tevékenység, amelynek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c) a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3) Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, továbbá teljesíti az 5. és 6. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, az 5. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára - a vizsga megismétlése nélkül - újabb igazolást adhat ki.

(4) Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti az 5. és 6. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő igazolásában nem szereplő készségekből és ismeretekből a 6. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

5. cikk

Képesítő testület

(1) A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt az 1. cikkben megnevezett tevékenység gyakorlására jogosító képesítési igazolás kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2) A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3) A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

6. cikk

Vizsgáztató testület

(1) Az 1. cikkben említett személyek képesítő vizsgáit a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. Az 5. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2) A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3) A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4) A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

7. cikk

Tájékoztatás

(1) A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az 5. cikk hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 4. cikkben foglalt követelményeket teljesítő személyek számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott értesítést lényeges új információk esetén módosítják, és erről a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatják.

8. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1) A más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerése a 4. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vonatkozik.

(2) A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be azok fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 4. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a) elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket "E" betű jelzi;

b) gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket "GY" betű jelzi.

SorszámAlapismeretek és készségekVizsgatípus
1.A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, globális felmelegedési potenciál), valamint a 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és a 842/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az ismereteE
2.Az SF6 fizikai és kémiai jellemzői, környezeti hatásaiE
3.Az SF6 használata elektromos berendezésekben (szigetelés, ívoltás)E
4.Az SF6 minőségi jellemzői, a vonatkozó ipari szabványok (1) alapjánE
5.Elektromos berendezések szerkezetére vonatkozó ismeretekE
6.Az SF6 minőségének ellenőrzéseGY
7.SF6 és SF6-keverékek visszanyerése, az SF6 tisztításaGY
8.Az SF6 tárolása és szállításaE
9.Az SF6 visszanyerésére szolgáló berendezés kezeléseGY
10.Szivárgásbiztos fúrórendszerek kezelése, amennyiben követelményGY
11.Az SF6 újrafelhasználása és a különböző újrafelhasználási kategóriákE
12.Munkavégzés nyitott SF6-kamrávalGY
13.SF6-melléktermékek közömbösítéseE
14.Az SF6 használatára, valamint a nyilvántartási kötelezettségekre vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályok, illetve nemzetközi megállapodások rendelkezéseinek nyomon követéseE

(1) Például az IEC 60376 vagy az IEC 60480 szabvány.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0305 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0305&locale=hu

Tartalomjegyzék